Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2379. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči, stran 7634.

  
Na podlagi 3., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57. in 58. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 26. redni seji dne 14. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ureja organiziranje, delovanje in način financiranja krajevnih skupnosti v Občini Kanal ob Soči.
2. člen 
V Občini Kanal ob Soči so organizirane naslednje krajevne skupnosti:
1. Krajevna skupnost Anhovo - Deskle, z območji naselij: Anhovo, Deskle, Plave, Ložice, Goljevica, Kamenca nad Ložicami, Zagora, Zagomila, Paljevo, Prilesje pri Plavah, Gorenje Polje, Močila, Robidni Breg
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Srebrničeva ul. 18, 5210 Deskle
2. Krajevna skupnost Avče, z območjem naselja Avče
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Avče 26, 5213 Kanal
3. Krajevna skupnost Kal nad Kanalom, z območjem naselja Kal nad Kanalom
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Kal nad Kanalom 111E, 5214 Kal nad Kanalom
4. Krajevna skupnost Kanal, z območji naselij: Kanal, Gorenja vas, Ajba, Čolnica, Gorenje Nekovo, Dolenje Nekovo, Krstenica, Jesen, Ravna, Bodrež, Kanalski Vrh, Morsko
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Gradnikova ulica 3, 5213 Kanal
5. Krajevna skupnost Kambreško, z območjem naselja: Kambreško
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Kambreško 12, 5215 Ročinj
6. Krajevna skupnost Levpa, z območji naselij: Levpa, Seniški Breg
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Levpa 92, 5214 Kal nad Kanalom
7. Krajevna skupnost Lig, z območji naselij: Lig, Ukanje, Zapotok
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Lig 31, 5213 Kanal
8. Krajevna skupnost Ročinj, z območji naselij: Ročinj, Doblar
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Ročinj 93, 5215 Ročinj.
3. člen 
(1) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih skladno s statutom opravlja samostojno in ima pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
(2) Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevne skupnosti, ki niso zajete v proračunu občine.
(3) Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana občine (v nadaljevanju: župan), so nični, vendar pa vsakokratni odlok o izvrševanju občinskega proračuna določi, kateri pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene krajevna skupnost, veljavni brez predhodnega soglasja župana.
4. člen 
(1) Krajevna skupnost ima svoj transakcijski račun, razen če svet krajevne skupnosti sklene, da finančno poslovanje vodi preko občine.
(2) Krajevna skupnost ima pečat okrogle oblike.
(3) Krajevna skupnost ima krajevni praznik.
II. NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI 
5. člen 
(1) Krajevna skupnost z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na svojem območju sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini, seznanja občinsko upravo s problemi in potrebami svojih prebivalcev, daje mnenja in predloge ter neposredno opravlja tiste naloge, ki so nanjo prenesene s statutom ali občinskimi odloki.
(2) Krajevna skupnost občinskemu svetu (v nadaljevanju: občinski svet) posreduje svoje mnenje o posameznih vprašanjih, ki jih le-ta obravnava na svojih sejah.
6. člen 
Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za to sredstva na ustreznih postavkah odobri občina s sprejetjem proračuna. Naloge morajo po obsegu in strokovnosti ustrezati kadrom oziroma znanju, s katerim krajevna skupnost razpolaga.
III. ORGANI IN DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI 
7. člen 
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti (v nadaljevanju: svet), izvoljen v skladu z zakonom in statutom.
8. člen 
Sveti krajevnih skupnosti štejejo naslednje število članov:
1. Svet Krajevne skupnosti Anhovo-Deskle šteje 13 članov.
2. Svet Krajevne skupnosti Avče šteje 7 članov.
3. Svet Krajevne skupnosti Kambreško šteje 7 članov.
4. Svet Krajevne skupnosti Kal nad Kanalom šteje 9 članov.
5. Svet Krajevne skupnosti Kanal šteje 13 članov.
6. Svet Krajevne skupnosti Levpa šteje 7 članov.
7. Svet Krajevne skupnosti Lig šteje 7 članov.
8. Svet Krajevne skupnosti Ročinj-Doblar šteje 8 članov.
9. člen 
Za volitve članov v svete krajevnih skupnosti se v krajevnih skupnostih oblikujejo naslednje volilne enote:
– v Krajevni skupnosti Anhovo-Deskle se oblikuje 8 volilnih enot:
1. Volilna enota: Anhovo, Robidni Breg (1 član)
2. Volilna enota: Gorenje Polje, Močila (1 član)
3. Volilna enota: Ložice, Goljevica (2 člana)
4. Volilna enota: Plave (Vojkova ulica), Zamedveje, Vrtače (1 član)
5. Volilna enota: Plave (Ulica Ivana Gradnika), Zagora, Zagomila, Paljevo (1 član)
6. Volilna enota: Prilesje pri Plavah (1 član)
7. Volilna enota: Deskle (Cesta ob Soči, Ulica Črnce, Gregorčičeva ulica, Partizanska ulica, Ulica Petra Skalarja, Ulica Talcev, Ulica Zalog) (3 člani)
8. Volilna enota: Deskle (Bevkova ulica, Srebrničeva ulica), Globno, Rodež (3 člani).
– v Krajevni skupnosti Avče se oblikuje 1 volilna enota:
1. Volilna enota: Avče (7 članov).
_ v Krajevni skupnosti Kambreško se oblikujeta 2 volilni enoti:
1. Volilna enota: Kambreško (5 članov – Kambreško, Bevčarji, Brdo, Kras, Rog, Zarog, Peršeti, Humarji in Močila)
2. Volilna enota: Srednje (2 člana – Srednje, Pušno, Avško)
– v Krajevni skupnosti Kal nad Kanalom se oblikuje 5 volilnih enot:
1. Volilna enota: Kal nad Kanalom (3 člani)
2. Volilna enota: Cvetrež (1 član)
3. Volilna enota: Vrhavč (2 člana)
4. Volilna enota: Zabrdo (2 člana)
5. Volilna enota: Koprivišče (1 član)
– v Krajevni skupnosti Kanal se oblikuje 9 volilnih enot:
1. Volilna enota: Kanal (3 člani – Čargova ulica, Grajska cesta, razen št. 56, Gregorčičeva ulica, Kidričeva cesta, Kolodvorska cesta, Partizanska ulica, Pionirska ulica, Staničeva ulica, Trg svobode, Vojkova ulica)
2. Volilna enota: Kanal (3 člani – Gradnikova ulica, Grajska cesta št. 56)
3. Volilna enota: Ajba (1 član)
4. Volilna enota: Čolnica, Gorenje Nekovo, Pečno (1 član)
5. Volilna enota: Gorenja vas (1 član)
6. Volilna enota: Krstenica, Jesen, Ravna (1 član)
7. Volilna enota: Morsko (1 član)
8. Volilna enota: Kanalski Vrh (1 član)
9. Volilna enota: Bodrež, Loge (1 član)
– v Krajevni skupnosti Levpa se oblikujeta 2 volilni enoti:
1. Volilna enota: Levpa (4 člani)
2. Volilna enota Seniški Breg (3 članov).
V Krajevni skupnosti Lig se oblikujejo 3 volilne enote:
1. Volilna enota: Lig (3 člani)
2. Volilna enota: Ukanje, Zapotok (2 člana)
3. Volilna enota: Kostanjevica (2 člana)
V Krajevni skupnosti Ročinj-Doblar se oblikujeta 2 volilni enoti:
1. Volilna enota: Ročinj (5 članov)
2. Volilna enota: Doblar (3 člani).
10. člen 
(1) Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe z večino opredeljenih glasov navzočih članov (navadna večina) izvolijo člani sveta.
(2) Če predsednik svojih nalog ne izpolnjuje na pravilen način ali če izgubi zaupanje članov sveta, ga lahko svet na predlog več kot četrtine članov sveta, z večino glasov vseh članov sveta (kvalificirana večina) razreši, če hkrati izvoli novega predsednika. Predsednik z razrešitvijo ne izgubi mandata člana sveta.
(3) Predsednik in člani sveta imajo pravico do sejnin in drugih prejemkov obračunanih skladno s pravilnikom ali sklepom občinskega sveta.
(4) Funkciji predsednika in člana sveta sta nepoklicni.
11. člen 
(1) Predsednik sveta zastopa in predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi občinski svet.
(2) Predsednik sveta je odgovoren za zakonito in transparentno delovanje krajevne skupnosti ter za izvrševanje sklepov sveta in finančnega načrta krajevne skupnosti.
(3) Za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti ali nadomeščanje zaradi odsotnosti ali zadržanosti lahko predsednik sveta pismeno določi namestnika ali pooblasti drugega člana sveta.
12. člen 
Svet krajevne skupnosti opravlja naslednje naloge:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,
– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti,
– sodeluje pri opravljanju javnih zadev opredeljenih v statutu občine.
13. člen 
(1) Svet krajevne skupnosti dela na rednih ali izrednih sejah. Seje sklicuje predsednik sveta praviloma na podlagi sprejetega letnega plana dela ali, če meni, da je sklic potreben, mora pa jo sklicati, če to pismeno zahteva več kot četrtina članov sveta, če tako sklene občinski svet ali sklic zahteva župan. Taki zahtevi za sklic seje mora biti priložen predlog dnevnega reda in ustrezno gradivo. Če predsednik seje ne skliče v roku osmih dni od prejema pravilne zahteve, jo lahko skliče predlagatelj, ki svetu lahko predlaga razrešitev predsednika ter izvolitev novega.
(2) Članom sveta je treba poslati vabilo za redno sejo najmanj 5 dni pred sejo, za izredno sejo pa najmanj 1 delovni dan pred sejo.
(3) Vabilo in dnevni red za sejo sveta mora biti istočasno kot članom sveta posredovano tudi županu, ki ima pravico biti navzoč in razpravljati na seji, nima pa pravice glasovanja. Župan lahko to pravico s pooblastilom prenese na podžupana ali direktorja občinske uprave. Vabilo se posreduje tudi občinskim svetnikom, ki imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti.
(4) O poteku seje se vodi zapisnik, ki mora vsebovati najmanj:
– dnevni red seje,
– seznam prisotnosti,
– vsebinski del in zaključke/sklepe,
– datum in čas trajanja seje,
– predsedujočega in čas vodenja.
(5) Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče in do izvolitve novega predsednika vodi zadnji izvoljeni predsednik, če pa to ni mogoče, jo skliče najstarejši član sveta. Izvod podpisanega zapisnika mora predsednik sveta najkasneje v roku 7 dni po seji, na kateri ga je svet potrdil, dostaviti občinski upravi, ki mora zapisnik v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, urediti in objaviti na spletni strani občine in, če je to možno, na spletnih straneh krajevnih skupnosti ter na oglasni deski krajevne skupnosti.
(6) Za spise sej sveta med letom je zadolžen predsednik sveta.
14. člen 
(1) Za delovanje sveta se uporabljajo določbe statuta in tega odloka ter smiselno določbe poslovnika občinskega sveta. Svet krajevne skupnosti lahko določila navedenih aktov povzame v obliki internih navodil za delovanje.
(2) Svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov. Odločitev je sprejeta z večino opredeljenih glasov navzočih članov razen, če statut ali ta odlok ne določata drugače.
15. člen 
Delo krajevne skupnosti je javno, izključitev javnosti in način ravnanja z osebnimi podatki in gradivi zaupne narave določa zakon, statut ter poslovnik občinskega sveta.
16. člen 
Strokovno in administrativno pomoč za delo krajevnih skupnosti zagotavlja občinska uprava. Sklepanje pogodb za naročanje svetovalnih, odvetniških in podobnih storitev je ne glede na vrednost možno le s predhodnim soglasjem župana.
IV. FINANCIRANJE IN PREMOŽENJE 
17. člen 
Za financiranje krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance, o financiranju neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.
18. člen 
(1) Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem ravnati kot dober gospodar. Za razpolaganje in upravljanje s premoženjem krajevne skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razpolaganje in upravljanje s premoženjem občine.
(2) Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe, oddajanje javnih naročil in določbe odloka o proračunu občine.
19. člen 
(1) Za delovanje in opravljanje nalog krajevne skupnosti se zagotovijo sredstva v proračunu občine in iz drugih virov (razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem, javni razpisi ipd.).
(2) Višina sredstev občinskega proračuna namenjena za financiranje delovanja krajevne skupnosti se določi ob upoštevanju naslednjih meril:
– število prebivalcev,
– površina,
– oddaljenost sedeža krajevne skupnosti od sedeža občine,
– število zaokroženih območij poselitve, ki vplivajo na višino stroškov delovanja.
(3) Vpliv posameznega merila določi občinski svet s sklepom.
(4) Ob sprejemanju proračuna se višina sredstev za delovanje in opravljanje nalog krajevne skupnosti lahko korigira glede na proračunske možnosti. V proračunu se določi tudi obseg drugih nalog, ki jih krajevna skupnost izvaja v proračunskem letu, pri čemer se upošteva tudi druga merila (hribovitost, višinska lega poseljenih območij ipd.) in konkreten obseg nalog, ki jih krajevna skupnost izvaja v proračunskem letu.
20. člen 
Krajevna skupnost lahko pridobiva sredstva tudi v obliki donacij. Sredstva donacij, ki so bile dane namensko, se evidentirajo ločeno, njihova poraba pa mora biti skladna z namenom, za katerega so bila dana.
21. člen 
Če se ugotovi, da krajevna skupnost očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov, ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko, lahko občinski svet na predlog pooblaščenega predlagatelja razpusti svet krajevne skupnosti in razpiše predčasne volitve.
V. NADZOR 
22. člen 
(1) Nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja krajevne skupnosti z javnimi sredstvi in premoženjem izvaja Nadzorni odbor občine.
(2) Nadzorni odbor občine je pristojen tudi za ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev ter razpolaganja in upravljanja s premoženjem.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
Občinska uprava mora občinskemu svetu predložiti v sprejem merila iz tretjega odstavka 19. člena tega odloka najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi odloka. Merila se pričnejo uporabljati v proračunskem letu 2019.
24. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči (Uradna objava časopis OKO, št. 1/95 in Uradne objave Primorskih novic, št. 13/98).
25. člen 
Določila 8. in 9. člena tega odloka se začnejo uporabljati za prve redne volitve po uveljavitvi tega odloka.
26. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0001/2018-7
Kanal ob Soči, dne 14. junija 2018
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost