Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2690. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Ptuj, stran 8508.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 41. redni seji dne 18. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Mestni občini Ptuj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Odlok o turistični taksi v Mestni občini Ptuj(v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo ter višino turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične takse in prisilno izterjavo,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Mestne občine Ptuj.
2. člen 
Za izvajanje tega odloka sta pristojna oddelka občinske uprave, ki opravljata naloge s področja financ in gospodarske dejavnosti.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
(1) Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu.
(2) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 2,00 eura. Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse. Na osnovi slednjega znaša promocijska taksa 0,50 eura, skupna višina obeh taks znaša 2,50 eura na osebo na dan.
(3) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 1,00 euro za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,25 eura, skupna višina obeh taks znaša 1,25 eura na osebo na dan.
(4) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju: ZSRT-1). Spremembo občina objavi na svoji spletni strani, kjer opredeli tudi nov znesek turistične takse.
(5) Za oprostitve in olajšave plačila turistične takse po tem odloku veljajo določbe 18. člena ZSRT-1.
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE IN PRISILNA IZTERJAVA 
4. člen 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1.
(2) Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega odloka zavezanci iz prvega odstavka tega člena nakažejo na poseben račun Mestne občine Ptuj in na predpisan način, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
(3) Prisilno izterjavo neplačane turistične in promocijske takse opravlja pristojni davčni organ.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
5. člen 
(1) Osebe iz prvega odstavka 4. člena tega odloka morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta,
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka 4. člena tega odloka evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
6. člen 
(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen občinski inšpekcijski organ.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
7. člen 
(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno s 5. členom tega odloka.
(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
8. člen 
Do dne 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje v višini, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi Mestne občine Ptuj (Uradne list, št. 10/05) in Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (Uradni list RS, št. 25/14 in 13/18 – ZSRT-1), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/05).
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2018
Ptuj, dne 18. junija 2018
Župan 
Mestne občine Ptuj 
Miran Senčar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti