Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2337. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018, stran 7574.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP – v nadaljevanju: ZJF), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 32. redni seji dne 28. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16, 38/17, 55/17 in 74/17) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
24.499.044,16
70
DAVČNI PRIHODKI
13.368.909,00
700 davki na dohodek in dobiček
10.886.999,00
703 davki na premoženje
2.091.587,00
704 domači davki na blago in storitve
390.323,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
5.031.588,61
710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.411.196,52
711 takse in pristojbine
33.000,00
712 denarne kazni
45.700,00
713 prihodki od prodaje blaga 
in storitev
26.922,80
714 drugi nedavčni prihodki
2.514.769,29
72
KAPITALSKI PRIHODKI
3.755.000,00
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
210.000,00
722 prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih osnovnih sredstev
3.545.000,00
73
PREJETE DONACIJE
751.300,00
730 prejete donacije iz domačih virov
751.300,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.198.553,87
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančih institucij
888.910,36
741 prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU
309.643,51
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
309.643518
782 prejeta sredstva iz proračuna 
EU za strukturno politiko
0,00
787 prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
309.643,51
II.
SKUPAJ ODHODKI
32.490.143,38
40
TEKOČI ODHODKI
5.682.858,61
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
999.828,92
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
160.261,87
402 izdatki za blago in storitve
4.322.667,82
403 plačila domačih obresti
80.000,00
409 sredstva, izločena v rezerve
120.100,00
41
TEKOČI TRANSFERI
9.839.934,77
410 subvencije
1.166.155,31
411 transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.725.283,19
412 transferi neprofitnim organizacijam
1.050.790,90
413 drugi tekoči domači transferi
2.897.705,37
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
16.416.388,00
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
16.416.388,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
550.962,00
431 investicijski transferi fiz. 
in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
241.000,00
432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom
309.962,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
–7.991.099,22
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75.700,00
751 prodaja kapitalskih deležev
75.700,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
4.253.917,22
500 zadolževanje
4.253.917,22
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
904.900,00
500 odplačilo domačega dolga
904.900,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–4.566.382,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE
0,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
4.566.682,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16, 38/17, 55/17 in 74/17) se spremeni 12. člen, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko likvidnostno zadolži.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 za investicije, predvidene v občinskem proračunu, lahko zadolži do višine 4.253.917,22 evrov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-4/2016
Ajdovščina, dne 28. junija 2018
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.