Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019

Kazalo

1473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič, stran 3949.

  
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 18. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 3. seji dne 15. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič 
1. člen 
V Odloku o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič (Uradni list RS, št. 42/02 in 78/10) se v 1. členu pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta pa je izdelalo podjetje Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., Ljubljana, pod številko projekta UP 16-017 v januarju 2019.«.
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.
Grafični del odloka obsega naslednje načrte:
1. Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana
– izvedbeni del z mejo območja ureditvenega načrta
M 1:2000
2. Katastrski načrt s prikazom meje območja ureditvenega načrta
M 1:1000
3. Geodetski načrt s prikazom meje območja ureditvenega načrta
M 1:500
4. Načrt parcelacije – prikaz na katastrskem načrtu
M 1:1000
5. Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije – prikaz na geodetskem načrtu
M 1:500
6. Arhitekturna zazidalna situacija – končna ureditev
M 1:500
7. Arhitekturna zazidalna situacija – I. faza
M 1:500
8. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav
M 1:500
9. Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
M 1:500.
Priloge ureditvenega načrta so:
1. strokovne podlage,
2. okoljsko poročilo,
3. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
4. obrazložitev in utemeljitev ureditvenega načrta ter sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta,
5. povzetek za javnost.«.
3. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
Območje ureditvenega načrta obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1484/3, 1485, 1486, 1487/1, 1488/1, 1501/6, 1501/7, 1501/8, 1503/4, 1504/4 in 2013/4 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 1489, 1490/1, 1491, 1493/2, 1500, 1501/5, 1502/3, 1502/5, 1503/3, 1504/5, 1523/2, 1547/1, 1549/3, 1550/3, 1553/1, 2348, vse v katastrski občini (1723) Vič.
Velikost območja ureditvenega načrta je 34.193 m2.«.
4. člen 
V drugem odstavku 4. člena se v prvem stavku besedilo »Površine v območju urejanja VM 3/1 Pokopališče Vič so namenjene« nadomesti z besedilom »Območje ureditvenega načrta je namenjeno« ter v drugem stavku besedilo »območju urejanja VS 3/2-1 Vič-del« nadomesti z besedilom »vzhodnem delu območja ureditvenega načrta«.
5. člen 
V 5. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– notranje površine pokopališča, ki so omejene s pokopališkim zidom in ograjo, so namenjene izključno pokopališki dejavnosti,«.
6. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku alineja spremeni tako, da se glasi:
»– funkcionalna enota O – obstoječe pokopališče:
pokopne površine za klasične in žarne pokope, obstoječe grobnice, cerkev sv. Simona in Jude ter lopa s sanitarijami.«.
V drugem odstavku se:
– v prvi alineji besedilo »sprevodna pot,« nadomesti z besedilom »pokopne površine za žarne zemeljske pokope, sprevodne poti,«,
– v drugi alineji na koncu za vejico doda besedilo »sprevodne poti,«,
– v tretji alineji na koncu za besedo »zidu« postavi vejica in doda besedilo »sprevodna pot,«,
– v peti alineji besedilo »sprevodne poti, vhod in dostopni trg« nadomesti z besedilom »sprevodna pot, vhod in dostopna ploščad,«,
– v sedmi alineji pred besedilom »zunanje robne površine pokopališča« dodata besedilo »funkcionalna enota G –«.
7. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
Ureditev novega dela pokopališča je dopustno izvajati v dveh fazah. Vsaka faza se lahko izvaja v več etapah. Ureditveni načrt opredeljuje obvezne elemente za ureditev celotnega pokopališča in princip izrabe in oblikovanja grobnih polj.«.
8. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
Pri izgradnji in urejanju obravnavanega območja je treba upoštevati naslednje pogoje:
Funkcionalna enota O – obstoječe pokopališče 
Sestavljajo ga tri grobna polja za klasične in deloma žarne pokope ter grobnice.
V najstarejšem južnem delu se nahajata cerkev in objekt preurejene pokopališke lope s sanitarijami. Po izgradnji novega pokopališkega objekta sta dopustni odstranitev pokopališke lope in na njenem mestu gradnja nadomestnega objekta z ravno streho za potrebe pokopališke dejavnosti.
Nadomestni objekt:
– tlorisna dimenzija do 6,00 m x 10,00 m,
– višina do 3,50 m.
V severnem delu se nahajata skupina grobnic in objekt vhoda, ki tudi po razširitvi pokopališča ohranja vlogo enakovrednega glavnega vhoda. Gradnja novih grobnic ni dovoljena.
V novejšem, vzhodnem delu sta predvideni zasaditev žive meje z višino 1,20 m na mestu obstoječe žične ograje in ureditev povezovalne poti na notranji strani grobnega polja. Dopustna je razširitev grobnega polja (8) na jugovzhodni strani obstoječega dela pokopališča.
Območje cerkve, vhodni objekt in posamezna varovana obeležja je treba urediti v soglasju s pristojno spomeniško službo.
Z razširitvijo pokopališča je pokopavanje usmerjeno v novi del, na obstoječem delu imajo na prostih grobnih mestih prednost ureditve za funkcionalne dejavnosti pokopališča (zbiranje odpadkov, oskrba z vodo) in parkovne ureditve z zasaditvijo posameznih dreves.
Ob zahodni stranici pokopališča vodi obstoječa servisna pot (18) do servisnega vhoda (17) in se navezuje na povezovalno sprevodno pot (7) južno od obstoječega dela pokopališča. Med servisno potjo in pokopališkim zidom je zelenica. Profil servisne poti (18) je naslednji:
– širina servisne poti 3,00 m,
– pas zelenice najmanj 1,00 m.
Funkcionalna enota A – klasični in žarni zemeljski pokopi 
V območju se nahajajo grobno polje za klasične zemeljske pokope v enojnih grobovih (9), grobno polje za žarne zemeljske pokope (10) in povezovalni sprevodni poti (7), zmogljivost je okoli 800 grobov. Površina funkcionalne enote je 0,41 ha.
Grobni polji proti ostalemu delu pokopališča omejuje strižena živa meja z višino 1,20 m. Na severni strani funkcionalne enote je parkovno urejena zelenica.
Dostopna sprevodna pot (6) je široka najmanj 2,50 m, povezovalni sprevodni poti (7) sta široki najmanj 3,00 m. Severna povezovalna sprevodna pot (7) mora biti speljana osno glede na vstopno pot (1) in prečno sprevodno pot v obstoječem delu pokopališča. Povezovalni sprevodni poti (7) imata najmanj 2,00 m široko obojestransko zelenico z drevoredom.
Poti med klasičnimi grobovi so široke najmanj 1,90 m, med žarnimi grobovi pa najmanj 1,20 m. Poti imajo obojestranski iztek.
Dovoljena višina obeležij je največ 0,60 m.
Vsako grobno polje ima urejeno mesto za zbiranje odpadkov in oskrbo z vodo.
Vrste grobov morajo biti prekinjene z zelenicami. Površine zelenic morajo predstavljati najmanj 5 % površine grobnih mest. Lahko so zasajene z drevjem.
Funkcionalna enota B – žarni zemeljski pokopi 
Sestavljajo jo tri grobna polja z grobovi za žarne zemeljske pokope (10), zmogljivost je okoli 1500 grobov. Površina funkcionalne enote je 0,25 ha. Širina poti med grobovi je najmanj 1,20 m, dostopne sprevodne poti (6) so široke najmanj 2,50 m. Vrste grobov morajo biti prekinjene z zelenicami. Površine zelenic morajo predstavljati najmanj 10 % površin grobnih mest, lahko so zasajene z drevjem.
Funkcionalna enota C – žarne niše 
Območje žarnih niš obsega 0,10 ha, zmogljivost je okoli 450 žarnih niš. Južno stranico pokopališča proti železnici zapira pokopališki zid z žarnimi nišami (11), ki služi tudi kot zaščita pred hrupom železnice. Žarne niše so grupirane z menjajočimi prekinitvami v zidu. Prekinitve so izvedene z občasnimi zasaditvami drevja v obsegu največ 50 % dolžine zidu. Višina zidu je od 2,50 m do 3,00 m. Fasada zidu je iz lomljenega kamna, površine z žarnimi nišami so iz kamnitih plošč.
Funkcionalna enota D – parkovna ureditev 
V jugozahodnem delu širitve pokopališča je predvidena parkovna ureditev z vedutami na prostorsko dominanto cerkve sv. Simona in Jude. V sklopu parkovne površine je urejeno nekoliko umaknjeno počivališče, v ostalem delu se nahajajo pokopne površine v parkovnem ambientu brez vpadljivih grobnih obeležij, nagrobnikov in poti, dopustne so manjše plošče z napisi v ravnini terena. Del površin je namenjen tudi posebnim oblikam pokopavanja (12) in raztrosu pepela.
Površina funkcionalne enote je 0,25 ha.
Funkcionalna enota E – poslovitveno območje 
Površina funkcionalne enote je 0,34 ha.
Poslovitveno območje sestavljajo:
Vstopna ploščad
Lijakasto oblikovana ploščad na vzhodni strani pokopališkega objekta je namenjena pešcem in dovozom k pokopališkemu objektu. Proti parkirišču jo zaključuje drevoredna zasaditev v funkcionalni enoti F, proti jugu pa jo zapira skupina dreves. Dovozna cona (5) je tik ob pokopališkem objektu (3). Med dovozno cono in delom vstopne ploščadi (2), namenjenim pešcem, je dopustna postavitev do 3 m visokega zidu. Širina dovozne cone je do 4,50 m. Tlakovanje in oblikovanje ureditev poudarjata primarno namembnost za pešce.
Pokopališki objekt in poslovilni prostor
Pokopališki objekt in poslovilni prostor sta zasnovana v dveh vzdolžnih pasovih, ki potekata v smeri sever-jug. V smeri od vzhoda proti zahodu si sledita:
– cona pokopališkega objekta je namenjena gradnji poslovilnih prostorov (poslovilnih vežic, poslovilnih prostorov za svojce) in servisni dejavnosti pokopališča (sanitarije za obiskovalce, prostor za gradbene odpadke, cvetličarna). V sklopu pokopališkega objekta je urejen tudi nov pokrit vhod na pokopališče, umeščen osno na severno povezovalno sprevodno pot (7) v funkcionalni enoti A. V sklopu pokopališkega objekta je dopustno urediti tudi pokrit prostor za zaklepanje koles ter pokrit prostor za prodajo cvetja in sveč. Prostore je dopustno dograjevati postopoma, ob zaključeni izgradnji je cona pokopališkega objekta skoraj v celoti pozidana s kritimi prostori;
– cona zunanjih poslovilnih površin ob pokopališkem objektu, namenjena dostopnim površinam k vežicam, poslovilni ploščadi (4) in zelenim površinam.
Pokopališki objekt (3) je pritličen. Dimenzije pokopališkega objekta so naslednje:
– največja dopustna tlorisna dimenzija pokopališkega objekta je določena z gradbeno mejo (GM) in znaša 80,00 m x 9,50 m,
– z gradbeno mejo severnega dela objekta (GMs) je določen severni del pokopališkega objekta, ki je do izvedbe protipoplavnih ukrepov lahko izveden le kot nadkriti prostor. Po izvedbi protipoplavnih ukrepov je tudi severni del objekta lahko zaprt,
– na zahodni strani GM je nad poslovilno ploščadjo (4) in vstopno potjo (1) dopustna izvedba nadstreška z BTP do 250 m2,
– v območju med pokopališkim objektom in zidom ob dovozni coni je dopustna izvedba nadstreška nad vhodi v servisne prostore z BTP do 130 m2,
– višina objekta je do 5,00 m,
– višina nadstrešnice nad poslovilno ploščadjo je do 7,00 m.
Usklajena in zahtevana kakovost oblikovanja objektov, ureditev in opreme ter izbor materialov morata biti primerna posebnim pogojem gradnje za pokopališko dejavnost, hkrati pa morata upoštevati cerkev sv. Simona in Jude kot primarno prostorsko dominanto.
Sprevodne poti
Od novega pokritega vhoda na pokopališče vodi proti obstoječemu delu pokopališča vstopna pot (1). Vzporedno s pokopališkim objektom poteka povezovalna sprevodna pot (7) z enostranskim drevoredom, ki se zaključuje v ploščadi z drevesno zasaditvijo.
Širine sprevodnih poti so:
– vstopna pot (1) najmanj 5,00 m,
– povezovalna sprevodna pot (7) najmanj 3,00 m, robna zelenica z drevoredom najmanj 2,00 m.
Funkcionalna enota F – parkirišče 
Novi vhod je prometno navezan na Cesto Dolomitskega odreda. Parkirišče s 60 parkirnimi mesti (v nadaljnjem besedilu: PM) ima urejena dva priključka na javno cesto. Za invalide so urejena najmanj 3 PM. Parkirna površina je členjena s posameznimi skupinami drevja, na vsaka 4 PM je treba zasaditi najmanj 1 drevo.
Površina funkcionalne enote je 0,30 ha.
Funkcionalna enota G – zunanje robne površine ob pokopališču 
Vzdolž železnice poteka zunanja pešpot (19) s priključkom na POT na zahodni strani in Cesto Dolomitskega odreda na vzhodni strani. Širina zunanje pešpoti je 2,50 m. Pri urejanju zunanje pešpoti je treba zagotavljati koridor za pretakanje poplavne vode ob nasipu železnice. V 3,00 m širokem pasu ob nasipu železnice nadvišanje obstoječe kote terena ni dopustno.
Zeleni pas z drevesno zasaditvijo ob pokopališkem zidu je širok najmanj 2,50 m.
Dopustna je delna odstranitev ali odstranitev celotnega kamnitega prepusta (21) ob železnici na način, da je zagotovljeno pretakanje visoke vode vzdolž koridorja ob nasipu železnice.
Površina funkcionalne enote je 0,29 ha.«.
9. člen 
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
Pokopne površine morajo biti po zunanjem obodu ograjene tako, da je v nočnem času onemogočen dostop do grobov. Ograje so lahko zidane ali kovinske z višino do 1,80 m. Ograje morajo biti oblikovno podrejene ograji obstoječega dela pokopališča. V I. fazi širitve pokopališča morajo biti do izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov, načrtovanih s 1.A etapo Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17, v nadaljnjem besedilu: DPN), ograje izvedene na način, da omogočajo pretakanje poplavne vode preko območja ureditvenega načrta v skladu s Hidrološko-hidravlično študijo s poplavnimi kartami za potrebe načrtovane širitve pokopališča Vič, št. I29-1/16, ki jo je izdelal IZVO-R, d.o.o., v juliju 2017.
Višinske razlike terena je dopustno premostiti z ozelenjenimi brežinami in podpornimi zidovi z višino do 1,50 m. Vsaj 50 % površine podpornega zidu mora biti ozelenjenih.«.
10. člen 
V 11. členu se v besedilu pod podnaslovom »Poteza večdebelnih srednje velikih dreves ob pokopališkem zidu proti železnici«:
– v prvem stavku besedilo »pešpot, z obeh strani obrasla z višjo vegetacijo« nadomesti z besedilom »zunanja pešpot (19)«,
– v drugem stavku besedilo »S strani pokopališkega zidu« nadomesti z besedilom »Med zunanjo pešpotjo in pokopališkim zidom«,
– v tretjem stavku besedilo »pešpoti pa deluje« nadomesti z besedilom »zunanje pešpoti pa delujejo«,
– za četrtim stavkom dodata nova peti in šesti stavek, ki se glasita: »Zasaditev dreves mora biti izvedena na način, da je zagotovljena pretočnost poplavne vode v koridorju ob nasipu železnice. Za vse posege v varovalni progovni pas železniške proge je treba upoštevati Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) in, na podlagi 6. točke drugega odstavka 112. člena navedenega zakona, ki predpisuje zahtevane odmike od osi skrajnega tira, upoštevati določbe Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja in postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87, Uradni list RS, št. 85/00 – ZVZP, 61/07 – ZVZelP in 30/18 – ZVZelP-1).«.
Pod podnaslovom »Drevored srednje velikih dreves znotraj pokopališča« se v drugem stavku za besedo »Poudarjata« doda besedilo »povezovalni sprevodni poti (7) kot«.
Podnaslov »Drevored velikih dreves na vstopnem trgu med novim objektom in parkiriščem« in odstavek pod tem podnaslovom se spremenita tako, da se glasita:
»Drevored velikih dreves na zahodni strani funkcionalne enote F
Drevored velikih dreves je zasnovan kot rob vstopne ploščadi (2).«.
V odstavku pod podnaslovom »Drevesa v parku« se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Na jugozahodnem delu, kjer se stikajo pokopališki prostor, zunanja pešpot (19) ob železnici in POT, je načrtovan park, kjer so dopustne posebne oblike pokopavanja (12) ter raztros pepela.«.
11. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
Motorni promet
Območje je za motorni promet dostopno po Cesti Dolomitskega odreda. Glavni uvoz in izvoz sta v križišču Ceste Dolomitskega odreda in Viške ceste. Dodaten izvoz za osebna vozila je na vzhodni strani parkirišča z obveznim desnim zavijanjem. Priključevanje ter vodenje pešcev in kolesarjev morata biti usklajeni z ureditvijo Ceste Dolomitskega odreda.
Službena vozila dostopajo na območje po glavnem uvozu. Prostor za obračanje službenih vozil je na južni strani vstopne ploščadi.
Mirujoči promet
Za obiskovalce in zaposlene je treba izvesti parkirišče (22) s 60 PM, od tega za invalide najmanj 3 PM.
Zagotoviti je treba tudi najmanj 3 PM za enosledna vozila.
Peš promet
Ob načrtovanih povezavah znotraj pokopališča je treba ob južnem robu območja urediti zunanjo pešpot (19), ki povezuje POT na jugozahodu ter Cesto Dolomitskega odreda na severovzhodu.
Kolesarski promet
Za kolesarje je treba v sklopu pokopališkega objekta urediti kolesarnico s stojali za kolesa z možnostjo priklenitve koles. Prostor za priklepanje koles brez nadstreška je dopustno urediti tudi pri vseh vhodih na pokopališče in v območju parkirišča. Stojala za priklepanje koles morajo biti znotraj ureditvenega območja enotno oblikovana. Zagotoviti je treba najmanj 71 PM za kolesa.
Urgentni promet
Dovoz za urgentna vozila je omogočen z zahodne strani po servisni poti (18), z južne strani, južno od obstoječega pokopališkega zidu, po povezovalni sprevodni poti (7) in z vzhodne strani preko vstopne ploščadi (2).
Urgentna vozila lahko uporabljajo tudi vstopno pot na pokopališče (1) in pohodne površine med grobnimi polji ter vozno površino ob južnem robu parkirišča z izvozom na Cesto Dolomitskega odreda.
Minimalna svetla višina pod nadkritim vhodom je 3,50 m.
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
V okviru novih grobnih polj v razširjenem delu pokopališča (9, 10) so načrtovana mesta za zbiranje odpadkov – smetnjaki, voda (14). Za zbiranje komunalnih odpadkov so predvideni tipski smetnjaki, odvoz poteka z manjšimi komunalnimi vozili na mestno deponijo. Vožnja komunalnih vozil je dopustna po istih površinah kot jih uporabljajo urgentna vozila. Površine, po katerih poteka promet s komunalnimi in urgentnimi vozili, morajo biti utrjene za manipulacijo z gasilskimi in komunalnimi vozili.
Za objekte in parcele v enoti urejanja prostora RD-408 je treba zagotoviti dovoz po servisni poti (18).
Idejna višinska regulacija
Podane višine zunanje ureditve v okviru območja ureditvenega načrta so idejne, brez upoštevanja potrebnih prečnih sklonov na pohodnih in voznih površinah. V fazi nadaljnje projektne obdelave jih je mogoče spreminjati, če je to potrebno zaradi boljšega odvodnjavanja, zmanjševanja poplavne nevarnosti ali drugih prometno tehničnih razlogov. Višine zunanje ureditve morajo biti določene v skladu s Hidrološko-hidravlično študijo s poplavnimi kartami za potrebe načrtovane širitve pokopališča Vič, št. I29-1/16, ki jo je izdelal IZVO-R, d.o.o., v juliju 2017. K rešitvam na območju protipoplavnih omilitvenih ukrepov mora biti pridobljeno soglasje pristojne službe za upravljanje voda.«.
12. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku pod podnaslovom »Komunalno urejanje« črta beseda »vse«.
V zadnjem odstavku se črta drugi stavek.
13. člen 
V 14. členu pod podnaslovom »Vodovod« se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Severno od severnega kraka Ceste Dolomitskega odreda poteka javni vodovod PVC d160 mm. Preko križišča z Viško cesto poteka javni vodovod NL DN 150 mm, vzdolž vzhodnega roba Viške ceste pa javni vodovod PVC d 160 mm. Nanj je navezan javni vodovod PVC d 110 mm, ki poteka na južni in vzhodni strani objekta Viška cesta 67.
Obstoječi del pokopališča je s pitno vodo oskrbovan prek obstoječega vodovodnega priključka PE d63, ki je priključen na javni vodovod v severnem kraku Ceste Dolomitskega odreda.«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku za besedama »požarne vode« doda besedilo »za novi del pokopališča«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Obstoječi vodovod in vodovodni priključek za obstoječi del pokopališča bosta ostala v uporabi.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati projektno nalogo Dograditev vodovoda za območje pokopališča Vič, ki jo je izdelalo Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, številka 2773, februar 2018.«.
14. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen 
Kanalizacija
V Cesti Dolomitskega odreda severno od obstoječega pokopališča ter v nadaljevanju v severnem kraku Ceste Dolomitskega odreda, med objektoma s hišno številko 10 in 1, poteka javni kanal v mešanem sistemu z dimenzijo DN 400 mm.
V južnem kraku Ceste Dolomitskega odreda vzhodno od križišča z Viško cesto poteka javni kanal za odvod padavinske odpadne vode z dimenzijama DN 600 mm in DN 700 mm.
Za odvod komunalne odpadne vode iz pokopališkega objekta je treba izvesti nov interni priključek na kanal v mešanem sistemu z dimenzijo DN 400 mm v Viški cesti.
Teren ne omogoča ponikanja. Padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin je treba preko internega priključka speljati v javni kanal za odvod padavinske vode DN 600 v Cesti Dolomitskega odreda vzhodno od križišča z Viško cesto. Neposredno priključevanje na obstoječi kanal DN 600 je mogoče le v količini, kot je bilo predvideno v hidravličnem izračunu za kanal DN 600 po dokumentaciji PZI – Javna meteorna kanalizacija po Cesti Dolomitskega odreda – odsek Viška cesta – cesta Pod jezom, št. 870/N-14, maj 2015, izdelovalec Komunala projekt d.o.o. Višek odpadnih padavinskih voda je treba zadrževati na območju ureditvenega načrta pred priključitvijo na javni kanal. Padavinske odpadne vode s parkirišča je treba pred priključitvijo na javni kanal očistiti preko lovilnika olj.
V nadaljnji projektni obdelavi je treba ugotoviti natančne količine zalednih in poplavnih vod ter za njihovo odvajanje izvesti morebitne potrebne dodatne kanale ali odvodne jarke. Pri načrtovanju sekundarnega kanala v Cesti Dolomitskega odreda je treba upoštevati idejni projekt za rekonstrukcijo Ceste Dolomitskega odreda, odsek Viška cesta – Cesta pod Jezom, št. 11-428/07, april 2008, izdelovalec Giri, d.o.o.
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključitev in predložiti izvedbeno dokumentacijo. Pred priključitvijo na javno kanalizacijo mora biti opravljen preizkus vodotesnosti interne kanalizacije in priključkov.«.
15. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen 
Elektroenergetsko omrežje
Na območju ureditvenega načrta potekajo obstoječi 10 kV kablovodi in 1 kV prostozračno omrežje. Obstoječi objekti so napajani iz transformatorske postaje TP0362 Viška 45.
Načrtovani pokopališki objekt je treba priključiti na NN-omrežje od obstoječega betonskega droga, ki stoji na zemljišču s parcelno številko 1493/2, katastrska občina (1723) Vič. Priključna moč je približno 20 kW. Od droga do nove prostostoječe kabelske omarice je treba v zaščitno cev položiti nizkonapetostni kablovod. Cev mora biti v povoznih površinah obbetonirana.
Priključitev je treba izvesti po pogojih upravljavca elektroenergetskega omrežja. Pred priključitvijo objekta na distribucijsko omrežje mora investitor pridobiti soglasje za priključitev, v katerem so natančno določeni tehnični parametri in parametri priklopa objekta na elektroenergetsko infrastrukturo.«.
16. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen 
Telekomunikacijsko omrežje
Znotraj območja ureditvenega načrta sta zgrajeni omrežji dveh operaterjev: kabelski komunikacijski sistem operaterja Telemach, d.o.o., ter kabelsko in samonosilno omrežje operaterja Telekom, d.o.o.
Če načrtovani pokopališki objekt zadeva obstoječe kabelsko omrežje, je slednjega treba prestaviti, za kar je treba izdelati projekt zaščite in prestavitve kabelskega omrežja z upoštevanjem zahtev neprekinjenega delovanja telekomunikacijskih storitev upravljavca.
Načrtovani pokopališki objekt je dopustno priključiti na telekomunikacijsko omrežje. Priključitev je treba izvesti po pogojih upravljavca telekomunikacijskega omrežja.«.
17. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen 
Plinovodno omrežje
V Cesti Dolomitskega odreda, severno od obstoječega pokopališča, ter v nadaljevanju v severnem kraku Ceste Dolomitskega odreda in v Viški cesti poteka plinovodno omrežje N31235 PE 225.
Objekte v območju ureditvenega načrta je dopustno priključiti na plinovodno omrežje, ki poteka v Cesti Dolomitskega odreda. Priključitev je treba izvesti po pogojih upravljavca plinovodnega omrežja.«.
18. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen 
Javna razsvetljava
Obstoječa javna razsvetljava poteka vzdolž Ceste Dolomitskega odreda.
Površine znotraj območja ureditvenega načrta so osvetljene z javno razsvetljavo, navezano na obstoječi sistem javne razsvetljave. Svetlobna telesa morajo biti tipska in locirana tako, da optimalno osvetljujejo javno površino. Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede energijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo.«.
19. člen 
V 20. členu se odstavek pod podnaslovom »Varovanje zraka« spremeni tako, da se glasi:
»Objekti v območju ureditvenega načrta ne smejo čezmerno onesnaževati zraka. Za ogrevanje objektov je dopustna uporaba plina, elektrike ali obnovljivih virov energije. Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami. V času gradnje načrtovanih objektov je treba preprečevati nekontrolirano prašenje.«.
Podnaslov »Varovanje talne vode« in odstavek pod tem podnaslovom se spremenita tako, da se glasita:
»Varstvo podtalnice
Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in utemeljeno.«.
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi do šesti odstavek, ki se glasijo:
»Načrtovana gradnja se nahaja na širšem vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (VVO III). Pri načrtovanju je treba dosledno upoštevati vse omejitve in pogoje Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 115/07, 9/08 – popr., 65/12 in 93/13).
lzkope, objekte ali naprave v širšem vodovarstvenem območju je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode, povprečje zadnjih 10 let. Izjemoma je dopustna gradnja, če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10 odstotkov. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno soglasje.
Prepovedano je odvajati neočiščeno odpadno vodo neposredno v površinske vode ali neposredno ali posredno v podzemne vode.
Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem.
Pri odvajanju odpadne padavinske vode s povoznih in parkirnih površin je treba upoštevati Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) ter Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05).«.
Odstavek pod podnaslovom »Varovanje pred poplavnimi vodami«, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Območje ureditvenega načrta je zunaj dosega poplave Q10 ter znotraj dosega poplav Q100 in Q500. Obstoječi del pokopališča je glede ogroženosti z visokimi vodami uvrščen v razred srednje in preostale poplavne nevarnosti, manjši del na jugozahodni strani pa ni poplavno ogrožen. Območje načrtovane širitve pokopališča je glede ogroženosti z visokimi vodami uvrščeno v razreda male in srednje poplavne nevarnosti, manjši del na jugovzhodni strani pa v območje velike poplavne nevarnosti.«.
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi do šesti odstavek, ki se glasijo:
»Na območju ureditvenega načrta se kota stoletne visoke vode Q100 giblje med 295,75 do 296,07 m n. v. Za zmanjšanje poplavne ogroženosti je treba upoštevati naslednje pogoje:
– z II. fazo širitve pokopališča je mogoče začeti šele po izvedbi celovitih protipoplavnih ukrepov, načrtovanih s 1.A etapo DPN. Pred tem je mogoče začeti le izvajanje I. faze širitve pokopališča, če so zagotovljeni ustrezni omilitveni ukrepi;
– vzdolž železnice je treba ohranjati možnost pretakanja vode, zato kote terena v 3,00 m širokem pasu tik ob nasipu železnice ni dovoljeno nadvišati.
Pri izvajanju posegov I. faze širitve pokopališča, ki jih je mogoče začeti pred izvedbo protipoplavnih ukrepov, načrtovanih s 1.A etapo DPN, je treba zagotoviti naslednje omilitvene ukrepe:
– vsi deli objektov morajo biti načrtovani tako, da na njih ne pride do trajnih posledic (škode) v primeru poplavnih voda do kote stoletne visoke vode Q100;
– pritličje pokopališkega objekta mora biti dvignjeno najmanj 0,50 m nad koto Q100, ki na območju funkcionalne enote E znaša 295,84 m n. m. Kota pritličja z varnostno višino znaša najmanj 296,35 m n. v.;
– vse zunanje ureditve in oblikovanje terena je treba načrtovati tako, da teren ohranja padec proti jugu in vzhodu, da ni spremenjena dinamika poplavnih tokov v začetnih fazah poplave. Ohranjati je treba možnost pretakanja poplavne vode predvsem po Cesti Dolomitskega odreda in ob njej ter ob nasipu železnice;
– nasipavanje območja ureditvenega načrta ni dopustno, nad koto obstoječega terena je dovoljeno nadvišati le teren pod pokopališkim objektom ter pripadajočimi zunanjimi površinami na njegovi vzhodni, zahodni in južni strani v prostorski enoti E;
– v območju znotraj GM, severno od GMs, je dopustna le gradnja nadstrešnice, pod katero je treba ohranjati obstoječo koto terena. Gradnja zaprtega objekta in nadvišanje terena sta dopustna šele po izvedbi protipoplavnih ukrepov, načrtovanih s 1.A etapo DPN;
– gradnja podkletenih objektov ni dopustna;
– parkirišče je treba opremiti z ustrezno oznako, ki opozarja na nevarnost visokih voda.
V primeru izvedbe I. faze širitve pokopališča po izvedbi celovitih protipoplavnih ukrepov, načrtovanih s 1.A etapo DPN, omilitveni ukrepi iz prejšnjega odstavka niso potrebni, potrebno pa je zagotoviti možnost pretakanja poplavne vode po koridorju vzdolž nasipa železnice.
Pri projektiranju in izvedbi je treba upoštevati Hidrološko- hidravlično študijo s poplavnimi kartami za potrebe načrtovane širitve pokopališča Vič, št. I29-1/16, IZVO-R, d.o.o., Ljubljana, julij 2017. Območja razredov poplavne nevarnosti (obstoječe stanje) in omilitveni ukrepi so prikazani v grafičnem načrtu št. 9. »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
Za vse posege na območju ureditvenega načrta, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je treba pred začetkom izvedbe del pridobiti vodno soglasje oziroma soglasje pristojne službe za upravljanje voda.«.
V odstavku pod podnaslovom »Zbiranje in odvoz odpadkov« se v drugem stavku za besedama »zbirna mesta« postavi vejica, besedilo »in predvidena je kasnejša ureditev dodatnega mesta« pa nadomesti z besedilom »dopustna je tudi ureditev dodatnih zbirnih mest za odpadke«.
V odstavku pod podnaslovom »Zaščita pred prekomernim hrupom« se v prvem stavku besedilo »obstoječe in predvidene ceste« nadomesti z besedama »obstoječih cest«.
20. člen 
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen 
Na območju ureditvenega načrta se nahajata naslednji registrirani enoti kulturne dediščine:
– EŠD 22356 Ljubljana – Viško pokopališče (kulturni spomenik – državnega pomena) in
– EŠD 2006 Ljubljana – Cerkev sv. Simona in Jude na Viču (dediščina).
Na zahodni strani območje ureditvenega načrta meji na registrirano enoto kulturne dediščine EŠD 1116 Ljubljana – Pot POT (kulturni spomenik – lokalnega pomena).
Za posege na območju ureditvenega načrta je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine.
Na območju obstaja manjša verjetnost za odkritje arheoloških ostalin, zato je treba 14 dni pred začetkom gradbenih del o tem pisno obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Ljubljana, zaradi izvedbe strokovnega konservatorskega nadzora.«.
21. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen 
Predvidena je postopnost urejanja. Območje je razdeljeno v dve fazi.
I. faza obsega:
– funkcionalno enoto A z enim grobnim poljem za klasične grobove in enim grobnim poljem za žarne zemeljske grobove,
– del funkcionalne enote B z enim grobnim poljem za žarne zemeljske grobove,
– del funkcionalne enote C z žarnimi nišami v pokopališkem zidu,
– funkcionalno enoto E z objekti in površinami poslovitvenega območja, pokopališki objekt je dopustno dograjevati postopno,
– severni del funkcionalne enote D s parkovno ureditvijo,
– pripadajoče robne površine s servisno potjo (18) ob zahodnem robu pokopališča in povezovalno sprevodno potjo (7) ob južni stranici obstoječega pokopališča,
– zahodni del parkirišča v funkcionalni enoti F.
II. faza obsega:
– del funkcionalne enote B z dvema grobnima poljema za žarne zemeljske grobove,
– del funkcionalne enote C z žarnimi nišami v pokopališkem zidu,
– južni del funkcionalne enote D s parkovno ureditvijo,
– pripadajoče robne površine,
– vzhodni del parkirišča v funkcionalni enoti F.
I. in II. fazo je mogoče izvajati sočasno. Izvajanje II. faze je mogoče začeti pred dokončanjem vseh etap I. faze, vendar šele po izvedbi protipoplavnih omilitvenih ukrepov za širše območje, načrtovanih s 1.A etapo DPN. Pri izvajanju širitve pokopališča je treba zagotoviti omilitvene protipoplavne ukrepe, določene v 20. členu tega odloka.
Posege znotraj posamezne faze je dopustno izvajati v več etapah. V vsaki etapi izgradnje mora biti pokopališki del ograjen, omogočene morajo biti vse funkcije delovanja v območju pokopališča. Sprevodi morajo v vseh fazah ali etapah potekati po notranjih površinah pokopališča.
Pred začetkom izvajanja prve etape I. faze ali sočasno z njo je treba urediti parkirišče z zmogljivostjo najmanj:
– 23 PM za osebna vozila,
– 2 PM za enosledna vozila in
– 34 PM za kolesa.
Pred začetkom izvajanja prve etape II. faze ali sočasno z njo mora biti urejeno celotno parkirišče v območju ureditvenega načrta z zmogljivostjo najmanj:
– 60 PM za osebna vozila,
– 3 PM za enosledna vozila in
– 71 PM za kolesa.«
22. člen 
Za 23. členom se dodata naslov novega IX.a poglavja in nov 23.a člen, ki se glasita:
»IX.a PARCELACIJA 
23.a člen 
Območje ureditvenega načrta je razdeljeno na naslednje parcele, namenjene gradnji:
– PO: parcela obstoječega pokopališča, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1501/6, 1501/7, 1501/8, 1503/4, 1504/4 in 2013/4 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 1488/1, 1491, 1493/2, 1500, 1501/5, 1502/5, 1503/3 in 1504/5, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PO meri 14.541 m2,
– PA: parcela, namenjena gradnji grobnih mest in sprevodnih poti, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1487/1, 1488/1, 1489, 1490/1 in 1491, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PA meri 4.165 m2,
– PB1: parcela, namenjena gradnji grobnih mest in sprevodne poti, ki obsega del zemljišča s parcelno številko 1487/1, katastrska občina (1723) Vič. Površina PB1 meri 260 m2,
– PB2: parcela, namenjena gradnji grobnih mest in sprevodnih poti, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1484/3, 1487/1, 1486 in 1488/1, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PB2 meri 2.240 m2,
– PC1: parcela, namenjena gradnji pokopališkega zidu z žarnimi nišami in sprevodne poti, ki obsega del zemljišča s parcelno številko 1487/1, katastrska občina (1723) Vič. Površina PC1 meri 256 m2,
– PC2: parcela, namenjena gradnji pokopaliških zidov z žarnimi nišami in sprevodnih poti, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1484/3, 1485, 1486 in 1487/1, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PC2 meri 770 m2,
– PD1: parcela, namenjena ureditvi parka s posebnimi oblikami pokopavanja, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1484/3, 1487/1 in 1488/1, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PD1 meri 1.063 m2,
– PD2: parcela, namenjena ureditvi parka s posebnimi oblikami pokopavanja, ki obsega del zemljišča s parcelno številko 1484/3, katastrska občina (1723) Vič. Površina PD2 meri 1.480 m2,
– PE: parcela, namenjena gradnji pokopališkega objekta in pripadajočih ureditev, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1487/1, 1488/1, 1489, 1490/1 in 1523/2, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PE meri 3.405 m2,
– PF1: parcela, namenjena gradnji parkirišča, ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 1523/2 in 1553/1, obe katastrska občina (1723) Vič. Površina PF1 meri 1.396 m2,
– PF2: parcela, namenjena gradnji parkirišča, ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 1549/3 in 1550/3, obe katastrska občina (1723) Vič. Površina PF2 meri 671 m2,
– PF3: parcela, namenjena gradnji parkirišča, ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 1549/3 in 1550/3, obe katastrska občina (1723) Vič. Površina PF3 meri 986 m2,
– PG: parcela, namenjena gradnji zunanje pešpoti in koridorju za pretakanje poplavnih vod, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1484/3, 1485, 1486, 1487/1, 1523/2, 1547/1, 1549/3, 1553/1 in 2348, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PG meri 2.960 m2.«.
23. člen 
Za novim 23.a členom se dodata naslov novega IX.b poglavja in nov 23.b člen, ki se glasita:
»IX.b DOPUSTNA ODSTOPANJA 
23.b člen 
Dopustna odstopanja so:
– zmogljivost grobov je po posameznih grobnih poljih mogoče spremeniti, vendar skupna zmogljivost novega pokopališča 3.800 grobov ne sme biti presežena,
– grobna polja, namenjena klasičnim pokopom, je mogoče nameniti tudi žarnim pokopom, pri čemer največja dopustna zmogljivost grobov ne sme biti presežena,
– pri izvedbi ureditvenega načrta so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi ter morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda,
– zmogljivost parkirišča je mogoče povečati na skupno število do 80 PM za osebna vozila,
– v sklopu I. faze je pred izvedbo protipoplavnih ukrepov, načrtovanih s 1.A etapo DPN, dopustno urediti parkirišče z zmogljivostjo največ 33 PM,
– navezavo zunanje pešpoti (19) ob železniškem nasipu na Cesto Dolomitskega odreda je dopustno prilagajati ureditvam Ceste Dolomitskega odreda,
– parcele, namenjene gradnji, je znotraj posamezne funkcionalne enote mogoče spremeniti, dodati in prilagoditi etapnosti izvajanja,
– v I. fazi izgradnje lahko rešitve za promet intervencijskih in komunalnih vozil odstopajo v skladu s predpisi.
Odstopanja pri izvajanju omilitvenih protipoplavnih ukrepov praviloma niso dopustna. Izjemoma so dopustna le na podlagi hidrološko-hidravlične študije in soglasja pristojne službe za upravljanje voda.«.
24. člen 
Grafični načrti in priloge iz Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič (Uradni list RS, št. 42/02 in 78/10) se nadomestijo z novimi grafičnimi načrti in prilogami iz 2. člena tega odloka, ki so sestavni deli tega odloka.
25. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2016-79
Ljubljana, dne 15. aprila 2019
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost