Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018

Kazalo

532. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, stran 1879.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 11.a in 12. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14 in 9/15), 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15), 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) so Občinski svet Občine Divača dne 5. 12. 2017, Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina dne 19. 10. 2017, Občinski svet Občine Komen dne 22. 11. 2017 in Občinski svet Občine Sežana dne 15. 2. 2018 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana je poklicna gasilska enota, ki opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, izven tega območja pa ob pogojih, ki jih določajo predpisi in občine ustanoviteljice.
(2) Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana je organiziran kot javni zavod (v nadaljevanju: zavod).
(3) Ustanovitelji zavoda so Občina Divača, s sedežem v Divači, Kolodvorska ulica 3a, Občina Hrpelje - Kozina, s sedežem v Hrpeljah, Reška cesta 14, Občina Komen, s sedežem v Komnu št. 86, in Občina Sežana, s sedežem v Sežani, Partizanska cesta 4 (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice).
(4) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register, z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja občin ustanoviteljic ne more sklepati pravnih poslov v zvezi s premoženjem v skladu z določbami tega odloka.
2. člen 
(1) Ustanoviteljske pravice izvršujejo občinski sveti in župani občin ustanoviteljic.
(2) Občinski svet ima v imenu občine ustanoviteljice do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k statutu,
– imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
– daje soglasje svetu zavoda k imenovanju in razrešitvi direktorja-poveljnika,
– na predlog direktorja-poveljnika po predhodnem mnenju sveta zavoda, odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja.
(3) Župan ima v imenu občine ustanoviteljice naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda z usmeritvami občin ustanoviteljic,
– daje soglasje k aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– daje soglasje k odtujitvi premičnega premoženja, katerega vrednost presega 5.000,00 EUR,
– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu opravljanje osnovne dejavnosti,
– opravlja druge zadeve iz pristojnosti ustanovitelja, za katere ni izrecno pristojen občinski svet.
(4) Šteje se, da je soglasje dano, ko ga podajo vse štiri občine ustanoviteljice.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
3. člen 
(1) Ime zavoda: Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana.
(2) Skrajšano ime zavoda: ZGRS Sežana.
(3) Sedež zavoda: Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana.
(4) Zavod lahko spremeni ime in sedež s spremembo oziroma dopolnitvijo tega odloka.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
4. člen 
(1) Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
(2) Zavod opravlja na območju občin ustanoviteljic javno gasilsko službo.
(3) Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
C 33.140
Popravila električnih naprav
E 36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
F 43.990
Druga specializirana gradbena dela
G 45.200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
G 46.690
Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
G4 7.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H 49.410
Cestni tovorni promet
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
M 69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 74.900
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
O 84.250
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
S 96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
(4) V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka zavod opravlja tudi naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo področje gasilstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge naloge v skladu z letnim programom dela.
(5) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le v obliki sprememb in dopolnitev tega odloka.
(6) Zavod lahko opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požari ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah izven območja občin ustanoviteljic v obsegu in na način, ki ne ogroža opravljanja javne gasilske službe, in pod pogoji, ki jih določajo predpisi in občine ustanoviteljice.
IV. ORGANI ZAVODA 
5. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor-poveljnik,
– strokovni svet zavoda.
6. člen 
(1) Organ upravljanja v zavodu je svet zavoda. Svet zavoda ima devet članov:
– šest predstavnikov občin ustanoviteljic, in sicer: en predstavnik Občine Divača, en predstavnik Občine Hrpelje - Kozina, en predstavnik Občine Komen in trije predstavniki Občine Sežana;
– dva predstavnika delavcev zavoda;
– en predstavnik zainteresirane javnosti.
(2) Mandat članov sveta traja štiri leta in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(3) Predstavnike občin ustanoviteljic imenujejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
(4) Predstavnika delavcev izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa statut zavoda.
(5) Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje Kraška gasilska zveza.
(6) Svet zavoda ima predsednika in podpredsednika. Predsednika in podpredsednika sveta zavoda izvolijo izmed sebe člani sveta zavoda z večino glasov vseh članov sveta. Postopek izvolitve predsednika in podpredsednika sveta zavoda določa statut.
(7) Svet zavoda veljavno sklepa, če je na seji sveta navzočih večina članov sveta.
(8) Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen statuta in letnega programa dela, ki se sprejemata z večino glasov vseh članov sveta, ter v drugih primerih, če je tako določeno s tem odlokom in statutom.
(9) Podrobnejše delovanje sveta zavoda uredi svet zavoda s poslovnikom.
7. člen 
(1) Pristojnosti in odgovornosti sveta zavoda so naslednje:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja-poveljnika s soglasjem občin ustanoviteljic,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– daje mnenje k predlogu direktorja-poveljnika o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja,
– daje soglasje h kadrovskemu načrtu zavoda,
– razpisuje volitve članov sveta zavoda,
– predlaga občinam ustanoviteljicam spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje občinam ustanoviteljicam in direktorju-poveljniku zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge z zakonom, tem odlokom ali statutom določene naloge.
(2) Pristojnosti sveta zavoda podrobneje ureja statut zavoda.
8. člen 
(1) Poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela v zavodu sta združeni.
(2) Poslovodni organ zavoda je direktor-poveljnik. Direktor-poveljnik organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, vodi strokovno delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(3) Direktor-poveljnik opravlja tudi naloge poveljnika gasilske enote. Naloge in pristojnosti direktorja-poveljnika podrobneje ureja statut zavoda.
(4) V odsotnosti direktorja-poveljnika, ga za opravljanje tekočih poslov zavoda nadomešča zaposleni v zavodu, ki ga za to pooblasti direktor-poveljnik. Pisno pooblastilo določa vsebino, obseg in trajanje pooblastila.
(5) Direktor-poveljnik sklepa vse posle v imenu in za račun zavoda.
(6) Direktorja-poveljnika imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda s soglasjem občin ustanoviteljic v skladu z zakonom.
(7) Mandat direktorja-poveljnika traja pet let in je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
(8) Direktor-poveljnik je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan, v primerih, določenih z zakonom.
9. člen 
(1) Za direktorja-poveljnika je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ni v kazenskem postopku in ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
– najmanj visoka strokovna izobrazba oziroma najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
– najmanj pet (5) let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prejšnje alineje,
– opravljeno izobraževanje po programu za poklicne gasilce,
– najmanj pet let delovnih izkušenj pri opravljanju operativnih nalog gasilstva,
– opravljeno dodatno usposabljanje za delo poveljnika poklicne gasilske enote in opravljen predpisan strokovni izpit za poveljnika in strokovni izpit za predstojnika gasilske enote, v skladu z zakonom, ki ureja področje gasilstva,
– opravljen predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti, v skladu z zakonom, ki ureja področje gasilstva,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti, kar dokazuje s svojimi preteklimi delovnimi izkušnjami, in
– predložen program dela (razvojne usmeritve zavoda, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela zavoda).
(2) Ne glede na šesto alinejo prvega odstavka tega člena, je za direktorja-poveljnika lahko imenovan kandidat, ki nima opravljenega dodatnega usposabljanja za to delo in strokovnih izpitov in jih opravi v roku skladno z določili predpisov, ki urejajo področje opravljanja strokovnih izpitov za poklicne gasilce.
(3) Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja-poveljnika sklene z njim pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata, v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
10. člen 
Če se na razpis za direktorja-poveljnika nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi. Za čas do imenovanja direktorja-poveljnika na podlagi ponovljenega razpisa se imenuje vršilec dolžnosti direktorja-poveljnika, vendar najdlje za eno leto. Vršilca dolžnosti direktorja-poveljnika imenuje svet zavoda.
11. člen 
(1) Za obravnavo in odločanje o strokovnih vprašanjih v okviru dejavnosti zavoda ima zavod strokovni svet.
(2) Strokovni svet zavoda vodi direktor-poveljnik.
(3) Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda.
V. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
12. člen 
(1) Zavod ima statut, s katerim ureja organizacijo zavoda, pristojnosti organov zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut sprejme svet zavoda s soglasjem občin ustanoviteljic.
(3) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom zavoda.
(4) Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom zavoda drugače določeno.
VI. FINANCIRANJE DELA ZAVODA 
13. člen 
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev občin ustanoviteljic,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov v skladu z veljavnimi predpisi.
14. člen 
(1) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za:
– redno delovanje zavoda,
– gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
– vzdrževanje in obnavljanja gasilskih sredstev in opreme,
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov poklicne gasilske enote,
– gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje zavoda,
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva,
– povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva ter zaščite in reševanja,
– zakonske obveznosti zavoda.
(2) Sredstva iz proračunov občin ustanoviteljic se zagotovijo z letno pogodbo o financiranju zavoda, in sicer v višini, ki je določena z vsakoletnimi proračuni občin ustanoviteljic, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta zavoda, ki ga medsebojno uskladijo in potrdijo občine ustanoviteljice.
15. člen 
Občine ustanoviteljice financirajo dejavnosti zavoda v skladu s potrjenim letnim načrtom. Finančne obveznosti se razdelijo na deleže, in sicer:
– Občina Divača 15,36 %,
– Občina Hrpelje - Kozina 16,20 %,
– Občina Komen 12,79 %,
– Občina Sežana 55,65 %.
16. člen 
(1) Zavod je dolžan občine ustanoviteljice obveščati o rezultatih poslovanja ter jim dajati druge podatke o poslovanju v skladu s predpisi.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti po predhodnem soglasju občin ustanoviteljic.
(3) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odločajo občine ustanoviteljice na predlog direktorja-poveljnika po predhodnem mnenju sveta zavoda.
(4) Občine ustanoviteljice bodo sredstva za financiranje dejavnosti zavoda tekoče nakazovale po dvanajstinah. Morebitni presežek odhodkov nad prihodki zavoda bodo občine ustanoviteljice krile po enakih deležih kot je določeno v 15. členu tega odloka.
(5) Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, krijejo občine ustanoviteljice. Občine ustanoviteljice krijejo primanjkljaj sredstev iz prejšnjega stavka le, če zavod dokaže, občine ustanoviteljice pa ugotovijo, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih po zakonu in po sprejetem letnem programu financirajo občine ustanoviteljice.
17. člen 
(1) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
(2) Občine ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna posamezne občine ustanoviteljice za delovanje zavoda.
(3) Občine ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREMOŽENJE ZAVODA 
18. člen 
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last občin ustanoviteljic, in sicer v deležu, ugotovljenim s premoženjsko bilanco.
(2) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje.
(3) Zavod ne sme brez predhodnega soglasja občin ustanoviteljic odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni.
(4) Zavod ne sme brez predhodnega soglasja občin ustanoviteljic odtujiti premičnega premoženja, katerega vrednost presega 5.000,00 EUR.
(5) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren občinam ustanoviteljicam.
(6) Zavod s premoženjem upravlja kot dober gospodar.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(1) Zavod mora splošne in druge akte zavoda uskladiti s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Do uskladitve splošnih aktov z določili tega odloka se smiselno uporabljajo določbe do sedaj veljavnih aktov zavoda, če niso v nasprotju z določbami tega odloka.
20. člen 
(1) Ne glede na sedmi odstavek 8. člena tega odloka bo direktor, imenovan v letu 2017, svojo funkcijo opravljal za štiriletno mandatno obdobje, s tem da od dneva uveljavitve tega odloka opravlja funkcijo direktorja-poveljnika.
(2) Sedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do poteka mandata, za katerega je imenovan.
21. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana« (Uradni list RS, št. 15/01).
22. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic, in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0017/2017-11
Divača, dne 5. decembra 2017
Županja 
Občine Divača 
Alenka Štrucl Dovgan l.r.
Št. 032-3/2017-7
Hrpelje, dne 19. oktobra 2017
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek l.r.
Št. 032-14/2017-2
Komen, dne 22. novembra 2017
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.
Št. 032-1/2018-3
Sežana, dne 15. februarja 2018
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost