Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3134. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina, stran 8421.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ 14–23), (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade RS, št. 00727-13/2014/7, z dne 26. 8. 2014) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 9. seji dne 7. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa javni interes na področju športa v občini Ajdovščina, izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa ter podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje letnega programa športa.
2. člen 
(uporaba kratic) 
Kratice in izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– NPŠ, nacionalni program športa,
– IN NPŠ, izvedbeni načrt nacionalnega programa športa,
– LPŠ, letni program športa,
– NPŠZ, nacionalna panožna športna zveza,
– OKS-ZŠZ, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez,
– OŠZ, občinska športna zveza,
– ZŠIS-POK, Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite,
– kategoriziran športnik je športnik, ki v skladu z zakonom o športu pridobi naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda,
– uradni tekmovalni sistemi, sistem tekmovanj v Republiki Sloveniji in mednarodnih tekmovanj v posamezni športni panogi, ki so stopenjsko razvrščena glede na njihovo medsebojno konkurenčnost, so v skladu s pravili NPŠZ ali pravili mednarodnih športnih zvez in jih je evidentiral OKS-ZŠZ.
3. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu z NPŠ in so namenjene zagotavljanju pogojev, za več in bolj kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Občina zagotavlja javni interes v športu tako, da:
– zagotavlja finančna sredstva za izvedbo LPŠ na ravni občine,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi v lasti občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.
Z LPŠ se določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se jih zagotavlja v proračunu občine, ob upoštevanju strukture in prednostnih nalog, opredeljenih v NPŠ.
LPŠ sprejme občinski svet po predhodnem mnenju občinske športne zveze. V primeru, da občinska športna zveza ne poda mnenja v roku enega meseca, lahko občinski svet sprejme letni program športa brez tega mnenja.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
4. člen 
(opredelitev programov/področij športa) 
Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi lahko sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
1. Športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijska športna dejavnost,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših.
2. Športni objekti in površine za šport v naravi
3. Razvojne dejavnosti v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
– založništvo v športu,
– informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa.
4. Organiziranost v športu
5. Športne prireditve in promocija športa
6. Družbena in okoljska odgovornost v športu.
5. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ so:
– športna društva in športne zveze,
– zavodi, samostojni podjetniki posamezniki in druge pravne osebe, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– zasebni športni delavci.
6. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno registracijo najmanj eno leto na dan objave javnega razpisa,
– izvajajo športne programe in delujejo na področju športa najmanj eno leto na dan objave javnega razpisa,
– imajo sedež v občini Ajdovščina in izvajajo športne programe pretežno za prebivalce občine,
– imajo za prijavljene programe/področja zagotovljene materialne in prostorske pogoje,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov/področij,
– imajo urejeno evidenco članstva (velja za športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
Ne glede na prejšnji odstavek imajo športna društva, športne zveze ter zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe, prednost pri izvajanju programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine.
III. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
7. člen 
(javni razpis) 
Postopek sofinanciranja izvajanja LPŠ se izvede kot javni razpis, razen v primerih, ko je mogoče skleniti neposredno pogodbo.
Za vsa vprašanja postoka izbire in sofinanciranja LPŠ, ki niso urejena s tem odlokom, se uporablja določbe zakona o športu.
Sklep o začetku javnega razpisa sprejme župan.
Javni razpis se objavi na spletni strani občine, občinskega zavoda za šport in občinske športne zveze.
8. člen 
(besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija) 
Javni razpis mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca javnega razpisa,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedba pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril,
– predviden obsega javnih sredstev za sofinanciranje,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena javna sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev in način oddaje vlog,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerem lahko zaprosijo zanjo ter podatki o spletni strani občine, na kateri je dostopen javni razpis z razpisno dokumentacijo,
– drugi potrebni podatki za izvedbo javnega razpisa.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev, in sicer:
– odlok o sofinanciranju LPŠ,
– javni razpis,
– razpisni obrazci,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
Občina objavi razpisno dokumentacijo na svoji spletni strani.
9. člen 
(komisija za izvedbo javnega razpisa) 
Komisijo, ki vodi postopek javnega razpisa, s sklepom imenuje župan.
Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani, od katerih morajo biti najmanj trije imenovani na predlog OŠZ.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
Če je predsednik ali član komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan, se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Komisija je sklepčna, če je na seji navzoča večina članov. Predlagana odločitev je sprejeta, če je na sklepčni seji za odločitev glasovala večina opredeljenih glasov navzočih članov.
10. člen 
(naloge komisije) 
Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in vrednotenje vlog,
– vodenje zapisnikov o svojem delu,
– priprava predloga o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev odloka.
Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojen delavec občinske uprave oziroma občinskega zavoda za šport.
11. člen 
(vloge) 
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Ovojnica je lahko označena tudi na drug način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis.
Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v javnem razpisu. Način elektronske predložitve vloge mora biti določen v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti dostavljena do roka, ne glede na način oddaje. Vloga, ki prispe po poteku roka, je prepozna.
Vloga mora biti oddana na predpisanih obrazcih.
12. člen
(odpiranje vlog) 
Odpiranje prejetih vlog ni javno.
Odpiranje vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, pristojni organ občinske uprave zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
13. člen 
(dopolnitev vlog) 
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh, z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni.
Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, se vlogo s sklepom zavrže v celoti oziroma v delu, v katerem ni bila dopolnjena. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
14. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ.
Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik, v katerem navede razloge za razvrstitev in predlog, kateri programi ali področja LPŠ se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo.
Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
15. člen 
(odločba) 
Na podlagi predloga komisije občinska uprave izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa.
Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju LPŠ.
16. člen 
(poziv k podpisu pogodbe) 
Ob izdaji odločbe o izbiri se vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju LPŠ.
Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
17. člen 
(ugovor) 
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od vročitve odločbe vloži ugovor pri občinski upravi.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
Predmet ugovora ne more biti primernost meril za izbiro in ocenjevanje vlog.
Župan občine odloči o ugovoru v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev župana je dokončna.
18. člen 
(objava rezultatov 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.
19. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredelijo:
– osnovni podatki o občini in izvajalcu LPŠ,
– izbrani program, področje,
– višina dodeljenih sredstev,
– način in roki črpanja ter nakazila sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– čas realizacije programa/področja,
– nadzor nad izvedbo programa/področja in namensko porabo sredstev,
– poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
IV. NAKAZILA SREDSTEV TER OBVEZNOSTI IZVAJALCEV LPŠ 
20. člen 
(namenska raba sredstev) 
Izvajalcu LPŠ se dodeljena sredstva nakaže na podlagi pogodbe. Finančna sredstva, ki jih izvajalci LPŠ prejmejo za izvedbo posameznega športnega programa/področja, se smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa/področja, za katerega so namenjeni v skladu z Merili za izbor in vrednotenje programov LPŠ v občini Ajdovščina.
21. člen 
(cena športnega programa) 
Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje LPŠ, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna sredstva.
Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
22. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane programe in področja skladno s prijavo na javni razpis in sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.
Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja delavec občinske uprave, ki je pristojen za področje športa. Občinska uprava lahko za vodenje postopkov spremljanja izvajanja programov športa pooblasti občinski zavod za šport.
V pogodbi o sofinanciranju LPŠ se uredi spremljanje izvajanja programov in sofinanciranih področij ter način in oblike poročanja.
23. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno-izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.
Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le-tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.
Športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ.
Izvajalec LPŠ je dolžan koristiti javne športne objekte v obsegu ur, ki izhaja iz odločbe o sofinanciranju LPŠ, v kolikor javni športni objekt omogoča ustrezne pogoje za vadbo in obstajajo proste kapacitete. Število ur, ki jih je izvajalec LPŠ dolžan koristiti v javnih športnih objektih se izračuna iz sredstev, ki jih izvajalec prejme za objekt na podlagi meril.
Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja za izvajalca LPŠ, ki razpolaga z lastnim objektom.
V LPŠ se opredeli športne programe, katerih izvajalci imajo pravico do uporabe javnih športnih objektov po subvencionirani ceni.
Razporeditev ur iz prejšnjega odstavka po posameznih objektih, na podlagi posebnega javnega razpisa, pripravi komisija, ki jo imenuje predsedstvo OŠZ. Sklep o razporeditvi ur se izda pred začetkom novega šolskega leta. Sklep se posreduje upravljavcem javnih športnih objektov in izvajalcem LPŠ.
24. člen 
(merila) 
Za izbiro programov/področij LPŠ se uporablja Merila za izbor in vrednotenje programov LPŠ v občini Ajdovščina, ki so sestavni del tega odloka.
Za programe in področja športa, ki nimajo izdelanih meril v tem odloku, se merila določi v LPŠ.
V. KONČNI DOLOČBI 
25. člen 
(prenehanje veljavnosti pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 92/15, 82/16).
26. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-2/2018
Ajdovščina, dne 7. novembra 2019
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost