Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1830. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje enote urejanja prostora z oznako LO 4/3 (območje predvidenega OPPN PCAG III), stran 5473.

  
Na podlagi prvega odstavka 81. člena in tretjega odstavka 82. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 25. redni seji dne 24. maja 2018 sprejel
O D L O K 
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje enote urejanja prostora z oznako LO 4/3 (območje predvidenega OPPN PCAG III)
1. člen 
(območje urejanja) 
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora za ureditveno enoto z oznako LO-4/3, območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev poslovne cone Arnovski gozd, (v nadaljevanju: OPPN PCAG III).
2. člen 
(podlaga predvidene prostorske ureditve) 
Predvidene prostorske ureditve se bodo izvajale na osnovi Občinskega podrobnega prostorskega načrta PCAG III, ki se izdeluje na podlagi sklepa župana o pričetku postopka izdelave OPPN (Uradni list RS, št. 32/18).
3. člen 
(namen) 
Namen sprejetja začasnih ukrepov je preprečitev utemeljene nevarnosti, da bo sicer izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ali da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
4. člen 
(območja) 
Zavarovano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
266/1, 266/4, 269/2, 269/13, 270/1, 270/3, 271, 277, 278, 279, 289/1, 289/2, 291, 292, 293, 301/1, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316/1, 316/2, 319/1, 319/2, 320, 321, 322, 323/2, 323/8, 323/9, 331/2, 332, 333, 334, 340/4, vse k.o. Žalec.
5. člen 
(vrste začasnih ukrepov) 
Do sprejema predvidenega prostorskega akta se sprejmejo naslednji začasni ukrepi:
– prepoved spreminjanja mej parcel z združitvijo ali delitvijo parcel, komasacijo ali izravnavo meje;
– prepoved prometa z zemljišči;
– prepoved urejanja trajnih nasadov ali drugih posegov v prostor.
6. člen 
Ne glede na določila 5. člena so v »območju začasnih ukrepov« dovoljena:
– geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo prostorskega akta, za javno korist ter v drugih utemeljenih primerih;
– promet z zemljišči med osebami v sorodstvu v ravni vrsti do vštetega drugega kolena ter med državo in občino ter osebami javnega prava in občino.
7. člen 
(1) Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin v območjih, za katera je predvidena sprememba prostorskega akta, morajo dopustiti dostop do nepremičnin ter izvedbo geodetskih, geoloških in drugih del, potrebnih za izdelavo prostorskega akta, kakor tudi zaradi morebitne razlastitve ali omejitve drugih pravic na njih v javno korist.
(2) Če je bila pri opravljanju del iz prejšnjega odstavka povzročena škoda, ima lastnik oziroma uporabnik nepremičnine pravico zahtevati odškodnino od naročnika teh del.
8. člen 
(čas veljavnosti začasnih ukrepov) 
Začasni ukrepi veljajo še eno leto po uveljavitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta PCAG III za območje LO-4/3, vendar največ 4 leta od začetka veljavnosti tega odloka.
9. člen 
(evidentiranje začasnih ukrepov) 
(1) Prepoved pravnega prometa se zaznamuje v zemljiški knjigi.
(2) Prepoved spreminjanja meje parcele se vpiše v zemljiški kataster.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0011/2015
Žalec, dne 24. maja 2018
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti