Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2342. Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bovec, stran 7583.

  
Na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 7. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 28. redni seji dne 21. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bovec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec, ki jo vplačajo vlagatelji pobud. Odlok določa tudi višino nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Bovec.
II. TAKSA ZA OBRAVNAVANJE POBUD SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA 
2. člen 
(višina takse) 
(1) Samostojna pobuda po tem odloku je vsaka prostorsko zaokrožena celota na enovitem zaokroženem območju ene enote urejanja prostora.
(2) Pobuda po tem odloku pomeni izpolnjeno vlogo občine za spremembo namenske rabe in dovolj jasno opredeljen namen posega v prostor, prostorski obseg (katere parcele), obseg dejavnosti (s kapacitetami ipd.) in drugimi podatki, ki so pomembni v postopku odločanja o posegu. V primeru večjih oziroma zahtevnejših posegov je potrebno sami pobudi priložiti idejno zasnovo rešitve.
(3) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora iz prejšnjega člena zanaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 200,00 eurov,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 100,00 eurov.
(4) Za spremembo namenske rabe v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) se taksa ne plača.
(5) Ko gre za spremembe, ki so potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v besedilu ali grafičnem delu OPN ter odpravo pomanjkljivosti glede njegove oblike, se taksa prav tako ne plača.
(6) V kolikor bo v postopku spremembe namenske rabe v OPN ugotovljeno, da bi s pozitivnim sprejetjem konkretne zahtevne oziroma večje pobude v OPN nastali posebni stroški, jih dodatno plača pobudnik take pobude. V nasprotnem se pobuda lahko iz nadaljnjega postopka izloči.
3. člen 
(način plačila takse) 
(1) Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišču občine vložena ali prejeta pobuda spremembe namenske rabe.
(2) Taksa se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti. Če taksni zavezanec plača takso pri ponudniku plačilnih storitev, jo plača na prehodni podračun in z uporabo reference, določene za plačilo takse organa, ki je pristojen za opravo dejanja oziroma vodenje postopka.
(3) V kolikor v danem roku taksa ni plačana v predpisani višini, se pobuda ne obravnava.
III. PLAČILO NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE 
4. člen 
(višina nadomestila stroškov) 
(1) Višina nadomestila stroškov za izvedbo postopka lokacijske preveritve se določi v pavšalnem znesku 1.500,00 evrov za podajo posamezne pobude investitorja.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je vlagatelj pobude oziroma elaborata za izvedbo postopka lokacijske preveritve.
5. člen 
(način plačila nadomestila stroškov) 
(1) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Sklep seizda na podlagi vložene pobude z elaboratom za lokacijsko preveritev.
(2) Sklep mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino stroškov in pravno podlago za njihovo odmero, rok plačila nadomestila stroškov (v 15 dneh od vročitve sklepa), številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če nadomestila stroškov v roku ne plača.
(3) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
IV. KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2018-1
Bovec, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost