Uradni list

Številka 145
Uradni list RS, št. 145/2020 z dne 16. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 145/2020 z dne 16. 10. 2020

Kazalo

2585. Konvencija o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, evropske mikroregije David, združenja članic z omejeno odgovornostjo / Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit, europäische Mikroregion David, Verbund der Mitglieder mit beschränkter Haftung (okrajšano EMR DAVID), stran 6279.

  
Podpisnice
OBČINA CANKOVA
Cankova 25, 9261 Cankova, Slovenija, davčna št. / ID za DDV: SI96320923,
ki jo zastopa župan Danilo Kacijan;
STADTGEMEINDE BAD RADKERSBURG
Hauptplatz 1, 8490 Bad Radkersburg, Avstrija, davčna št. / ID za DDV: ATU68183634,
ki jo zastopa župan mag. Karl Lautner;
MARKTGEMEINDE KLÖCH
Klöch 110, 8493 Klöch, Avstrija, davčna št. / ID za DDV: ATU37596204,
ki jo zastopa župan Josef Doupona;
(v nadaljnjem besedilu “podpisnice”),
soglasno potrdijo in sprejmejo 
K O N V E N C I J O 
o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, evropske mikroregije David, združenja članic z omejeno odgovornostjo / Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit, europäische Mikroregion David, Verbund der Mitglieder mit beschränkter Haftung (okrajšano EMR DAVID) 
 
Območje občin: Občina Cankova (SI), Stadtgemeinde Bad Radkersburg (AT), Marktgemeinde Klöch (AT) 
Kazalo
Preambula
1. člen
Ustanovitev in članstvo
2. člen
Poslanstvo, cilji in naloge
3. člen
Včlanitev in način delovanja
4. člen
Geografski obseg in prebivalstvo
5. člen
Status in sedež
6. člen
Dejavnost zavoda
7. člen
Uporabna zakonodaja in sistem finančnega nadzora
8. člen
Financiranje
9. člen
Trajanje
10. člen
Pravni red
11. člen
Delovni jezik
12. člen
Odgovornost
13. člen
Sprejetje konvencije
PREAMBULA 
– Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi Evropske Unije, Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) ter njene dopolnitve Uredbe (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013, Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013, Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013, Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 in Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013;
– na podlagi Uredbe Republike Slovenije o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 31/08 z dne 28. marca 2008, str. 2920), Uredbi Republike Slovenije o spremembah Uredbe o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 9/11 z dne 11. februar 2011, str. 984) ter Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 24/15, str. 2817);
– na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991) ter Uradni list RS, št. 17I/91 – I-ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 79/99 – ZJF, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP;
– na podlagi zakona avstrijske Štajerske “Steiermärkisches EVTZ-Anwendungsgesetz“ (LGBl. Nr. 11/2010 in der Fassung von LGBl. Nr. 87/2013);
– na podlagi Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti z dne 21. maja 1980;
– ob upoštevanju porazdelitve pristojnosti v skladu z notranjim pravom Republike Slovenije in Republike Avstrije ter omejitev in obveznosti, ki jih določata mednarodno in evropsko pravo;
– na podlagi Pisma o nameri / Grundsatzvereinbarung / Letter of Intend podpisanega s strani vseh treh županov občin ustanoviteljic Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, evropske mikroregije David, združenja članic z omejeno odgovornostjo z dne 25. maja 2013;
– v prepričanju, da se bodo na prostoru Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, evropske mikroregije David, združenja članic z omejeno odgovornostjo uveljavljale ideje Evropske Unije ter se hkrati, zavedajoč se odgovornosti v procesu integracije znotraj Evrope, odvijali procesi, ki bodo prostor ob Kučnici povezali v nov prostor (mikroregijo) napredka, trajnostnega razvoja in teritorialne kohezije;
– ob upoštevanju tesnih zgodovinskih, socialnih, gospodarskih in kulturnih vezi ter odnosov med prebivalci treh občin in potrebe po oblikovanju strategij in pobud za skupno upravljanje teritorija na skupnih interesnih področjih;
– ob upoštevanju interesa za uresničevanje skupnih čezmejnih pobud v okviru evropskih teritorialnih programov, v čezmejnem sodelovanju SI-AT;
– v prepričanju, da je potrebno zagotoviti politično prepoznavnost občin Cankova, Stadtgemeinde Bad Radkersburg in Marktgemeinde Klöch v okviru sodelovanja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, evropske mikroregije David, združenja članic z omejeno odgovornostjo / Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit, europӓische Mikroregion David, Verbund der Mitglieder mit beschränkter Haftung, zlasti v luči tesnejšega teritorialnega povezovanja, okrepitve izmenjav, sodelovanja na skupnih interesnih območjih ter izvajanja programov Evropske Unije, zlasti programov evropskega teritorialnega sodelovanja;
– v upanju, da bomo na ta način dosegli večjo usklajenost pri doseganju skupnih ciljev in da bomo oblikovali skupne strategije, ki jih bomo lahko izvajali s pomočjo programov evropskega teritorialnega sodelovanja, pa tudi s pomočjo strukturnih skladov ter drugih pobud, ki so usmerjene h krepitvi gospodarske, okoljske in socialne kohezije na tem območju;
– zavedajoč se, da je sredstva potrebno črpati tudi izven programov evropskega teritorialnega sodelovanja in da bo za doseganje zadanih ciljev potrebno oblikovati modele multilateralnega sodelovanja ter skupno politiko;
– z namenom, da se lahko v Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, evropsko mikroregijo David, združenje članic z omejeno odgovornostjo naknadno včlanijo tudi sosednje občine, ki bodo imele konkreten interes pri posameznih projektih in bodo lahko polnopravno vključene v imenovane organe.
1. člen 
(Ustanovitev in članstvo) 
Ob upoštevanju preambule in 8. člena Uredbe (ES) št. 1082/2006 ter dopolnjenega 8. člena po členu 1, točka 10 iz Uredbe (EU) št. 1302/2013 podpisnice te konvencije izjavljajo, da želijo ustanoviti evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, poimenovano Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, evropska mikroregija David, združenje članic z omejeno odgovornostjo / Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit, europӓische Mikroregion David, Verbund der Mitglieder mit beschränkter Haftung, ki bo pravna oseba z lastnim finančnim poslovanjem.
Članice Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, evropske mikroregije David, združenja članic z omejeno odgovornostjo / Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit, europӓische Mikroregion David, Verbund der Mitglieder mit beschränkter Haftung so:
– Občina Cankova (Republika Slovenija);
– Stadtgemeinde Bad Radkersburg (Republika Avstrija);
– Marktgemeinde Klöch (Republika Avstrija).
2. člen 
(Poslanstvo, cilji in naloge) 
Poslanstvo Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, evropske mikroregije David, združenja članic z omejeno odgovornostjo / Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit, europӓische Mikroregion David, Verbund der Mitglieder mit beschränkter Haftung (v nadaljevanju EMR DAVID) je spodbujanje in podpiranje teritorialnega sodelovanja na vseh področjih, ki so vezana na regionalni razvoj in na krepitev gospodarske, okoljske ter socialne kohezije v skrbi za enakopravnost in spoštovanje medsebojne kulture članic.
Specifični cilji EMR DAVID so strateško usklajevanje politik na območju EMR DAVID, in sicer:
– spodbujanje aktivnega trga delovnih mest, spodbujanje izobraževanja in zaposlovanja mladih, spodbujanje lokalnega gospodarstva;
– razvoj turizma na podlagi potencialov EMR DAVID;
– ohranjanje in promocija kulturne in naravne dediščine;
– spodbujanje naravi prijaznega delovanja (ekološko kmetijstvo, alternativni viri energije);
– oblikovanje skupnih posegov tudi na drugih področjih, ki so usmerjena h krepitvi in razvoju EMR DAVID.
Glavni nalogi EMR DAVID sta izvajanje programov teritorialnega sodelovanja in/ali izvajanje operacij in projektov, ki jih Evropska Unija podpira prek skladov (ESRR, ESS, KS) in/ali drugi finančni mehanizmi ter oris osnove za ekonomski razvoj z definicijo skupnih razvojnih interesov ter priprava, oris in koordinacija skupne razvojne strategije EMR DAVID.
Poleg tega EMR DAVID zasleduje naslednje cilje:
– spodbujanje blaginje in izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev na omenjenem območju;
– v okviru zastavljenih ciljev izvaja druge specifične naloge, programe in projekte, za katere je ali ni predvidena finančna podpora Evropske Unije;
– krepitev zavedanja o prednosti kompetitivnosti na lokalnem in regionalnem nivoju teritorialnega sodelovanja z namenom povečanja gospodarske in socialne kohezije na operativnem območju EMR DAVID;
– krepitev zavedanja o strateški vlogi čezmejnega/mednarodnega sodelovanja in o vlogi, ki jo bodo lahko v tem kontekstu imele članice EMR DAVID;
– zagotavljanje potrebnih človeških in finančnih virov za izvajanje nalog in doseganje zastavljenih ciljev, jamči ustrezen pretok informacij in podatkov ter obvešča javnost o doseženih rezultatih in opravljenih dejavnostih;
– podpora in zaščita interesov ter potreb operativnega območja EMR DAVID pri sprejemanju odločitev Evropske Unije na področju regionalnih in področnih politik v institucionalnem okviru Evropske Unije in v okviru njenih postopkov;
– zagotavljanje in podpora pri usklajevanju, dialogu, političnih razpravah ter skupni strategiji za upravljanje čezmejnega območja in enostavnejšo izvedbo skupnih projektov na teme, ki so predmet poslanstva EMR DAVID, in boljše sodelovanje na vseh področjih, ki so pomembna za harmoničen razvoj prostora;
– zagotavljanje dialoga in konfrontacije pri prostorskem načrtovanju in varovanju okolja na območju EMR DAVID;
– s spodbujanjem in načrtnim razvojem gospodarstva ter trajnostni shemi skupne razvoje strategije omogoča boljšo zaposljivost v EMR DAVID, odprtje novih delovnih mest in vlaga tudi v zaposlovanje mladih, ogroženih skupin in težko zaposljivih;
– podpora razvoju turizma na omenjenem območju s skupno promocijo prostora in njegovih naravnih ter kulturnih virov;
– podpora razvoju kmetijstva v smeri ekološke proizvodnje ter samooskrbe mikroregije s podporo lokalnim pridelovalcem;
– podpora širjenju kulture kot zaželenega sredstva za medsebojno spoznavanje in spoštovanje.
3. člen 
(Včlanitev in način delovanja) 
Članica mora za vključitev v EMR DAVID na podlagi 4. člena Uredbe (ES) št. 1082/2006 izpolnjevati predvidene postopke in pogoje, ki so določeni v 5. členu statuta.
Način delovanja EMR DAVID ureja statut, ki ga sprejmejo članice soglasno in potrdijo pristojni organi na državni ravni v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.
Za spremembo konvencije se upoštevajo 4. in 5. člena Uredbe (ES) št. 1082/2006 in določila statuta.
Za delovna razmerja v EMR DAVID se uporablja delovno pravo, ki velja v Republiki Sloveniji za javne zavode.
4. člen 
(Geografski obseg in prebivalstvo) 
Geografsko območje izvajanja EMR DAVID sovpada z območjem, za katerega so pristojne njegove članice.
Občina
Površina v km2
Delež 
v %
Število 
prebivalcev
Delež 
v %
Cankova
30,6
39,8
1.800
29,5
Bad Radkersburg
30,0
38,9
3.100
50,8
Klöch
16,4
21,3
1.200
19,7
Skupaj
77,0
100
6.100
100
Kartografski prikaz območja EMR DAVID je priloga in sestavni del te konvencije.
5. člen 
(Status in sedež) 
EMR DAVID se skladno s 1. točko 4. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 24/15) ustanovi kot javni zavod s statusom pravne osebe in ima sedež v Republiki Sloveniji v prostorih Občine Cankova, Republika Slovenija, na naslovu Cankova 25, Cankova.
Sprememba sedeža v okviru tega člena se šteje za spremembo konvencije. O njej odloča skupščina.
6. člen 
(Dejavnost zavoda) 
Zavod je registriran in izvaja naslednje dejavnosti, skladno s šifrantom standardne klasifikacije dejavnosti:
– C18.13 priprava za tisk in objavo;
– J58.1 izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo;
– J59 dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi;
– M70.2 podjetniško in poslovno svetovanje:
– M72.1 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije;
– M72.2 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike;
– M73.2 raziskovanje trga in javnega mnenja;
– M74.2 fotografska dejavnost;
– M74.3 prevajanje in tolmačenje;
– P85.5 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
– R91 dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti;
– S94 dejavnost članskih organizacij.
7. člen 
(Uporabna zakonodaja in sistem finančnega nadzora) 
To konvencijo in z njo povezane akte ureja slovenska zakonodaja. Za upravni, finančni in računski nadzor delovanja EMR DAVID veljajo zakonska določila Republike Slovenije.
Poslovanje in smotrno porabo javnih sredstev preverja Računsko sodišče Republike Slovenije.
V primeru, da EMR DAVID uporabi sredstva Unije, se za finančni nadzor teh sredstev uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo izvajanje postopkov pri porabi sredstev Unije v Republiki Sloveniji.
8. člen 
(Financiranje) 
Finančno poslovanje EMR DAVID zagotavljajo njene članice v obliki vsakoletnih izplačanih članarin. Višino članarine določa 15. člen statuta.
V času ustanovitve EMR DAVID vsaka članica krije delež stroškov ustanovitvenega fonda sorazmerno glede na število prebivalcev. V primeru pridružitve nove članice se delitev stroškov sorazmerno porazdeli glede na novo situacijo članic, kar ob sprejemu nove članice potrdi tudi skupščina.
Članice EMR DAVID se obvezujejo, da bodo iskale možnosti financiranja za zagotavljanje sredstev za delovanje EMR DAVID v okviru svojih dejavnosti, v kolikor le-ta niso zagotovljena iz drugih virov. O sodelovanju pri projektih, ki so financirani iz strukturnih skladov ali prejemajo druga sredstva, odloča skupščina.
EMR DAVID pridobiva sredstva iz lastnih virov, iz evropskih projektov in iz sredstev ustanoviteljic.
9. člen 
(Trajanje) 
Trajanje te konvencije je neomejeno. Konvencija preneha veljati samo v primeru razpustitve EMR DAVID.
EMR DAVID preneha delovati, ko so izpolnjeni cilji, zaradi katerih je bila ustanovljena, ali na zahtevo katere koli od članic po postopku, določenemu v tej konvenciji, kot tudi iz razlogov, navedenih v 14. člena Uredbe (ES) št. 1082/2006.
EMR DAVID preneha delovati tudi v primeru, če izstopi članica, na območju katere je sedež javnega zavoda.
Zahtevo za prenehanje delovanja lahko članice vložijo kadarkoli, s tem da zagotovijo nemoteno izvedbo projektov oziroma programov, ki so v teku, na način, da se nobeni od članic ne povzroči kakršna koli škoda.
Ob prenehanju delovanja EMR DAVID se v smislu 12.2 člena Uredbe (ES) št. 1082/2006 določi deleže posameznih članic za morebitno pokrivanje dolgov oziroma delitev presežkov.
Vsa določila o prenehanju delovanja EMR DAVID na predlog skupščine, sprejemajo članice soglasno.
Članica izgubi status članice: (a) če poda priporočeno pisno izstopno izjavo predsedniku skupščine; (b) v primeru prenehanja delovanja EMR DAVID.
Članica mora pred izstopom poravnati vse svoje obveznosti do združenja, ki so nastali v času do podaje izstopne izjave.
Članici, ki je izstopila, se vložena sredstva ne povrnejo.
O izstopu posamezne članice na predlog skupščine ali po lastni volji članice, so članice obveščene in ga sprejmejo.
10. člen 
(Pravni red) 
Za reševanje sporov veljata zakonodaji Evropske Unije in Republike Slovenije po 14. točki 1. člena Uredbe (EU) št. 1302/2013 oziroma člena 15 Uredbe (ES) št. 1082/2006.
Članice EMR DAVID si bodo prizadevale reševati spore po mirni poti. Če to ne bo možno, je pristojno sodišče v Murski Soboti.
11. člen 
(Delovni jezik) 
Delovni jezik EMR DAVID je slovenščina. Vsi dokumenti, ki se oblikujejo v okviru EMR DAVID, so napisani v slovenskem jeziku.
Govorjen jezik dopušča na delavnih sestankih in delavnem mestu uporabo obeh jezikov brez uporabe tolmača, razen če okoliščine to zahtevajo. Tolmač je prisoten na sestankih skupščine in letnem zboru.
Vsi organi EMR DAVID poslujejo v slovenščini.
Uporabo nemškega jezika za delovanje EMR DAVID natančneje opredeljuje 16. člen statuta.
12. člen 
(Odgovornost) 
Na podlagi 2. točke 12. člena Uredbe (ES) št. 1082/2006 in točke 31 iz uvodne pojasnitve, 10. točke 1. člena ter a in b odstavka 13. točke 1. člena Uredbe (EU) št. 1302/2013, je EMR DAVID odgovorna za vse svoje dolgove, če so sredstva EMR DAVID nezadostna za izpolnitev njenih obveznosti, njene članice nosijo odgovornost za njene dolgove, ne glede na vrsto teh dolgov, pri čemer je delež vsake članice določen sorazmerno z njenim finančnim prispevkom.
Finančni prispevki za kritje obveznosti so natančneje določeni v 17. členu statuta.
Članice EMR DAVID imajo skladno z 2. točko 5. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 24/15) omejeno odgovornost za obveznosti EMR DAVID, pri čemer ima EMR DAVID sklenjeno zavarovanje tveganj v zvezi s svojimi dejavnostmi.
Skladno z zakonom Evropskega parlamenta in Evropskega sveta o izvajanju uredbe evropskega združenja za teritorialno sodelovanje z dne 17. novembra 2009 (LGB1. št. 11/2010; Zakon o izvajanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje avstrijske Štajerske) se odgovornost mestne občine Bad Radkersburg omeji na številčno določeno višino njenih prispevkov za ustanovitveni fond evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EMR DAVID, in to v višini 12.700,00 evro.
Skladno z zakonom Evropskega parlamenta in Evropskega sveta o izvajanju uredbe evropskega združenja za teritorialno sodelovanje z dne 17. novembra 2009 (LGB1. št. 11/2010; Zakon o izvajanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje avstrijske Štajerske) se odgovornost občine Klöch omeji na številčno določeno višino njenih prispevkov za ustanovitveni fond evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EMR DAVID, in to v višini 4.925,00 evro.
13. člen 
(Sprejetje konvencije) 
Članice soglasno sprejmejo to konvencijo in jo objavijo v skladu z Uredbo (ES) št. 1082/2006 ter njeno dopolnitvijo Uredbo (EU) št. 1302/2013, z Uredbama RS objavljenima v Uradnem listu RS, št. 31/08 ter Uradnem listu RS, št. 9/11, s predpisi Republike Slovenije ter z avstrijsko zakonodajo, zlasti zakonom avstrijske Štajerske “Steiermärkisches EVTZ-Anwendungsgesetz“ (LGBl. Nr. 11/2010 in der Fassung von LGBl. Nr. 87/2013). V nasprotnem primeru se statut šteje za ničnega.
Ta konvencija je podpisana v šestih enakih dvojezičnih, slovensko-nemških izvodih, od katerih prejme vsaka podpisnica dva izvoda.
Prebrano, sprejeto in podpisano v Cankovi, dne 7. 10. 2020.
Občina Cankova 
župan 
Danilo Kacijan 
 
Stadtgemeinde Bad Radkersburg 
župan 
mag. Karl Lautner 
 
Marktgemeinde Klöch 
župan 
Josef Doupona 
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, evropska mikroregija David, združenje članic z omejeno odgovornostjo / Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit, europӓische Mikroregion David, Verbund der Mitglieder mit beschränkter Haftung
S T A T U T 
Podpisnice na podlagi:
– Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) ter njeni dopolnitvi Uredbi (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 in Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013;
– na podlagi Uredbe Republike Slovenije o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 31/08 z dne 28. marca 2008, str. 2920) ter Uredbi Republike Slovenije o spremembah Uredbe o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 9/11 z dne 11. februar 2011, str. 984);
– na podlagi zakona avstrijske Štajerske “Steiermärkisches EVTZ-Anwendungsgesetz“ (LGBl. Nr. 11/2010 in der Fassung von LGBl. Nr. 87/2013);
– na podlagi Pisma o nameri / Grundsatzvereinbarung / Letter of Intend podpisanega s strani vseh treh županov občin ustanoviteljic EZTS dne 25. maja 2013;
– konvencije, ki so jo članice podpisale dne 7. 10. 2020 in je sestavni del tega statuta na podlagi člena 9.2 Uredbe (ES) št. 1082/2006 in je dopolnjena po Uredbi (EU) št. 1302/2013;
soglašajo z ustanovitvijo evropskega združenja za teritorialno sodelovanje v obliki javnega zavoda z nazivom Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, evropska mikroregija David, združenje članic z omejeno odgovornostjo / Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit, europӓische Mikroregion David, Verbund der Mitglieder mit beschränkter Haftung.
1. člen 
(Ustanovitev) 
Ustanoviteljice evropskega združenja za teritorialno sodelovanje z imenom Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, evropska mikroregija David, združenje članic z omejeno odgovornostjo / Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit, europӓische Mikroregion David, Verbund der Mitglieder mit beschränkter Haftung (v nadaljevanju EMR DAVID) so:
– Občina Cankova (Republika Slovenija);
– Stadtgemeinde Bad Radkersburg (Republika Avstrija);
– Marktgemeinde Klöch (Republika Avstrija);
v nadaljevanju “članice”.
V skladu z določili tega statuta so v članstvo lahko sprejete tudi druge občine.
2. člen 
(Poslanstvo in cilji) 
Članice podpirajo skupno strategijo za spodbujanje gospodarskega, okoljskega in socialnega razvoja, ki bo prispeval k dosegu ciljev za pametno, trajno in vključujočo rast (kot je začrtana v Strategiji Evropa 2020) ter skupno nastopanje v evropskih inštitucijah za krepitev političnih, gospodarskih, socialnih in kulturnih vezi med prebivalci EMR DAVID.
Z namenom premostitve ovir pri izvajanju in vodenju projektov sodelovanja, ki izvirajo iz različnih državnih predpisov in postopkov, nameravajo članice v skladu z Uredbo (EU) št. 1302/2013 ustanoviti evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS), ki jim bo omogočalo sodelovanje na evropskem nivoju.
Poslanstvo EMR DAVID je spodbujanje in podpiranje teritorialnega sodelovanja na vseh področjih regionalnega razvoja opredeljenega območja z namenom krepitve gospodarske, okoljske ter socialne kohezije med članicami na območju EMR DAVID v skrbi za enakopravnost in spoštovanje medsebojne kulture članic.
Specifični cilji EMR DAVID so strateško usklajevanje politik na območju EMR DAVID, in sicer:
– spodbujanje aktivnega trga delovnih mest, spodbujanje izobraževanja in zaposlovanja mladih, spodbujanje gospodarstva;
– razvoj turizma na podlagi potencialov EMR DAVID;
– ohranjanje in promocija kulturne in naravne dediščine;
– naravi prijazno delovanje (ekološko kmetijstvo, alternativni viri energije);
– oblikovanje skupnih posegov tudi na drugih področjih, ki so usmerjena k krepitvi in razvoju EMR DAVID.
EMR DAVID izvaja naslednje aktivnosti:
– spodbuja, oblikuje in izvaja projekte teritorialnega sodelovanja;
– zastopa interese območja EMR DAVID v državah članicah in v evropskih institucijah;
– išče in upravlja z razpoložljivimi finančnimi viri;
– pristopa v organe, društva in mreže v skladu s cilji EMR DAVID;
– izvaja projekte iz naslova operativnih programov v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja;
– izvaja druge naloge, ki prispevajo k uresničevanju zastavljenih ciljev v skladu z evropsko zakonodajo, notranjim pravom, ki ureja delovanje EZTS, in z državno zakonodajo članic.
3. člen 
(Naloge) 
Glavni nalogi EMR DAVID sta izvajanje programov teritorialnega sodelovanja in/ali izvajanje operacij in projektov, ki jih Evropska Unija podpira prek skladov (ESRR, ESS, KS) in/ali drugih finančnih mehanizmov, ter oris osnove za ekonomski razvoj z definicijo skupnih razvojnih interesov, kakor tudi priprava, oris in koordinacija skupne razvojne strategije EMR DAVID.
Poleg tega EMR DAVID zasleduje tudi naslednje cilje:
– spodbujanje blaginje in izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev na omenjenem območju;
– v okviru zastavljenih ciljev izvaja druge specifične naloge, programe in projekte, za katere je ali ni predvidena finančna podpora Evropske Unije;
– krepitev zavedanja o prednosti kompetitivnosti na lokalnem in regionalnem nivoju teritorialnega sodelovanja z namenom povečanja gospodarske, okoljske in socialne kohezije na operativnem območju EMR DAVID,
– krepitev zavedanja o strateški vlogi čezmejnega/mednarodnega sodelovanja in o vlogi, ki jo bodo lahko v tem kontekstu imele članice EMR DAVID;
– zagotavljanje potrebnih človeških in finančnih virov za izvajanje nalog in doseganje zastavljenih ciljev, jamči ustrezen pretok informacij in podatkov ter obvešča javnost o doseženih rezultatih in opravljenih dejavnostih;
– podpora in zaščita interesov ter potreb operativnega območja EMR DAVID pri sprejemanju odločitev Evropske Unije na področju regionalnih in področnih politik v institucionalnem okviru Evropske Unije in v okviru njenih postopkov;
– zagotavljanje in podpora pri usklajevanju, dialogu, političnih razpravah ter skupni strategiji za upravljanje čezmejnega območja in enostavnejšo izvedbo skupnih projektov na teme, ki so predmet poslanstva EMR DAVID, in boljše sodelovanje na vseh področjih, ki so pomembna za harmoničen razvoj prostora;
– zagotavljanje dialoga in enakopravnega soočenja argumentov pri prostorskem načrtovanju in varovanju okolja na območju EMR DAVID;
– s spodbujanjem in načrtnim razvojem gospodarstva ter trajnostni shemi skupne razvojne strategije stremi k lažjemu zaposlovanju na območju EMR DAVID, odpiranju novih delovnih mest in vlaganju v zaposlovanje mladih, ogroženih skupin in težko zaposljivih;
– podpora razvoju turizma na omenjenem območju s skupno promocijo prostora in njegovih naravnih ter kulturnih virov;
– podpira razvoj kmetijstva v smeri ekološke proizvodnje ter samooskrbe mikroregije s podporo lokalnim pridelovalcem;
– podpira širjenje kulture kot zaželenega sredstva za medsebojno spoznavanje in spoštovanje.
4. člen 
(Pravna oblika, upravljanje in uporabna zakonodaja) 
EMR DAVID pridobi status neprofitnega združenja javnega prava in status pravne osebe z dnem vpisa v sodni register.
EMR DAVID sprejema obveze, uveljavlja pravice, pridobiva, prodaja ali razpolaga s premičninami in z nepremičninami ter je legitimirana v sodnih postopkih. EMR DAVID avtonomno upravljajo njegovi člani. O razpolaganju z nepremičninami odloča skupščina.
Upravljanje in delovanje EMR DAVID ureja zakonodaja Republike Slovenije, ki ureja javne zavode, vključno s kolektivno pogodbo upoštevajoč dejavnost zavoda.
5. člen 
(Članice, trajanje, sedež) 
EMR DAVID ustanovijo Občina Cankova v Republiki Sloveniji ter Stadtgemeinde Bad Radkersburg in Marktgemeinde Klöch v Republiki Avstriji. Nove članice se v obstoječi EMR DAVID lahko vključijo po določilih člena 1, točka 3 Uredbe (EU) št. 1302/2013.
EMR DAVID ima neomejeno trajanje in izvaja svoje naloge na območju, za katerega so pristojne njegove članice.
Sedež EMR DAVID je registriran v Republiki Sloveniji, v prostorih Občine Cankova na naslovu Cankova 25, Cankova, Slovenija.
6. člen 
(Pravice in dolžnosti članic) 
Članice imajo pravico delegirati svoje predstavnike v skupščini.
Članice so dolžne pravočasno in dosledno izpolnjevati sklepe skupščine in naročila ostalih organov.
Članice so dolžne pravočasno poravnati vse predpisane prispevke za združenje.
Na zahtevo so dolžne posredovati vse tiste podatke o dejstvih in pravnih razmerjih, kateri so nujni za izpolnjevanje nalog združenja ter presojo pravic in dolžnosti iz naslova članstva.
7. člen 
(Zastopanje in upravljanje) 
Odgovorna oseba zavoda je direktor zavoda. Naloge direktorja natančneje opredeljuje 10. člen tega statuta.
Ustanovitev in delovanje zavoda ureja področna zakonodaja, ki velja za Republiko Slovenijo.
Stroški delovanja zavoda se krijejo iz sredstev letnega proračuna EMR DAVID.
8. člen 
(Organi) 
Organi EMR DAVID so:
– skupščina;
– direktor zavoda;
– predsednik skupščine.
Predsednik skupščine in direktor zavoda sočasno nista nikoli iz članic iste države, ampak se izbereta eden izmed slovenskih članic in eden izmed avstrijskih članic.
9. člen 
(Vloga, sestava in delovanje skupščine) 
Skupščina je najvišji organ EMR DAVID, ki ima vlogo sveta zavoda in ki nadzira, usmerja, vrednoti in potrjuje delo zavoda.
Skupščina sprejema samostojne odločitve.
Odločitve skupščine, ki se nanašajo na delo zavoda, mora zavod izvesti v času in na način, kot to določajo sklepi skupščine.
Skupščino sestavlja deset (10) članov:
– šest (6) predstavnikov ustanoviteljic, od tega ima Občina Cankova dva (2) predstavnika, Stadtgemeinde Bad Radkersburg dva (2) predstavnika in Marktgemeinde Klöch dva (2) predstavnika;
– trije (3) predstavniki zainteresirane javnosti, od tega iz Občine Cankova en (1) predstavnik, iz Stadtgemeinde Bad Radkersburg en (1) predstavnik in iz Marktgemeinde Klöch en (1) predstavnik;
– en (1) predstavnik zaposlenih v zavodu.
Predstavnika ustanoviteljice imenuje na predlog župana občinski svet.
Postopek izbora predstavnika zainteresirane javnosti iz območja vsake ustanoviteljice izpelje pristojna občinska uprava ustanoviteljice. V ta namen izvede javni poziv preko sredstev javnega obveščanja za prijavo kandidatov v roku, ki ne sme biti krajši od 8 dni. Seznam kandidatov objavi na svoji spletni strani. Pred tem mora pridobiti pisno soglasje vseh kandidatov, v katerem soglašajo s kandidaturo in javno objavo njihovih osebnih podatkov.
V naslednjem pozivu določi način in trajanje glasovanja, ki poteka praviloma s podpisanimi pismi podpore enemu izmed kandidatov, in ni krajše od 15 dni. Rezultati glasovanja morajo biti dokumentirani in javno objavljeni najpozneje v 8 dneh po koncu glasovanja.
Predstavnika zaposlenih izberejo izmed sebe zaposleni v zavodu. Za izvedbo volitev predstavnika zaposlenih v skupščini je odgovoren direktor. Direktor zavoda ne more biti predstavnik zaposlenih v zavodu.
Mandat predstavnikov traja štiri leta in so na to funkcijo lahko ponovno imenovani.
Skupščina je sklepčna, če je na njej prisotnih več kot polovica predstavnikov in če je prisoten vsaj en predstavnik vsake ustanoviteljice.
Skupščino vodi predsednik. V primeru, da predsednik te dolžnosti ne more opravljati, skupščino lahko vodi podpredsednik.
Skupščina se sestane vsaj dvakrat letno. Seje skupščine sklicuje predsednik. Skupščino lahko skliče tudi kateri koli predstavnik ob pisni podpori vsaj polovice vseh predstavnikov. Predsednik mora sklicati skupščino, če to zahteva najmanj polovica članic z glasovalno pravico.
Skupščina sprejema odločitve s konsenzom vseh na seji navzočih predstavnikov po sistemu 1 (en) predstavnik 1 (en) glas.
Predstavnika ustanoviteljice v skupščini, ki je na svojo željo ali iz katerega koli objektivnega razloga predčasno končal svoj mandat ali se le začasno ne more udeležiti sej skupščine, se trajno ali le začasno nadomesti z drugim predstavnikom s sklepom občinskega sveta. Pisni sklep občinskega sveta o nadomestnem predstavniku se mora poslati predsedniku skupščine takoj po sprejetju tega sklepa.
Spremembe statuta in konvencije se lahko sprejmejo le s soglasjem vseh predstavnikov.
10. člen 
(Naloge skupščine) 
Skupščina izvaja naslednje naloge:
– izvoli predsednika in podpredsednika izmed predstavnikov v skupščini;
– obravnava skupno razvojno strategijo in odloča o strateških usmeritvah EMR DAVID;
– obravnava in sprejema program dela in proračun zavoda, letni in večletni finančni plan, bilance stanja, izkaze poslovnega izida, izkaze denarnih tokov, pojasnila k izkazom in druge dokumente skladno s finančno zakonodajo;
– imenuje nadzorni svet;
– določa okvirne pogoje za zavarovanje tveganj v zvezi z dejavnostmi EMR DAVID;
– odloča o spremembi statuta;
– imenuje direktorja;
– nadzira delo direktorja in ga v primeru hujših kršitev določil iz pogodbe o zaposlitvi lahko predčasno razreši;
– pregleduje vse dokumente, ki vsebujejo odločitve, ali ki so pomembni za sprejemanje odločitev;
– imenuje stalne in začasne odbore;
– odobri in spreminja poslovnik skupščine;
– odloča o razpolaganju z nepremičninami;
– odloča o imenovanju neodvisne zunanje revizije, ki jo sestavi na podlagi javnega razpisa;
– odloča o prenehanju delovanja EMR DAVID.
11. člen 
(Naloge direktorja zavoda) 
Direktor zavoda je strokovni organ, ki zastopa in predstavlja EMR DAVID ter je odgovoren za izvajanje dejavnosti EMR DAVID.
Direktor zavoda je zakoniti zastopnik EMR DAVID. Naloge direktorja zavoda so skladne s področji dejavnosti EMR DAVID, in sicer:
– oblikovanje strateških usmeritev EMR DAVID;
– izvajanje dejavnosti EMR DAVID, za katere je le-ta registriran;
– izvajanje zavarovanj tveganj v zvezi z dejavnostmi EMR DAVID;
– spodbujanje in oblikovanje partnerskih povezav;
– načrtovanje, oblikovanje in izvajanje projektov;
– spremljanje in pridobivanje evropskih ter drugih sredstev.
Direktor zavoda sprejema odločitve na vseh področjih, ki niso v pristojnosti skupščine skladno z 9. členom Uredbe (EU) št. 1302/2013, in sicer:
– pripravljanje planov dela;
– sprejem sistemizacije delovnih mest zavoda;
– upravljanje s človeškimi viri, ki so potrebni za delovanje EMR DAVID;
– skupščini predlaga oblikovanje stalnih in začasnih odborov;
– skliče letni zbor na katerem poda vsebinsko in finančno poročilo o delu EMR DAVID.
Direktor je dolžan vsem predstavnikom skupščine v poslovniških oziroma dogovorjenih rokih poslati vsako gradivo, ki vsebuje odločitve, ali katero koli drugo gradivo, če tako želijo predstavniki skupščine.
Direktorja zavoda imenuje skupščina. Njegov mandat traja štiri leta in je na to mesto po izteku mandata lahko ponovno izvoljen.
Članice EMR DAVID z dodatnim sporazumom odločajo o številu zaposlenih, kvalifikacijah in izbiranju ustreznih kadrov, ki jih članice lahko začasno dodelijo iz svojih uprav ali jih z javnim razpisom izberejo izven teh okvirov.
Pogodba za direktorja je vezana na mandat, ostale pogodbe pa so vezane na posamezne projekte, ki jih izvaja EMR DAVID.
12. člen 
(Predsednik skupščine) 
Predsednik skupščine usklajuje delo skupščine in zagotavlja njeno delovanje. Predsednik je odgovoren za podpisovanje odločitev skupščine.
Mandat predsednika in podpredsednika traja 4 (štiri) leta.
Predsednika izvoli skupščina s konsenzom navzočih predstavnikov.
Postopek izvolitve predsednika vodi najstarejši izmed navzočih, ki imajo glasovalno pravico.
Mandat predsednika in podpredsednika avtomatično preteče z iztekom mandatnega obdobja predstavnikov v skupščini.
V primeru, da predsednik zaradi zadržka ali višje sile ne more opravljati svoje funkcije, ga nadomešča podpredsednik.
Predsednik skupščine je dolžan za vsako sejo zbrati oziroma pripraviti relevantno delovno gradivo in ga poslati v vednost predstavnikom skupščine vsaj pet (5) delovnih dni pred sejo.
13. člen 
(Stalni in začasni odbori) 
Stalna odbora EMR DAVID sta:
– odbor za področje gospodarstva;
– odbor za področje negospodarstva.
Stalna odbora sta strokovna delovna organa, ki vsak zase znotraj svojega interesnega področja pokrivata različne družbene dejavnosti, ki sestavljajo to področje. Sestavljajo jih strokovnjaki s področij, za katera so imenovani (v nadaljevanju “člani”), imenuje pa jih skupščina na predlog članic ali organov EMR DAVID.
Stalni odbor vodi predsednik odbora s šestimi člani, katerih delež je enakomerno porazdeljen po članicah. Predsednika imenuje skupščina na predlog članov odbora.
Stalni odbor lahko s pisno vlogo predlaga skupščini imenovanje začasnih odborov. V skladu z 8. členom tega statuta lahko skupščina za dosego ciljev, ki so opredeljeni v 2. točki, imenuje začasne odbore tudi na lastno pobudo. Začasne odbore skupščina imenuje za določeno obdobje.
Člani stalnih in začasnih odborov morajo biti na sestankih odborov prisotni. Lahko pa s pooblastilom določijo svojega namestnika, vendar ne smejo manjkati na več kot 25 % zasedanj odborov. Če sta zasedanji le dve, mora biti član prisoten vsaj na enem.
Ključ za sestavo začasnih odborov je enak kot pri stalnih odborih. Začasni odbori so imenovani za dosego določenega cilja in zato je njihovo trajanje pogojeno z dosego zastavljenega cilja. O prenehanju začasnega odbora se obvesti skupščino, ki se ji preda tudi poročilo podpisano s strani vseh članov začasnega odbora o vzrokih za ustanovitev, poteku dela in opisu realiziranega projekta skupaj z vsemi relevantnimi podatki o cilju in poti do cilja, ter finančnim poročilom, ki vsebuje tudi bilanco projekta in transparentno prikazuje finančno shemo projekta.
Predsedniki stalnih in začasnih odborov na letnem zboru skupščine predstavijo delovanje odborov.
14. člen 
(Nadzorni svet) 
Skupščina imenuje nadzorni svet. Sestavljajo ga trije stalni člani. Eden od članov zastopa Republiko Slovenijo, eden Republiko Avstrijo, eden pa je izbran na podlagi skupnega dogovora in opravlja funkcijo predsednika.
Predsednik mora biti vpisan v register revizorjev oziroma izpolnjuje pogoje za revizorja skladno z nacionalno zakonodajo.
V primeru, da nadzornik trajno ne more opravljati svoje funkcije, se imenuje novega.
Mandat članov nadzornega sveta traja 4 (štiri) leta in se časovno prekriva z mandatom skupščine: Mandat nadzornega sveta se lahko podaljša za naslednja mandatna obdobja.
Nadzorni svet nadzira finančno poslovanje EMR DAVID in sprejme zaključni obračun, ki ga pripravi direktor zavoda, potrdi pa skupščina.
Nadzorni svet odloča soglasno.
15. člen 
(Premoženje in finančna ureditev) 
Za operativno delovanje EMR DAVID članice uvedejo znesek, ki ga pridobijo glede na število prebivalcev posamezne občine v tekočem letu. Znesek se obračuna 1 EUR na prebivalca.
Članice po principu sorazmerne participacije glede na število prebivalcev krijejo svoj delež sredstev ustanovitvenega fonda. Delež se v primeru sprejetja nove članice prerazporedi skladno z 8. členom konvencije. Letna članarina znaša 1,00 (en) evro za vsakega prebivalca s stalnim prebivališčem na območju, ki ga pokriva članica, poravnati pa se mora do konca prvega četrtletja za vsako tekoče leto. Vsakoletni proračun EMR DAVID se določi na podlagi s strani skupščine potrjenega finančnega in vsebinskega načrta dela. Finančni načrt za naslednje leto se mora sprejeti najpozneje do konca novembra, zaradi objektivnih okoliščin pa se lahko sprejme tudi pozneje, vendar ne pozneje kot do konca januarja tekočega leta. V primeru finančnega presežka v delovanju EMR DAVID se sredstva porabijo za lastno dejavnost oziroma se s temi sredstvi ravna na način, kot to določa slovenska zakonodaja za neprofitne javne zavode. V kolikor so nastali stroški, ki so nujni za izpolnjevanje nalog zavoda, ni jih pa moč pokriti na noben drug način, so jih članice dolžne pokriti skladno s pogoji o določitvi deležev sredstev iz drugega odstavka tega člena.
Članice po principu sorazmerne participacije glede na število prebivalcev krijejo svoj delež sredstev ustanovitvenega fonda. Delež se v primeru sprejetja nove članice prerazporedi skladno z 8. členom konvencije.
Letna članarina znaša 1,00 (en) evro za vsakega prebivalca s stalnim prebivališčem na območju, ki ga pokriva članica, poravnati pa se mora do konca prvega četrtletja za vsako tekoče leto.
Vsakoletni proračun EMR DAVID se določi na podlagi s strani skupščine potrjenega finančnega in vsebinskega načrta dela. Finančni načrt za naslednje leto se mora sprejeti najpozneje do konca novembra, zaradi objektivnih okoliščin pa se lahko sprejme tudi pozneje, vendar ne pozneje kot do konca januarja tekočega leta.
Presežek prihodkov nad odhodki sme EMR DAVID uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno.
V kolikor so nastali stroški, ki so nujni za izpolnjevanje nalog zavoda, ni jih pa moč pokriti na noben drug način, so jih članice dolžne pokriti skladno s pogoji o določitvi deležev sredstev iz drugega odstavka tega člena.
16. člen 
(Delovni jezik) 
Delovni jezik EMR DAVID je slovenščina. Vsi dokumenti, ki se oblikujejo v okviru EMR DAVID, so napisani v slovenščini.
Vsak dokument, ki vsebuje odločitve katerega koli izmed organov EMR DAVID, mora biti v najkrajšem možnem času preveden v nemški jezik. Vsak drugi dokument, napisan v slovenščini, se prevede v nemščino, če takšno željo izrazijo predstavniki avstrijskih članic, in to najpozneje v 10 (desetih) delovnih dneh.
Govorjen jezik dopušča na delovnih sestankih in delovnem mestu uporabo obeh jezikov brez uporabe tolmača, razen če okoliščine to zahtevajo. Tolmač je prisoten na sestankih skupščine in letnem zboru.
Vsi organi EMR DAVID poslujejo v slovenskem jeziku, v komunikaciji med slovenskimi in avstrijskimi članicami oziroma predstavniki pa po potrebi tudi v nemščini ali angleščini.
17. člen 
(Odgovornost) 
Članice EMR DAVID imajo omejeno odgovornost za obveznosti EMR DAVID, pri čemer je EMR DAVID zavaroval tveganja v zvezi s svojimi dejavnostmi.
Direktor je odgovoren, da so tveganja vedno zavarovana.
V kolikor so sredstva EMR DAVID nezadostna za izpolnitev njegovih obveznosti, članice nosijo odgovornost za dolgove EMR DAVID, s tem da je delež vsake članice določen v sorazmerju z njenim prispevkom v skladu s 15. členom tega statuta.
Skladno z zakonom Evropskega parlamenta in Evropskega sveta o izvajanju uredbe evropskega združenja za teritorialno sodelovanje z dne 17. novembra 2009 (LGB1. št. 11/2010; Zakon o izvajanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje avstrijske Štajerske) se odgovornost mestne občine Bad Radkersburg omeji na številčno določeno višino njenih prispevkov za ustanovitveni fond evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EMR DAVID, in to v višini 12.700,00 evro.
Skladno z zakonom Evropskega parlamenta in Evropskega sveta o izvajanju uredbe evropskega združenja za teritorialno sodelovanje z dne 17. novembra 2009 (LGB1. št. 11/2010; Zakon o izvajanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje avstrijske Štajerske) se odgovornost občine Klöch omeji na številčno določeno višino njenih prispevkov za ustanovitveni fond evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EMR DAVID, in to v višini 4.925,00 evro.
18. člen 
(Sprejemanje in sprememba statuta) 
Članice soglasno sprejmejo ta statut in ga objavijo v skladu z Uredbo ES št. 1082/2006 ter njeno dopolnitvijo Uredbo (EU) št. 1302/2013, Uredbo RS o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 31/08 z dne 28. marca 2008, str. 2920) ter Uredbo RS o spremembah Uredbe o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 9/11 z dne 11. februar 2011, str. 984) ter na podlagi zakona avstrijske Štajerske “Steiermärkisches EVTZ-Anwendungsgesetz“ (LGBl. Nr. 11/2010 in der Fassung von LGBl. Nr. 87/2013). V nasprotnem primeru se statut šteje za ničnega.
Članica EMR DAVID je dolžna o nameravani spremembi konvencije in bistveni spremembi statuta obvestiti državni organ pristojen za lokalno samoupravo.
Bistvene spremembe statuta EMR DAVID so tiste, ki neposredno ali posredno vključujejo spremembo konvencije o ustanovitvi EMR DAVID.
Za spremembo statuta se upoštevata 4. in 5. člen Uredbe (ES) št. 1082/2006 ter njuni dopolnitvi v Uredbi (EU) št. 1302/2013.
19. člen 
(Poslovanje in dokumentacija) 
Način in postopke izvajanja srečanj med članicami EMR DAVID ter srečanj EMR DAVID s partnerji in deležniki, uporabo logotipa, glave ter pisave v uradnih dopisih EMR DAVID, uporabo drugih vizualnih simbolov ter ostale vidike poslovnega in dokumentacijskega upravljanja združenja natančneje določa poslovnik združenja.
Poslovnik združenja sprejme skupščina EMR DAVID na svoji prvi redni seji.
Direktor zavoda sprejme pravilnike, ki natančneje opredeljujejo posamezna poslovna razmerja, kot na primer pogodbena razmerja, notranjo organizacijo.
Vodenje in hranjenje dokumentacije ureja področna nacionalna zakonodaja (člen 32 ZDavP-2-NPB14, Uradni list RS, št. 91/15).
20. člen 
(Naknadni sprejem članic) 
O naknadnem sprejemu članic odloča skupščina, ki mora za odobritev včlanitve zaprositi pristojni organ.
Zavod sme od novih članic zahtevati ustrezni prispevek za do takrat realizirane vložke ter kot poplačilo za druge nastale stroške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti