Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

984. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Sevnica, stran 2761.

  
Na podlagi 109. in 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) in na podlagi 8., 9. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 5. redni seji dne 27. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Sevnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen 
(1) Ta odlok določa:
– nadomestilo stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Sevnica zaračuna vlagatelju oziroma pobudniku lokacijske preveritve, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude pobudnika gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorsko izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora;
– takso za obravnavanje zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (v nadaljevanju: OPN), ki jo plača vlagatelj pobude;
– način plačevanja takse za obravnavanje zasebnih pobud in nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov lokacijske preveritve ali takse za obravnavanje zasebnih potreb glede prostorskega razvoja plača vlagatelj oziroma pobudnik.
2. člen 
(1) Vlagatelj poda vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve na obrazcu Občine Sevnica s priloženim elaboratom in plača takso po taksni tarifi za vloge. Občina preveri skladnost elaborata z določbami ZUreP-2. V kolikor elaborat ustreza in se postopek lahko nadaljuje, Občina Sevnica izda sklep o plačilu stroškov lokacijske preveritve.
(2) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu.
(3) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata, izvedbo postopka lokacijske preveritve in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi skladno z ZUreP-2, vendar vlagatelju oziroma pobudniku ne zagotavlja pozitivne potrditve lokacijske preveritve na Občinskem svetu Občine Sevnica.
3. člen 
(1) Strošek za posamezno lokacijo preveritve znaša:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.050,00 evrov,
– za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev: 1.750,00 evrov za pravne osebe in 1.500,00 evrov za fizične osebe,
– za omogočanje začasne rabe prostora 1.400,00 evrov.
4. člen 
(1) Pobuda za spremembo namenske rabe prostora po tem odloku pomeni izpolnjena vloga na obrazcu, ki ga določi in javno objavi občina. Pobudi morajo biti priložene obvezne priloge, določene v vlogi. Stroške izdelave prilog nosi pobudnik sam in niso predmet takse tega odloka. Prav tako pobudnik nosi stroške izdelave dodatnih prilog, v kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora ugotovi, da je potrebno pobudo dopolniti z dodatnimi prilogami, obrazložitvami ali dopolnitvijo strokovnih podlag.
(2) V kolikor se vloga nanaša na več zemljiških parcel, se za posamezno pobudo šteje dana pobuda za eno prostorsko zaokroženo celovito območje v okviru ene enote urejanja prostora in se nanaša na en namen.
5. člen 
(1) Višina takse za spremembo namenske rabe prostora v OPN znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 140,00 evrov,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 70,00 evrov.
(2) Za pobudo za spremembo stavbnih zemljišč v primarno rabo (gozdna, kmetijska in vodna zemljišča) se taksa ne plača.
(3) Za pobude, ki se nanašajo na spremembe oziroma popravke očitnih pisnih in tehničnih napak v besedilu odloka ali grafičnem delu OPN oziroma odpravo pomanjkljivosti, se taksa ne plača.
6. člen 
(1) Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišču občine vložena ali prejeta pobuda za spremembo namenske rabe prostora.
(2) Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude in ne zagotavlja spremembe namenske rabe v OPN, temveč le obravnavo in vrednotenje ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja in razvoja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru, ter z vidika možnosti opremljanja zemljišč s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
7. člen 
(1) Za oprostitev plačila nadomestila ali takse se uporablja Zakon o upravnih taksah.
(2) V primeru prekinitve postopka ali umika vloge s strani vlagatelja oziroma pobudnika, ta ni upravičen do vračila plačanega zneska nadomestila stroškov lokacijske preveritve ali takse za obravnavanje zasebnih potreb glede prostorskega razvoja.
8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2019
Sevnica, dne 28. marca 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost