Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Kazalo

2227. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov celovite in delne energetske prenove objektov v lasti Občine Brežice, stran 5778.

  
Na podlagi 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 7. redni seji dne 11. 7. 2019 sprejel
K O N C E S I J S K I   A K T 
o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov celovite in delne energetske prenove objektov v lasti Občine Brežice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina akta) 
(1) Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnih partnerstev in izvedbo projektov energetskega pogodbeništva za celovito in delno energetsko sanacijo objektov v lasti Občine Brežice, v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o javno- zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06).
(2) S tem aktom se določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja ter uporabnikov objektov, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja javno-zasebnih partnerstev za izvedbo projektov celovite in delne energetske prenove objektov v lasti Občine Brežice.
(3) Ta akt ima ne glede na poimenovanje naravo odloka Občinskega sveta Občine Brežice.
2. člen 
(opredelitev izrazov) 
(1) Ključni izrazi v tem aktu imajo naslednji pomen:
a. »javni partner« oziroma »koncedent« je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice;
b. »zasebni partner« oziroma »koncesionar« je fizična ali pravna oseba, ki je izbrana kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva;
c. »uporabniki objektov« so osebe javnega prava, ki za izvajanje javne dejavnosti uporabljajo objekte, ki so opredeljeni v 6. členu tega akta;
d. »koncesionirana dejavnost« je dejavnost, ki se jo v skladu s predmetom koncesije, opredeljenim v 5. členu tega akta, s koncesijsko pogodbo zaveže opravljati koncesionar;
e. »pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije« je pogodbeni dogovor med koncedentom, koncesionarjem in uporabniki objektov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja in spremlja v celotnem obdobju trajanja koncesijske pogodbe, in v okviru katerega se storitev plačuje sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s koncesijsko pogodbo oziroma drugim pogodbeno dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost (finančni prihranki, stopnja udobja, in podobno).
(2) Izrazi uporabljeni v tem aktu imajo enak pomen kot so opredeljeni v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter v predpisih in drugih aktih, izdanih na njuni podlagi.
II. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA 
3. člen 
(javni interes) 
Na podlagi Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Zakona o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini, Protokola k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in sklepov v zvezi s pogodbo o energetski listini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/97), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na njeni podlagi izdelane investicijske dokumentacije DIIP – Dokument identifikacije investicijskega projekta za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Brežice, PIZ – Predinvesticijska zasnova za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Brežice ter IP – Investicijski program za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Brežice, Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter na njegovi podlagi izdelanih Ocen o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva za celovito in delno energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Brežice, se ugotavlja, da obstaja javni interes za izvedbo projektov energetskega pogodbeništva za celovito in delno energetsko prenovo objektov v lasti Občine Brežice, v obliki javno-zasebnega partnerstva, na način in v obsegu kot izhaja iz 4., 5. ter 6. člena tega akta, saj se bo s predmetnim projektom pripomoglo k uresničitvi ciljev glede izboljšanja energetske učinkovitosti iz 5. člena Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), spodbudilo energetsko pogodbeništvo in zmanjšalo emisije toplogrednih plinov.
III. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS TRAJANJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
4. člen 
(vrsta javno-zasebnega partnerstva) 
Javno-zasebno partnerstvo se izvaja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, pri čemer gre za koncesijo storitev.
5. člen 
(predmet koncesije) 
(1) Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih iz 6. člena tega akta.
(2) Predmet koncesije je lahko poleg pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije tudi pogodbena oskrba z energijo v objektih iz 6. člena tega akta.
(3) Pogodbena oskrba z energijo je lahko predmet koncesije le v primeru, če večino tveganj v razmerju med koncedentom in koncesionarjem prevzema koncesionar ter se javno-zasebno partnerstvo izvaja v obliki iz prejšnjega člena.
(4) Predmet koncesije se podrobneje opredeli v koncesijski pogodbi.
6. člen 
(območje izvajanja) 
(1) Celovita energetska prenova se predvidoma izvaja v sledečih objektih:
OBJEKT
NASLOV
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
UPORABNIKI OBJEKTOV
Osnovna šola Dobova
Kapelska cesta 25, 8257 Dobova
št. parcele 223/2 k.o. Gabrje 
št. objekta 401, 578
Šola 
Vzgojno izobraževalna dejavnost šolskih otrok
Športna dvorana Dobova 
Kapelska cesta 25, 8257 Dobova
št. parcele 223/2 k.o. Gabrje 
št. objekta 579
Šola 
Poslovni prostori javne uprave
Osnovna šola Globoko
Globoko 9, 8254 Globoko
št. parcele 108/18 k.o. Globoko 
št. objekta 37
Šola 
Vzgojno izobraževalna dejavnost šolskih otrok
Osnovna šola Pišece
Pišece 34, 8255 Pišece
št. parcele 18/9 k.o. Pišece 
št. objekta 509
Šola 
Vzgojno izobraževalna dejavnost šolskih otrok
Stadion Brežice
Cesta bratov Milavcev 18, 8250 Brežice
št. parcele 651/7 k.o. Črnc 
št. objekta 262
Zavod za šport, šola 
Poslovni prostori javne uprave
Glasbena šola Brežice
Cesta prvih borcev 5, 8250 Brežice
št. parcele 1248 k.o. Brežice 
št. objekta 233
Glasbena šola 
Vzgojno izobraževalna dejavnost šolskih otrok
Knjižnica Brežice
Trg izgnancev 12b, 8250 Brežice
št. parcele 140/1 k.o. Brežice 
št. objekta 151
Vzgojno izobraževalna dejavnost šolskih otrok
Osnovna šola Velika Dolina
Velika Dolina 30, 8261 Jesenice na Dolenjskem
št. parcele 493/6 k.o. Velika Dolina 
št. objekta 332
Šola 
Vzgojno izobraževalna dejavnost šolskih otrok
Osnovna šola Bizeljsko
Bizeljska cesta 78, 8259 Bizeljsko
št. parcele 1420/1 k.o. Drenovec 
št. objekta 72
Šola 
Vzgojno izobraževalna dejavnost šolskih otrok
(2) Delna energetska prenova se predvidoma izvaja v sledečih objektih:
OBJEKT
NASLOV
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
UPORABNIKI OBJEKTOV
Osnovna šola Kapele
Kapele 4a, 8258 Kapele
št. parcele 634/4 
k.o. Kapele 
št. objekta 274
Šola 
Vzgojno izobraževalna dejavnost šolskih otrok
Osnovna šola Artiče – telovadnica
Artiče 39, 8253 Artiče
št. parcele 262/3 
k.o. Artiče 
št. objekta 15
Šola 
Nestanovanjska stavba
Osnovna šola Brežice
Levstikova ulica 18, 8250 Brežice
št. parcele 294/10 
k.o. Brežice 
št. objekta 385
Šola 
Vzgojno izobraževalna dejavnost šolskih otrok
Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
št. parcele 271/2 
k.o. Brežice 
št. objekta 134
Stavbe za zdravstvo
Mladinski center Brežice
Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice
št. parcele 1236,1237/1,1237/2, 1237/3,1237/4 k.o. Brežice 
št. objekta 323
Vzgojno izobraževalna dejavnost šolskih otrok
Vrtec Brežice
Šolska ulica 5, 8250 Brežice
št. parcele 351/1 
k.o. Brežice 
št. objekta 1151
Vzgojno izobraževalna dejavnost šolskih otrok
Osnovna šola Cerklje ob Krki
Cerklje ob Krki 3, 8263 Cerklje ob Krki
št. parcele 3126/5 
k.o. Cerklje 
št. objekta 7
Šola 
Vzgojno izobraževalna dejavnost šolskih otrok
Športna dvorana Brežice
Černelčeva cesta 10, 8250 Brežice
št. parcele 294/6 
k.o. Brežice 
št. objekta 1138
Vzgojno izobraževalna dejavnost šolskih otrok
(3) Območje izvajanja koncesionirane dejavnosti ostane enako ne glede na morebitno spremembo zemljiškoknjižnega podatka iz prvega odstavka tega člena.
(4) Posamezne objekte iz prvega in drugega odstavka lahko koncedent v fazi priprave in izvedbe javnega razpisa s sklepom župana razvršča med seznami iz prvega in drugega odstavka tega člena, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v posamezen seznam negospodarna ali bi njegova uvrstitev v posamezen seznam v tolikšni meri ovirala izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
(5) V fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje končnih ponudb, lahko koncedent s sklepom župana nabor objektov iz prvega in drugega odstavka tega člena zmanjša, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji soglasodajalcev oziroma upravljavcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
7. člen 
(čas trajanja) 
(1) Začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja se opredelita v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let.
(3) Koncesijsko razmerje se skladno s pogoji veljavne zakonodaje lahko podaljša s sklenitvijo dodatka h koncesijski pogodbi, vendar ob upoštevanju določbe drugega odstavka 71. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu največ za polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. Pred sklenitvijo dodatka se opravijo pogajanja o vseh pomembnih sestavinah razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki jih je treba prilagoditi zaradi okoliščin, navedenih v tem odstavku.
IV. FINANCIRANJE 
8. člen 
(financiranje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti) 
(1) Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti se financirajo iz:
a. sredstev koncesionarja,
b. sredstev koncedenta,
c. sredstev evropskih strukturnih ali investicijskih skladov ali drugih finančnih virov, namenjenih spodbujanju energetskega pogodbeništva s strani koncedenta ali koncesionarja.
(2) Deleži posameznih virov financiranja iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo v okviru postopka javnega razpisa in v koncesijski pogodbi, pri čemer morajo sredstva koncesionarja biti večinski vir financiranja.
9. člen 
(plačilo za opravljanje koncesionirane dejavnosti) 
(1) Koncesionarju za opravljanje koncesionirane dejavnosti pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in dodatno plačilo v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije.
(2) Če koncesionar doseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije, mu pripada pogodbeno dogovorjeno plačilo. Če koncesionar ne doseže pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije, se plačilo za opravljeno storitev zmanjša v skladu z določili koncesijske pogodbe.
(3) Če so preseženi pogodbeno zagotovljeni prihranki energije, je koncesionar upravičen do nagrade v skladu z določili koncesijske pogodbe.
(4) Način plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti se podrobneje opredeli v okviru postopka javnega razpisa in v koncesijski pogodbi.
V. SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA KONCESIJE 
10. člen 
(obveznosti koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesionirane dejavnosti zagotoviti:
a. izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih, opredeljenih v 6. členu tega akta;
b. pogodbeno zagotovljene prihranke energije v obliki in obsegu, kot sta določena v koncesijski pogodbi;
c. izvajanje nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane z obveznostmi iz prve točke (vodenje evidenc, obveščanje, in podobno), v obsegu, kot ga predpisujeta veljavna zakonodaja in koncesijska pogodba;
d. izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesionar prevzema v zvezi z izvajanjem koncesije najmanj investicijsko tveganje in tveganje razpoložljivosti.
(3) Koncesionirano dejavnost mora koncesionar opravljati nepretrgano. Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje koncesionirane dejavnosti le na način in iz razlogov, ki jih določa Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ta akt, koncesijska pogodba ali drug predpis.
11. člen 
(obveznosti koncedenta) 
Obveznosti koncedenta so zlasti:
a. zagotavljati koncesionarju pogoje za opravljanje koncesionirane dejavnosti na način, kot je opredeljen v koncesijski pogodbi;
b. koncesionarju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti samostojno ali brez pomoči koncedenta;
c. v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesionarju na nepremičninah, kjer se izvajajo aktivnosti za uresničitev koncesijske pogodbe, ter na opremi, ki je v lasti koncedenta, podeliti ustrezne stvarnopravne pravice (npr. služnost, stavbna pravica itd.) tako, da se koncesionarju omogoči nemoteno izvajanje koncesionirane dejavnosti;
d. v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.
12. člen 
(obveznosti uporabnikov objektov) 
Uporabniki objektov imajo zlasti dolžnost:
a. upoštevati navodila koncesionarja in koncedenta in jim omogočiti opravljanje nalog iz tega akta in koncesijske pogodbe;
b. v skladu s pogoji in omejitvami, navedenimi v koncesijski pogodbi, omogočiti koncesionarju in koncedentu dostop do vseh prostorov, naprav in opreme, kjer se opravljajo storitve in naloge iz tega akta in koncesijske pogodbe;
c. prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog koncesionarja in koncedenta oziroma sporočiti koncesionarju in koncedentu vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na izvajanje nalog;
d. obveščati koncedenta o morebitnih kršitvah koncesionarja;
e. v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.
13. člen 
(druge pravice in obveznosti) 
Druge pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.
VI. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA 
14. člen 
(javni razpis) 
(1) Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se izvede ob upoštevanju določb III. dela Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
a. navedbo pravne podlage, vključno s tem aktom;
b. predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za koncesijo;
c. ime in sedež koncedenta;
d. predmet, vrsto ter obseg in območje koncesije;
e. začetek in predvideni čas trajanja koncesije;
f. postopek izbire koncesionarja;
g. pogoje za dostop do razpisne dokumentacije;
h. kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev;
i. zahteve glede vsebine prijav;
j. pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati in dokazila o njihovem izpolnjevanju;
k. pogoje za predložitev skupne prijave;
l. merila za izbiro najugodnejšega kandidata;
m. naslov, prostor, datum in uro odpiranja prijav;
n. rok, v katerem so kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;
o. druge podatke, zahtevane v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) V javnem razpisu se predmet koncesije razdeli na sklop za izvedbo celovite energetske prenove ter sklop za izvedbo delne energetske prenove, pri čemer se omogoči, da lahko gospodarski subjekti podajo prijavo za vsak sklop ločeno.
(4) V postopku izbire se mora preveriti najmanj ekonomsko, finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost prijaviteljev. Za ta namen morajo biti v javnem razpisu vključeni najmanj pogoji, ki zagotavljajo, da:
a. je koncesionar registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
b. ima koncesionar ustrezne reference s področja predmeta koncesije,
c. ima koncesionar zagotovljen dostop do finančnih sredstev za izvedbo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
(5) Merila za izbor koncesionarja morajo biti oblikovana ob upoštevanju temeljnih načel javno-zasebnega partnerstva, pri čemer morajo zagotoviti javni interes, da bodo bolje ocenjeni kandidati, ki bodo zagotovili višje zagotovljene prihranke in ponudili višjo udeležbo koncedenta pri doseženih prihrankih.
(6) Druge pogoje in merila ter podrobnejšo vsebino pogojev in meril za izbiro koncesionarja koncedent določi v razpisni dokumentaciji za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
15. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije s sklepom imenuje župan Občine Brežice.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje najmanj z naslednjih delovnih področij: vodenje evropskih projektov, pravo in ekonomija.
(3) Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti najmanj prvo stopnjo izobrazbe v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, in 85/14) in najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja iz drugega odstavka tega člena, da lahko zagotovijo strokovno vodenje postopka javnega razpisa.
16. člen 
(postopek izbire) 
(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja se izvede po postopku konkurenčnega dialoga, ki poteka v treh fazah:
a) faza preverjanja usposobljenosti,
b) faza dialoga,
c) ponudbena faza.
(2) V fazi preverjanja usposobljenosti se preveri usposobljenost prijaviteljev, pri čemer se usposobljenost prizna vsem prijaviteljem, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije za fazo preverjanja usposobljenosti. Po končanem odpiranju prijav strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi ali izpolnjujejo pogoje določene v javnem razpisu za fazo preverjanja usposobljenosti. Po končanem pregledu in presoji prijav strokovna komija sestavi poročilo v katerem navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, in v njem predlaga katerim prijaviteljem se prizna usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga.
(3) Na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnjega odstavka občinska uprava Občine Brežice izda sklep o priznanju usposobljenosti za sodelovanje v fazi dialoga. Zoper ta sklep ni pritožbe, prijavitelj pa lahko zoper dokončen sklep začne upravni spor.
(4) S prijavitelji, ki jim je bila pravnomočno priznana usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga (v nadaljnjem besedilu: kandidati) se v fazi dialoga vodi dialog, namenjen ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitev za zadovoljitev ciljev in potreb koncedenta. Faza dialoga se lahko izvede v več kot dveh zaporednih fazah. Dialog s kandidati se vodi vse dotlej, dokler se ne najde rešitve, ki ustreza ciljem in potrebam koncedenta.
(5) Na podlagi sprejete rešitve iz zaključenega dialoga in ostalih elementov, ki se podrobneje opredelijo v razpisni dokumentaciji za ponudbeno fazo, se kandidate pozove k predložitvi končne ponudbe.
(6) Strokovna komisija po končanem odpiranju končnih ponudb pravočasno prispele končne ponudbe pregleda in oceni ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za ponudbeno fazo. Po končanem pregledu in presoji prijav strokovna komisija sestavi poročilo, v katerem navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom.
(7) Odločitev o izbiri koncesionarja na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnjega odstavka in sklenitvi koncesijske pogodbe, sprejme občinska uprava Občine Brežice.
(8) Strokovna komisija poročila iz drugega in šestega odstavka tega člena posreduje Občinskemu svetu Občine Brežice.
17. člen 
(koncesijska pogodba) 
(1) Koncedent bo za izvedbo energetske sanacije objektov sklenil dve ločeni koncesijski pogodbi, pri čemer bo s prvo urejeno razmerje v zvezi s celovito energetsko prenovo, z drugo pa razmerje v zvezi z delno prenovo objektov v lasti Občine Brežice.
(2) Koncesijski pogodbi z izbranim koncesionarjem sklene župan Občine Brežice.
(3) Koncesijski pogodbi morata biti sklenjeni v pisni obliki, sicer nimata pravnega učinka.
(4) V posamezni koncesijski pogodbi koncedent in koncesionar podrobno uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem predmeta koncesije in druge sestavine razmerja, ki niso urejene v tem aktu. S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovita učinkovito zavarovanje javnega interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.
VII. PRILAGODITEV RAZMERIJ 
18. člen 
(prilagoditev razmerij) 
(1) Če pride do spremenjenih okoliščin, se lahko opravi prilagoditev razmerij med koncedentom in koncesionarjem, vendar na način, da prilagoditev ne vpliva na porazdelitev tveganj med partnerjema.
(2) Način in razlogi za morebitno prilagoditev razmerij med koncedentom in koncesionarjem se uredijo v koncesijski pogodbi.
VIII. POROČANJE IN NADZOR 
19. člen 
(dolžnost poročanja) 
(1) Koncesionar mora v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in koncesijsko pogodbo redno voditi vse potrebne evidence in koncedentom ter uporabnikom objektov predložiti poročila in drugo potrebno dokumentacijo v skladu z njihovimi navodili.
(2) Vsebina dolžnosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka in način njenega izvajanja se podrobneje uredita v koncesijski pogodbi.
20. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti opravljajo koncedent in uporabniki objektov v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in koncesijsko pogodbo.
(2) Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
21. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
a. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
b. z odkupom koncesije,
c. z odvzemom koncesije,
d. s prevzemom koncesije,
na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s koncesijsko pogodbo.
X. KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(uveljavitev) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-003-2018
Brežice, dne 11. julija 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost