Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1388. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Črenšovci, stran 3611.

  
Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10, 62/16) je Občinski svet Občine Črenšovci na 5. seji dne 23. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Črenšovci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Črenšovci (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo, vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe in način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
(storitve, ki so predmet javne službe) 
(1) Javna služba po tem odloku obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.
(2) Javna služba se opravlja kot koncesionirana javna služba.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV 
4. člen 
(območje izvajanja javne službe) 
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju občine.
5. člen 
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 
(1) Uporabniki imajo na območju občine pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v primerih, ki jih določa zakon.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
6. člen 
(pogoji) 
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe so:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt;
– da ima zaposleni najmanj dve osebi;
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene;
– da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika;
– da ima najmanj eno transportno krsto;
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki;
– da ne obstajajo izključitveni razlogi, ki jih določa zakon, ki ureja javno naročanje.
(3) Pogoji in dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev se podrobno opredelijo v javnem razpisu ali razpisni dokumentaciji.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU 
7. člen 
(javno pooblastilo) 
Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe nima javnih pooblastil.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
8. člen 
(splošni pogoji za izvajanje javne službe) 
(1) Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje pogrebne in pokopališke dejavnosti ter podzakonskimi akti sprejetimi na njuni podlagi.
(2) V zvezi z izvajanjem javne službe prevzame koncesionar večino tveganj, kar se podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo.
VII. OBSEG MONOPOLA 
9. člen 
(obseg monopola) 
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega člena tega odloka na celotnem območju občine se podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na celotnem območju občine.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
10. člen 
(začetek koncesije) 
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
11. člen 
(trajanje koncesije) 
Koncesija se podeli za obdobje 5 let in jo je možno podaljšati še za enako obdobje, če koncedent ugotovi, da je koncesionar kvalitetno in strokovno izvajal koncesionirano dejavnost. Šteje se, da je koncesionar kvalitetno in strokovno izvajal dejavnost, če uporabniki storitev niso vlagali upravičenih pripomb na delo koncesionarja.
IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
12. člen 
(viri financiranja javne službe) 
(1) Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz plačil uporabnikov javne službe. Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe.
(2) Ceno storitev javne službe oblikuje koncesionar v skladu z metodologije za oblikovanje cen storitev 24-urne dežurne službe. Koncesionar mora elaborat o oblikovanju cen posredovati občini v potrditev.
(3) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvajanje javne službe. Koncesijska dajatev se obračunava v odstotku od cene storitev javne službe, višina in način plačila se določi s koncesijsko pogodbo.
(4) Koncedent se lahko v javnem interesu v korist uporabnikov storitev javne službe odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej določi v koncesijski pogodbi.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
13. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem koncesije in zakonitosti dela koncesionarja izvaja občinska uprava in občinski svet.
XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
14. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
15. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
16. člen 
(odkup koncesije) 
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe. Odkup je možen le na podlagi sporazuma obeh strank.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
18. člen 
(prevzem javne službe v režijo) 
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
XII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE 
19. člen 
(javni razpis) 
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine.
20. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa) 
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb in zakona, ki ureja javno zasebno partnerstvo.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
21. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 6. členu tega odloka ali razpisni dokumentaciji
(3) Merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem razpisu.
22. člen 
(postopek izbire koncesionarja) 
(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi konkurenčni postopek s pogajanji v skladu z določili zakona, ki ureja javno zasebno partnerstvo in smiselni uporabi zakona, ki ureja javno naročanje.
(2) Za vodenje postopka javnega razpisa, oceno prijav in ugotovitev sposobnosti in oceno ponudb imenuje župan strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog in ponudb.
(3) O priznanju sposobnosti izda komisija poseben sklep zoper katerega je dovoljena pritožba na župana občine. Odločitev župana je dokončna.
(4) Po končanem pregledu in vrednotenju strokovna komisija sestavi poročilo ter navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te ponudbe tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom.
(5) Komisija posreduje poročilo občinski upravi, ki izvede upravni postopek za podelitev koncesije po uradni dolžnosti.
XIII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA 
23. člen 
(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 22. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke v upravnem postopku.
XIV. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE 
24. člen 
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe) 
Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan.
XV. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
1. Prenos koncesije
25. člen 
(prenos koncesije) 
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
2. Višja sila
26. člen 
(dolžnosti in pravica koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
27. člen 
(odgovornost za škodo) 
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
4. Začasen prevzem
28. člen 
(začasen prevzem) 
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
5. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
29. člen 
(vrsta odgovornosti) 
Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.
6. Zavarovanje odgovornosti za škodo
30. člen 
(zavarovanje) 
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega izvajanja javne službe.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
XVI. KONČNA DOLOČBA 
31. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-05/2019-47
Črenšovci, dne 23. aprila 2019
Županja 
Občine Črenšovci 
Vera Markoja 

AAA Zlata odličnost