Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1313. Odlok o pokopališkem redu v Občini Železniki, stran 2985.

  
Na podlagi določil 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1) (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 11. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Železniki 
1. člen 
(uvodne določbe) 
(1) S tem odlokom se predpisuje Pokopališki red, s katerim se za območje Občine Železniki podrobneje določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, kot to določa Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), v nadaljevanju besedila: zakon.
(2) V odloku uporabljeni izrazi v obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
2. člen 
S tem odlokom Občina Železniki določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe in upravljanja pokopališč;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– možnost pokopa zunaj pokopališča;
– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice;
– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
– obratovanje mrliških vežic;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
– zvrsti grobov;
– okvirni tehnični normativi za grobove;
– mirovalna doba za grobove;
– cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
– razmerje grobnine za posamezno zvrst groba glede na enojni grob;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
3. člen 
Na območju Občine Železniki so pokopališča:
– Pokopališče Davča;
– Pokopališče Dražgoše;
– Pokopališče Selca;
– Pokopališče Sorica;
– Pokopališče Zali Log;
– Pokopališče Železniki.
4. člen 
(način zagotavljanja 24-urne dežurne službe in upravljanja pokopališč) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna lokalna gospodarska javna služba in obsega vsak prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali do zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe;
– prevoz, pripravo in eventualno upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja kot pogrebna dejavnost, ki se zagotavlja na trgu.
(2) 24-urna dežurna služba se na območju Občine Železniki izvaja s podelitvijo koncesije izvajalcu pogrebne dejavnosti. Način opravljanja 24-urne dežurne službe Občina Železniki uredi s posebnim odlokom (koncesijskim aktom) in skladno z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
(3) Pokopališka dejavnost obsega: upravljanje in urejanje pokopališč.
(4) Krajevne skupnosti, ki so osebe javnega prava, izvajajo na svojem območju upravljanje in urejanje pokopališč.
(5) Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tega člena, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
5. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika in se izvede na način, kot je predpisan s tem odlokom, in v skladu s pokojnikovo voljo, če ta ni v nasprotju s predpisi. Če pokojnik ni izrazil svoje volje, se pogrebna slovesnost izvede v skladu z voljo osebe, ki je naročnik in plačnik pogreba. Pri izvedbi pogrebne slovesnosti se na posameznih pokopališčih upoštevajo tudi krajevni običaji.
(2) Pogrebna slovesnost je praviloma javna, in ji lahko prisostvuje vsakdo. Na željo pokojnika ali pokojnikovih svojcev se pogrebna slovesnost opravi v ožjem družinskem krogu, ki mu prisostvujejo le povabljeni. To željo, skladno z dogovorom s svojci pokojnika, pred pogrebom objavi izvajalec pogrebne slovesnosti.
(3) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba ter izvajalec pogrebne dejavnosti.
(4) Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski obred.
(5) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo pokojniku. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote oziroma starešina – vodja skupine.
6. člen 
(storitve pokopališko pogrebnega moštva) 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališčih iz 3. člena tega odloka lahko zagotavlja upravljavec pokopališča in jih zaračuna izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, sprejetim po določbah tega odloka ali pa jih zagotavlja izvajalec pogrebnih storitev.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob (žarni zid) ali z raztrosom pepela.
7. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
(1) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa ter pokojnika in naročilo pogreba, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
(2) Prijava pokopa upravljavcu pokopališča se opravi skladno z določbami zakona. Če naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob naročilu pogreba predložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da dovoljuje pokop.
8. člen 
(način in čas pokopa) 
(1) Pokop se opravi v skladu z zakonom in tem odlokom in je lahko:
– pokop s krsto pokojnika, ki se pokoplje v grob;
– pokop z žaro, pri katerem se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in položijo v nišo žarnega zidu ali pokopljejo v grob;
– raztros pepela, pri katerem se upepeljeni ostanki pokojnika raztrosijo na posebej za to določenem mestu pokopališča.
(2) O načinu pokopa, času in načinu pogrebne slovesnosti se dogovorita naročnik in izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti. Izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti dogovor uskladi z upravljavcem pokopališča.
9. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
Če je naročnik pogreba Občina Železniki in stroške krije proračun, se pokop praviloma opravi kot pokop z žaro v grob. Pokop se opravi v obsegu osnovnega pogreba.
10. člen 
(možnost pokopa zunaj pokopališča) 
(1) Na območju Občine Železniki je pokojne mogoče pokopati le na pokopališčih, navedenih v 3. členu tega odloka. Pepel pokojnih je možno raztrositi na pokopališčih, ki imajo za to posebej določen prostor.
(2) Na območju Občine Železniki pokop pokojnih in raztros pepela pokojnih iz žare izven za to določenih pokopališč ni dovoljen.
11. člen 
(ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice) 
Na pokopališču, ki nima svoje mrliške vežice, lahko pokojnik leži:
– v mrliški vežici bližnjega pokopališča;
– pri izvajalcu pogrebne dejavnosti;
– doma v stanovanjski hiši, ki nima več kot dveh stanovanj, pod pogojem, da smrt ni posledica nalezljive bolezni;
– v verskem objektu, od koder se prične pogrebna svečanost.
12. člen 
(pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice) 
Skladno z zakonom morajo pokopališča, ki so v mestu, imeti mrliške vežice. Pokopališče Železniki mora imeti mrliško vežico, katere uporaba je obvezna.
13. člen 
(obratovanje mrliških vežic in pokopališč) 
Mrliške vežice obratujejo od časa, ko je krsta oziroma žara prenesena v mrliško vežico do pogrebne slovesnosti, v dogovoru med upravljavcem pokopališča, izvajalcem pogrebne dejavnosti in naročnikom pogreba. Na pokopališčih se za primer obratovanja mrliških vežic upoštevajo tudi krajevni običaji. Obratovalni čas upravljavec prilagodi potrebam pogreba in željam in potrebam svojcev pokojnih.
14. člen 
(obseg prve ureditve groba) 
(1) Prvo ureditev groba določa zakon in ob pokopu v zemljo obsega odvoz odvečne zemlje po pokopu in posušenega cvetja in vencev na odlagališče in, če naročnik pogreba to naroči, postavitev obeležja z imenom in priimkom ter letnico rojstva in smrti pokojnika, razen v primeru raztrosa pepela pokojnega in anonimnega pokopa. Če najemnik groba kasneje to obeležje nadomesti, za primerno odstranitev prvega poskrbi najemnik sam ali oseba, ki ji to naroči ali jo za to storitev pooblasti.
(2) Za prvo ureditev groba je dolžan poskrbeti najemnik groba, to storitev lahko zagotovi upravljavec pokopališča in jo zaračuna najemniku groba v skladu s cenikom.
15. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
(1) Za vzdrževanje reda na pokopališču so dolžni skrbeti:
– upravljavec pokopališča,
– najemniki grobov,
– obiskovalci pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča določbe tega člena uresničuje tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
– določa mesto, datum in uro pokopa glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
– vodi evidenco o grobovih in pokojnih;
– organizira in nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.
(3) Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do pokojnih.
16. člen 
(prepovedi) 
(1) Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
– vodenje živali na pokopališki prostor in v objekte na območju pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki;
– odtujevanje predmetov z grobov, pokopaliških prostorov in objektov v območju pokopališča;
– v času napovedanih pogrebnih svečanosti opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del, ki povzročajo hrup in/ali motijo obred.
(2) Smeti, druge odpadke in odpadne sveče je treba odlagati v za to namenjene zabojnike, ki so nameščeni na primernem mestu na območju pokopališča. Gradbene odpadke, nastale ob postavitvi, vzdrževanju in zamenjavi grobne opreme, je treba takoj odpeljati z območja pokopališča.
(3) Na pokopališčih ni dovoljena vožnja motornih in drugih vozil, razen otroških vozičkov in invalidskih vozičkov.
(4) Motorna in električna vozila na pokopališču lahko uporablja le upravljavec pokopališča in izvajalec pogrebnih storitev za potrebe izvajanja storitev.
17. člen 
(način oddaje grobov v najem) 
(1) Grobove v najem najemniku oddaja upravljavec pokopališča. Najemno razmerje se uredi s sklenitvijo najemne pogodbe, skladno z določbami zakona. Trajanje, pogoje in razmerja iz najemne pogodbe določa zakon. Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima groba v najemu, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, razen v primeru pogreba z raztrosom pepela. Sklenitev najemne pogodbe je obveznost upravljavca.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Najemna pogodba za grob preneha (se prekine) na podlagi razlogov, ki so določeni v zakonu.
18. člen 
(1) Za najem groba je najemnik dolžan plačevati letno najemnino – grobnino.
(2) Grobnina predstavlja sorazmerni del letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
(3) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(4) Upravljavec pokopališča izstavi račune za grobnino do 30. novembra za tekoče leto. Za najem groba, ki je krajši od enega leta, se grobnina obračuna sorazmerno s trajanjem najema groba v tem letu. Če najemno razmerje nastopi po izstavitvi računov za tekoče leto, upravljavec pokopališča lahko najemniku sorazmerni del grobnine zaračuna ob sklenitvi najemne pogodbe.
(5) Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe in upravljavec pokopališča lahko v zvezi z izvrševanjem zadolžitev in obveznosti po tem odloku in zakonu podatke o pokojnih in najemnikih grobov pridobiva iz uradnih evidenc, vse skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
19. člen 
(postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču) 
(1) Izdajanje soglasij, zavrnitev, obračun stroškov in postopek določa zakon.
(2) Za vsak poseg (postavitev, popravilo, obnovo, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, grobnic in drugih nagrobnih obeležij) na območju pokopališča je potrebno predhodno soglasje upravljavca. V določenih primerih posegov upravljavec predpiše pogoje in poda soglasje k predlogom in rešitvam.
(3) Najemnik lahko spomenik in ostalo opremo groba postavi le z upoštevanjem reda na pokopališču in skladno z navodili (dovoljenjem) upravljavca, kar pomeni, da oprema groba dimenzijsko ne sme segati izven gabaritov, ki so določeni za posamezno pokopališče oziroma ki na posameznem pokopališču veljajo za običajne. Pri tem je najemnik dolžan zagotoviti varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov. Enako velja tudi za obliko in materiale opreme groba.
(4) Če najemnik postavi, spremeni, popravi ali odstrani spomenik, robnike ali spremeni arhitektonsko zasnovo groba ali obnovi grobnico ali posega v objekte pokopališča v nasprotju z dovoljenjem ali brez njega, mora upravljavec obvestiti najemnika, da te nepravilnosti odpravi, mu postaviti rok in/ali mu naložiti, da pridobi dovoljenje za poseg. Če najemnik nepravilnosti v postavljenem roku ne odpravi sam, opravi ta dela upravljavec na stroške najemnika.
(5) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev se opravi na način, kot to predpiše upravljavec pokopališča, in je brezplačna.
(6) Oprema groba je v lasti najemnika groba in zanjo upravljavec ne odgovarja.
20. člen 
Določbe o postavitvi opreme groba veljajo tudi za spremenitev ali obnovo le-te. Upravljavec pokopališča mora vse storitvene dejavnosti (kamnoseki, vrtnarji) za potrebe izvajanja storitev najemnikom grobov obravnavati enako. Vsakršno omejevanje in izključevanje je prepovedano.
21. člen 
(1) Najemnik groba, ki mu je najemna pogodba prenehala, mora, če je dosegljiv, sam odstraniti opremo groba najkasneje v roku treh mesecev po prenehanju najemne pogodbe. Če opreme po preteku tega roka ne odstrani, jo odstrani upravljavec pokopališča na stroške najemnika.
(2) Če najemnik groba ni dosegljiv, opremo groba odstrani upravljavec pokopališča.
(3) Oprema groba iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne odstrani z grobov, ki so razglašeni za spomeniškovarstveno zaščitene spomenike. Grobovi, ki so razglašeni za spomeniško varstveno zaščitene spomenike, se drugemu najemniku oddajo skupaj z opremo groba.
22. člen 
(zvrsti grobov) 
Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov:
1. klasični grobovi:
– enojni, dvojni, trojni, ob zidu, otroški, vrstni grobovi, grobnice;
2. žarni grobovi:
– talni in zidni;
3. grobišča, kostnice, skupna grobišča;
4. prostor za anonimne pokope;
5. prostor za raztros pepela.
23. člen 
(okvirni tehnični normativi za grobove) 
Okvirni tehnični normativi za grobove:
– enojni grob: širina do 1,2 m, dolžina do 2,4 m, globina najmanj 1,80 m,
– dvojni grob: širina do 2,0 m, dolžina do 2,4 m, globina najmanj 1,80 m,
– trojni grob: širina do 3,0 m, dolžina do 2,4 m, globina najmanj 1,80 m,
– žarni grob: širina do 1,0 m, dolžina do 1,4 m, globina najmanj 0,7 m,
– žarni zidni grob do 0,8 m in višine do 0,7 m, globina 0,6 m.
24. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
Mirovalno dobo za posamezno zvrst groba določa zakon. Ponoven pokop na istem mestu in v istem grobu je dovoljen po končani mirovalni dobi, ki je po tem odloku 10 let. Praviloma naj bodo grobovi vseh zvrsti, razen žarnih, če geološka sestava tal to dopušča, poglobljeni tako, da je možen pokop več pokojnikov v en grob. Glede na značilnost pokopališča in sestavo zemlje se za posamezno pokopališče lahko upošteva daljša mirovalna doba.
25. člen 
(cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture) 
(1) Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture se plača pristojbina. Pristojbino kot cenik oblikuje in predlaga upravljavec pokopališča. Cenik potrjuje Občinski svet Občine Železniki. Potrjeni cenik mora biti javno objavljen in dostopen.
(2) Metodologijo za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe določi Vlada Republike Slovenije. Tako oblikovane cene na predlog izvajalca javne službe potrdi Občinski svet Občine Železniki s sklepom.
(3) Ostale cene pogrebnih storitev se oblikujejo tržno.
26. člen 
(pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba) 
Pogrebno pristojbino, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba, oblikuje in predlaga upravljavec pokopališča. Pristojbino potrjuje Občinski svet Občine Železniki. Potrjena pristojbina mora biti javno objavljena in dostopna.
27. člen 
(razmerje grobnine za posamezno zvrst groba glede na enojni grob) 
(1) Način oblikovanja, višino in plačevanje grobnine določa zakon. »Osnovna grobnina« je grobnina za enojni grob. Grobnina za ostale zvrsti grobov je določena v razmerju do osnovne grobnine in znaša:
– za enojni ob zidu – faktor 1,00 (enako osnovni grobnini)
– za dvojni grob – faktor 1,40 (osnovno grobnino pomnožimo z 1,4)
– za dvojni ob zidu – faktor 1,76
– za dvojni 2/3 – faktor 1,24
– za dvojni 1 1/3 oziroma kotni ob zidu – faktor 2,00
– za 1/3 ob zidu – faktor 0,65
– za trojni grob – faktor 1,88
– za otroški grob – faktor 0,60
– za vrstni grob – faktor 1,00 (enako osnovni grobnini);
– za grobnice:
– do štiri prostore – faktor 4,00 
– za več kot štiri prostore – faktor 6,00 
– za žarni grob – faktor 1,00 (enako osnovni grobnini)
– za grobišča – faktor 0,40 od osnovne grobnine, pomnoženo s številom možnih enojnih grobov; za kostnice – faktor 0,10 od osnovne grobnine, pomnoženo s številom možnih enojnih pokopov.
(2) Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob raztrosu pepela v višini petkratnika osnovne grobnine.
28. člen 
(druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov) 
(1) Na grobovih je dovoljeno saditi grmičevje le na prostoru, ki ga ureja najemnik groba, vendar ne sme segati izven gabaritov groba in ne biti višje od 50 cm.
(2) Najemniki grobov morajo skrbeti za urejen videz groba in okolice, kar pomeni, da ga morajo redno vzdrževati in morebitno rastje redno obrezovati in skrbeti za grmovnice, cvetlice in trave, da rastlinje ne posega na sosednje grobove ali poti. Skrbeti morajo za grobno opremo, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati na za to določena mesta, ter skrbeti za red in čistočo na pokopališču.
(3) Najemniki so dolžni s pitno vodo ravnati varčno in jo uporabljati izključno za zalivanje zelenja na grobu ter za čiščenje in urejanje groba.
(4) Zelenice morajo biti redno vzdrževane. Upravljavec jih je dolžan redno kositi in vzdrževati tako. Upravljavec je dolžan redno vzdrževati in skrbeti za poti na pokopališču in ostale površine med grobovi in na območju pokopališča.
29. člen 
Na pokopališčih, kjer so grobovi tesno drug ob drugem, mora najemnik groba v primeru pogreba – pokopa v sosednji grob dopustiti poseg in izvedbo storitev tudi v območju svojega groba (dostop, odložitev izkopane zemlje, izvedba poslovilne slovesnosti ipd.). Za tak poseg izvajalcu storitev ni treba pridobiti soglasja.
30. člen 
Za vsa pokopališča velja, da se v urejena razmerja in v obstoječe ureditve na pokopališčih ne posega, če kot take niso v nasprotju z določbami tega odloka in z določbami zakona. To se nanaša predvsem na velikost grobov, razpored grobnih polj, način pokopavanja in skrb za urejenost pokopališč ter posebno dogovorjena najemna razmerja ob času uveljavitve tega odloka. V kolikor pa se na posameznem pokopališču vzpostavi novo razmerje ali novo grobno polje (grobna vrsta), mora ureditev slediti določbam tega odloka.
31. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Železniki in nadzor nad izvajanjem tega odloka in drugih občinskih predpisov s področja pogrebne in pokopališke dejavnosti, izvaja medobčinska inšpekcija.
32. člen 
(prekrški fizičnih oseb) 
(1) Z denarno kaznijo 50 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki je fizična oseba, ki:
– se na pokopališču nedostojno vede (vpije, se glasno smeje, razgraja in hodi po grobovih oziroma prostorih za grobove) – prva alineja prvega odstavka 16. člena;
– odlaga odpadke izven za to določenega prostora – druga alineja prvega odstavka 16. člena;
– onesnaži ali poškoduje pokopališke objekte in naprave, nagrobnike, grobove ali nasade – tretja alineja prvega odstavka 16. člena;
– vodi živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča (razen psov, ki služijo človeku kot vodniki) – četrta alineja prvega odstavka 16. člena;
– odtuji predmete z grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča – peta alineja prvega odstavka 16. člena;
– v času napovedanih pogrebnih svečanosti opravlja prevoze ali opravlja dela, ki povzročajo hrup, in s tem moti obred – šesta alineja prvega odstavka 16. člena;
– na pokopališčih vozi motorna in druga vozila – tretji odstavek 16. člena;
– s pitno vodo ne ravna varčno in/ali jo uporabi v drug namen kot za zalivanje zelenja na grobu ter za čiščenje in urejanje groba – tretji odstavek 28. člena.
(2) Z denarno kaznijo 500 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki je fizična oseba, ki:
– pokop izvrši ali pogreb opravi v nasprotju ali s kršitvijo določb o načinu in kraju pokopa po tem odloku.
33. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 29/02).
34. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 9000-3/2020-014
Železniki, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti