Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1778. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2019, stran 3909.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 12. redni seji dne 23. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.377.870
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.177.426
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.631.294
700 Davki na dohodek in dobiček
2.404.300
703 Davki na premoženje
158.192
704 Domači davki na blago in storitve
68.802
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
546.132
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
350.485
711 Takse in pristojbine
2.279
712 Denarne kazni 
2.833
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
190.535
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
47.258
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
47.258
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
1.153.186
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.114.574
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU
38.612
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.272.358
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.046.161
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
284.653
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
49.159
402 Izdatki za blago in storitve 
640.160
403 Plačila domačih obresti
19.606
409 Rezerve
52.583
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.293.711
410 Subvencije
60.722
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
833.344
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
79.261
413 Drugi tekoči domači transferi 
320.384
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.791.689
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.791.689
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
140.797
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi 
82.067
432 Investicijski transferi
58.730
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
105.512
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
233.101
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
233.101
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
198.359
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga 
198.359
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
140.254
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
34.742
XI.
NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–105.512
999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
Splošni sklad za drugo
634.168
3. člen 
Ugotovljeno stanje sredstev na računih po Zaključnem računu proračuna za leto 2019 je 634.168,53 € in se kot saldo na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.
4. člen 
Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2018-12/5
Kozje, dne 23. junija 2020
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti