Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

971. Odlok o predkupni pravici Občine Medvode, stran 2726.

  
Na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 4. seji dne 27. marca 2019 sprejel
O D L O K 
o predkupni pravici Občine Medvode 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Medvode (v nadaljevanju: občina) in način uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih.
2. člen 
Območje predkupne pravice občine obsega:
– stavbna zemljišča,
– ureditveno območje naselij,
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za namen graditve objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– območje za dolgoročni razvoj naselij.
3. člen 
Za območja stavbnih zemljišč se upoštevajo območja teh zemljišč, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
Za ureditvena območja naselij se upoštevajo območja, kot so določena v občinskem prostorskem načrtu.
4. člen 
Pri obstoječih oziroma bodočih objektih gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo območja njihovih varovalnih koridorjev, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti oziroma drugimi predpisi.
Za obstoječe in bodoče objekte gospodarske javne infrastrukture se štejejo tisti objekti, ki so že zgrajeni ter vsi tisti, ki so predvideni za komunalno opremljanje območij, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.
II. NAČIN UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE 
5. člen 
Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah na območju občine, določenih v 2. členu tega odloka.
Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti izjavo občine, ali na nepremičnini uveljavlja predkupno pravico. Skupaj z vlogo za izdajo izjave mora prodajalec priložiti ponudbo.
Občina se mora o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe izjaviti v 15 dneh od njenega prejetja. Občina v izdani izjavi opredeli ali za predmetno nepremičnino ne uveljavlja predkupne pravice, ker zanjo ni zainteresirana, ali je ne uveljavlja zaradi ponujene cene. Če se občina v danem roku ne izjavi, se šteje, da ponudbe ne sprejema zaradi ponujene cene.
V primeru, da občina predkupne pravice ne uveljavlja, lahko lastnik nepremičnino proda drugi osebi, pri čemer pa cena ne sme biti nižja od tiste, ki je bila ponujena občini kot nosilcu predkupne pravice. Prodajalec se o ponudbi in pogojih prodaje, vsebovanih v ponudbi, z nosilcem predkupne pravice ni dolžan pogajati.
Določba prejšnjega odstavka o višini cene za prodajo nepremičnine drugi osebi veže prodajalca še dva meseca po tem, ko je nepremičnino ponudil v odkup občini, vendar pa mora po preteku tega roka nepremičnino z enako ali drugačno ceno zopet najprej ponuditi v odkup občini, če je ta izjavila, da predkupne pravice ne uveljavlja zaradi ponujene cene oziroma se v roku ni izjavila o uveljavljanju predkupne pravice.
6. člen 
O uveljavljanju ali neuveljavljanju predkupne pravice na nepremičninah in o nakupu nepremičnin odloča župan.
Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega odloka, je nična.
7. člen 
Ne glede na določbe tega odloka je predkupna pravica občine izključena, če tako določajo drugi predpisi.
Prav tako se določbe tega odloka ne uporabljajo, če je predkupna pravica občine v drugih predpisih drugače urejena.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Do določitve ureditvenih območji naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij v občinskih prostorskih aktih, se druga in četrta alineja 2. člena tega odloka ne uporabljata.
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-29/2019-2
Medvode, dne 27. marca 2019
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost