Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1510. Odlok o taksi za nadomestilo stroškov lokacijske preveritve v Občini Brežice, stran 3354.

  
Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) ter 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 12. redni seji dne 8. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o taksi za nadomestilo stroškov lokacijske preveritve v Občini Brežice 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa obveznost in višino takse za obravnavo nadomestila za lokacijsko preveritev, ki jo zaračuna Občina Brežice (v nadaljevanju: Občina).
(2) Taksa se zaračuna kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve.
II. ZAVEZANEC 
2. člen 
(zavezanec) 
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je pobudnik ali investitor za izvedbo postopka lokacijske preveritve, razen če je pobudnik Občina sama.
(2) Zavezanec za plačilo takse je:
– investitor nameravane gradnje na območju posamične poselitve
– investitor, ki želi spremeniti in dopolniti prostorsko izvedbene pogoje ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve oziroma posege v prostor
– investitor, ki želi pristopiti k začasnim rabam prostora.
III. PLAČILO NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE 
3. člen 
(višina nadomestila stroškov) 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500,00 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za zahtevne in manj zahtevne objekte 2.500,00 EUR ter za nezahtevne in enostavne objekte 1.000,00 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000,00 EUR.
4. člen 
(vloga in način plačila nadomestila stroškov) 
(1) Vlagatelj poda vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve na obrazcu Občine s priloženim elaboratom in plača takso po taksni tarifi za vloge. Občina preveri skladnost elaborata z določbami ZUreP-2. V kolikor Občina meni, da je elaborat za lokacijsko preveritev ustrezen se postopek lahko nadaljuje in se izda sklep o plačilu stroškov.
(2) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve se določi s sklepom.
(3) Sklep mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca za fizično osebo ter ime, davčno ali matično številko in sedež za pravno osebo. V obeh primerih mora sklep vsebovati višino stroškov in pravno podlago za njihovo odmero, rok plačila nadomestila stroškov, ki je 15 dni od vročitve sklepa, številko računa za nakazilo in referenco. V sklepu morajo biti navedene posledice, če se nadomestila stroškov ne plača v predpisanem roku.
(4) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in podajo predloga sklepa o lokacijski preveritvi v obravnavo Občinskemu svetu Občine Brežice.
(5) Plačilo nadomestila stroškov za izvedbo lokacijske preveritve pobudniku ne zagotavlja potrditve lokacijske preveritve na Občinskem svetu Občine Brežice.
IV. KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3504-1/2019
Brežice, dne 8. junija 2020
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti