Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2406. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtna cona Tepanje, stran 7674.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07 in 61/17 – ZUreP-2), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07 in 61/17 – ZUreP-2), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 33. seji dne 14. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtna cona Tepanje 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se skladno z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom Obrtna cona Tepanje (v nadaljevanju: območje OPPN) sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje RCI-Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o., št. 1013/2018, maj 2018.
Upoštevana je bila vsa razpoložljiva dokumentacija in smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki je navedena v programu opremljanja.
2. člen 
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– investicije v gradnjo komunalne opreme,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen 
Stroški opremljanja območja z novim elektroenergetskim, telekomunikacijskim ter plinovodnim omrežjem niso všteti v skupne in obračunske stroške.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 
4. člen 
Obstoječa in načrtovana komunalna oprema ter oprema iz 3. člena tega odloka je prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME 
5. člen 
Stroški investicije v komunalno opremo na območju OPPN in stroški investicije v komunalno opremo izven območja OPPN, ki so neposredno povezani z izvedbo, so skupni stroški. Skupni stroški se določijo po posameznih vrstah komunalne opreme, ki je predmet načrtovane investicije.
Skupni stroški investicije obsegajo stroške priprave zemljišč in stroške gradnje nove komunalne opreme na območju OPPN.
Skupni stroški iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 1.087.600,48 € z upoštevanim DDV.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
6. člen 
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije.
Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna.
7. člen 
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka. Gre za preračun obračunskih stroškov na velikost gradbene parcele in neto tlorisno površino objektov.
Gradbene parcele, kjer je predvidena gradnja industrijskih objektov, imajo skupno površino 94.885,00 m2 in predstavljajo obračunsko območje za obstoječo in predvideno komunalno opremo.
Ocenjena maksimalna neto tlorisna površina objektov na območju OPPN znaša 50.900,55 m2.
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. Obračunski stroški investicije.
2. Preračun obračunskih stroškov investicije na velikost gradbene parcele objekta in neto tlorisno površino objekta.
3. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka.
V. OBRAČUNSKI STROŠKI INVESTICIJE 
8. člen 
Obračunski stroški investicije zajemajo stroške priprave zemljišča ter vse stroške, vezane na izgradnjo vse javne komunalne infrastrukture (gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena – brez upoštevanih stroškov izgradnje novega elektroenergetskega, telekomunikacijskega in plinovodnega omrežja).
Obračunski stroški investicije znašajo 1.087.600,48 € z upoštevanim DDV.
VI. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE 
9. člen 
Enoti mere za preračun obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter gradbene parcele in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju.
Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere iz prejšnjega odstavka tega člena je podan v spodnjih tabelah A in B:
A. CENA OPREMLJANJA KVADRATNEGA METRA GRADBENE PARCELE
Slika 1
B. CENA OPREMLJANJA KVADRATNEGA METRA NETO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTA 
Slika 2
VII. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
10. člen 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljevanju zavezanec) po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.
(3) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče. To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji.
(4) Občinski svet na predlog župana odloča o ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka.
(5) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti ali se ne priključi na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na območju ni.
2. Izračun komunalnega prispevka
11. člen 
Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so:
– razmerje med merilom gradbene parcele objekta (D) in merilom neto tlorisne površine objekta (D(t)) pri izračunu komunalnega prispevka je 0,7:0,3
– faktor dejavnosti (K(dejavnost)) se za posamezne vrste objektov določi glede na dejavnost v objektu. Določi se povprečni faktor utežen glede na neto tlorisno površino dejavnosti v objektu. Za dejavnosti na območju OPPN znaša faktor dejavnosti 0,8.
Olajšav za zavezance za plačilo komunalnega prispevka ni.
12. člen 
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe 9. člena in določbe 11. člena tega odloka.
Komunalni prispevek za novo komunalno infrastrukturo se izračuna:
KP(i) = (A(parcela) x C(pi1) x D(pi) + K(dejavnost) x B(tlorisna) x C(ti1) x D(ti)) x i
Zgornje oznake pomenijo:
KP(i)
komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne infrastrukture,
A(parcela)
površina parcele objekta,
C(pi1)
stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
D(pi)
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (upoštevan faktor je 0,7),
K(dejavnosti)
faktor dejavnosti (upoštevan faktor je 0,8)
C(ti1)
stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
B(tlorisna)
neto tlorisna površina predvidenega objekta,
D(ti)
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (upoštevan faktor je 0,3),
letni povprečni indeks podražitve nizkih gradenj (GZS – Združenje za gradbeništvo)
Na podlagi 6. člena, točka (9) Programa opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 38/17), je določeno, da na območjih, ki se s komunalno opremo na novo urejajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na tem območju in novo komunalno opremo se obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli:
C(piS) = C(piO) * 0,2 + C(piN) oziroma C(tiS) = C(tiO) * 0,2 + C(tiN)
pri čemer je:
C(piS)
skupni stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
C(piS)
skupni stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
C(tiS)
skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
C(piN)
opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno novo komunalno opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)
C(tiN)
stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)
C(piO)
obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s tem odlokom
C(tiO)
obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s tem odlokom.
3. Plačilo komunalnega prispevka
13. člen 
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
– na zahtevo zavezanca ali;
– po uradni dolžnosti.
(2) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:
– komunalni prispevek se odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo;
– občina prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, poslano s strani upravne enote v zavezančevem imenu;
– če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali njegovo neto tlorisno površino in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
(3) Rok za izdajo odločbe iz prve alineje prvega odstavka prve in druge alineje drugega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje drugega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.
(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi tretje alineje drugega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo namembnost.
(6) Zoper odločbo iz prve alineje tretjega odstavka je dovoljena pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve. O pritožbi odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni od dneva prejema pritožbe.
(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi namembnosti objekta zadrži izvršitev odločbe o višini komunalnega prispevka.
14. člen 
(1) Sredstva, zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Slovenske Konjice.
(2) Občina Slovenske Konjice lahko sredstva zbrana po tem odloku porablja samo za namen opremljanja stavbnih zemljišč v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
15. člen 
(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku, lahko pa se z Občino Slovenske Konjice dogovori tudi o plačilu komunalnega prispevka po obrokih. V slednjem primeru z Občino Slovenske Konjice sklene pogodbo, ki natančneje opredeli pogoje obročnega odplačevanja komunalnega prispevka.
(2) Odmerjeni komunalni prispevek se lahko plača v največ 12 zaporednih mesečnih obrokih, vendar višina posameznega obroka ne sme biti nižja od 200 €.
(3) Kolikor zavezanec zamudi s plačilom dveh zaporednih obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg, ki se izterja preko e-izvršbe, oziroma se takoj unovči zavarovanje za poplačilo preostalega dolga.
(4) V primeru plačila na obroke, zavezanec plačilo dolga zavaruje z zastavo nepremičnine ali z zavarovanjem pri zavarovalnici. Stroški izvedbe zavarovanja (cenitve, notarski in sodni stroški ipd.) bremenijo zavezanca.
(5) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, ali mu to ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka v višini nerevaloriziranega zneska.
16. člen 
Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posameznih komunalnih vodov na podlagi predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene amortizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka.
4. Pogodba o opremljanju
17. člen 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Slovenske Konjice za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere investitor je.
(3) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.
(4) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
(5) V okviru teh pogodb bo občina:
– zahtevala od investitorjev izvedbo komunalne infrastrukture v skladu z OPPN in izdelano projektno dokumentacijo ter v kvaliteti, ki bo omogočila prenos zgrajene komunalne infrastrukture v upravljanje izvajalcem javnih služb na območju občine;
– zahtevala izvedbo priključka na že zgrajeno javno komunalno infrastrukturo na mestu in z zmogljivostjo, predvideno v veljavni dokumentaciji oziroma v soglasju upravljavcev komunalne infrastrukture (izgradnja vseh ali posamezne komunalne infrastrukture v skladu z veljavno prostorsko in tehnično dokumentacijo med mestom priključka na že zgrajeno komunalno infrastrukturo do hišnega priključka investitorja).
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka se višina zneska indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot datum začetka indeksiranja se šteje dan sprejetja tega odloka o programu opremljanja.
(3) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na območju »Obrtne cone Slovenske Konjice«.
19. člen 
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Slovenske Konjice.
20. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2018(134)
Slovenske Konjice, dne 14. junija 2018
 
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost