Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018

Kazalo

2971. Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica, stran 9237.

  
Na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 5. izredni seji dne 23. 8. 2018 sprejel
O D L O K 
o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica 
1. člen 
V 5. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 52/14, 24/15) se doda dva pomena kratic: »FZ: faktor zazidanosti in ZP: faktor zelenih površin«.
2. člen 
V 6. členu se doda izraza:
»Faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ), je razmerje med zazidano površino stavbe in celotno površino parcele namenjene gradnji. Če je površina stavbe v nadstropju večja od površine stavbe v pritličju se kot zazidana površina stavbe upošteva projekcija bruto etažne površine največje etaže stavbe. Pri izračunu FZ se ne upoštevajo nadstrešnice.
Delež zelenih površin (ZP) se izrazi v odstotkih odprtih bivalnih površin. Za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju.«
3. člen 
Drugi odstavek 24. člena se izbriše in se vsebino prestavi v sedmi odstavek 86. člena: »Posegi na vodovarstvenih območjih so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih in občinskih predpisov o zavarovanju vodnih virov ter s soglasjem pristojnega organa.«
4. člen 
V drugem odstavku 29. člena se namesto »konservatorski načrt« navede »konservatorski načrt za prenovo«.
5. člen 
Četrti odstavek 37. člena se izbriše in se vsebino prestavi v drugi odstavek 57. člena.
6. člen 
V sedmem odstavku 43. člena se namesto »konservatorski načrt« navede »konservatorski načrt za prenovo«.
7. člen 
Doda se drugi in tretji odstavek 45. člena:
»Ukrepi varstva pred požarom:
– potrebni odmiki od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;
– ustrezni viri vode za gašenje;
– neovirani in varni dovozi, dostopi in delovne površine za intervencijska vozila.
Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.«
8. člen 
V prvem odstavku 52. člena se namesto se na koncu stavka doda »na stavbnih zemljiščih«, tako da se stavek glasi: »OPN določa prostorske izvedbene pogoje za naslednje enote urejanja prostora na stavbnih zemljiščih«.
Zamenja se celotna tabela enot urejanja prostora:
Makro enota (ME)
Enota urejanja prostora (EUP)
Podrobna namenska raba (PNR)
Podrobnejša delitev PNR
Način urejanja
Breg pri Borovnici
BG1
BG1/2
SS
e
PIP
BG1
BG1/3
SK
PIP
BG1
BG1/4
CU
PIP
BG1
BG1/7-UN
IP
UN
BG1
BG1/8-OLN
BT
OLN
BG1
BG1/10
CU
PIP
BG1
BG1/11
CU
PIP
BG1
BG1/12-OPPN
SS
OPPN
BG1
BG1/13
SS
e
PIP
BG1
BG1/14
SS
g
PIP
BG1
BG1/15
SS
e
PIP
BG1
BG1/17
SS
g
PIP
BG1
BG1/19
A
s
PIP
BG1
BG1/22
ZD
PIP
BG1
BG1/23
ZD
PIP
Bistra
BI1
BI1/2
BT
PIP
BI1
BI1/3
SS
e
PIP
Borovnica
BO1
BO1/1
ZS
PIP
BO1
BO1/3
O
PIP
BO1
BO1/4
ZS
PIP
BO1
BO1/5
A
s
PIP
BO1
BO1/7
ZS
PIP
BO1
BO1/11
SS
e
PIP
BO1
BO1/12
A
s
PIP
BO1
BO1/13-OPPN*
CU
OPPN*
BO1
BO1/14-OPPN*
CU
OPPN*
BO1
BO1/15
SS
e
PIP
BO1
BO1/16
SS
g
PIP
BO1
BO1/18-OPPN
SS
OPPN
BO1
BO1/20
CU
PIP
BO1
BO1/22
ZS
PIP
BO1
BO1/23
SS
g
PIP
BO1
BO1/26
SS
e
PIP
BO1
BO1/27
SS
b
PIP
BO1
BO1/29
CU
PIP
BO1
BO1/31-OPPN
CU
OPPN
BO1
BO1/32
CU
PIP
BO1
BO1/33
ZS
PIP
BO1
BO1/34-UN
IP
UN
BO1
BO1/35
CU
PIP
BO1
BO1/36-UN
ZK
UN
BO1
BO1/37
SS
e
PIP
BO1
BO1/38-OPPN
CU
OPPN
BO1
BO1/39
SS
e
PIP
BO1
BO1/40
SS
e
PIP
BO1
BO1/41
SK
PIP
BO1
BO1/42
IG
PIP
BO1
BO1/44
CU
PIP
BO1
BO1/45
A
s
PIP
BO1
BO1/47
CU
PIP
BO1
BO1/50
ZD
PIP
Borovnica
BO2
BO2/2
SS
e
PIP
BO2
BO2/6
SS
e
PIP
BO2
BO2/9
A
s
PIP
BO2
BO2/11
A
s
PIP
BO2
BO2/13
A
s
PIP
BO2
BO2/15
A
s
PIP
BO2
BO2/18
ZD
PIP
Borovnica
BO3
BO3/4
SS
e
PIP
BO3
BO3/7
ZD
PIP
Borovnica
BO4
BO4/1
A
s
PIP
BO4
BO4/9
A
s
PIP
BO4
BO4/11
A
s
PIP
BO4
BO4/12
SS
e
PIP
BO4
BO4/20
SS
e
PIP
Brezovica pri Borovnici
BR1
BR1/2
SK
PIP
BR1
BR1/3
SK
PIP
BR1
BR1/7
SK
PIP
BR1
BR1/10
A
s
PIP
BR1
BR1/11
SK
PIP
BR1
BR1/12
ZD
PIP
Brezovica pri Borovnici
BR2
BR2/1
SK
 
PIP
BR2
BR2/3
SK
 
PIP
Dol pri Borovnici
DO1
DO1/1
A
s
PIP
DO1
DO1/3
A
PIP
DO1
DO1/8
SS
e
PIP
DO1
DO1/11
A
s
PIP
DO1
DO1/12
A
s
PIP
DO1
DO1/16
SS
e
PIP
DO1
DO1/17
A
s
PIP
DO1
DO1/18
SS
g
PIP
DO1
DO1/20
SS
e
PIP
DO1
DO1/21-OPPN
SS
OPPN
DO1
DO1/22
SS
e
PIP
DO1
DO1/25
SS
e
PIP
DO1
DO1/27
O
PIP
DO1
DO1/28
O
PIP
Dražica
DR1
DR1/4
ZD
PIP
DR1
DR1/5
SS
e
PIP
DR1
DR1/6
SS
e
PIP
DR1
DR1/8
SS
e
PIP
DR1
DR1/11
SS
e
PIP
Laze pri Borovnici
LZ1
LZ1/4
SS
e
PIP
LZ1
LZ1/7
A
s
PIP
LZ1
LZ1/8
O
PIP
Niževec
NI1
NI1/1
SK
 
PIP
Območje obrambe
OB1
OB1/11
f
PIP
OB1
OB1/12
ZD
PIP
OB1
OB1/3
f
PIP
OB1
OB1/7
f
PIP
Ohonica
OH1
OH1/1
SK
 
PIP
Odprti prostor
OP1
OP1/2
IK
PIP
OP1
OP1/3
IK
PIP
OP1
OP1/5
A
s
PIP
OP1
OP1/14
A
s
PIP
OP1
OP1/15
A
PIP
OP1
OP1/20
K2
PIP
Odprti prostor
OP2
OP2/3
A
s
PIP
OP2
OP2/8
A
s
PIP
OP2
OP2/9
A
s
PIP
OP2
OP2/10
A
s
PIP
OP2
OP2/11
A
s
PIP
OP2
OP2/15
A
PIP
OP2
OP2/21
A
s
PIP
OP2
OP2/24
A
s
PIP
OP2
OP2/25
A
s
PIP
OP2
OP2/26
A
s
PIP
OP2
OP2/31
A
s
PIP
OP2
OP2/32
A
s
PIP
OP2
OP2/33
A
s
PIP
OP2
OP2/34
A
s
PIP
OP2
OP2/39
A
s
PIP
OP2
OP2/40
A
s
PIP
OP2
OP2/50
BT
PIP
OP2
OP2/52
A
s
PIP
OP2
OP2/53
SK
PIP
OP2
OP2/58
A
s
PIP
OP2
OP2/60
A
s
PIP
OP2
OP2/67
ZS
PIP
OP2
OP2/68
O
PIP
OP2
OP2/70
ZS
PIP
Odprti prostor
OP3
OP3/1
A
s
PIP
OP3
OP3/6
A
s
PIP
OP3
OP3/11
A
PIP
OP3
OP3/20
A
PIP
OP3
OP3/37
O
PIP
OP3
OP3/38
O
PIP
OP3
OP3/39
BT
PIP
OP3
OP3/40
O
PIP
Pako
PA1
PA1/1
SK
PIP
PA1
PA1/2
A
s
PIP
PA1
PA1/3
O
PIP
PA1
PA1/10
A
s
PIP
PA1
PA1/11
SK
PIP
PA1
PA1/14
SK
PIP
PA1
PA1/22
ZD
PIP
Zabočevo
ZA1
ZA1/1
SK
 
PIP
*predvideni PIA
9. člen 
V 3. točki 53. člena se v tabeli dodata naslednji podrobnejši namenski rabi:
ZD – Druge zelene površine
10. člen 
V vseh točkah 56. člena se briše beseda »še«, tako da se namesto »so dopustne še«, glasi besedilo »so dopustne«.
V drugem odstavku 56. člena se med dopustne objekte na SSg doda druga alineja: »ne stanovanjske stavbe za potrebe delovanja obstoječih kmetij, če se s tem ne poslabšujejo bivalne razmere v okolici«.
Doda se 12. točka 56. člena, kjer se opredeli dopustne objekte in ureditve na območjih ZD – druge urejene zelene površine:
»Na drugih urejenih zelenih površinah so dopustni:
– zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo.«
V 16. točki se doda besedilo na koncu zadnje alineje, tako da se glasi:
– »objekti in naprave s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki, parkirišča za potrebe upravljanja okoljskih infrastrukturnih objektov.«
Preštevilčijo se odstavki od 12. točke dalje.
11. člen 
V vseh točkah 57. člena se briše beseda »še«, tako da se namesto »so dopustne še«, glasi besedilo »so dopustne«.
V prvi točki (K1, K2) se popravita druga in tretja alineja tako da se glasita:
– začasne ureditve (smučarske tekaške proge) na način, ki ohranja primarno rabo prostora ter
– vsi posegi na kmetijska zemljišča so dovoljeni le pod pogojem, da niso v nasprotju s predpisom s področja upravljanja s kmetijskimi zemljišči.
V drugi točki (G) se popravi druga alineja, tako da se glasi:
– vsi posegi na gozdna zemljišča so dovoljeni le pod pogojem, da investitor pridobi predhodno soglasje oziroma pozitivno mnenje pristojne javne gozdarske službe. V primeru krčitve gozda v kmetijske namene, je treba za tak poseg prav tako predhodno pridobiti dovoljenje pristojne javne gozdarske službe.
Doda se 3. točka 57. člena: določila za Gv – varovalni gozd
»Na območjih varovalnega gozda:
– se ne dopušča posegov v podtalje ali vegetacijo, še posebno, kadar bi to spodbudilo erozijske procese ali zavrlo sposobnosti obnavljanja zarasti. Na teh območjih so izjemoma dopustni posegi in ukrepi, ki so določeni z gozdnogospodarskimi ukrepi;
– je dopustno samo vzdrževanje obstoječih objektov ter prostorske ureditve, ki ohranjajo in krepijo varovalno, hidrološko, biotopsko ali klimatsko funkcijo gozda v skladu s predpisi;
– posegi se lahko izvajajo v skladu s predpisi in gozdnogospodarskimi načrti ter na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja pristojnega organa.«
Zamenja se celotna vsebina določila za VC – celinske vode
»Na območjih celinskih voda so dopustni:
– gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja,
– gradnja objektov, potrebnih za rabo voda,
– gradnja objektov javne infrastrukture,
– gradnja objektov grajenega javnega dobra, skladno z resorno zakonodajo,
– gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena v skladu s tabelo o dovoljenih vrstah nezahtevnih in enostavnih objektov,
– ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
– ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave.«
12. člen 
V drugem odstavku 58. člena se popravi šesta alineja, tako da se glasi:
– »Odmiki enostavnih in nezahtevnih objektov morajo biti, merjeno od najbolj izpostavljenega dela objekta, oddaljeni od meje sosednjih parcel najmanj polovico višine objekta, razen izjeme, ki so določene v 67. členu tega odloka.«
13. člen 
Popravi se 2. točka 61. člena, tako da se glasi:
»Objekti se od gozdnega roba praviloma umaknejo najmanj eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma 25 m. Izjemoma je odmik lahko manjši, če so izvedeni vsi požarno-varnostni ukrepi in drugi ukrepi, skladno s soglasjem pristojne javne gozdno-gospodarske službe. Umeščeni naj bodo tako, da zagotavljajo neoviran dostop do gozdnega zaledja.«
Doda se 3. točka 61. člena:
»Vsi posegi morajo biti načrtovani tako, da se lastnikom in drugim uporabnikom gozda zagotavlja neoviran javni dostop do gozda in neovirano gospodarjenje z gozdovi. Treba je zagotoviti, da se kljub izvedbi posegov ohrani vse obstoječe poti oziroma prometnice, ki se uporabljajo za potrebe dostopa do zalednih gozdov. V primeru, da bodo te ob zazidavi izgubljene, je treba le-te nadomestiti oziroma zagotoviti ustrezne služnostne poti.«
14. člen 
Popravi se naslov 63. člena, tako da se namesto »velikost in oblikovanje objektov, faktor pozidanosti, izrabe prostora in zelenih površin« glasi »velikost in oblikovanje objektov, faktor zazidanosti in zelenih površin«.
V četrtem odstavku 63. člena se v tabeli brišeta faktor zazidanosti (FZ) in minimalni delež odprtih zelenih površin (ZP) za območja stavbnih zemljišč, ki v grafiki OPN ne obstajajo – za podrobni namenski rabi SB in SP.
15. člen 
V 64. členu se v tabeli, kjer so definirane dopustne stavbe glede na tipologijo, v namenski rabi SSe črta četrta alineja »posebne stavbe«, v SSb se v drugi alineji dodajo »večstanovanjske stavbe«, na SK se črtajo »posebne stavbe« in dodajo »večnamenske stavbe«. Za namensko rabo As se dopustijo naslednje stavbe glede na tipologijo: »hiše vaškega tipa, nestanovanjske kmetijske stavbe in eno in dvostanovanjske prostostoječe hiše«.
16. člen 
Popravi oziroma dopolni se vsebina 65. člena:
Hiše vaškega tipa
V tretjem odstavku se popravi zadnji dve povedi, tako da se namesto:
»Strehe nad prizidki morajo biti enake kot osnovna streha. Strešna kritina je sive barve, izjemoma opečna rdeča, glazirane kritine niso dovoljene. V primerih, da v določenem delu naselja prevladuje rdeča kritina je ta takrat obvezna. S kritino je treba ustvariti drobno teksturo.«
sedaj glasi:
»Strehe nad prizidki morajo biti enake kot osnovna streha. Strešna kritina je opečno rdeča, izjemoma sive barve, glazirane kritine niso dovoljene. S kritino je treba ustvariti drobno teksturo.«
Četrti odstavek se popravi tako, da frčade namesto sedaj dopustne »polovice« dolžine strešine, sedaj frčade lahko zavzemajo »tretjino« dolžine strešine.
Ne stanovanjske kmetijske stavbe
V četrtem odstavku črta druga poved in se jo nadomesti z »Strešna kritina je opečno rdeče barve, izjemoma sive barve.«
Posebne stavbe
V prvem odstavku se črta beseda »večstanovanjskim«.
Doda se določila za Večstanovanjske stavbe
»1) Tlorisni gabarit stavbe ni predpisan, lahko je tudi lomljen ali strukturiran na drugačen način. Dozidave in nadzidave morajo biti oblikovno usklajene z osnovno stavbo.
2) Višinski gabarit do največ novogradnje do P+3 ali P+3+M ali T, nadomestne gradnje največ do enake višine, kot jo ima stavba, ki se nadomešča.
3) Dovoljeni maksimalni višinski gabariti ne smejo prekrivati pomembne vedute, pogledov na kvalitetne stavbe in dominante.
4) Strehe so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik in obdelave, praviloma zaključene s fasadnim vencem.
5) Pri večstanovanjskih objektih se morajo: zamenjava oken, zasteklitve balkonov, postavitve zunanjih senčil, nadstreškov in klimatskih naprav ter drugi posegi v fasado ali streho, izvesti na podlagi enotne projektne rešitve za celoten objekt.
6) Vsak nov večstanovanjski objekt mora spremljati urejene odprte bivalne površine in urejeno otroško igrišče z vsaj enim kompleksnim igralom in oblikovanim pripadajočim odprtim prostorom.«
Pri Večnamenskih stavbah se namesto besedne zveze »namenskim rabam«, uporabi beseda »dejavnostim«.
17. člen 
V tretjem odstavku 67. člena je dodana zadnja poved: »Kozolci naj bodo oblikovani tradicionalno.«
V petem odstavku 67. člena se briše zadnja poved, ki se glasi: »Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 1,50 m, s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča tudi bliže.«
V sedmem odstavku 67. člena se briše zadnja poved, ki se glasi: »Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljene najmanj 0,50 m. Ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča, je lahko odmik tudi manjši, oziroma se škarpe in zidove lahko postavi na posestno mejo.«
V devetem odstavku 67. člena se tretja poved popravi tako da se glasi: »Sleme strehe mora biti v smeri daljše stranice, strešni naklon pa med 38° in 45°, kritina je opečne, izjemoma sive barve ali prilagojena sosednjim stavbam.«
Briše se deseta poved v devetem odstavku 67. člena: »Postavitev je možna le pod pogojem, da se predhodno pridobi pozitivno mnenje čebelarske svetovalne službe.«
18. člen 
V 72. členu se v tretjem odstavku črta beseda »stavbah«, tako da se poved pravilno glasi: »Pri ne stanovanjskih stavbah, stavbah za posebne namene (SB), stavbah centralnih dejavnosti (C), proizvodnih ter industrijskih stavbah (I) in drugih stavbah, se velikost parcele namenjene gradnji določi na osnovi prostorskih značilnosti in zahtev dejavnosti, za katere se izvaja prostorska ureditev ali gradnja, ob upoštevanju meril in pogojev glede lege, velikosti in zmogljivosti objektov iz tega odloka.«
19. člen 
Doda se osmi odstavek 75. člena: »Padavinske vode je treba prioritetno ponikati. V primeru, da to ni možno, je treba padavinske vode speljati v vodotok na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda. To pomeni, da je pred iztokom v vodotok treba predvideti zadrževanje padavinskih voda, s čimer se prepreči bistveni vpliv na vodni režim ali stanje voda.«
20. člen 
Doda se vsebina v drugem odstavku, 86. člena: »Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Pri načrtovanju posegov v prostor se na vodnih površinah, kjer je voda trajno ali začasno prisotna in v namenski rabi prostora niso opredeljena kot površine vodnih zemljišč (VC), se upošteva dejansko stanje na terenu. Vodotoke ter stoječe celinske vode se v tem primeru obravnava kot vodna zemljišča s pripadajočimi priobalnimi zemljišči in omejitvami, ki izhajajo iz zakonodaje s področja voda.«
Doda se sedmi odstavek 86. člena: »Posegi na vodovarstvenih območjih so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih in občinskih predpisov o zavarovanju vodnih virov ter s soglasjem pristojnega organa.«
Doda se osmi odstavek 86. člena: »Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dovoljeno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop, oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, prepust na javnih cestah in poteh).«
Doda se deveti odstavek 86. člena: »Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati že podeljene vodne pravice, ki so bile podeljene na podlagi področnega zakonodaje s področja voda.«
Doda se deseti odstavek 86. člena: »Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora OPN in njegovih sprememb in dopolnitev.«
Doda se enajsti odstavek 86. člena: »Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njim.«
Doda se dvanajsti odstavek 86. člena: »Ne glede na določbe tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah.«
Doda se trinajsti odstavek 86. člena: »Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora OPN prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.«
Doda se štirinajsti odstavek 86. člena: »Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti niso določeni in je iz opozorilne karte poplav razvidno, da so območja poplavno ogrožena, so na obstoječih objektih do izvedbe ustrezne strokovne podlage dopustna le vzdrževalna dela in rekonstrukcija.«
21. člen 
V 88. členu se v 2. točki dodata četrta in peta alineja:
»– zasipavanje izvirov;
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih.«
22. člen 
V 91. členu v prvem odstavku se četrta alineja spremeni tako, da se glasi: »IV. stopnja varstva pred hrupom velja za območja z namensko rabo: IP, IG, IK, PC, PŽ, PO, ZD, O in K1, K2, G in f.«
23. člen 
V drugem odstavku 93. člena se zamenja tabela, ki določa predvidene OPPN:
BO1/13-OPPN* 
CU
Na območju se predvideva centralni program s pripadajočimi površinami za rekreacijo. Ob vodi se ohranja zeleni pas z drevoredom za sprehajalno pot. Objekti naj bodo oblikovno usklajeni. Skupne zelene površine morajo znašati vsaj 50 % prostorske enote. V fazi izdelave OPPN se izvede ničelne meritve hrupa in preveri potrebnost izvedbe aktivne (ograja) in/ali pasivne (fasada, okna, primerna razporeditev prostorov v objektu) zaščite pred hrupom. V primeru, da bodo vrednosti presežene je potrebno zagotoviti ustrezno varstvo teh objektov pred hrupom v skladu z veljavno zakonodajo. 
Na območju je treba izdelati strokovno podlago – hidrološko hidravlično analizo, ki bo določila razrede poplavne nevarnosti, omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti in nevarnosti na območju in izven njega. V ta namen je treba, skupaj z načrtovanjem gradnje novih objektov, v skladu s predpisi s področja upravljanja z vodami, načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov.
BO1/14-OPPN* 
CU
Na območju se predvideva centralni program s pripadajočimi površinami za rekreacijo, ob vodi se ohranja zeleni pas. Objekti naj bodo oblikovno usklajeni. V fazi izdelave OPPN se izvede ničelne meritve hrupa in preveri potrebnost izvedbe aktivne (ograja) in/ali pasivne (fasada, okna, primerna razporeditev prostorov v objektu) zaščite pred hrupom. V primeru, da bodo vrednosti presežene je potrebno zagotoviti ustrezno varstvo teh objektov pred hrupom v skladu z veljavno zakonodajo. 
Na območju je treba izdelati strokovno podlago – hidrološko hidravlično analizo, ki bo določila razrede poplavne nevarnosti, omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti in nevarnosti na območju in izven njega. V ta namen je treba, skupaj z načrtovanjem gradnje novih objektov, v skladu s predpisi s področja upravljanja z vodami, načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov.
24. člen 
V 94. členu se popravi naslov člena, tako da se glasi: »usmeritve za območja urejanja s PPIP«.
V 94. členu se v prvem odstavku, po posameznih podrobnejših namenskih rabah, doda naslednje:
– SSe: popravi prvo poved tako, da se glasi: »Območje urejanja BG1/2: poleg splošnih dopustnih dejavnosti za SSe je dopustna tudi ponovna oživitev centralnih dejavnosti (vrtec, trgovina, gasilski dom ipd.).«. Na koncu se doda stavek: »V EUP DO1/25, na parceli št. 1668 k.o. Borovnica, do izvedbe sanacije bruhalnika, posegi niso dovoljeni.«
– SSg: črta se tretja poved: »V EUP DO1/2 na parceli št. 1668 k.o. Borovnica do izvedbe sanacije bruhalnika posegi niso dovoljeni.«
– CU: Območje urejanja BO1/35: gradnja prizidka šole je dopustna ob izvedbi omilitvenih ukrepov, ki so določeni v strokovni podlagi: Hidrološko – hidravlična analiza, HH – 266/2017.
– SK: črta se vsebina: »Območje urejanja PA1/2: gradnja ne stanovanjskih kmetijskih stavb ni dovoljena. Objekti ob cesti morajo imeti smer slemena objekta vzporedno s smerjo ceste.«
V odstavek se doda »V EUP PA1/1 je maksimalni faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji (FZ) 0,40 in minimalni delež zelenih površin (ZP) 20 %.«
– A: »Območje urejanja PA1/2: gradnja ne-stanovanjskih kmetijskih stavb ni dovoljena. Objekti ob cesti morajo imeti smer slemena objekta vzporedno s smerjo ceste.«
– BT: »Območje urejanja BI1/2: na območju se v obstoječem stanju izjemoma lahko ohranja stanovanjski objekt na parceli št. 1490/24 k.o. Borovnica, pri čemer je treba za vsak poseg pridobiti predhodno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Območje urejanja OP3/39: morebitni posek dreves naj se izvede izven obdobja razmnoževanja varstveno pomembnih vrst hroščev. Sečnja naj se izvede v obdobju od začetka septembra do konca marca. Posekan les naj se iz območja takoj po poseku odstrani. Znotraj EUP je dovoljena izključno postavitev razglednega stolpa, ki ne sme imeti zaprtih konstrukcijskih elementov. Spreminjanje namembnosti tega objekta ni dopustna.«
– IK: Območje urejanja OP1/2 in OP1/3: do izvedbe celovitih omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti območja, je na obstoječih stavbah dopustna le rekonstrukcija in vzdrževalna dela, v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
Na jugovzhodnem robu EUP OP1/3 naj se oblikuje mejice in omejeke z avtohtono vegetacijo.
– ZD: »Na območjih ZD, ki so poplavno ogrožena, je prepovedano nasipavanje terena in spreminjanje morfologije terena. Na območju OB1/12 – ZD naj se močvirnih predelov ne nasipa in utrjuje z zemeljskim ali drugim materialom. Na območju BR1/12 je prepovedano odlaganje in skladiščenje materiala.«
– Doda se posebne pogoje in določila za K2: »Na območju OP1/20 so dopustne zgolj sonaravne ureditve. Gradnja spremljajočih objektov za potrebe nogometnega igrišča niso dopustne.«
25. člen 
V 100. členu se doda prostorski akt, ki preneha veljati: »Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno stanovanjsko pozidavo Na Plahutah (Uradni list RS, št. 29/08) – EUP BO1/19.«
26. člen 
V 101. členu so bile veljavnim prostorski aktom pripisane enote urejanja prostora iz OPN:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja b1-S/4-2 Laze (Uradni list RS, št. 94/09) – DO1/21,
– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovski center Mercator v Borovnici (Uradni list RS, št. 58/09, 105/11) – EUP BO1/31,
– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del območja B1S/17, Ob Borovniščici, v Borovnici (Uradni list RS, št. 9/09) – EUP BO1/18,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu (občinski podrobni prostorski načrt) pokopališča v Borovnici (Uradni list RS, št. 85/07) – EUP BO1/36,
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja B1 R/5 Eohippus Borovnica (Uradni list RS, št. 11/07, 108/11) – EUP BG1/8,
– Odlok o UN za lesnoindustrijski kombinat »Liko« v Borovnici (Uradni list SRS, št. 13/89) in Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu za Liko Vrhnika d.d. v Borovnici (Uradni list RS, št. 51/05) – EUP BO1/34,
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje Fenolit Borovnica (Uradni list RS, št. 75/98) – EUP BG1/7,
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici (Uradni list RS, št. 80/12) – EUP BG1/12.
Izbriše se veljavni OPPN, ki se preneha veljati (četrta alineja): »Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno stanovanjsko pozidavo Na Plahutah (Uradni list RS, št. 29/08).«
V zadnji alineji se doda »Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Vaško jedro – Borovnica (Uradni list RS, št. 40/18) – BO1/38-OPPN.«
27. člen 
V celoti se nadomesti Priloga 1 odloka o OPN, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 52/14 in obravnava gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na površinah podrobnejše namenske rabe.
28. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 3500-0001/2015-338
Borovnica, dne 23. avgusta 2018
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti