Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1074. Pravilnik o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Ribnica, stran 2985.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18), drugega odstavka 2. člena in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 101/13), 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) ter 70. in 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Ribnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se določajo sredstva in pogoji za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov ter njihove pravice in obveznosti v zvezi s porabo finančnih sredstev, ki jih v proračunu za njihovo delo zagotavlja Občina Ribnica.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
Svetniško skupino v smislu določb tega pravilnika sestavljata dva ali več članov Občinskega sveta Občine Ribnica.
Samostojni svetnik v smislu določb tega pravilnika je član Občinskega sveta Občine Ribnica, ki ni član svetniške skupine kot je določeno v prejšnjem odstavku tega člena.
Vsak član Občinskega sveta Občine Ribnica je lahko član le ene svetniške skupine.
II. FINANČNA SREDSTVA IN NADZOR 
3. člen 
(višina sredstev namenjena zagotavljanju pogojev za delo) 
Občinski svet na predlog župana določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov z Odlokom o proračunu Občine Ribnica za tekoče leto.
Višina finančnih sredstev iz prejšnjega odstavka ne sme presegati 0,2 % primerne porabe Občine Ribnica.
Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo pravico do porabe sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za njihovo delo.
4. člen 
(vezanost sredstev na število članov) 
Sredstva, ki so dodeljena svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom, so vezana na posameznega svetnika.
Svetniškim skupinam pripadajo sredstva iz proračuna Občine Ribnica glede na število članov. Pripadajoča sredstva se razdelijo tako, da se 0,2 % primerne porabe razdeli sorazmerno glede na število samostojnih svetnikov in svetnikov v svetniških skupinah (sredstva primerne porabe 0,2 %): s številom mest v občinskem svetu.
V primeru izstopa svetnika iz svetniške skupine, svetniška skupina iz katere je svetnik izstopil, s prvim dnem naslednjega meseca po izstopu ni več upravičena do sredstev, ki so vezana na tega svetnika.
V primeru vstopa novega svetnika v svetniško skupino, se svetniški skupini finančna sredstva povečajo za ustrezen znesek s prvim dnem naslednjega meseca po vstopu novega člana.
Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za sredstva, ki pripadajo samostojnemu svetniku.
5. člen 
(ravnanje s sredstvi in nadzor) 
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz 3. člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati namensko v skladu z določbami tega pravilnika.
Če svetniška skupina in samostojni svetnik finančnih sredstev, ki jih prejme iz proračuna, ne uporabi skladno z določbo prejšnjega odstavka, se mu pravica porabe sredstev za tekoče leto zmanjša v višini zneska nepravilno porabljenih sredstev, ki jih mora skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi vrniti v proračun Občine Ribnica.
Nadzor nad porabo sredstev izvajata Občinska uprava in Nadzorni odbor Občine Ribnica.
6. člen 
(ločeno vodenje po proračunskih postavkah in način izplačila) 
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov se vodijo za vsako svetniško skupino in samostojnega svetnika posamezno po proračunskih postavkah.
Izplačilo sredstev se iz proračuna izvrši na podlagi odredbe za porabo finančnih sredstev, ki jo na pisni predlog vodje svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika izda župan. Predlogu iz prejšnjega stavka je potrebno priložiti verodostojno knjigovodsko listino, ki izkazuje upravičenost porabe sredstev.
Rok za oddajo predlogov za izdajo odredbe iz prejšnjega odstavka je 15 dni po izdaji računa ali druge verodostojne knjigovodske listine, ki izkazuje upravičenost nastanka stroškov.
Župan in vodja svetniške skupine oziroma samostojni svetnik vsako leto najkasneje v 30 dneh po sprejemu proračuna skleneta pogodbo, v kateri določita višino sredstev, ki posamezni svetniški skupini oziroma samostojnemu svetniku pripada iz naslova tega pravilnika in podrobneje določita namen porabe sredstev ter način njihovega črpanja.
7. člen 
(namen porabe sredstev) 
Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko porabijo finančna sredstva iz 3. člena tega pravilnika le za svoje delovanje, in sicer za:
– nakup pisarniškega materiala,
– nakup in vzdrževanje opreme,
– stroške oglaševanja in sodelovanja z mediji,
– nakup drobnega inventarja,
– plačilo potnih stroškov,
– plačilo telefonskih stroškov in interneta,
– plačilo stroškov fotokopiranja,
– plačilo knjig, revij in strokovne literature,
– plačilo stroškov izobraževanja, neposredno povezanega z delovanjem občinskega sveta,
– plačilo stroškov strokovne pomoči,
– plačilo reprezentančnih stroškov,
– plačilo stroškov javnih prireditev (okrogle mize, predavanja …),
– plačilo najemnin poslovnih prostorov.
Svetniška skupina oziroma samostojni člani občinskega sveta lahko del sredstev, ki jim pripada po tem pravilniku, donirajo društvom, javnim zavodom oziroma drugim organizacijam, ki se ukvarjajo z neprofitno dejavnostjo in delujejo na območju Občine Ribnica.
8. člen 
(pravica do vpogleda v finančno dokumentacijo) 
Občinska uprava je dolžna vodji svetniške skupine oziroma samostojnemu svetniku na pisno zahtevo omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo o porabi sredstev njegove svetniške skupine oziroma porabe sredstev samostojnega svetnika, ki zahteva vpogled.
III. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(uveljavitev) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od datuma sprejema občinskega proračuna. Pravilnik se objavi na spletni strani Občine Ribnica.
Št. 007-5/2019
Ribnica, dne 28. marca 2019
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc l.r.

AAA Zlata odličnost