Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2345. Akt o dopolnitvi Akta o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o., stran 7588.

  
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS49), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 111/08, 53/11, 18/17 in 38/17), Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Bovec (Uradni list RS, št. 41/17), Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/17 in 37/18) in 7. in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 28. redni seji dne 21. 6. 2018 sprejel
A K T 
o dopolnitvi Akta o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. 
1. člen 
V Aktu o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. (Uradni list RS, št. 43/17) se
(1) v prvem odstavku 5. člena za drugo alinejo doda tretja alineja, ki se glasi:
»– proizvodnja lesnih sekancev,«.
Alineje od 3 do 13 se preštevilčijo, tako da tretja postane četrta in se vsaka naslednja preštevilči za eno mesto naprej, tako da je zadnja štirinajsta.
(2) V drugem odstavku se za besedilom »Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi« pika nadomesti z vejico in se v novi vrstici doda besedilo:
»16.100 Sekanci, lesni, proizvodnja.«.
2. člen 
V 12. členu se spremeni
(1) prvi odstavek, tako da se glasi:
»Nadzorni svet sestavljajo štirje člani, od katerih tri člane, ki zastopajo interese ustanovitelja, izvoli in odpokliče Občinski svet Občine Bovec, enega člana, ki zastopa interese delavcev, pa izvolijo in odpokličejo zaposleni v skladu z zakonom, ki ureja področje sodelovanja delavcev pri upravljanju.«
(2) tretji odstavek, tako da se glasi:
»Nadzorni svet je sklepčen, če so navzoči vsaj trije člani.«
3. člen 
Spremeni se prvi odstavek 14. člena, tako da se glasi:
»Nadzorni svet šteje štiri člane. Tri člane imenuje in odpokliče ustanovitelj, enega člana kot predstavnika delavcev imenujejo in odpokličejo delavci javnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja soupravljanje delavcev.«
4. člen 
Ta akt začne veljati z dnem sprejema s strani ustanovitelja v obliki notarskega zapisa.
Št. 007-03/2017-5
Bovec, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost