Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3953. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, stran 12984.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), 27. člena in prvega odstavka 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17; v nadaljevanju ZLD-1) in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) so Občinski svet Občine Trbovlje na podlagi 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18) na 25. redni seji, dne 3. 10. 2018, Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na podlagi 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) na 25. redni seji dne 24. 9. 2018 in Občinski svet Občine Hrastnik na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17) na 29. redni seji dne 11. 10. 2018 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev javnega zavoda) 
(1) Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (UVZ, št. 12/91 in 2/92), njegovo delovanje pa usklajeno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (Uradni list RS, št. 4/10, Uradni vestnik Zasavja št. 26/9, 2/10) za izvajanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti.
(2) S tem odlokom Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik (v nadaljevanju: ustanoviteljice) po predhodnem mnenju Lekarniške zbornice Slovenije, št. 1382/2018 z dne 27. 8. 2018 in predhodnem soglasju Ministrstva za zdravje, št. ____ z dne ________, uskladijo delovanje Javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (v nadaljevanju zavod) s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja:
– ustanovitvene deleže ustanoviteljic,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organizacijske enote zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o organih zavoda,
– vire, pogoje in način pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– obseg premoženja, ki se zagotavlja zavodu,
– določbe o obsegu premoženja, ki je zavodu dano v last ali upravljanje,
– določbe o ravnanju s premoženjem zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic in zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom.
4. člen 
Ustanoviteljice imajo v zavodu naslednje ustanovitvene deleže:
– Občina Hrastnik
23,30 %
– Občina Trbovlje
40,70 %
– Občina Zagorje ob Savi
36,00 %
5. člen 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 
(1) Ime zavoda je: Zasavske lekarne Trbovlje
(2) Sedež zavoda je: Rudarska cesta 12, Trbovlje
(3) Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanoviteljic.
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom ter odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
6. člen 
(žig zavoda) 
(1) Zavod ima žig okrogle oblike, premera 3 cm, z besedilom; »Zasavske lekarne Trbovlje, Trbovlje«.
(2) Organizacijske enote uporabljajo žig s premerom 2,8 cm in z besedilom Zasavske lekarne Trbovlje in ime enote.
7. člen
(dejavnost zavoda) 
(1) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna zdravstvena služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtsko obravnavo pacientov, in vključuje:
– izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta,
– izdajo živil za posebne zdravstvene namene,
– farmacevtsko obravnavo pacienta,
– dejavnost farmacevta svetovalca,
– farmacevtsko intervencijo,
– storitve telefarmacije,
– pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini,
– priprava izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih zdravil,
– spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje,
– prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili,
– drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo.
(2) Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene v prvem odstavku tega člena ter v njenem okviru, opravlja zavod še naslednje dejavnosti:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
– pedagoško izobraževalno dejavnost,
– znanstveno raziskovalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim pravnim in fizičnim osebam,
– druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
(3) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
(4) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
8. člen
(organizacijske enote zavoda) 
(1) Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo za območje občin Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik.
(2) Za izvajanje lekarniške dejavnosti na različnih lokacijah ima zavod v svoji sestavi naslednje organizacijske enote
Zasavske lekarne Trbovlje, Enota Trbovlje,
Zasavske lekarne Trbovlje, Enota Center,
Zasavske lekarne Trbovlje, Enota Zagorje,
Zasavske lekarne Trbovlje, Enota Hrastnik,
Zasavske lekarne Trbovlje, Lekarniška podružnica Izlake,
Zasavske lekarne Trbovlje, Lekarniška podružnica Dol.
(3) Zavod lahko organizira lekarno, podružnico lekarne ali priročno zalogo zdravil le s soglasjem ustanoviteljic, na podlagi predhodnega mnenja pristojne zbornice in soglasja ministrstva.
(4) Organizacijske enote niso pravne osebe.
(5) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo javnega zavoda določa statut zavoda.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
9. člen
(nastopanje v pravnem prometu) 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi, razen z nepremičnim premoženjem, za kar si mora pridobiti predhodno soglasje ustanoviteljic.
ORGANI ZAVODA 
10. člen
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni kolegij zavoda.
11. člen 
(svet zavoda) 
(1) Svet zavoda nadzoruje in upravlja zavod.
(2) Svet zavoda ima 11 članov in je sestavljen iz:
– 5 predstavnikov ustanoviteljic,
– 4 predstavnikov zaposlenih v zavodu,
– enega predstavnika pacientov, ki ga ustanovitelji imenujejo na podlagi izvedenega javnega poziva,
– enega predstavnika ZZZS.
(3) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo ustanoviteljice v skladu s svojimi statuti. Občini Trbovlje in Zagorje ob Savi imenujeta po dva predstavnika, Občina Hrastnik enega.
(4) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov delavcev, ki so volili. Postopki kandidiranja in volitev ter postopek za razrešitev predstavnikov delavcev se določijo s statutom zavoda.
(5) Predstavnika pacientov imenuje organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu, na podlagi izvedenega javnega poziva, ki se objavi na spletnih straneh ustanoviteljic. Pogoja oziroma merili za izbor sta: 7. stopnja izobrazbe in stalno prebivališče v eni izmed občin ustanoviteljic.
(6) Predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana.
(7) Mandat članov sveta zavoda traja pet let. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena oziroma imenovana največ dvakrat zaporedoma. Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
(8) Svet zavoda se lahko konstituira, ko je izvoljenih oziroma imenovanih več kot polovica članov sveta zavoda. Ob izpolnitvi navedenega pogoja prvo sejo novega sveta zavoda skliče dosedanji predsednik sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika najstarejši član sveta. Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji, z izvolitvijo predsednika in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta zavoda. Do konstituiranja novega opravlja naloge sveta zavoda dosedanji svet zavoda.
(9) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če ni za posamezne odločitve predvidena drugačna večina. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Z večino glasov vseh članov svet zavoda odloča o sprejemu: statuta zavoda, programov dela in razvoja zavoda, finančnega načrta in zaključnega računa ter o imenovanju in razrešitvi direktorja.
(10) Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela zavoda z vidika sprejetega strateškega in letnega načrta zavoda,
– nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev zavoda,
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki iz izvajanja dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost,
– ustanoviteljicam predlaga, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda, v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, vrne ustanoviteljicam,
– nadzoruje finančno poslovanje zavoda,
– obravnava dolgoročno strategijo razvoja zavoda, jo potrdi in predloži ustanoviteljicam v sprejetje,
– sprejme letni program dela in določa finančni načrt zavoda,
– sprejme normative za delo na predlog direktorja,
– preveri in potrdi letno poročilo zavoda,
– odloča o delovni uspešnosti direktorja,
– spremlja vodenje poslov zavoda in delo direktorja,
– uveljavlja zahtevke zavoda proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovodenju,
– obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo,
– spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom,
– najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje zavoda,
– s soglasjem ustanoviteljic imenuje in razrešuje direktorja,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja v skladu zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost,
– sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljic,
– imenuje in razrešuje vodje organizacijskih enot na predlog direktorja,
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov, če ni določeno drugače,
– ustanoviteljicam predlaga spremembo, razširitev ali ukinitev dejavnosti zavoda,
– odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi lekarn, podružnic lekarn in priročnih zalog zdravil s soglasjem ustanoviteljic,
– obravnava predloge in mnenja zainteresirane javnosti,
– daje ustanoviteljicam in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– odloča o zadolževanju zavoda v soglasju z ustanoviteljicami,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
12. člen
(direktor zavoda) 
(1) Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor zavoda je tudi strokovni vodja zavoda in je odgovoren za strokovno delo javnega zavoda.
(2) Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic na podlagi javnega razpisa za dobo petih let. Če ustanoviteljica ne odgovori v roku do 60 dni od prejema zaprosila se šteje, da je soglasje dano.
(3) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene s 33. členom Zakona o lekarniški dejavnosti za direktorja in strokovnega vodjo in predloži program razvoja zavoda.
(4) Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan. Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi, v imenu sveta zavoda, predsednik sveta.
(5) Primere, ko se imenuje vršilec dolžnosti direktorja in primere, kdaj se direktorja razreši, določa zakon, ki ureja lekarniško dejavnost. Direktorja razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
(6) Direktor zavoda opravlja naslednje naloge:
– organizira delo in poslovanje javnega zavoda,
– predlaga načrt investicij in razvoj lekarniške dejavnosti v soglasju s svetom zavoda,
– predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom zavoda,
– zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev,
– poroča ministrstvu o številu prejetih receptov in številu farmacevtskih strokovnih delavcev,
– farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in etičnemu izvajanju lekarniške dejavnosti,
– zagotavlja strokovno neodvisnost vodij lekarn glede naročanja zdravil, medicinskih pripomočkov ali drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev, o razporejanju delavcev k določenim nalogam, imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta, poročila o izvajanju dejavnosti in poslovanju zavoda,
– sprejema splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu,
– izvršuje odločitve sveta zavoda,
– druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom.
13. člen
(strokovni kolegij zavoda) 
(1) Strokovni kolegij je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih in organizacijskih vprašanjih. Imenuje ga svet zavoda na predlog direktorja. Sestavlja ga sedem članov: direktor zavoda in šest farmacevtov.
(2) Strokovni kolegij sklicuje in vodi direktor.
(3) Naloge strokovnega kolegija so:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih iz dejavnosti zavoda,
– določa in predlaga svetu zavoda načrt strokovnega dela,
– daje mnenje k nabavi medicinske in druge opreme,
– svetu zavoda in direktorju daje mnenja in predloge o organizaciji in strokovnemu delu in razvoju zavoda,
– predlaga plan izobraževanja in specializacij,
– imenuje delovne skupine zavoda,
– opravlja druge naloge, določene s statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
14. člen 
(medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic) 
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ustanoviteljice ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic v skladu z določili zakona, ki ureja področje lokalne samouprave in v zvezi s tem sprejmejo poseben akt.
(2) Občinski sveti občin ustanoviteljic sprejmejo akt o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega zavoda.
SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
15. člen
(sredstva za delo zavoda) 
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod iz javnih in zasebnih sredstev:
– s plačili za opravljeno delo v okviru lekarniške dejavnosti na podlagi pogodbe z izvajalci zdravstvenih zavarovanj,
– s plačili iz proračunskih sredstev,
– z izvajanjem lekarniške dejavnosti, ki je financirana iz zasebnih sredstev, s prodajo blaga in storitev,
– iz sredstev ustanoviteljic oziroma iz namenskih sredstev za izvajanje in razvoj lekarniške dejavnosti,
– iz drugih poslovnih razmerij,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov, doseženih na način in pod pogoji, določenimi z zakoni.
(2) Ustanoviteljice zagotavljajo sredstva le za dogovorjene obveznosti in programe. Ustanoviteljice so dolžne zagotoviti zavodu sredstva za njegov razvoj in investicijska vlaganja v okviru dogovorjene mreže javne lekarniške dejavnosti.
PREMOŽENJE ZAVODA 
16. člen
(premoženje zavoda) 
(1) Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu finančno in stvarno premoženje v obsegu in vrednosti, kot izhaja iz bilance stanja zavoda na dan 31. 12. 2017. Sredstva dana v upravljanje zavodu so določena v posebni pogodbi o prenosu sredstev v upravljanju, sklenjeni med zavodom in ustanoviteljicami. V imenu ustanoviteljic pogodbo podpišejo župani.
(2) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, uporablja pa ga na način, kot to določata zakon in ta odlok. Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja v interesu ustanoviteljic. Zavod ne more razpolagati z nepremičnim premoženjem ali ga obremeniti brez soglasja ustanoviteljic.
NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
17. člen
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi in se nameni za:
– solventno in likvidno poslovanje zavoda,
– investicije v prostor in opremo zavoda,
– razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev.
(2) Kot solventno poslovanje zavoda iz prve alineje prejšnjega odstavka se šteje poslovanje, ki omogoča:
– dolgoročni vir sredstev v poslovanju zavoda,
– nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki v višini šestmesečne povprečne vrednosti zalog blaga in
– šestmesečne povprečne vrednosti terjatev, ki presegajo obveznosti do dobaviteljev v preteklem letu.
(3) Za likvidno poslovanje javnega zavoda iz prve alineje prvega odstavka tega člena mora ostati kot dolgoročen vir sredstev trajno v poslovanju zavoda nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki najmanj v višini povprečnih enomesečnih stroškov poslovanja zavoda v preteklem letu.
(4) Svet zavoda predlaga ustanoviteljicam, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda iz zasebnih sredstev vrne ustanoviteljicam, skladno z ustanovitvenimi deleži, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje zavoda. Ta sredstva smejo ustanoviteljice uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
(5) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
18. člen
(primanjkljaj sredstev za delo) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda.
ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA IN NJEGOVO POSLOVANJE 
19. člen
(odgovornost za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje) 
Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje.
MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICAMI 
20. člen
(medsebojne pravice in obveznosti) 
(1) Zavod:
– poroča ustanoviteljem o svojem poslovanju najmanj dvakrat letno, polletno in po zaključnem računu, na zahtevo občinskih svetov ali županov ustanoviteljic pa tudi med letom.
– pripravlja in oblikuje razvojne načrte,
– pripravlja program dela in finančni načrt,
– sodeluje pri ukrepih ustanoviteljic za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,
– zagotavlja ustanoviteljicam potrebne podatke za spremljanje poslovanja in izvajanja dejavnosti ter v statistične namene, v skladu z zakonom.
(2) Ustanoviteljice:
– vključujejo zavod v oblikovanje politike zdravstvenega varstva in v skladu s planom sodelujejo pri zagotavljanju mreže javne lekarniške službe,
– usklajujejo programe zdravstvenega varstva in spremljajo njihovo izvajanje ter sprejemajo druge ukrepe za izboljšanje stanja na področju zdravstvenega varstva,
– imenujejo svoje predstavnike v svet zavoda,
– v primerih, ko ugotovijo, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, imajo ustanoviteljice pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi.
(3) Zavod mora od ustanoviteljic pridobiti soglasje k:
– statutu,
– statusnim spremembam,
– spremembi, razširitvi ali ukinitvi dejavnosti,
– strateškemu načrtu zavoda,
– zadolževanju zavoda v kolikor gre za dolgoročno zadolževanje,
– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– v drugih primerih določenih z zakonom ali tem odlokom.
(4) Če ustanoviteljice ne odločijo o izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka v roku do 60 dni od vložitve zahtevka se šteje, da so soglasje izdale.
SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
21. člen
(statut zavoda) 
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, naloge in pristojnosti organov, način njihovega delovanja in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda, z večino vseh članov sveta zavoda.
22. člen
(drugi splošni akti) 
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen
(opravljanje funkcije) 
Direktor in strokovni kolegij nadaljuje s svojim delom do izteka mandata. Dosedanji člani sveta zavoda opravljajo naloge sveta zavoda do konstituiranja novega sveta.
24. člen
(uskladitev statuta) 
(1) Zavod mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
25. člen 
(ustanovitev organa skupnega upravljanja) 
Občinski sveti občin ustanoviteljic sprejmejo akt o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega zavoda najpozneje do 30. 6. 2019.
26. člen 
(pravni naslednik) 
Zavod je pravni naslednik Javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, ki je vpisan v sodni register pri Registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Ljubljani pod številko SRG 2017/32216 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
27. člen
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (Uradni list RS, št. 4/10, Uradni vestnik Zasavja št. 26/9, 2/10).
28. člen
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vse ustanoviteljice. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem vestniku Zasavja, veljati začne osmi dan po zadnji objavi.
Št. 007-4/2018
Hrastnik, dne 11. oktobra 2018
Župan 
Občine Hrastnik 
Miran Jerič l.r.
 
Št. 014-35/2018-1
Trbovlje, dne 3. oktobra 2018
 
Županja 
Občine Trbovlje 
Jasna Gabrič l.r.
 
Št. 007-4/2018
Zagorje ob Savi, dne 24. septembra 2018
 
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost