Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2418. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako DOL 1 – Dovžanova soteska, stran 7702.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, ZVO-1B 70/08, ZPNačrt-A 108/09, ZUPUDPP – 80/10, ZKZ-C 43/11, ZPNačrt-B 57/12, ZUPUDPP-A 57/12 in ZPNačrt-C 109/12, Odločba US 76/14, ZUUJFO 14/15 in 61/17 – ZUreP-2) ter 10. in 30. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 32. seji dne 14. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako DOL 1 – Dovžanova soteska 
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska (Uradni list RS, št. 30/13). Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na tekstualni, grafični del in priloge odloka.
2. člen 
Predmet sprememb in dopolnitev je uskladitev namenske rabe z Občinskim prostorskim načrtom Občine Tržič, določitev podrobnih izvedbenih pogojev za območje razpršene poselitve (A) zaselka Na Jamah, prestavitev objekta info točke na drugo lokacijo in ureditev premostitve ob vstopu v sotesko, z navezavo na obstoječo razgledno pot.
3. člen 
(1) V odloku se popravi naziv občinskega podrobnega prostorskega načrta, in sicer se v celotnem odloku besedilo: »6 T1 Dolina – Dovžanova soteska«, nadomesti z naslednjim besedilom: »DOL 1 – Dovžanova soteska«.
(2) V celotnem odloku se besedilo »Info center« zamenja z izrazom »info točka«.
(3) V odloku se spremeni poimenovanje in delitev območja na ožje in širše. V celotnem odloku se namesto izrazov: »ožje območje« in: »širše območje«, uporablja izraz: »Območje OPPN«.
4. člen 
Prva točka 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje naravnega spomenika z oznako DOL 1 – Dovžanova soteska (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelal Domplan d.d., Bleiweisova 14, Kranj, pod številko projekta UD/447108/11. Območje je z Odlokom o razglasitvi Dovžanove soteske za naravni spomenik (UVG, št. 6/1988) in Odlokom o Naravnem spomeniku Dovžanova soteska (Uradni list RS, št. 23/18) razglašeno za naravni spomenik.«
5. člen 
V 3. členu se:
– prva točka v celoti spremeni tako, da se glasi: »Meja območja OPPN izhaja iz grafičnega dela nadrejenega prostorskega akta. Območje OPPN sovpada z mejo območja naravnega spomenika in je razvidna iz grafičnega dela tega načrta.«
– tretja točka v celoti spremeni tako, da se glasi: »Z OPPN se ureja zemljišča predvidena za umestitve objektov in zemljišča, ki so potrebna za druge ureditve v območju. S tem odlokom se ne ureja del naselja Čadovlje, ki sega v območje OPPN. Za to območje veljajo določila prostorskega akta, ki ureja celotno območje občine Tržič. S tem odlokom se ureja del naselja Dolina (zaselek Na Jamah), ki sega v območje OPPN.«
– četrta točka v celoti spremeni, tako da se glasi: »Območje OPPN in njegov vpliv obsega parcele oziroma dele parcel s št.: 408/3, 681/1, 681/2, 681/3, 681/9, 681/10, 681/19, 681/20, 834, 835/1, 835/2, 837, 838, 839/1, 839/2, 839/3, 839/4, 839/5, 839/6, 839/7, 839/8, 840/1, 842, 843, 844, 845, 846/1, 846/2, 846/5, 846/6, 846/7, 846/8, 846/9, 846/11, 847/1, 847/2, 848, 849/1, 849/2, 850/4, 850/7, 850/8, 850/11, 850/12, 850/13, 850/14, 850/16, 850/17, 889/1, 889/6, 889/8, 889/9, 889/10, 889/11, 889/12, 889/13, 889/14, 889/15, 890/1, 890/2, 890/3, 890/4, 891/1, 891/2, 891/3, 892/3, 892/5, 892/6, 892/8, 892/9, 892/10, 892/11, 892/12, 894/1, 894/2, 998/2, 998/3, 998/4, 998/5, 998/6, 998/7, 998/8, 998/9, 998/10, 998/11, 998/13, 998/14, 998/19, 998/20, 998/21, 998/22, 999/11, 1002/1, 1026/14, 1030/1, 1030/2, 1030/3, 1030/4, 1030/5, 1030/6, 1030/7, 1030/8, 1030/9, 1030/10, 1030/17, 1030/18, 1030/19, 1030/20, 1030/21, 1030/22, 1030/23, 1030/24, 1030/25, 1030/26, 1030/27, 1030/28, 1030/29, 1030/30, 1030/31, 1030/32, 1030/33, 1030/34, 1030/35, 1030/36, 1030/37, 1030/38, 1030/39, 1030/40, 1030/41, 1030/42, 1030/43, 1030/44, 1030/45, 1030/46, 1030/47, 1031 K.o. Lom pod Storžičem in 620/4, 620/5 K.o. Podljubelj.«
6. člen 
V 4. členu se prva točka v celoti spremeni tako, da se glasi: »OPPN za območje oznake DOL 1 – Dovžanova soteska vsebuje TEKSTUALNI DEL in GRAFIČNI DEL, ki obsega naslednje načrte:
Št. 1
Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju – PNRP
1:5000
Št. 1a
Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju – GJI
1:5000
Št. 2
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M=1:5000
Št. 2a
Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
M=1:5000 
M=1:1000
Št. 3
Pregledna zazidalna oziroma ureditvena situacija
M=1:5000
Št. 4
Podrobna ureditvena situacija List 1
M=1:1000
Št. 5
Podrobna ureditvena situacija List 2
M=1:1000
Št. 6
Podrobna ureditvena situacija List 3
M=1:1000
Št. 7
Podrobna ureditvena situacija List 4 
M=1:1000
Št. 8
Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
M=1:2000 
M=1:1000
Št. 9
Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
M=1:10000
Št. 9a
Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
M=1:10000
Št. 10
Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
M=1:5000
7. člen 
V 5. členu se:
– v imenu člena, črta beseda »obvezne«,
– doda nova 8. točka, ki se glasi: »Dopustni posegi na objektih v zaselku Na Jamah.«.
8. člen 
V 6. členu se za besedo »objektov« doda besedilo: »ter Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič.«.
9. člen 
Prva točka 7. člena se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»V območju OPPN se odvijajo naslednje dejavnosti:
– raziskovanje in izobraževanje,
– kmetijstvo,
– gozdarstvo,
– rekreacija,
– naravoslovni turizem,
– bivanje,
– trgovina,
– gostinstvo,
– storitve,
– mala obrt.«
Druga točka 7. člena se črta.
Tretja točka 7. člena postane druga točka in četrta točka 7. člena, postane tretja točka.
10. člen 
8. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»OPPN ureja območje znotraj meje; pri tem obravnava naslednje podrobne vsebine:
– pogoji ponovne gradnje (nadomestna gradnja), rekonstrukcije in vzdrževalnih del obstoječih stavb,
– pogoji za rekonstrukcije in vzdrževalna dela obstoječih ter ponovna gradnja oziroma umestitev nezahtevnih in enostavnih objektov,
– ureditev, obnova, vsebinska in prostorska nadgradnja tematskih poti,
– vzpostavitev dveh novih navezav od vstopne točke do sprehajalno-razgledne poti,
– ureditev dela tematske poti z razglediščem nad sotesko v najožjem delu,
– ureditev parkirnih površin, infrastrukture za interpretacijo v naravnem spomeniku – info točka, sanitarij,
– prenova klopi, tabel, označb in smerokazov ter oblikovno poenotenje,
– ureditev in obuditev razgledišč, počivališč, pešpoti, obstoječih planinskih poti in obstoječih plezališč,
– ureditev in oblikovanje počivališč,
– namestitev protierozijskih zaščit,
– obnova premostitvenih objektov,
– gradnja premostitvenega objekta (brv) pri info točki,
– ureditev geoloških točk na Slovenski geološki poti in ureditev nahajališč fosilov,
– pomožni objekti v javni rabi: pomožni cestni objekti, kablitev 20 kV daljnovoda,
– dovoljuje se možnost kablitve telekomunikacijskih vodov,
– obnovitev navezave tematskih poti na spomenike kulturne dediščine, kot je Partizanska stavnica,
– navezava na Jamenšnikovo domačijo (tipična karavanška hiša s t. i. paštbo), na območje Šole v Dolini z razstavno izobraževalnim središčem Dovžanove soteske – RIS, in avtobusno postajo v naselju Dolina.
11. člen 
V 9. členu se tabela v celoti nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
EUP
OPIS
NRP
DOL 01
Dolina – Dolžanova soteska
K2
Druga kmetijska zemljišča
DOL 01
Dolina – Dolžanova soteska
G
Gozdna
DOL 01
Dolina – Dolžanova soteska
VC
Celinske vode
DOL 01
Dolina – Dolžanova soteska
A
Površine razpršene poselitve
DOL 01
Dolina – Dolžanova soteska
PC
Površine cest
DOL 01
Dolina – Dolžanova soteska
PO
Ostale prometne površine
« 
12. člen 
10. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na celotnem območju OPPN so dopustne naslednje vrste objektov in ureditev glede na namen:
– ureditve za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, za zaščito pred poplavami, erozijo in plazenjem, sanacija degradiranega prostora v osnovno namensko rabo,
– na zemljiščih ob lokalni cesti so dopustne ureditve parkirišča in izogibališča,
– lokalne ceste in javne poti, ter nekategorizirane ceste in dostopne ceste do objektov,
– brvi in mostovi,
– komunikacijska omrežja,
– elektroenergetski vodi,
– vodovodi in pripadajoči objekti,
– cevovodi za odpadno vodo in pripadajoči objekti.
Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
– infrastruktura za interpretacijo naravnega spomenika; javna infrastruktura namenjena za obiskovanje, ogledovanje, opazovanje in raziskovanje naravnih pojavov, posebnosti in vrednot in sicer:
– pešpot, gozdna pot, planinska pot, tematska pot in podobne poti, 
– klopi in koši za odpadke, 
– označevalne in informacijske table, usmerjevalne table, opisi in pojasnila, 
– naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov …), 
– info točka, 
– sušilnica lanu – paštba, 
– pomožni objekti v javni rabi: spominska obeležja,
– pomožni objekti v javni rabi – pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture,
– parkirišče in izogibališče ob lokalni cesti,
– pomožni komunalni objekti,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
Postavljanje samostojnih oglasnih tabel in drugih oglasnih materialov ni dovoljeno. Oglaševanje na kozolcih in drugih objektih ni dopustno.
(2) Na območju stavbnih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem območju OPPN, dopustne še naslednje vrste objektov in ureditev glede na namen:
– stanovanjske stavbe,
– stanovanjske stavbe s spremljevalnimi dejavnostmi, pri čemer mora biti razmerje med dejavnostma najmanj 60:40 v prid stanovanjski dejavnosti,
– gostinske stavbe namenjene turistični ponudbi in namestitvi oziroma prenočiščem.
Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
– majhna stavba: garaža, drvarnica,
– lopa, uta, nadstrešek, senčnica,
– varovalna ograja in sosedska ograja,
– podporni zid,
– mala komunalna čistilna naprava,
– nepretočna greznica,
– vodni zbiralnik ali zbiralnik za kapnico,
– parkirišče, pri čemer je dopustno urediti po eno parkirišče na vsako stavbo,
– enostavni začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (razen pokritih prireditvenih prostorov s športnimi igrišči z napihljivo konstrukcijo, cirkus in objekti namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi) pod pogojem, da se odstranijo po končani prireditvi oziroma po koncu sezone, ki traja od začetka maja, do konca septembra.
(3) Na območjih kmetijskih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem območju OPPN, dopustne še:
Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
– objekti za rejo živali: čebelnjak,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: krmišče, ograja za pašo živine,
– čebelnjaki: postavitev čebelnjakov je dovoljena pod pogojem, da investitor predhodno pridobi mnenje pristojne organizacije za varstvo narave in pristojne čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče na katerem naj bi stal čebelnjak v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, investitor pa mora biti vpisan v register čebelarjev;
– enostavni začasni objekti namenjeni sezonski in turistični ponudbi ali prireditvam (razen pokritih prireditvenih prostorov s športnimi igrišči z napihljivo konstrukcijo, cirkusa in objektov namenjenih začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi) pod pogojem, da se odstranijo po končani prireditvi.
(4) Na območjih gozdnih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem območju OPPN, dopustni še:
– posegi v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.
Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
– od pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov le premični čebelnjaki in krmišča.
(5) Na vodnih površinah in območjih priobalnih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem območju OPPN, dopustne še:
– ureditve grajenega vodnega javnega dobra, mostovi, brvi, ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave in objekti namenjeni varstvu voda pred onesnaževanjem,
– v priobalnem pasu vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka.
(6) Na površinah cest in ostalih prometnih površinah so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem območju OPPN, dopustne še:
– parkirišča in izogibališča,
– avtobusna postajališča.«
13. člen 
V 11. členu se:
– v imenu za besedo »vrste« doda besedilo »gradenj in«
– besedilo prve točke točki v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»(1) Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj in ureditev:
– rušitve in odstranitve objektov,
– rekonstrukcije in vzdrževalna dela (redna in investicijska vzdrževalna dela ter vzdrževalna dela v javno korist),
– dozidave in nadzidave ter
– ponovne gradnje (nadomestne gradnje),
– spremembe namembnosti, pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z dopustno namembnostjo stavb določeno s tem odlokom,
– postavitve, nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z dopustnimi vrstami objektov in ureditev glede na namen iz tega odloka,
– postavitev in obnova ter vzdrževanje infrastrukturne in interpretacijske opreme in proizvodov.«
14. člen 
V imenu drugega poglavja se za besedo krajinsko-arhitekturne, doda beseda »arhitekturne«.
15. člen 
Prva točka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Načrtuje se izvedba povezave tematske poti k objektom stavbne dediščine v Čadovljah. Stavbe so izven tega območja OPPN in se rekonstruirajo skladno s pogoji varstva kulturne dediščine.«
16. člen 
V 14. členu se v prvi točki črta peta alineja, četrta točka se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»(4) Od parkirišča z infrastrukturo za interpretacijo (info točka) se uredi dve novi pešpoti, eno do paštbe in eno do razgledno sprehajalne poti.«
17. člen 
Druga točka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) TRASA: Trasa poti poteka od obstoječe brvi po pobočju z zavoji do sedla. Trasa vodi izven dosega padajočih skal s skalne stene, torej po vzhodnem delu pobočja. Rekonstrukcija poti se izvede na način, ki v čim manjši meri zahteva izvedbo stopnic oziroma vizualno motečih prehodov. Na sedlu se uredi razgledišče, od tam se nadaljuje proti severovzhodni strani soteske. Na spodnjem delu spusta proti soteski, se predvidijo strmejši prehodi s sidranjem poti v kamnino oziroma stopnicami. Trasa se prilagaja rastlinskemu pokrovu in naravni konfiguraciji terena.«
18. člen 
Tretja točka 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Na območju trbiške breče, kjer se razgledna pot spusti proti brvi pred predorom, je dopustna ureditev razgledišča. Izjemen pogled na skalne turne in predor se odpre in poudari s čiščenjem vegetacije. Postavitev pojasnjevalne table o trbiški breči je dopustna skladno s pogoji oblikovanja tega odloka.«
19. člen 
V 17. členu se druga točka spremeni tako, da se glasi:
»(2) V sklopu parkirišča ob vstopu v naravni spomenik (kot je prikazano v grafični prilogi) se skladno s pogoji oblikovanja dopusti postavitev infrastrukture za interpretacijo naravnega spomenika, in sicer:
– info točka s sanitarijami (t.i. kemični WC) brez gostinske namembnosti, kot objekt za interpretacijo in informiranje,
– označevalne in informacijske table, usmerjevalne table, opisi in pojasnila, ter
– klopi in koši.«
V 17. členu, se tretja točka črta.
20. člen 
V 18. členu se doda peta točka, ki se glasi:
»(5) Na vstopu v naravni spomenik, v sklopu parkirišča je dopustna postavitev novega premostitvenega objekta (brv).«
21. člen 
Četrta točka 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Info točka s sanitarijami na parkirišču ob vstopu v Dovžanovo sotesko je manjši, lahko premičen objekt namenjen interpretaciji naravnega spomenika. Objekt je lahko lesen ali iz avtohtonega kamna, lahko brez zunanjih ometov, oblikovno skladen s karavanško arhitekturo ali prezentacijo naravnega spomenika. Maksimalna dopustna tlorisna dimenzija objekta je 16,0 m2, višine do največ 3,0 m. Sanitarije (kemični WC) se zagotovijo ob objektu info točke, za lesenim zaslonom.«
22. člen 
V 23. členu se:
– ime člena spremeni tako, da se črtata besedi: »in Dolina«,
– v celoti zamenja besedilo, ki se glasi: »Za stavbe št. 137, 139, 149-del in 898 se uporabljajo splošni in podrobni prostorsko izvedbeni pogoji občinskega prostorskega načrta občine Tržič in vseh njegovih sprememb.«
23. člen 
Doda se nov, 23.a člen z imenom: »(prostorski izvedbeni pogoji za naselje Dolina – zaselek Na Jamah)«, ki se glasi:
»(1) Stavbe: Dopustne so: odstranitev, sprememba namembnosti, rekonstrukcija, vzdrževalna dela, dozidava, nadzidave in ponovna gradnja (nadomestna gradnja) obstoječih stavb za namen bivanja ali začasnega bivanja, in spremljevalnih dejavnosti skladno z dopustnimi dejavnostmi iz sedmega člena tega odloka.
(2) Tlorisna površina in gabariti: Tloris je podolgovat z razmerjem stranic najmanj 1:1,4, ali več. Osnovni stavbni masi je, po daljši stranici, dopustno dodati izzidek, do max. 1/3 objekta. Pri ponovnih gradnjah (nadomestna gradnja) in dozidavah, je v primeru izboljšave funkcionalne zasnove dopustno enkratno povečanje zazidane površine objekta do 20 %, pri čemer je zazidana površina zemljišča, ki ga pokrivajo dokončane stavbe in jo določa navpična projekcija zunanjih dimenzij stavbe na zemljišče. Pri povečanju je med objekti potrebno ohraniti odmike, ki so skladni s požarno varstvenimi predpisi. Kljub povečanju se ohranja razmerje stranic osnovnega gabarita stavbe min. 1:1,4 Pri nadzidavah so odstopanja dopustna v vertikalni smeri tako, da je kolenčni zid visok največ 1,00 m in je v celoti skrit pod napuščem. Višinski gabarit stavb je največ K+P+M; tloris kleti je lahko manjši od nadzemnega dela objekta. Pritličje pri vhodu je lahko največ 1,00 m nad utrjenim terenom.
(3) Oblikovanje: Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov, kot so arkade, več kotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij. Ograje gankov morajo biti izvedene v lesenem verikalnem opažu. Okenske odprtine naj bodo pokončne, razporejene osno v enotnem rastru polno/prazno.
(4) Materiali in barve: V primeru ponovne gradnje (nadomestna gradnja) so objekti lahko grajeni klasično ali montažno, z uporabo naravnih materialov. Fasade objekta morajo biti ometane v beli ali v svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv; živobarvne fasade niso dovoljene. Za fasade je dopustno uporabiti tudi vertikalno položen les. Vsi leseni deli na fasadah se obdelajo enotno v naravni barvi lesa ali temno rjavi barvi.
(5) Strehe:
– Strehe na objektu morajo biti simetrične dvokapnice nad osnovnim tlorisom, naklona 38º–45º, s smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico objekta. Nad izzidki je dopustno podaljšane strešine.
– Dopustno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in pultnimi frčadami; ravne pultne frčade niso dovoljene.
– Strehe morajo biti krite z nesvetlečo kritino svetlo sive barve. Dopustne so kritine v videzu majhnih strešnikov.
(6) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe. Kot prizidki na fasadah morajo biti nezahtevni in enostavni objekti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko nezahtevnega ali enostavnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha.
(7) Oblikovanje ograj: Dopustni so leseni plotovi, vareje in lese, ali kombinacija žive meje z leso. V ograji se vstopna in uvozna vrata ne smejo odpirati proti javni cesti. Višine ograj ne smejo presegati 1,20 m.
(8) Oblikovanje podpornih zidov: Podporni zidovi naj bodo izvedeni v naklonu do višine max. 1,2 m, kamniti, ali obloženi s kamnom (apnenec, konglomerat, peščenjak), lahko ozelenjen. Dopustna so tudi kašte.
(9) Lega objektov na zemljišču: Lokacija objektov se ne spreminja. Objekte se pri ponovni gradnji (nadomestna gradnja) locira na mesto prej odstranjenega objekta. Toleranca pri legi ponovno zgrajenih objektov (nadomestna gradnja), je ob upoštevanju določil tega odloka do max. 1 m.
(10) Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov: Odmik od parcelnih meja za nezahtevne in enostavne objekte je najmanj 3 m, manjši odmik je mogoč s soglasjem lastnika sosednje parcele, vendar ne manjši od 1,5 m. Ograje in oporni zidovi so lahko postavljeni na posestne meje gradbenih parcel, če oba lastnika s tem soglašata, razen v primerih, ko je sosednje zemljišče javna cesta in je potrebno upoštevati predpise s področja varnosti v cestnem prometu.
(11) Dostop in parkiranje: Do posamezne stavbe se zagotovi dostop po obstoječi poti LC 428 031, št. odseka: 928 101 od premostitve pri stavbi št. 596 do stavbe št. 605. Pri vsaki stavbi je dopustno urediti eno parkirno mesto.
(12) Vrtovi: Uporabljajo se naravni materiali (kamen, les, rastline). Uporaba barvno agresivnih in drsečih materialov pri urejanju vrtov ni dopustna. Pri zasaditvah se uporabljajo rastlinske vrste iz lokalnega okolja. Ohranjajo se t.i. gartlci. Kamnite zložbe, skalne skupine in balvani na travnikih se ohranjajo; premikanje, razbijanje oziroma poškodovanje in odstranjevanje balvanov ali raba kremenovega konglomerata je prepovedana.«
24. člen 
K 24. členu se doda nova šesta točka, ki se glasi: »(6) Rekonstrukcija ceste v zaselku na Jamah se ureja v makedamu.«
25. člen 
26. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»(1) V območju OPPN vodijo naslednji infrastrukturni vodi:
– elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava,
– vodovodno omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje.
(2) Dopustna so redna vzdrževanja in sanacijska dela vseh infrastrukturnih objektov; iz naslova varstva okolja in zdravja ljudi je dopustna zamenjava vodov.
(3) Prestavitev oziroma kablitev telekomunikacijskih vodov je dopustna.
(4) Predvidi se izgradnja vodovodnega omrežje ustreznih dimenzij do zaselka Na Jamah.
(5) Predvidi se gradnja MČN za potrebe objektov.
(6) Objekti in omrežja gospodarske infrastrukture se umeščajo z mnenjem pristojne organizacije, za varstvo narave.«
26. člen 
K 27. členu se doda druga točka, ki se glasi:
»(2) Zaselek Na Jamah: Območje razpršene poselitve zaselka Na Jamah ni vključeno v aglomeracijo, tako na tem območju ni kanalizacijskega omrežja. Lastniki obstoječih objektov, kjer nastaja komunalna odpadna vode morajo skladno s področnimi predpisi zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta oziroma do 31. 12. 2021. Za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v posameznih objektih Na Jamah se zagotoviti čiščenje v MKČN manjši od 50 PE tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti iz področnih predpisov.«
27. člen 
28. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na obravnavanem območju poteka daljnovod D0051 od stojnega mesta SM028 do SM58, kjer je izveden odcep proti transformatorski postaji.
(2) Nov SN kablovod (SM 35 – SM 44):
Znotraj OPPN Dovžanova soteska je predvidena izgradnja SN kablovoda, ki bo nadomestil obstoječi daljnovod D0051. Za prvo fazo izgradnje kablovoda je izdelana idejna rešitev, skladno z razvojnimi načrti EG pa je predvidena zamenjava vseh prostozračnih vodov s kablovodi.
(3) Nov NN kablovod:
Za potrebe napajanja novih porabnikov se na parceli 889/14 k.o. Lom pod Storžičem postaviti novo prosto-stoječo merilno omarico, ki se bo z novim NN kablovodom vključevala v obstoječe oziroma novo predvideno NN omrežje.«
28. člen 
Za 29. členom se doda se nov 29.a člen z imenom: »(oskrba s pitno vodo)«, ki se glasi:
»(1) Na območju poselitve zaselka »Na Jamah« se podaljša obstoječi sekundarni vodovod DN 80 mm od hiše št. Dolina 7, po trasi dostopne ceste JP 928 101 na parc. št. 1002/1, ki se zaključi pri hiši št. Dolina 2, na parc. št. 1002/1, vse k.o. Lom pod Storžičem. Na koncu cevovoda se vgradi nadtalni hidrant, za potrebe požarne varnosti in vzdrževanja omrežja.
(2) Za vsako stavbo se predvidi en samostojen vodovodni priključek. Lokacija vstopa priključne cevi se predvidi v sklopu dostopa na parcelo. Vsakemu porabniku se zagotovi možnost individualnega merilnega mesta. Priključevanje objektov se izvede skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič.«
29. člen 
Doda se 30.a člen z imenom »Ravnanje z odpadki«, ki se glasi:
»Na območju poselitve zaselka »Na Jamah« obstoječa cesta JP928 101 ne omogoča dostopa smetarskemu vozilu za prevzem odpadkov po sistemu zbiranja od vrat do vrat. Zaradi navedenih razlogov se določa skupno odjemno mesto za zabojnike ali tipizirane komunalne vreče na lokaciji ob robu občinske ceste JP 928 101 na območju priključevanja na lokalno cesto LC 428 031, par. št. 1030/47 k.o. Lom pod Storžičem.«
30. člen 
V drugi točki 31. člena se za prvim stavkom doda naslednje besedilo in tabela:
»Na območju urejanja in v območju vpliva načrtovanih posegov na kulturno dediščino se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:
EŠD
Ime
Režim
Podrežim
25992
Čadovlje pri Tržiču – kapelica na Konfinu
dediščina
Stavbna dediščina
5529
Čadovlje pri Tržiču – Partizanska tehnika
spomenik
5530
Čadovlje pri Tržiču – Partizanska podzemna jama pod piramidami
spomenik
11200
Čadovlje pri Tržiču – Jamenšnikova sušilnica za sadje in lan
dediščina
Stavbna dediščina
28976
Čadovlje pri Tržiču – Razpelo
dediščina
Stavbna dediščina«
31. člen 
Prva točka 34. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(1) Pogoji za zavarovano območje:
Za ohranjanje narave in doseganje ciljev zavarovanega območja je za posege treba upoštevati režime, določene v Odloku o naravnem spomeniku Dovžanova soteska.«
32. člen 
Četrta točka 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Manjši objekt interpretacijske infrastrukture v naravnem spomeniku – info točka z urejenimi sanitarijami (t. i. kemični WC) je predviden izven območij poplavne ogroženosti.«
33. člen 
51. člen, se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odlok o OPPN preneha veljati v primeru, da ga pristojni organ občine razveljavi.
(2) Na območju OPPN po prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski akt. Merila in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove veljavnosti določijo v hierarhično višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka.«
34. člen 
Spremembe in dopolnitve OPPN so na vpogled na Uradu za okolje in prostor Občine Tržič.
35. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
36. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0010/2016
Tržič, dne 20. junija 2018
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.