Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2377. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica, stran 7633.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 40. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 28. redni seji dne 20. junija 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 25/15) se četrti odstavek 17. člena spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli:
a) v svet OŠ Stična
– izmed zaposlenih strokovnih delavcev
– matične šole v Ivančni Gorici 
2 člana,
– podružničnih šol v Višnji Gori in Zagradcu 
1 člana,
– vseh ostalih podružničnih šol 
1 člana,
– izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev 
1 člana,
b) v svet OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
– izmed zaposlenih strokovnih delavcev šole
4 člane,
– izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev
1 člana.«
2. člen 
V šestem odstavku 17. člena se b) točka spremeni tako, da se glasi:
» b) v svet OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
– iz matične šole, podružničnih šol v Temenici in v Centru za zdravljenje bolezni otrok
3 člane.«.
3. člen 
Šesti odstavek 24. člena se spremeni, tako, da se glasi:
»V primeru, da je predstavnik delavcev v svetu zavoda odpoklican ali odstopi po lastni volji, ga za preostanek mandatne dobe nadomesti naslednji na volilni listi kandidatov predstavnikov delavcev v svetu zavoda, ki je pridobil največ glasov in je še vedno med zaposlenimi v zavodu. Če nobenega od naslednjih kandidatov na listi ni več med zaposlenimi, se za preostanek mandatne dobe izvoli nadomestni član zavoda po istem postopku, kot je bil izvoljen član sveta zavoda, ki je odpoklican oziroma je odstopil.«.
4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2015-8
Ivančna Gorica, dne 20. junija 2018
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti