Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1839. Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 5482.

  
Na podlagi 7., 16. in 113. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 38. seji dne 24. aprila 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, način, upravičence in vrste pomoči za izvedbo posameznega ukrepa Mestne občine Slovenj Gradec s ciljem spodbujanja podjetništva in samozaposlovanja.
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo kot pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013, str. 1–8) (v nadaljevanju: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
2. člen 
(1) Sredstva za spodbujanje razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec se zagotavljajo v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec.
(2) S proračunom Mestne občine Slovenj Gradec za tekoče leto se določijo vrste pomoči in višina sredstev za pomoči.
(3) Sredstva za izvedbo ukrepov po tem pravilniku se dodelujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa skladno z veljavnimi predpisi.
3. člen 
Sredstva za izvedbo ukrepov po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
4. člen 
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »mikro, malo in srednje veliko podjetje« pomeni enotno podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014;
2. »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
3. »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
4. »mestno jedro Slovenj Gradca« zajema lokacije: Glavni trg, Trg svobode, Meškova ulica, Šolska ulica, Cankarjeva ulica, Vorančev trg, Rotenturn, Ozka ulica, Poštna ulica.
5. člen 
Ukrepa za spodbujanje razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec sta:
− dotacija za samozaposlitev in
− sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca.
6. člen 
(1) Upravičenci ukrepa so fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v nadaljevanju tega pravilnika za posamezni ukrep.
(2) Upravičenec se skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 obravnava kot enotno podjetje.
(3) Upravičenec mora imeti za nakazilo odobrenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(4) Za ugotavljanje velikosti posamezne gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči.
(5) Do finančnih pomoči niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do zaposlenih, občine ali do države.
(6) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – UPB, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(7) Do sredstev niso upravičeni subjekti, ki so sredstva za posamezen ukrep že dobili.
7. člen 
(1) Intenzivnost dodeljene pomoči za ukrep sofinanciranja najemnin se določi v javnem razpisu, vendar ne sme presegati 50% upravičenih stroškov.
(2) V kolikor je seštevek zneskov pomoči vsem upravičencev na posameznem razpisu višji kot pa je zagotovljenih sredstev v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za posamezno leto, se intenzivnost po preračunu ustrezno zmanjša.
(3) Ne glede na določilo iz prejšnjih odstavkov tega člena se pomoč na upravičenca ustrezno zniža, če bi se z odobreno pomočjo preseglo skupni znesek de minimis pomoči iz petega odstavka 9. člena tega pravilnika.
8. člen 
(1) Pomoči de minimis se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnih razpisov, izvedenih skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in s tem pravilnikom.
(2) Pogoji za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec:
− dodeljena pomoč se ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
− podana izjava v primeru, da je upravičenec za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč za financiranje istega ukrepa,
− upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega pravilnika, mora predložiti zahtevane dokumente, skladno z razpisno dokumentacijo in voditi ustrezne evidence, določene z javnim razpisom in s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev ter hraniti vso dokumentacijo najmanj 5 let po izvedenem plačilu.
(3) Podrobnejši pogoji in merila za dodeljevanje pomoči za posamezne namene po tem pravilniku se določijo v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji.
II. DE MINIMIS POMOČI 
9. člen 
(1) Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja, ki opravljajo dejavnost iz sektorjev:
(a) ribištva in akvakulture,
(b) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
(c) predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
− če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
− če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Pomoč se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
(5) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let (oziroma 100.000 EUR v primeru enotnega podjetja, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu), ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnost v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te odredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje iz petega odstavka 9. člena tega pravilnika.
III. UKREP DOTACIJE ZA SAMOZAPOSLITEV 
10. člen 
(1) Upravičenci do pomoči za ukrep dotacije za samozaposlitev so osebe, ki so se samozaposlile v obdobju, določenim z razpisom in izpolnjujejo pogoje po tem pravilniku:
− dejavnost mora biti registrirana na podlagi Zakona o gospodarskih družbah,
− gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
− dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
− oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas,
− samozaposlitev se mora ohraniti najmanj eno leto po podpisu pogodbe.
(2) Upravičenci do pomoči za ukrep dotacije za samozaposlitev niso osebe, ki opravljajo dejavnosti, ki so navedene v prvem odstavku prejšnjega člena (de minimis).
11. člen 
Višina sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec do dotacije za samozaposlitev, se določi z vsakokratnim javnim razpisom, ki ga objavi Mestna občina Slovenj Gradec.
12. člen 
(1) Sredstva za ukrep dotacije za samozaposlitev se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga za tekoče proračunsko leto objavi Mestna občina Slovenj Gradec.
(2) Javni razpis za dodeljevanje sredstev za ukrep dotacije za samozaposlovanje v Mestni občini Slovenj Gradec mora vsebovati:
− predmet razpisa,
− skupen znesek sredstev, namenjenih za dotacije,
− pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
− višino sredstev, ki jih lahko pridobijo upravičenci,
− pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
− navedbo dokazil, ki jih mora predložiti vlagatelj,
− rok za oddajo vlog,
− rok, v katerem bo sprejet sklep o odobritvi sredstev.
13. člen 
Vlagatelj mora k vlogi za dotacijo za samozaposlitev predložiti naslednja dokazila:
− potrdilo o stalnem prebivališču v občini, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
− dokazilo o samozaposlitvi (fotokopijo obrazca M1/M2, iz katere je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za polni delovni čas in z izjavo »Fotokopija je enaka originalu« in podpisom prijavitelja),
− dokazilo o opravljanju gospodarske dejavnosti (izpisek AJPES) ali druga ustrezna dokazila v skladu z veljavno zakonodajo.
IV. UKREP SOFINANCIRANJA NAJEMNIN POSLOVNIH PROSTOROV V MESTNEM JEDRU SLOVENJ GRADCA 
14. člen 
(1) Upravičenci do pomoči za ukrep sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov so samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, ter zavodi, ki bodo na podlagi sklenjene najemne pogodbe izvajali dejavnost v poslovnih prostorih v mestnem jedru Slovenj Gradca.
(2) Upravičenci do pomoči za ukrep sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov niso najemniki, ki bodo v teh poslovnih prostorih opravljali naslednje dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
− kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo;
− rudarstvo;
− oskrba z električno energijo, plinom in paro;
− oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja;
− gradbeništvo;
− trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil;
− dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti;
− dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo.
15. člen 
(1) Posebni pogoji za dodeljevanje pomoči za ukrep sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca:
− poslovni prostori se morajo nahajati v mestnem jedru Slovenj Gradca;
− vlagatelji, njihovi družinski člani ali povezane osebe po zakonu o dohodnini, ne smejo biti lastniki lokalov, s katerimi vlagatelji sklepajo najemno pogodbo;
− poslovni prostori morajo biti prazni na dan objave javnega razpisa in prijavljeni v register poslovnih prostorov;
− vlagatelji morajo, v času od objave javnega razpisa do roka za oddajo vlog, na naslovu praznega poslovnega lokala na območju mestnega jedra Slovenj Gradca, registrirati poslovni naslov ali poslovno enoto;
− upravičenci do pomoči morajo najkasneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju vzpostaviti poslovni prostor in pričeti z izvajanjem dejavnosti.
(2) Podrobnejši pogoji in merila za dodeljevanje pomoči za ta ukrep se določijo v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji.
16. člen 
(1) Upravičeni stroški za ukrep sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov so neto najemnine poslovnih prostorov za obstoječe prazne poslovne prostore v mestnem jedru Slovenj Gradca, za obdobje 12 mesecev.
(2) Upravičeni stroški nastanejo z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.
(3) Najvišji znesek dodeljene pomoči za ukrep sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov znaša 2.500 EUR za poslovni prostor.
17. člen 
(1) Vloga za prijavo na javni razpis za ukrep sofinanciranja najemnin prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca mora vsebovati izpolnjene in podpisane prijavne obrazce iz razpisne dokumentacije.
(2) Vlogi morajo biti obvezno priloženi tudi naslednji dokumenti:
− potrdilo pristojnega finančnega urada Republike Slovenije o poravnanih vseh davkih in drugih obveznih dajatvah v Republiki Sloveniji,
− izjavo o poravnanih vseh finančnih obveznosti do Mestne občine Slovenj Gradec,
− dokazilo o opravljanju gospodarske dejavnosti na naslovu poslovnega lokala (izpisek AJPES),
− kopija najemne pogodbe ter
− izpisek iz ZK, da je lastništvo zemljiškoknjižno urejeno.
(3) Ob podpisu pogodbe mora upravičenec do pomoči ukrepa sofinanciranja najemnin prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca predložiti izjavo, da so pričeli z opravljanjem dejavnosti, katere resničnost se preveri.
(4) Podrobnejša vsebina vloge se določi v posameznem javnem razpisu.
V. POSTOPEK PRIDOBITVE POMOČI 
18. člen 
(1) Vlagatelji morajo k vlogi tudi predložiti:
− pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
− pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
(2) Vlagatelj, ki je pravna oseba, mora k vlogi predložiti tudi:
− seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,
− izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo šestega odstavka 9. člena tega pravilnika,
− izjavo o poravnanih obveznostih do svojih zaposlenih iz naslova plač in socialnih prispevkov.
(3) Podrobnejša vsebina vloge in predpisana dokumentacija se določi z javnim razpisom oziroma razpisno dokumentacijo.
19. člen 
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, s sklepom odloča direktor občinske uprave.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(3) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa o dodelitvi pomoči.
(4) Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo o dodelitvi pomoči.
20. člen 
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe med občino in upravičencem.
21. člen 
(1) Občina bo s sklepom pisno obvestila upravičenca:
− da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013,
− o odobrenem znesku de minimis pomoči.
(2) Občina mora hraniti vso dokumentacijo, ki je podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma dodelitve pomoči.
(3) Občina je dolžna poročati pristojnemu ministrstvu o višini, vrsti in namenu dodeljenih sredstev v rokih, opredeljenih s predpisi s tega področja.
VI. NADZOR IN SANKCIJE 
22. člen 
Namensko porabo proračunskih sredstev, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremljata pristojna strokovna komisija in občinska služba, pristojna za posamezen ukrep iz 5. člena tega pravilnika.
23. člen 
(1) V primeru, če se ugotovi, da:
− so bila dodeljena sredstva ukrepov delno ali v celoti nenamensko porabljena,
− je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev ukrepov navajal neresnične podatke,
− je upravičenec kršil določila razpisa ali sklenjeno pogodbo o sofinanciranju,
− je upravičenec prejel sredstva ukrepov v nasprotju z 9. členom tega pravilnika,
− upravičenec nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije EU o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
občina odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev, upravičenec pa vrne odobrena sredstva ukrepov v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev na naslednjem javnem razpisu.
VII. KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 35/10, 27/12 in 9/15).
25. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2018
Slovenj Gradec, dne 25. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost