Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2340. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2018, stran 7578.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 28. redni seji dne 21. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2018 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 14/18 dne 2. 3. 2018 in Uradni list RS, št. 32/18, dne 11. 5. 2018) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.750.390,91
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.521.879,38
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.676.359,00
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
2.910.544,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
348.915,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
416.800,00
706 DRUGI DAVKI
100,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
845.520,38
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
677.040,38
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
5.700,00
712 DENARNE KAZNI
7.050,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
71.930,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
83.800,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
662.439,76
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
437.347,95
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
225.091,81
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.500,00
730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
2.500,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
562.891,77
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
562.891,77
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
680,00
782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU – ZA STRUKTURNO POLITIKO
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
680,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.875.047,75
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.868.915,98
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
402.789,90
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
66.293,94
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.368.218,14
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
29.214,00
409 SREDSTVA, IZLOČENA 
V REZERVE
2.400,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.675.387,80
410 SUBVENCIJE
62.192,95
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
568.240,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
183.910,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
861.044,85
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.036.302,15
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.036.302,15
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431 + 432)
294.441,82
431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
294.441,82
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (prih.-odhod.)
–1.124.656,84
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
36.640,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
36.640,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV 
(IV.-V.)
36.640,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
248.633,40
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
248.633,40
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
295.268,62
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
295.268,62
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–1.134.652,06
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–46.635,22
XI.
NETO FINANCIRANJE
–1.124.656,84
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. 
OB KONCU PRET. LETA
1.134.652,06
« 
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2017-7
Bovec, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.