Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2338. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ajdovščina, stran 7575.

  
Na podlagi 17. in 18. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, Uradni list RS, št. 13/18), 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15 in 8/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 32. redni seji dne 28. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Ajdovščina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka in pomen izrazov) 
(1) S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse na območju občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občina), višina turistične in promocijske takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse, evidentiranje plačila turistične takse, nakazovanje turistične in promocijske takse, nadzor nad pobiranjem turistične in promocijske takse, izdajo plačilnega naloga, če turistična in promocijska taksa ni plačana, kazenske določbe ter prehodne in končne določbe.
(2) Pomen izrazov, uporabljenih v odloku:
»Turistična taksa« je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.
»Promocijska taksa« je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije.
»Nastanitveni obrat« je hotel, motel, penzion, prenočišče, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, planinski in drugi domovi, kamp, prostori pri sobodajalcu in na turistični kmetiji z nastanitvijo, privez v turističnem pristanišču ter vsak drug objekt za nastanitev turistov.
(3) Drugi izrazi uporabljeni v tem odlok imajo pomen, kot je določen z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18 – ZSRT-1).
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
2. člen 
(zavezanci za plačilo) 
Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki na območju občine prenočujejo v nastanitvenem obratu.
3. člen 
(višina turistične in promocijske takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,60 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,40 eurov, skupna višina obeh taks znaša 2,00 eurov na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,80 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,00 eurov na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične takse.
III. POSTOPEK POBIRANJA, ODVAJANJA IN NAKAZOVANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE TER EVIDENTIRENJE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE 
4. člen 
(postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1 hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocijsko takso tudi v primeru, če ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
5. člen 
(evidentiranje plačila turistične takse) 
(1) Osebe iz prejšnjega člena na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča, vodijo evidenco turistične takse, ki vsebuje podatek o številu prenočitev posameznega gosta in znesek pobrane turistične takse za posameznega gosta. Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov.
(2) Če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci iz prejšnjega odstavka vpisan razlog oprostitve iz 18. člena ZSRT-1.
(3) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
6. člen 
(nakazovanje turistične in promocijske takse) 
Osebe iz prvega odstavka 4. člena tega odloka do 25. dne v mesecu za pretekli mesec nakazujejo pobrano turistično in promocijsko takso na poseben račun občine. Občina prejeto promocijsko takso v osmih dneh po prejemu vseh promocijskih taks za pretekli mesec prenakaže na poseben račun agencije iz 5. člena ZSRT-1.
IV. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
7. člen 
(nadzor nad pobiranjem turistične in promocijske takse) 
(1) Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične ter promocijske takse opravlja Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, izreče globo, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
8. člen 
(izdaja plačilnega naloga, če turistična in promocijska taksa ni plačana) 
(1) Če ob nastanku taksne obveznosti turistična ali promocijska taksa ni plačana, občina osebi iz prvega odstavka 4. člena tega odloka izroči ali pošlje plačilni nalog, s katerim mu naloži, naj v 15 dneh plača dolžno takso. Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa naziv in sedež, višino dolžne takse ter pravno podlago za njeno odmero, številko računa za njeno nakazilo, referenco, pouk o pravnem sredstvu ter opozorilo zavezancu o posledicah, če takse v roku ne plača.
(2) Zoper plačilni nalog iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od njegove vročitve dopusten ugovor iz razlogov, da taksna obveznost ni nastala, da je taksa že plačana ali da je bila taksa napačno odmerjena.
(3) O ugovoru v 15 dneh s sklepom odloči organ, ki je izdal plačilni nalog.
(4) Organ iz prejšnjega odstavka s sklepom ugovoru ugodi ali ga zavrne ali pa zavrže. Če ugotovi, da je bila taksa že plačana ali pa da taksna obveznost ni nastala, ugovoru ugodi in izpodbijani plačilni nalog odpravi. Če ugotovi, da je bila taksa napačno odmerjena, ugovoru ugodi in izpodbijani plačilni nalog nadomesti z novim plačilnim nalogom.
(5) Zoper sklep o ugovoru je dovoljena pritožba, ki ne zadrži izvršitve sklepa.
(6) Če organ, ki je izdal plačilni nalog, po uradni dolžnosti ugotovi, da so v plačilnem nalogu napake, ga lahko do potrditve izvršljivosti nadomesti z novim plačilnim nalogom. Zoper nov plačilni nalog je dopusten ugovor, za katerega se uporabljajo določbe tega člena.
(7) Ugovor zoper plačilni nalog zadrži izvršitev.
(8) Od taks, ki jih taksni zavezanec ni plačal v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga, se plačajo zamudne obresti. Od zamudnih obresti, ki jih taksni zavezanec ni plačal, se zamudne obresti ne zaračunavajo.
9. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki sprejema osebe na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične in promocijske takse v skladu s prvim in drugim odstavkom 4. člena tega odloka ali
– vodi evidence v skladu s prvim in drugim odstavkom 5. člena tega odloka ali
– nakazuje pobrane turistične in promocijske takse v skladu z 6. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 120 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki je sobodajalec in sprejema osebe na prenočevanje.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi na območju Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 22/16).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. januarjem 2019.
Št. 322-4/2018
Ajdovščina, dne 28. junija 2018
 
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti