Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020

Kazalo

2294. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane, stran 5155.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 81. in 101. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 15. seji dne 21. 9. 2020 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 116/08) se v prvem odstavku 7. člena deseta, enajsta in dvanajsta alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– vodenje in izvajanje arheoloških terenskih raziskav v skladu z veljavnimi predpisi;
– sodelovanje pri nadzoru arheoloških terenskih raziskav, ki jih na območju pristojnosti zavoda opravljajo druge ustanove v skladu z veljavnimi predpisi;
– pridobivanje, vodenje in izvajanje obdelave arhivov arheoloških najdišč, vključno z objavo, ter trajno hranjenje arhivov arheoloških najdišč v skladu z veljavnimi predpisi;«.
2. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
Zavod v skladu s 86. in 93. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in Pooblastilom za opravljanje državne javne službe muzejev Ministrstva za kulturo št. 62100-1/2013/22 z dne 19. 3. 2013 opravlja do preklica državno javno službo muzejev za območja občin Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Ljubljana, Dol pri Ljubljani, Medvode, Vodice, Brezovica, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Sodražica, Vrhnika in Borovnica za področja arheologije, etnologije, likovne umetnosti in zgodovine.«.
3. člen 
V 36. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje ustanovitelj zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine in pripadajočo opremo v njih:
1. Auerspergova palača, Mestni muzej, Gosposka ulica 15, Ljubljana; št. stavbe 228; k. o. 1728 Ljubljana mesto, št. parcele 406,
2. Konservatorsko središče Ščit, Gregorčičeva ulica 3a, Ljubljana; ID znak: del stavbe 1721-385-1; k. o. 1721 Gradišče I, št. parcele 26/21,
3. Arheološki park Emonska hiša, Mirje 2, Ljubljana; k. o. 1720 Krakovsko predmestje, št. parcel 64/2 in 65/2,
4. Arheološki park Zgodnje krščansko središče ob Osnovni šoli Majde Vrhovnik, Erjavčeva cesta 18, Ljubljana; št. stavbe 107; k. o. 1721 Gradišče I, št. parcel 32/2, 32/6 in 32/8 – del,
5. Bežigrajska galerija 1, Dunajska cesta 31, Ljubljana; št. stavbe 3851, št. delov stavbe 15 in 19; k. o. 2636 Bežigrad, št. parcele 2070/8,
6. Bežigrajska galerija 2, Vodovodna cesta 3 in 3a, Ljubljana; ID znaka: del stavbe 2636-2339-72 in del stavbe 2636-7757-15; k. o. 2636 Bežigrad, št. parcel 920/2, 924/3, 924/4, 924/5, 925/3 in 925/8,
7. Mestna galerija, Mestni trg 5, Ljubljana; št. stavbe 88; k. o. 1728 Ljubljana mesto, št. parcele *5,
8. Jakopičeva galerija, Slovenska cesta 9, Ljubljana; št. stavbe 210, št. dela stavbe 205; k. o. 1721 Gradišče I, št. parcel 24/2, 26/5, 26/15 in 26/32,
9. Plečnikova hiša, Karunova ulica 4 in 6, Ljubljana; št. stavbe 4407; k. o. 1722 Trnovsko predmestje, št. parcel 170/5 in 172/3,
10. Tehnološki park – depo, Tehnološki park 22, Ljubljana; št. stavbe 714; k. o. 2682 Brdo, št. parcel 1720/16 in 1720/17,
11. Severjevi garaži, Ambrožev trg 4, Ljubljana; ID znaka: del stavbe 1727-367-9 in del stavbe 1727-367-10; k. o. 1727 Poljansko predmestje, št. parcele 185/5,
12. Hangar, Letališka cesta 9a, Ljubljana; št. stavbe 508; k. o. 1730 Moste, št. parcele 552/1.
Vrednost premoženja iz prejšnjega odstavka od 1. do 11. točke je predmet pogodbe o prenosu tega premoženja v upravljanje zavodu in ga javni zavod že ima v upravljanju.«
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Nepremičnina iz 12. točke se daje v upravljanje javnemu zavodu in bo predmet dodatka k pogodbi o prenosu premoženja v upravljanje javnemu zavodu, in sicer za nepremično premoženje:
– Hangar, Letališka cesta 9a, Ljubljana, vrednost po GURS znaša 1.214.767,00 eurov za stavbo št. 508 in 24.950,80 eurov za parcelo št. 552/1, k. o. 1730 Moste.
Cenitev nepremičnega premoženja se bo izvedla naknadno.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
4. člen 
V 39. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Muzejsko arheološko gradivo je last države in ga zavod hrani v skladu z veljavnimi predpisi.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-5/2019-5
Ljubljana, dne 21. septembra 2020
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost