Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2018 z dne 3. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2018 z dne 3. 8. 2018

Kazalo

2732. Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Ljubno, stran 8586.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Ljubno(Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubnona 23. redni seji dne 12. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in pomocijski taksi v Občini Ljubno 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ljubno (v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Ljubno.
2. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične takse so:
– državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1).
4. člen 
(višina turistične takse) 
(1) Turistična taksa za zavezance iz 3. člena tega odloka znaša:
– 1,00 eura za eno prenočitev na osebo do 31. 12. 2018
– 1,60 eura za eno prenočitev na osebo od 1. 1. 2019 dalje.
(2) Poleg turistične takse se od 1. 1. 2019 dalje obračuna tudi promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska obračunane turistične takse. Tako turistična in promocijska taksa od 1. 1. 2019 dalje za eno prenočitev na osebo znašata:
PLAČILO
TURISTIČNA 
TAKSA
PROMOCIJSKA 
TAKSA
SKUPAJ 
(turistična in promocijska taksa)
100 % plačilo turistične takse
1,60 EUR
0,40 EUR
2,00 EUR
50 % oprostitev plačila turistične takse
0,80 EUR
0,20 EUR
1,00 EUR
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni oziroma delno oproščeni zavezanci, ki jih opredeljuje 18. člen ZSRT-1.
(2) Turistično takso v višini 50 % so oproščeni tudi zavezanci, za vse svoje prenočitve, ki od 1. 1. 2019 dalje, prenočijo v istem nastanitvenem obratu neprekinjeno najmanj šest noči.
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 
6. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka, pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine oziroma agencije, ki je določena v zakonu, ki ureja razvoj turizma, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Nakazati so jo dolžni na poseben račun Občine Ljubno in način, ki je objavljen na spletni strani občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. VODENJE EVIDECE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
7. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Osebe iz prejšnjega člena morajo poleg evidenc, ki jih predpisuje zakon, ki ureja razvoj turizma oziroma zakon, ki ureja prijavo stalnega prebivališča, voditi tudi evidenco o promocijski taksi, in sicer skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
8. člen 
(nadzor) 
(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen organ skupne občinske uprave: Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
9. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno s 7. členom tega odloka.
(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi na območju Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 24/15).
11. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
Do vključno 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi na območju Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 24/15), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2018-1
Ljubno, dne 12. julija 2018
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost