Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Kazalo

2241. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper, stran 5801.

  
Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 59. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Nadzorni odbor Mestne občine Koper na 4. seji dne 29. maja 2019 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 
o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper 
1. člen 
V 3. členu Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 12/17) se na koncu besedila drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
“Pri svojem delu je samostojen in neodvisen.”
2. člen 
Na koncu besedila drugega odstavka 4. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
“Na seji nadzornega odbora se prisotne obvesti, da so dolžni varovati zaupne podatke in poslovne skrivnosti, s katerimi se seznanijo.”
3. člen 
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Posamezne posebne strokovne naloge nadzora opravi izvedenec na predlog nadzornega odbora skladno z zakonodajo in akti občine.”
4. člen 
Na koncu besedila prvega odstavka 19. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
“V primeru odsotnosti obeh sejo vodi najstarejši član nadzornega odbora.”
5. člen 
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
“20.a člen 
(1) Predsednik nadzornega odbora lahko v primeru, ko to zahteva nujnost ali ekonomičnost postopka, skliče dopisno sejo nadzornega odbora.
(2) Dopisna seja se opravi na podlagi v elektronski obliki vročenega vabila (šteje se, da je vabilo v elektronski obliki vročeno, ko naslovnik pošlje potrdilo o prejemu le-tega) s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje).
(3) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom nadzornega odbora, od katerih jih je vročitev potrdila oziroma je glasovala več kot polovica.
(4) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep glasovala večina vseh članov nadzornega odbora, ki so do roka oddali svoj glas.
(5) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o vročitvi vabil članom nadzornega odbora oziroma ugotovitev, koliko članov nadzornega odbora je glasovalo in kako so glasovali. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo nadzornega odbora.”
6. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-2/2014
Koper, dne 29. maja 2019
Predsednik Nadzornega odbora 
Mestne občine Koper 
Jadran Bajec 
In base all'ottavo comma dell'articolo 32 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – ZLS-TUU2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e all'articolo 59 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Comitato di Controllo del Comune città di Capodistria durante la sua IV seduta del giorno 29 maggio 2019 ha accolto le seguenti
M O D I F I C H E   E D   I N T E G R A Z I O N I    A L   R E G O L A M E N T O 
sull'operato del Comitato di Controllo del Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
Alla fine del secondo comma dell’articolo 3 del Regolamento sull’operato del Comitato di Controllo del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 12/17) va aggiunta una nuova frase che recita come segue:
“Il Comitato di Controllo opera in modo autonomo e indipendente.”
Articolo 2 
Alla fine del secondo comma dell’articolo 4 va aggiunta una nuova frase che recita come segue:
“Durante la riunione del Comitato di Controllo i partecipanti vanno informati sull’obbligo di tutelare le informazioni riservate e i segreti d’ufficio di cui vengono a conoscenza.”
Articolo 3 
Il testo dell’articolo 15 viene modificato come segue:
“I singoli compiti tecnici di controllo sono svolti da un perito designato da parte del Consiglio comunale, conformemente alla legislazione e agli atti comunali.”
Articolo 4 
Alla fine del primo comma dell’articolo 19 va aggiunta una nuova frase che recita come segue:
“In caso di assenza di entrambi, la seduta viene presieduta dal membro più anziano del Comitato di Controllo.”
Articolo 5 
In seguito all’articolo 20 va aggiunto un nuovo articolo – 20a che recita come segue:
“Articolo 20a 
(1) Nel caso di urgenza o per motivi di economicità del procedimento, il presidente del Comitato di Controllo può convocare una seduta del Comitato di Controllo per corrispondenza.
(2) La seduta per corrispondenza deve essere effettuata in base all'invito elettronico notificato (l'invito in forma elettronica si considera notificato in quanto il ricevente invia la notifica di ricezione dello stesso) con allegato il materiale e la proposta di delibera, per la quale viene espresso il voto tramite telefono o posta elettronica. A seconda della modalità di svolgimento della seduta per corrispondenza, l'invito alla stessa deve contenere le informazioni riguardo la sua durata (data esatta e orario).
(3) La seduta per corrispondenza è deliberativa se l'invito è stato inviato a tutti i membri del Comitato di Controllo, di cui almeno la metà ha confermato la ricezione dell'invito, ovvero ha espresso il proprio voto.
(4) La proposta di delibera sottoposta alla seduta per corrispondenza è adottata nel caso in cui a suo favore voti la maggioranza dei membri del Comitato di Controllo che ha espresso il proprio voto entro il termine previsto.
(5) La seduta per corrispondenza viene verbalizzata, e oltre agli elementi, previsti dal presente regolamento, deve comprendere anche le notifiche di ricezione degli inviti ai membri del Comitato di Controllo, ossia la constatazione del numero di membri del Comitato che hanno partecipato al voto e l’esito della votazione. L’approvazione del verbale della seduta per corrispondenza è inserita nella prima seduta ordinaria successiva del Comitato di Controllo.”
Art. 6 
Le modifiche ed integrazioni al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 011-2/2014
Capodistria, 29 maggio 2019
Il Presidente del Comitato di Controllo 
del Comune città di Capodistria 
Jadran Bajec 

AAA Zlata odličnost