Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3148. Statut javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje, stran 8471.

  
Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17), Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje (Uradni list RS, št. 28/19) je svet zavoda Lekarne Kočevje na 4. korespondenčni seji, ki je trajala od dne 3. 9. 2019 do dne 9. 9. 2019, dne 9. 9. 2019 sprejel
S T A T U T 
javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje 
I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V statutu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(vsebina statuta) 
S tem statutom se urejajo splošne in statusne zadeve, dejavnost in organiziranost zavoda, organi zavoda ter njihove pristojnosti in način odločanja, pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, informacije javnega značaja in varstvo osebnih podatkov, položaj, pravice, obveščanje delavcev ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
3. člen 
(ime, sedež in poslovni naslov zavoda) 
(1) Ime zavoda je: Lekarna Kočevje
(2) Sedež zavoda je v kraju Kočevje.
(3) Direktor zavoda s svojimi sklepi določa poslovni naslov v kraju sedeža zavoda in je vsako spremembo poslovnega naslova dolžan prijaviti za vpis v sodni register. Sprememba poslovnega naslova zavoda ne pomeni spremembe statuta.
4. člen
(znak in žig zavoda) 
(1) Zavod ima žig okrogle oblike premera 30 mm z besedilom Lekarna Kočevje na obodu in znakom lekarniške dejavnosti v sredini. Lekarniški znak predstavlja križ v katerem so v rastru kača in kelih. Na obodu je vtisnjena številka žiga.
(2) Pravico do uporabe žiga in način uporabe žiga določi direktor zavoda z internimi navodili.
II. DEJAVNOST IN ORGANIZIRANOST ZAVODA 
5. člen 
(dejavnost zavoda) 
(1) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov, in obsega:
– izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta,
– izdajo živil za posebne zdravstvene namene,
– farmacevtsko obravnavo pacienta,
– dejavnost farmacevta svetovalca,
– farmacevtsko intervencijo,
– storitve telefarmacije,
– pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini,
– priprava izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih zdravil,
– spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje,
– prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili,
– drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo.
(2) Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene v prvem odstavku tega člena ter v njenem okviru, opravlja zavod še naslednje dejavnosti:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
– pedagoško-izobraževalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov k izvajalcem zdravstvene dejavnosti,
– druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
(3) Zavod opravlja naslednje dejavnosti, usklajene s standardno klasifikacijo dejavnosti:
47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo,
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu,
47.789 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah,
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
63.120 Obratovanje spletnih portalov,
84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti,
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora,
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.
6. člen 
(organizacija zavoda) 
(1) Za izvajanje lekarniške dejavnosti ima zavod v svoji sestavi eno organizacijsko enoto na sedežu zavoda na Roški cesti 16 v Kočevju.
(2) Finančne, računovodske, knjigovodske, planske, kadrovske, administrativne in druge naloge opravlja uprava zavoda na sedežu zavoda.
(3) Organizacija Lekarne Kočevje je podrobneje urejena z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(4) Za zagotavljanje boljše preskrbe z zdravili lahko zavod s soglasjem ustanovitelja in ob izpolnjevanju zakonskih pogojev organizira priročno zalogo zdravil v ambulantah zdravstvenega doma in ambulantah koncesionarjev, ki opravljajo javno zdravstveno dejavnost.
(5) Zavod lahko organizira spletno lekarno v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje spletne lekarne.
III. ORGANI ZAVODA 
7. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda in
– strokovni svet zavoda.
A. Svet zavoda
8. člen 
(svet zavoda) 
(1) Svet zavoda nadzoruje in upravlja zavod.
(2) Svet zavoda sestavlja devet (9) članov, od tega:
– štirje (4) predstavniki ustanovitelja,
– trije (3) predstavniki zaposlenih v zavodu,
– en (1) predstavnik pacientov in
– en (1) predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana.
(3) Mandat članov sveta zavoda traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja oziroma izvolitve največ dvakrat zaporedoma.
9. člen 
(imenovanje sveta zavoda) 
(1) Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje Občinski svet Občine Kočevje, v skladu s svojim Statutom in Poslovnikom.
(2) Predstavnika zaposlenih v svet zavoda izvolijo zaposleni delavci neposredno, s tajnim glasovanjem. Postopek kandidiranja in volitev ter razrešitve predstavnikov delavcev se določijo s splošnim aktom, ki ga sprejme svet zavoda.
(3) Predstavnika pacientov v svet zavoda imenuje župan na podlagi predhodno objavljenega javnega poziva vsem zainteresiranim kandidatom, ki se ga objavi na spletnih straneh ustanovitelja in zavoda.
(4) Predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana v skladu s svojimi splošnimi akti.
10. člen 
(konstituiranje sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda se konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda in se je iztekel mandat svetu prejšnjega sklica. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.
(2) Konstitutivno sejo sveta skliče direktor, ki jo do izvolitve predsednika sveta zavoda tudi vodi. Konstitutivno sejo sveta zavoda se skliče v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi članov sveta zavoda.
11. člen 
(vodenje sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda vodi predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta na prvi konstitutivni seji z večino glasov vseh navzočih članov. Svet ima tudi namestnika predsednika, ki se izvoli po istih pravilih kot predsednik sveta. Namestnik predsednika nadomešča predsednika sveta zavoda v primeru njegove odsotnosti.
(2) Predsednik sveta organizira in vodi delovanje sveta zavoda, skrbi za komunikacijo in v primeru neaktivnosti posameznega člana sveta opozori ustanovitelja oziroma organ ali organizacijo katerega predstavnik je.
(3) Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh navzočih članov sveta.
(4) Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način in uresničevanje pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
12. člen 
(pristojnosti sveta zavoda) 
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon še naslednje naloge:
– nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela zavoda z vidika sprejetega strateškega in letnega načrta zavoda,
– nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev zavoda,
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost,
– ustanovitelju predlaga, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost, vrne ustanovitelju,
– ustanovitelju predlaga način in višino pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda,
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi lekarn in lekarniških podružnic ter lokacijah na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti,
– odloča o sanacijskem programu in predlogih za pokritje primanjkljaja presežka odhodkov nad prihodki,
– nadzoruje finančno poslovanje zavoda,
– obravnava dolgoročno strategijo zavoda, jo potrdi in predloži ustanovitelju v sprejem,
– sprejme letni program dela in določa finančni načrt zavoda,
– sprejme normative za delo na predlog direktorja,
– preveri in potrdi letno poročilo zavoda,
– odloča o delovni uspešnosti direktorja,
– spremlja vodenje poslov zavoda in delo direktorja,
– uveljavlja zahtevke zavoda proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovodenju,
– obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo,
– spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost,
– najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje zavoda,
– s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema statut zavoda,
– izdaja soglasja k sistemizaciji delovnih mest ter k razpolaganju s premičnim premoženjem zavoda,
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom,
– razpisuje volitve predstavnikov zaposlenih v svet zavoda,
– zagotavlja varstvo pravic delavcev,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, odlokom o ustanovitvi in tem statutom.
13. člen 
(razrešitev člana sveta zavoda) 
(1) Člana sveta zavoda se lahko razreši pred potekom mandata s strani ustanovitelja ali organa, ki ga je imenoval, po postopku po katerem je bil imenovan, in sicer v naslednjih primerih:
– če odstopi in zahteva razrešitev,
– če ne opravlja svojih nalog,
– če se ne udeležuje sej,
– če pri svojem delu kot član sveta zavoda krši predpise,
– če s svojim ravnanjem škoduje interesom in ugledu zavoda.
(2) Razlog razrešitve zaradi neudeležbe na sejah je podan, če se član sveta neopravičeno ne udeleži vsaj polovice sklicanih sej sveta.
B. Direktor zavoda
14. člen 
(direktor zavoda) 
(1) Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi in organizira delo ter poslovanje zavoda.
(2) Direktor je tudi strokovni vodja zavoda in je odgovoren za strokovno delo zavoda.
(3) Mandat direktorja zavoda traja pet let. Direktor je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
15. člen 
(imenovanje direktorja zavoda) 
(1) Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan, kdor:
– ima univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri ali končan enovit magistrski študij farmacije,
– ima veljavno licenco za izvajanje lekarniške dejavnosti,
– ima pet let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti,
– predloži program razvoja zavoda,
– ima izkušnje s področja vodenja in upravljanja,
– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
– izpolni druge pogoje, določene z zakonom in predpisi.
(2) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja na podlagi javnega razpisa. Svet zavoda imenuje tričlansko razpisno komisijo, ki opravi razpis in predlaga kandidate s svojim mnenjem svetu zavoda v imenovanje.
(3) Javni razpis za imenovanje direktorja objavi svet zavoda v roku 6 mesecev pred iztekom mandata, oziroma v roku 30 dni od dneva razrešitve. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh zavoda, ter vsebuje:
– pogoje za imenovanje,
– čas mandata,
– rok za prijavo kandidatov, ki ne sme biti krajši od osmih dni od objave javnega razpisa, rok v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri, ki ne sme biti daljši od 60 dni od objave javnega razpisa in
– druge podatke.
(4) Svet zavoda opravi izbirni postopek ter v roku določenem v javnem razpisu, obvesti vsakega prijavljenega kandidata o izbiri in ga pouči, da lahko zahteva sodno varstvo pri sodišču, pristojnem za delovne spore.
(5) Če se na javni razpis ni prijavil nihče ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni imenovan, se javni razpis ponovi. Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa, vendar najdlje za eno leto, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
16. člen 
(razrešitev direktorja) 
(1) Direktorja se razreši, če:
– če to sam zahteva,
– mu je s pravnomočno sodno odločbo prepovedano opravljanje poklica,
– pri svojem delu ne ravna v skladu z zakonom ali drugimi predpisi in splošnimi akti,
– ne izvaja sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– z nevestnim ali malomarnim delom povzroča škodo zavodu,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Direktorja zavoda razreši svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
(3) Pred razrešitvijo je potrebno direktorja seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo.
(4) V kolikor direktor sam poda izjavo o razrešitvi, svet zavoda o pisni izjavi obvesti ustanovitelja in prične s postopkom imenovanja novega direktorja.
17. člen 
(vršilec dolžnosti direktorja) 
(1) Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče od prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti in hkrati začne postopek za imenovanje direktorja.
(2) Za vršilca dolžnosti lahko svet zavoda imenuje bodisi strokovnega delavca zavoda bodisi katerega izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za funkcijo direktorja. V kolikor med navedenim ni možno izbrati ustreznega vršilca dolžnosti, ga v imenu sveta zavoda izbere ustanovitelj.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje za čas do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje za obdobje enega leta.
18. člen 
(pristojnosti direktorja) 
(1) Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira delo in poslovanje zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda,
– pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta, pripravlja poročila o delu in poslovanju zavoda,
– sprejema splošne akte, ki niso v pristojnosti sveta zavoda,
– predlaga načrt investicij in razvoja lekarniške dejavnosti v soglasju s svetom zavoda,
– izvršuje odločitve sveta zavoda,
– predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest s soglasjem sveta zavoda,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij, o razporejanju delavcev k določenim nalogam in imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev,
– poroča ministrstvu o številu prejetih receptov in številu farmacevtskih strokovnih delavcev,
– farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in etičnemu izvajanju lekarniške dejavnosti,
– zagotavlja strokovno neodvisnost glede naročanja zdravil, medicinskih pripomočkov ali drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– organizira interni strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila,
– sklicuje in vodi strokovni svet,
– sprejme cenik storitev in določa prodajne pogoje in cene blaga široke potrošnje,
– sklepa pravne posle in podpisuje vse listine zavoda, razen tistih, ki jih lahko na podlagi predpisov podpisujejo druge osebe (npr. računovodja),
– druge naloge, določene z zakonom, odlokom o ustanovitvi in tem statutom.
(2) Direktor je v pravnem prometu z drugimi pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru dejavnosti in vsakoletnega finančnega načrta zavoda.
(3) V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
C. Strokovni svet zavoda
19. člen 
(strokovni svet zavoda) 
(1) Zavod ima strokovni svet, ki je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Strokovni svet sestavljajo trije člani: direktor kot predsednik ter dva člana, ki ju izmed zaposlenih magistrov farmacije s sklepom imenuje direktor. Mandat članov strokovnega sveta je vezan na mandat direktorja.
(3) Strokovni svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.
(4) Strokovni svet odloča z večino glasov vseh članov sveta.
(5) O delu strokovnega sveta se vodi zapisnik.
(6) Strokovni svet sklicuje in vodi direktor zavoda, ki odgovarja za izvajanje sprejetih sklepov.
(7) Strokovni svet ima naslednje pristojnosti:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
– odloča o izbiri in prioriteti nabav lekarniške opreme,
– odloča o vrstah izdelkov, ki se nabavljajo za prodajo v lekarnah,
– daje svetu zavoda in direktorju mnenje glede organizacije in dela zavoda,
– obravnava predlog plana izobraževanja delavcev v zavodu,
– predlaga direktorju plan specializacij in odloča o pogojih kandidatov za specializacije,
– odloča o pritožbah uporabnikov storitev na delo strokovnih delavcev zavoda,
– obravnava ugotovitve internega strokovnega nadzora in sprejema ukrepe,
– odloča o vseh drugih zadevah za katere ga pooblasti svet zavoda ali direktor.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
20. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi.
V. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
21. člen 
(informacije javnega značaja) 
(1) Zavod zagotavlja javnost dela:
– z uradnimi sporočili za javnost,
– s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z zakonom, ki ureja področje informacij javnega značaja ter
– na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom zavoda.
(2) O delu zavoda obvešča javnost direktor zavoda.
22. člen 
(varstvo osebnih podatkov) 
Zavod zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.
VI. POLOŽAJ, PRAVICE IN ODGOVORNOSTI TER DISCIPLINSKE KRŠITVE ZAPOSLENIH 
23. člen 
(uporaba predpisov) 
Za zaposlene se v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja uporabljajo določila zakonov, ki urejajo delovna razmerja, varstvo pri delu, zakon o sistemu plač v javnem sektorju ter kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, za javni sektor in drugih predpisov, ki urejajo položaj, pravice, odgovornosti in disciplinske kršitve zaposlenih.
VII. OBVEŠČANJE DELAVCEV 
24. člen 
(obveščanje delavcev) 
(1) Organi zavoda so dolžni obveščati delavce o vseh zadevah, ki vplivajo na položaj, pravice in obveznosti delavcev.
(2) Obveščanje se opravlja z objavami na oglasnih deskah ter preko interne elektronske pošte.
(3) Za organizacijo obveščanja je odgovoren direktor zavoda.
VIII. STATUT IN SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
25. člen 
(statut zavoda) 
(1) Statut zavoda sprejme svet zavoda z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
(2) Spremembe statuta se sprejemajo po istem postopku kot statut.
26. člen 
(splošni akti zavoda) 
(1) Svet zavoda sprejme splošne akte, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov.
(2) Direktor zavoda sprejme splošne akte za katere ni pristojen svet zavoda.
(3) Splošni akti stopijo v veljavo osmi dan po objavi na oglasni deski ali na interni elektronski pošti.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
(uskladitev notranjih aktov) 
Notranje akte javnega zavoda, ki so v neskladju s tem statutom, je potrebno uskladiti z določbami tega statuta najkasneje v roku treh mesecev po njegovi uveljavitvi.
28. člen 
(veljavnost statuta) 
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut javnega zavoda Lekarne Kočevje z vsemi spremembami.
29. člen 
(objava statuta) 
(1) Ta statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko zavod pridobi soglasje ustanovitelja.
(2) Statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik sveta zavoda 
Peter Vesel 

AAA Zlata odličnost