Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3282. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o., stran 10247.

  
Na podlagi 3., 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 471. in 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in
15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 33/2016 in 21/17), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. redni seji dne 12. 7. 2018,
83. in 86. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17), je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 23. redni seji dne 4. 7. 2018,
16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10), je Občinski svet Občine Mirna Peč na 24. redni seji dne 27. 9. 2018,
16. in 79. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15), je Občinski svet Občine Škocjan na 20. redni seji dne 25. 9. 2018,
17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10), je Občinski svet Občine Žužemberk na 25. redni seji dne 11. 10. 2018,
15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13), je Občinski svet Občine Straža na 23. redni seji dne 25. 9. 2018,
17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18), je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 30. redni seji dne 19. 6. 2018,
16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16), je Občinski svet Občine Črnomelj na 29. redni seji dne 24. 7. 2018,
16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16), je Občinski svet Občine Metlika na 26. redni seji dne 26. 9. 2018,
14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16), je Občinski svet Občine Semič na 27. redni seji dne 12. 7. 2018, sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Mestna občina Novo mesto, Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč, Občina Škocjan, Občina Žužemberk, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Črnomelj, Občina Metlika in Občina Semič so dne 12. 4. 2018 podpisale Dogovor o sodelovanju pri izgradnji MBO Dolenjske in Bele krajine (v nadaljevanju: Dogovor), s katerim so se zavezale k ustanovitvi nove družbe, ki bo nosilec investicije »Objekt za mehansko in biološko obdelavo odpadkov Dolenjske in Bele krajine« (v nadaljevanju: projekt MBO).
2. člen 
S tem odlokom se realizira Dogovor iz prvega člena tega odloka in ustanovi javno podjetje, organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo, za vodenje projekta MBO in morebitnih drugih javnih projektov ter za opravljanje določenih gospodarskih javnih služb na območju občin ustanoviteljic.
3. člen 
Ustanoviteljice, po sprejemu odloka v posamezni občini, javnega podjetja so:
– Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
– Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice,
– Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč,
– Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan,
– Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,
– Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
– Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice,
– Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj,
– Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika,
– Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič
(v nadaljnjem besedilu: občine ustanoviteljice ali družbeniki).
4. člen 
O vprašanjih, za katere ni v skladu z izrecno določbo zakona ali tega odloka pristojen občinski svet ustanoviteljic, odloča skupščina javnega podjetja.
II. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE IN ŽIG 
5. člen 
Firma javnega podjetja se glasi: CERO-DBK, Center za ravnanje z odpadki Dolenjske in Bele krajine, d.o.o., javno podjetje.
Skrajšana označba firme je: CERO-DBK d.o.o.
Sedež družbe: se določi na ustanovni skupščini.
Družba ima svoj žig, ki vsebuje firmo, sedež in znak družbe. Oblika in vsebina žiga se opredelita v družbeni pogodbi.
III. TRAJANJE DRUŽBE 
6. člen 
Družba z omejeno odgovornostjo se ustanovi za nedoločen čas.
IV. DEJAVNOST DRUŽBE 
7. člen 
Družba opravlja posle v okviru naslednjih temeljnih dejavnosti:
– vodenje projekta MBO,
– vodenje morebitnih drugih javnih projektov, v kolikor se tako dogovorijo občine ustanoviteljice,
– opravljanje gospodarskih javnih služb na območju občin ustanoviteljic, v kolikor se tako dogovorijo občine ustanoviteljice.
Družba se skladno s prejšnjim odstavkom registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti:
Šifra
Dejavnost
71129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje (glavna dejavnost)
38110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38210
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38310
Demontaža odpadnih naprav
38320
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
49410
Cestni tovorni promet
52100
Skladiščenje
52240
Pretovarjanje
74900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
71200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
96090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
Poslovodja je pooblaščen registrirati posamezni razred ali podrazred znotraj skupine dejavnosti.
Javno podjetje lahko poleg navedenih dejavnosti opravlja še naloge po javnih pooblastilih, danih z odloki ustanoviteljic in z zakoni, ki urejajo področje posamezne gospodarske javne službe (evidence, soglasja, mnenja, kataster ipd.) in v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost zaposlenih. Obseg teh nalog se določi z letnim poslovnim planom.
Družba lahko opravlja javne gospodarske službe na območju občin ustanoviteljic, kar se opredeli z odloki, ki jih sprejmemo posamezne občine ustanoviteljice, vsaka za območje svoje občine.
Družba lahko opravlja tudi tržne dejavnosti v okviru, ki ne ogroža izvajanja temeljne dejavnosti javnega podjetja.
Družba pri opravljanju svoje dejavnosti posebno pozornost namenja varovanju in izboljševanju okolja.
V. CILJI JAVNEGA PODJETJA 
8. člen 
Cilj javnega podjetja je uspešna realizacija projekta MBO Dolenjske in Bele krajine ter morebitnih drugih javnih projektov in ob realiziranem projektu opravljanje gospodarske javne službe obdelava odpadkov, če se občine ustanoviteljice tako dogovorijo.
VI. KAPITAL, DRUŽBENIKI, POSLOVNI DELEŽI 
9. člen 
Družbenik je v razmerjih do javnega podjetja tisti, ki je vpisan v družbeni pogodbi ali je postal družbenik na podlagi notarsko overjene pogodbe o pridobitvi poslovnega deleža.
10. člen 
Družbeniki sodelujejo pri upravljanju družbe, pri glasovanju in delitvi dobička v sorazmerju z zagotovljenimi osnovnimi vložki v osnovnem kapitalu. Število glasov, ki pripada posameznemu družbeniku je določeno v 12. členu.
11. člen 
Osnovni kapital družbe je 20.000 EUR.
12. člen 
Osnovni vložki ustanoviteljev oziroma družbenikov in pripadajoči poslovni deleži so:
Občina ustanoviteljica
Višina vložka
Poslovni delež
Število glasov
1. Mestna občina Novo mesto
9.229,20 eur
46,146 %
46,146
2. Občina Straža
855,20 eur
4,276 %
4,276
3. Občina Šmarješke Toplica
760,20 eur
3,801 %
3,801
4. Občina Škocjan
703,00 eur
3,515 %
3,515
5. Občina Dolenjske Toplice
796,20 eur
3,981 %
3,981
6. Občina Žužemberk
1.034,80 eur
5,174 %
5,174
7. Občina Mirna Peč
586,60 eur
2,933 %
2,933
8. Občina Črnomelj
3.217,40 eur
16,087 %
16,087
9. Občina Semič
877,60 eur
4,388 %
4,388
10. Občina Metlika
1.939,80 eur
9,699 %
9,699
Skupaj:
20.000,00 eur
100 %
100 glasov
Vložki so zagotovljeni z efektivnim vplačilom ob ustanovitvi.
13. člen 
Sofinanciranje realizacije projekta MBO Dolenjske in Bele krajine s strani občin ustanoviteljic se izvede skladno z višino vložkov opredeljenih v 12. členu tega odloka in skladno z Dogovorom.
VII. UPRAVLJANJE DRUŽBE 
14. člen 
Družba ima naslednje organe upravljanja:
– svet županov,
– skupščino,
– poslovodjo (direktorja).
VIII. SVET ŽUPANOV 
15. člen 
Družba ima organ: svet županov.
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje odločitev v zvezi z realizacijo projekta MBO Dolenjske in Bele krajine se ustanovi skupni organ ustanoviteljic, ki ga sestavljajo vsakokratni župani občin ustanoviteljic. Občinski sveti s sprejemom tega odloka prenesejo ustanoviteljska upravičenja na svet županov.
Župane lahko nadomešča pooblaščenec, ki mora imeti županovo pooblastilo.
16. člen 
Svet županov ima sledeče pristojnosti:
– določa politiko ravnanja z odpadki na področju občin ustanoviteljic,
– usklajuje stališča občin ustanoviteljic,
– obravnava predlog letnega poslovnega plana in plana investicij,
– določa merila za razmejitev stroškov med tržno dejavnostjo in gospodarsko javno službo,
– predlaga skupščini sprejem letnega poročila podjetja,
– potrjuje cene storitev gospodarske javne službe,
– predlaga investicije v javno infrastrukturo,
– izdaja sklepe za potrditev investicijskih nalog ob pogojih zagotovljenih sredstev in če jih ne izda direktor družbe oziroma daje soglasje k investicijskim nalogam, ki jih predlaga direktor,
– spremlja izvedbo investicijskih postopkov in samih investicij,
– predlaga občinskim svetom najetje kreditov za investicije v javno infrastrukturo,
– daje soglasje za odsvajanje premoženja družbe v primerih, če tako sklene skupščina,
– predlaga skupščini v izvolitev in odpoklic revizorja,
– spremlja delo direktorja ter skrbi za varovanje javnih koristi,
– določa prejemke poslovodji upoštevaje veljavne splošne in interne akte,
– nadzira porabo javnih sredstev in predlaga ukrepe za zavarovanje sredstev,
– po potrebi zahteva pisna poročila organov družbe,
– daje soglasje k imenovanju direktorja podjetja.
17. člen 
Svet županov odloča na sejah. Svet županov odločitve sprejema praviloma s konsenzom.
V kolikor pride do glasovanja, imajo župani število glasov, kot je določeno v 12. členu odloka za posamezno občino ustanoviteljico. Če odloča o vprašanjih, ki imajo za posledico dodatne obveznosti družbenikov, se lahko v družbeni pogodbi dogovori pravica veta.
Predsednik sveta županov (predstavnik večinskega družbenika) zastopa družbo v razmerjih s poslovodjem (direktorjem) in v razmerjih sveta županov nasproti skupščini družbe. Predsednik se pooblasti za sklepanje pogodbe o zaposlitvi z direktorjem.
IX. SKUPŠČINA DRUŽBE 
18. člen 
Skupščina odloča samostojno s 75 % večino vseh glasov o naslednjih zadevah:
– sprejemu družbene pogodbe in spremembah ter dopolnitvah družbene pogodbe,
– povečanju in zmanjšanju kapitala družbe,
– odloča o vstopu in izstopu družbenika,
– odloča o statusnih spremembah ali prenehanju javnega podjetja,
– vračanju naknadnih vplačil, zahtevah za vplačilo osnovnih vložkov,
– izdajanju vrednostnih papirjev,
– nadzorovanju vodenja poslov družbe,
– sprejme letno poročilo, sestavljeno iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida, priloge s pojasnili k izkazom,
– sprejema letni poslovni plan in plan investicij,
– odloča o razdelitvi dobička in pokrivanju izgube in porabi bilančnega dobička,
– sprejema odločitve o investicijah,
– sprejema odločitve o investicijskih vzdrževanjih na objektih in napravah komunalne infrastrukture,
– določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah storitev oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– ob predhodno pridobljenem soglasju družbenika – občine o pravnem prometu z nepremičninami, ki so bile na javno podjetje prenesene kot stvarni vložek posameznega družbenika,
– postavitvi in odpoklicu poslovodij,
– ukrepih za pregled in nadzor nad delom poslovodij,
– postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– uveljavljanju odškodninskih zahtevkov družbe zoper poslovodje, prokurista ali družbenice,
– zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem,
– delitvi in prenehanju osnovnih vložkov in poslovnih deležev,
– imenovanju in razrešitvi revizorja,
– drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa družbena pogodba oziroma v drugih zadevah, ki jih določa zakon.
Sestava skupščine 
19. člen 
Skupščino družbe sestavljajo vsi družbeniki in izvršujejo pravice preko predstavnikov. Družbeniki lahko pooblastijo pooblaščence, ki morajo imeti za udeležbo na skupščini pisno pooblastilo družbenika.
20. člen 
Število glasov posameznega družbenika je določeno v 12. členu odloka.
X. POSLOVODJA (DIREKTOR) 
21. člen 
Družbo zastopa poslovodja, ki se imenuje direktor.
22. člen 
Poslovodja (direktor) mora vse družbenike ob enakih pogojih obravnavati enako.
23. člen 
Poslovodja (direktor) na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja, zastopa in predstavlja javno podjetje, organizira in vodi delovni proces in poslovanje javnega podjetja, skliče skupščino, sklepa pogodbe o zaposlitvi in odloča o pravicah iz delovnih razmerij, izvaja ostale predpisane naloge in zagotavlja zakonitost dela.
24. člen 
Poslovodjo (direktorja) imenuje in razrešuje skupščina za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja, na podlagi razpisa, v skladu z veljavno zakonodajo.
Poslovodja (direktor) je lahko vsaka neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje,
– da izpolnjuje ostale pogoje, ki se določijo v razpisu.
XI. PROKURIST 
25. člen 
Družba lahko podeli prokuro. Prokurist ima pooblastila skladno z zakonom. Prokurista imenuje skupščina.
XII. SREDSTVA JAVNEGA PODJETJA 
26. člen 
Dejavnost javnega podjetja se financira iz naslednjih virov:
– s ceno javnih dobrin, ki jih zagotavlja javno podjetje z izvajanjem javnih služb (cena storitev),
– iz virov, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe (proračuni občin ustanoviteljic),
– s prihodki od opravljanja drugih dejavnosti javnega podjetja,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali predpisi ustanoviteljic.
27. člen 
Javno podjetje namenja sredstva za opravljanje svoje dejavnosti v skladu z letnim planom in finančnim načrtom, če ni z odlokom ali drugim predpisom določeno drugače.
28. člen 
V kolikor javno podjetje opravlja dejavnosti gospodarskih javnih služb, mora voditi evidence o poslovanju ločeno po posameznih dejavnostih. Bilančni dobiček in izguba iz poslovanja pri izvajanju gospodarskih javnih služb se uporabljata v skladu s predpisi o oblikovanju cen.
XIII. ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA 
29. člen 
Javno podjetje je pravna oseba s polno odgovornostjo in nastopa v pravnem prometu samostojno.
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Ustanovitelji za obveznosti javnega podjetja ne odgovarjajo.
XIV. JAVNA POOBLASTILA 
30. člen 
Javno podjetje izvršuje javna pooblastila na področju vodenja evidenc, potrebnih za izvajanje svoje dejavnosti ter druga javna pooblastila kot se opredelijo z veljavnimi predpisi.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
31. člen 
Podrobnosti delovanja družbe, pristojnosti organov in pravila odločanja se podrobneje določijo z družbeno pogodbo.
32. člen 
Ustanoviteljice se zavežejo sprejeti odlok o ustanovitvi javnega podjetja na občinskih svetih najkasneje do 30. 9. 2018.
Ustanoviteljica z največjim poslovnim deležem se zaveže najkasneje do 15. 10. 2018 poskrbeti za objavo odloka v Uradnem listu RS z navedbo občin ustanoviteljic, ki so sprejele odloke, pod pogojem, da je odloke sprejela večina občin podpisnic Dogovora, ki zagotavljajo skupaj najmanj 80 % višine vložka osnovnega kapitala.
V primeru, da katera od občin ustanoviteljic odloka ne sprejme in je izpolnjen pogoj iz prejšnjega odstavka, prevzamejo preostali družbeniki predvideni poslovni delež v sorazmerju s svojimi poslovnimi deleži oziroma povečajo svoje sedanje poslovne deleže tako, da ostaja višina osnovnega kapitala nespremenjena.
Ustanoviteljica z največjim poslovnim deležem se zaveže najkasneje do 30. 10. 2018 sklicati ustanovno skupščino in izvesti postopek razpisa oziroma izbora za opravljanje del za mesto poslovodje.
33. člen 
Ustanovitelji na ustanovni skupščini sprejmejo družbeno pogodbo v obliki notarskega zapisa, imenujejo poslovodjo in predstavnike ustanoviteljev.
34. člen 
Ustanoviteljice, ki do 30. 9. 2018 niso sprejele tega odloka o ustanovitvi skupne družbe in so odlok sprejele naknadno, postanejo družbeniki, če sprejmejo obstoječo družbeno pogodbo.
35. člen 
Ustanoviteljica, ki ne sprejme družbene pogodbe, sprejete na ustanovni skupščini, in je ne podpiše v notarskem zapisu, ne postane družbenik družbe, njegov predvideni poslovni delež bodisi v sorazmerju s svojimi poslovnimi deleži prevzamejo preostali družbeniki oziroma le-ti povečajo svoje sedanje poslovne deleže tako, da ostaja višina osnovnega kapitala nespremenjena.
36. člen 
Ustanovitelji bodo spore praviloma reševali sporazumno. Spore, ki jih ne bo mogoče rešiti, bo reševalo pristojno sodišče v Novem mestu.
37. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2018
Novo mesto, dne 12. julija 2018
Župan 
Mestne občine Novo mesto 
mag. Gregor Macedoni l.r.
Št. 032-21/2018
Dolenjske Toplice, dne 4. julija 2018
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.
Št. 354-26/2009-131
Mirna Peč, dne 28. septembra 2018
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic l.r.
Št. 354-0029/2018
Škocjan, dne 25. septembra 2018
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.
Št. 354-1/2018-15
Žužemberk, dne 11. oktobra 2018
Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.
Št. 00700-5/2018
Straža, dne 25. septembra 2018
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.
Št. 354-0014/2018
Šmarjeta, dne 19. junija 2018
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.
Št. 007-7/2018
Črnomelj, dne 24. julija 2018
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.
Št. 354-24/2018
Metlika, dne 29. septembra 2018
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.
Št. 007-05/2018
Semič, dne 12. julija 2018
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti