Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

2471. Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin “Zveza Haloških občin”, stran 6743.

  
Na podlagi 86. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1) so: Občinski svet Občine Cirkulane na podlagi 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) na 25. redni seji dne 25. 10. 2018 in 5. redni seji dne 23. 5. 2019; Občinski svet Občine Majšperk na podlagi 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15, 50/17) na 3. redni seji dne 23. 1. 2019 in 6. redni seji dne 15. 5. 2019; Občinski svet Občine Makole na podlagi 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07, 45/14, 64/16) na 4. redni seji dne 24. 4. 2019 in 1. dopisni seji dne 12. 8. 2019; Občinski svet Občine Podlehnik na podlagi 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17) na 4. redni seji dne 25. 4. 2019 in na 5. redni seji dne 20. 6. 2019; Občinski svet Občine Zavrč na podlagi 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/11) na 4. redni seji dne 10. 6. 2019; Občinski svet Občine Žetale na podlagi 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/17, 47/17) na 3. redni seji dne 28. 3. 2019 in 4. redni seji dne 17. 6. 2019 ter Občinski svet Občine Rogatec na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) na 5. redni seji dne 18. 6. 2019 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi interesne zveze občin “Zveza Haloških občin” 
1. Vsebina odloka
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane; Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole, Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik; Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec; Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč in Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) ustanovijo interesno zvezo občin za skupno izvajanje občinskih nalog na področju spodbujanja razvoja turizma.
(2) S tem odlokom je določeno ime interesne zveze občin, njen sedež, pridobitev statusa pravne osebe javnega prava, zastopanje zveze, naloge, pristojnosti, sestava, organizacija in način odločanja sveta zveze, zagotavljanje sredstev za delovanje in izvajanje nalog zveze, pridobitev lastnosti ustanoviteljice in izstop iz ustanoviteljstva, začetek delovanja in prenehanje, pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic ter načela urejanja medsebojnih premoženjskih in drugih razmerij.
2. Statusne določbe
2. člen 
(ime in sedež zveze občin) 
(1) Ime interesne zveze občin je: Zveza Haloških občin, Interesna zveza občin spodbujanje razvoja turizma.
(2) Sedež zveze občin je v Majšperku.
3. člen 
(status zveze občin) 
(1) Zveza Haloških občin (v nadaljnjem besedilu: zveza občin) je pravna oseba javnega prava.
(2) Zveza občin pridobi lastnost pravne osebe javnega prava z ustanovitvijo.
4. člen 
(zastopanje zveze občin) 
(1) Zvezo zastopa predsednica oziroma predsednik (v nadaljnjem besedilu: predsednik) upravnega odbora zveze občin.
(2) Predsednik upravnega odbora zveze občin (v nadaljnjem besedilu: predsednik) lahko s pisnim pooblastilom pooblasti za zastopanje zveze samo podpredsednico oziroma podpredsednika ali drugo članico oziroma člana upravnega odbora zveze občin.
5. člen 
(razpolaganje s premoženjem) 
(1) Zveza občin lahko v skladu z zakonom pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ki ga lahko pridobiva in z njim razpolaga občina.
(2) Za svoje obveznosti odgovarja zveza občin z vsem svojim premoženjem.
(3) Občine ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zveze občin subsidiarno.
3. Pristojnosti in naloge zveze občin
6. člen 
(pristojnosti zveze občin) 
(1) Zveza občin je pristojna za izvajanje upravnih nalog in skupnih razvojnih in investicijskih programov na področju spodbujanja razvoja turizma.
(2) Zveza občin opravlja naloge iz prejšnjega odstavka v skladu z zakonom in predpisi izdanimi na njegovi podlagi v celoti.
7. člen 
(pristojnost za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov) 
(1) Zveza občin je v skladu s prejšnjim členom pristojna za sprejetje odlokov in drugih splošnih aktov iz pristojnosti občin ustanoviteljic (v nadaljnjem besedilu: predpisi) na področju spodbujanja razvoja turizma.
(2) S predpisom iz prejšnjega odstavka se določijo tudi občine, za katerih območje predpis velja in odloki ali drugi splošni akti občin, ki z uveljavitvijo predpisa zveze občin prenehajo veljati.
(3) Predpisi zveze občin se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin.
8. člen 
(upravljanje s stvarnim premoženjem ustanoviteljic) 
Zveza občin upravlja s stvarnim premoženjem ustanoviteljic, ki jih le te, v skladu z določili zakona, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, določijo za upravljavca premoženja.
9. člen 
(strokovna služba) 
(1) Zveza občin ustanovi strokovno službo za opravljanje strokovno tehničnih, pospeševalnih, upravnih in drugih nalog za zvezo občin.
(2) Odlok iz prejšnjega odstavka je odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave občin ustanoviteljic z vsebino, ki jo določa zakon, ki ureja organe skupne občinske uprave.
(3) Strokovno službo zveze občin financirajo ustanoviteljice v skladu z merili, ki jih določa odlok o njeni ustanovitvi.
(4) Zveza občin lahko za opravljanje posameznih upravnih nalog z odlokom podeli javno pooblastilo, če so izpolnjeni pogoji, ki jih za podelitev javnega pooblastila določa zakon, ki ureja lokalno samoupravo.
10. člen 
(naloge zveze občin) 
(1) Z dnem začetka delovanja zveze občin postanejo naloge, ki jih ustanoviteljice s tem odlokom prenašajo na zvezo občin, njene naloge.
(2) Ustanoviteljice lahko z odlokom spremenijo in dopolnijo naloge zveze občin in določijo njeno krajevno pristojnost za te naloge.
(3) Zveza občin opravlja svoje naloge v korist občanov ustanoviteljic.
(4) Zveza občin ima glede nalog prenesenih v njeno pristojnost pooblastila in obveznosti, ki ga zakon daje občini, če s tem odlokom ni določeno drugače.
4. Sestava, pristojnosti, način odločanja in organizacija sveta zveze občin
11. člen 
(svet zveze občin) 
(1) Zveza občin ima svet, ki ga sestavljajo po ena predstavnica oziroma predstavnik (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) vsake ustanoviteljice, ki ga njen občinski svet izvoli izmed svojih članic in članov.
(2) Občinski sveti izvolijo predstavnike v prvi svet zveze občin v 30 dneh po njeni ustanovitvi, sicer pa na svoji prvi seji po rednih lokalnih volitvah.
(3) Če članici oziroma članu sveta zveze občin (v nadaljnjem besedilu: član) preneha funkcija v občini, mu preneha funkcija tudi v svetu zveze občin (v nadaljnjem besedilu: svet zveze).
12. člen 
(razrešitev člana sveta zveze občin) 
(1) Občinski svet ustanoviteljice lahko na predlog najmanj tretjine svojih članov razreši člana sveta zveze, ki ga je izvolil, če hkrati izvoli novega člana.
(2) Razrešitev in imenovanje iz prejšnjega odstavka se lahko opravi na seji, na kateri občinski svet ustanoviteljice obravnava poročilo in zaključni račun zveze občin.
13. člen 
(pristojnosti sveta zveze občin) 
(1) Svet zveze sprejema predpise, splošne akte in druge odločitve iz pristojnosti občinskih svetov ustanoviteljic v zadevah, ki so jih s tem odlokom prenesle v pristojnost zveze.
(2) Svet zveze predlaga občinskim svetom ustanoviteljic v sprejem odločitve, za katere so pristojni in se nanašajo na naloge zveze občin. Če zagotavljanje nalog, ki so jih občine ustanoviteljice prenesle na zvezo, terja sprejem odločitve njihovih občinskih svetov, ali imajo naloge zveze pomemben vpliv na splošne akte, ki jih sprejemajo, morajo občinski sveti upoštevati predloge sveta zveze, sicer ta lahko predlaga začetek postopka prenehanja zveze občin.
(3) Svet zveze sprejme program zveze občin za svoje mandatno obdobje, za vsako proračunsko leto pa letni program in finančni načrt.
14. člen 
(predložitev predpisov in splošnih aktov zveze občin) 
(1) Predpise in splošne akte iz svoje pristojnosti ter programe in finančne načrte zveze občin predloži svet zveze v obravnavo in mnenje občinskim svetom ustanoviteljic.
(2) Občinski sveti morajo predloge obravnavati in v 30 dneh svetu zveze sporočiti mnenje, predloge in pripombe, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo.
(3) Mnenja, predloge in pripombe iz prejšnjega odstavka mora svet zveze upoštevati, če pa to ni mogoče, mora občinskemu svetu pisno odgovoriti.
15. člen 
(odločanje sveta zveze občin) 
(1) Svet zveze sprejema svoje odločitve na sejah.
(2) Svet zveze lahko odloča, če je na seji navzoča večina članov. Svet zveze sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Vsak član ima tolikšen delež glasov, kot ima ustanoviteljica, ki jo zastopa, prebivalcev v razmerju do števila prebivalcev vseh občin ustanoviteljic zveze občin. Število prebivalcev s stalnim prebivališčem v občini se ugotavlja pred vsako sejo sveta zveze na podlagi uradnih statističnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.
(3) Svet zveze sprejme poslovnik, s katerim uredi pripravo sej, sklicevanje in vodenje sej, javnost dela sveta zveze in druga vprašanja organizacije svojega dela.
16. člen 
(poročanje sveta interesne zveze) 
(1) Svet zveze je dolžan poročati občinskim svetom ustanoviteljic najmanj enkrat letno, in sicer ob obravnavi zaključnih računov proračunov ustanoviteljic, ko jim predloži letno poročilo zveze in njen zaključni račun.
(2) Poročilo in zaključni račun iz prejšnjega odstavka se predloži pisno. Poročanje občinskemu svetu ustanoviteljice opravijo njeni člani v svetu zveze.
17. člen 
(upravni odbor) 
(1) Svet zveze ima upravni odbor, ki ga sestavljajo župani ustanoviteljic. Pri sprejemanju odločitev upravnega odbora imajo župani enakovreden glas.
(2) Upravni odbor imenuje izmed svojih članov predsednika in enega ali več podpredsednikov, ki jim lahko določi področje dela.
(3) Predsednik upravnega odbora sklicuje seje upravnega odbora, jih vodi, podpisuje akte upravnega odbora in ga predstavlja.
(4) Predsednik upravnega odbora sklicuje seje sveta zveze, jih vodi, podpisuje akte sveta zveze in predstavlja svet zveze.
(5) Predsednik upravnega odbora je zastopnik zveze občin.
(6) Če je predsednik odsoten ali zadržan, oziroma iz katerega drugega razloga ne more opravljati svojih nalog, ga nadomešča podpredsednik, oziroma eden izmed njih. Če tudi ta ne more opravljati nalog predsednika pa drug član upravnega odbora, ki ga določi upravni odbor.
18. člen 
(pristojnosti upravnega odbora) 
(1) Upravni odbor predlaga svetu zveze predpise in splošne akte iz pristojnosti zveze občin, program zveze občin, letne programe in finančne načrte, poročila, zaključni račun ter predloge drugih odločitev iz njegove pristojnosti.
(2) Upravni odbor izvršuje odločitve sveta zveze.
19. člen 
(izvrševanje pravic in obveznosti delodajalca) 
(1) Upravni odbor izvršuje pravice in obveznosti delodajalca za zaposlene v strokovni službi zveze občin, imenuje njenega direktorja ter usmerja in nadzoruje delo strokovne službe.
(2) Upravni odbor lahko odloči, da bo posamezno nalogo za zvezo občin opravila občinska uprava ali več občinskih uprav ustanoviteljic na podlagi pogodbe.
20. člen 
(smiselna uporaba predpisov) 
Za delovanje sveta zveze, upravnega odbora in izvajanje upravnih nalog ter neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v zvezi se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja lokalno samoupravo, če ta odlok ne določa drugače.
5. Premoženje in financiranje zveze občin
21. člen 
(financiranje zveze občin) 
(1) Zveza občin se financira:
– iz proračunov občin ustanoviteljic,
– iz državnih sredstev sofinanciranja nalog občin, ki jih opravlja,
– sredstev skladov, ki jih pridobiva na javnih natečajih v državi in Evropski uniji,
– sredstev, ki jih pridobi s svojim poslovanjem in gospodarjenjem s svojim premoženjem.
(2) Zveza občin se lahko zadolžuje in daje poroštva v obsegu, določenem z odloki ustanoviteljic, s katerimi te sprejmejo svoje proračune.
(3) Ustanoviteljice dajejo zvezi občin poroštva za zadolževanje s poroštveno pogodbo, s katero določijo delež zadolžitve, ki se vračuna v največji možni obseg zadolževanja posamezne ustanoviteljice.
(4) Za financiranje zveze občin in njeno finančno poslovanje se uporabljajo določbe zakona, ki ureja financiranje občin in zakona, ki ureja financiranje posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskega proračuna ter predpisov, ki urejajo njihovo finančno poslovanje.
22. člen 
(nadzor nad namensko in smotrno porabo finančnih sredstev) 
(1) Nadzor nad namensko in smotrno porabo finančnih sredstev zveze občin, nad razpolaganjem s premoženjem in njenim finančnim poslovanjem opravljajo nadzorni odbori ustanoviteljic.
(2) Nadzorni odbori ustanoviteljic morajo pred predložitvijo občinskim svetom ustanoviteljic pregledati finančni načrt in zaključni račun zveze občin.
(3) Za pregled in pripravo poročila sestavijo nadzorni odbori občin ustanoviteljic izmed svojih članov senat.
(4) Za izvedbo nadzora se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja lokalno samoupravo.
6. Pridobitev lastnosti ustanoviteljice in prenehanje ustanoviteljstva v zvezi občin
23. člen 
(vključitev v zvezo občin) 
(1) Občine, ki so zainteresirane za skupno spodbujanje razvoja turizma, se lahko vključijo v zvezo občin.
(2) Občina iz prejšnjega odstavka pridobi lastnost ustanoviteljice zveze občin, če s tem soglaša svet zveze občin in njen občinski svet sprejme odlok, s katerim občina vstopi v zvezo občin in sprejme veljavni akt o ustanovitvi zveze občin tako, da ne poseže v njegovo besedilo.
(3) Občina prevzame pravice in obveznosti ustanoviteljice zveze občin, ko odlok iz prejšnjega odstavka, objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, začne veljati.
24. člen 
(izstop iz zveze občin) 
(1) Ustanoviteljica lahko izstopi iz zveze, če njen občinski svet ugotovi, da občina ni več zainteresirana za skupno spodbujanje razvoja turizma, in s sklepom seznani občinske svete vseh ustanoviteljic in svet zveze.
(2) Občini iz prejšnjega odstavka preneha ustanoviteljstvo v zvezi občin, če na podlagi pisnega soglasja sveta zveze sprejme odlok, s katerim za območje občine razveljavi ta odlok.
(3) Svet zveze s pisnim soglasjem iz prejšnjega odstavka vsem ustanoviteljicam zagotovi, da jim s prenehanjem ustanoviteljstva te občine ne bo nastala materialna škoda, ker so vse obveznosti te občine poravnane in so urejena druga razmerja med ustanoviteljicami.
(4) Župan občine, ki ji je ustanoviteljstvo v zvezi občin prenehalo, objavi soglasje sveta zveze in odlok iz drugega odstavka tega člena v Uradnem glasilu slovenskih občin.
7. Začetek delovanja zveze in prenehanje
25. člen 
(konstituiranje sveta in upravnega odbora zveze občin) 
(1) Ustanoviteljice najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi odloka o ustanovitvi zveze občin konstituirajo svet zveze občin, ki sprejme program in finančni načrt zveze občin.
(2) Konstituira se upravni odbor sveta zveze in imenuje predsednika.
(3) Predsednik upravnega odbora kot zastopnik zveze občin odpre transakcijski račun zveze občin in opravi druga dejanja, potrebna za poslovanje zveze občin.
(4) Zveza občin začne delovati in poslovati, ko ji ustanoviteljice na podlagi finančnega načrta in sklenjenih pogodb nakažejo sredstva za začetek dela na njen transakcijski račun.
26. člen 
(postopek prenehanja zveze občin) 
(1) Zveza občin je ustanovljena za nedoločen čas.
(2) Vsaka od ustanoviteljic in svet zveze na lastno pobudo ali na predlog upravnega odbora lahko kadarkoli predlaga začetek postopka za prenehanje zveze občin.
27. člen 
(poročilo o izvršitvi programa zveze občin) 
(1) Postopek za prenehanje zveze občin se začne s končnim poročilom o izvršitvi programa zveze občin, ki mora vsebovati popis in vrednost premoženja zveze občin, predlog razdelitve premoženja in prenosa pravic in obveznosti zveze na ustanoviteljice.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka predloži svet zveze občinskim svetom ustanoviteljic.
(3) Na podlagi sklepov občinskih svetov, s katerimi je sprejeto poročilo iz prvega odstavka tega člena sprejme svet zveze akt o prenehanju zveze občin, s katerim se uredijo premoženjsko pravna vprašanja zveze občin, pravice in obveznosti zveze občin do tretjih oseb in medsebojna premoženjskopravna vprašanja ustanoviteljic, in ga predloži občinskim svetom ustanoviteljic, ki akt potrdijo z odlokom.
28. člen 
(predložitev odloka o prenehanju zveze občin) 
(1) Odlok o prenehanju zveze občin se predloži državnemu organu, pristojnemu za hrambo akta o ustanovitvi zveze občin, da razveljavi hrambo akta.
(2) Lastnost pravne osebe javnega prava zveze občin preneha, ko župani ustanoviteljic objavijo izrek odločbe pristojnega organa iz prejšnjega odstavka in odlok o prenehanju zveze občin v Uradnem glasilu slovenskih občin.
8. Končna določba
29. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-1/2019
Majšperk, dne 15. maja 2019
Županja 
Občine Majšperk 
dr. Darinka Fakin 
Št. 007-92/2018
Cirkulane, dne 23. maja 2019
Županja 
Občine Cirkulane 
Antonija Žumbar 
Št. 900-2/2019-15
Makole, dne 12. avgusta 2019
Župan 
Občine Makole 
Franc Majcen 
Št. 033-4/2019
Podlehnik, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Podlehnik 
mag. Sebastian Toplak 
Št. 900-4/2018-008
Zavrč, dne 10. junija 2019
Župan 
Občine Zavrč 
Slavko Pravdič 
Št. 032-9/2019
Žetale, dne 17. junija 2019
Župan 
Občine Žetale 
Anton Butolen 
Št. 0070-0005/2019-21
Rogatec, dne 18. junija 2019
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti