Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2867. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ribnica, stran 7768.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), prvega odstavka 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg in 43/19) in 38. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 6. redni seji dne 10. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ribnica 
1. člen
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(1) S tem odlokom se z namenom načrtovanja in usklajevanja nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ribnica (v nadaljevanju: Svet za preventivo) ter določi sestavo, način delovanja in število članov oziroma članic.
(2) Svet za preventivo deluje kot strokovno posvetovalno telo Občinskega sveta Občine Ribnica.
3. člen
(1) Svet za preventivo sestavlja sedem (7) članov.
(2) Sestavljajo ga predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:
1 predstavnik Policijske postaje Ribnica;
1 predstavnik Osnovne šole dr. Franceta Prešerna;
1 predstavnik Vrtca Ribnica;
1 predstavnik medobčinskega inšpektorata in redarstva;
1 predstavnik vzdrževalca oziroma upravljavca lokalnih cest;
1 predstavnik Občinskega sveta Ribnica;
1 predstavnika občanov.
4. člen
(1) Občinski svet Občine Ribnica s sklepom imenuje predsednika in člane Sveta za preventivo na podlagi predlogov organizacij in institucij iz prejšnjega člena.
(2) Poziv za predloge razpiše Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.
(3) Mandatna doba predstavnikov v svetu je štiri leta.
(4) Če posameznemu članu predčasno preneha mandat, se novega člana izvoli za čas do poteka mandata ostalim članom.
(5) Po poteku mandata so predstavniki lahko ponovno imenovani v svet.
5. člen
Strokovno tehnične naloge za Svet za preventivo ter koordinacijo prometno-preventivnih aktivnosti na lokalni ravni izvaja strokovni delavec zaposlen v okviru občinske uprave. Strokovnega delavca imenuje direktor občinske uprave.
6. člen
Svet za preventivo lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi k sodelovanju tudi druge predstavnike, ki niso člani sveta.
7. člen
(1) Svet za preventivo način dela uredi s poslovnikom, ki ga sprejme v soglasju z županom Občine Ribnica.
(2) Do sprejema poslovnika in za vprašanja, ki niso urejena s poslovnikom, se smiselno uporabljajo določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Ribnica.
8. člen
Naloge Sveta za preventivo so:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na območju Občine Ribnica;
– predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa na območju Občine Ribnica in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na območju Občine Ribnica;
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti;
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju Občine Ribnica;
– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.
9. člen
Sredstva za delo Sveta za preventivo ter sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju Občine Ribnica se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine Ribnica ter iz drugih sredstev.
10. člen
Za delo članov Sveta za preventivo se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ribnica in članov svetov krajevnih skupnosti.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen
Dosedanji člani Sveta za preventivo nadaljujejo z delom do konstituiranja novega Sveta za preventivo v skladu s tem odlokom.
Sestava sveta se v skladu z določbami tega odloka imenuje z naslednjim mandatom.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0020/2019
Ribnica, dne 10. oktobra 2019
 
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost