Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1809. Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta »Športno vodni park Pradisjol«, stran 5443.

  
Na podlagi 66. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08), 56. člena Statuta Občine Izola (Uradni objave Občine Izola, št. 15/99 in 17/12) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) ter Dogovora o pripravi regionalnega prostorskega načrta »Športno vodni park Pradisjol«, z dne 24. 5. 2018 župan Mestne občine Koper, župan Občine Izola in župan Občine Piran sprejmejo
S K L E P 
o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta »Športno vodni park Pradisjol« 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave Regionalnega prostorskega načrta »Športno vodni park Pradisjol« (v nadaljevanju RPN)
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo RPN 
Izredno ugodne geografske danosti regije omogočajo razvoj športnih dejavnosti in športnega turizma, kar je prepoznano tudi v Regionalnem razvojnem programu za južno primorsko regijo 2014–2020. S pripravo RPN bomo načrtovali prostorske ureditve za različne športne aktivnosti na odprtem prostoru v povezavi z vodnimi aktivnostmi na Badaševici (vodni poligon za kajak in veslanje za izvedbo tekem mednarodnega pomena). Območje Pradisiola predstavlja retenzijsko območje Badaševice, ki teče na območju pomembnega vpliva poplav. Oblikovne lastnosti območja narekujejo zasnovo take krajinske ureditve, ki bo ustvarjal širok nabor različnih krajinskih ambientov z možnostjo dvojne rabe zadrževalnika tako za rekreacijske površine kot tudi za naravno razlivanje vode ob poplavah. Idejna zasnova naj bi temeljila na zelenih linijah, ki ustvarjajo pokrajino prostorov, ki bodo med seboj povezani z mrežo poti. Reka Badaševica in predlagana sprehajalna steza z vstopnimi točkami so glavne komponente območja. V določenih predelih se reka razširi – razlije in ustvari površine za vodne aktivnosti in naravno razlivanje vode, obenem pa nastala ureditev bogati krajino in omogoča vpetost v urbano rabo regije.
Projekt bo z enostavno strukturo stez, rekreacijskih površin in vodnih povezav ustvaril dinamično in bogato krajino, polno dejavnosti in krajinskih elementov, z ustreznimi protiplavnimi ukrepi in zaščito nenaseljenih razlivnih območij prispeval k zmanjševanju poplavne ogroženosti na obravnavanem območju – območju pomembnega vpliva poplav. Namen je tudi vzpostavitev trajnostnega koridorja in navezava na ostale športnorekreacijske centre v regiji.
3. 
Pravna podlaga za pripravo RPN 
Pravno podlago za začetek postopka priprave RPN predstavljajo:
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
– Pravilnik o vsebini in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
4. 
Območje RPN 
Območje RPN zavzema naselja ali dele naselij – Koper, Škocjan, Triban, Bonini, Vanganel, Manžan, Kampel, Bošamarin.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo že izdelane strokovne podlage in študije, ki se po potrebi dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo prostorskega akta v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter Pravilnikom o vsebini in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
6. 
Nosilci urejanja prostora: 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper;
Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper;
Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper;
Marjetica Koper, Ulica 15. maja 14, Koper;
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper.
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
7. 
Roki za pripravo RPN 
Priprava RPN se bo vodila skladno z zakonskimi roki, ki so določeni v Zakonu o prostorskem načrtovanju. V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni RPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, se pri pripravi upoštevajo tudi zakonski roki določeni v Zakonu o varstvu okolja.
8. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem RPN 
Finančne obveznosti priprave RPN prevzema v skladu z dogovorom o pripravi RPN »Športno vodni park Pradisjol« Mestna občina Koper.
9. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v elektronskih Uradnih objavah Občine Izola ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-2/2017
Koper, dne 25. maja 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
 
Župan 
Občine Izola 
mag. Igor Kolenc l.r.
 
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
In virtù dell'articolo 66 della Legge sulla pianificazione territoriale (Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –ZUPUDPP, 43/11 –ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della CC, 14/15 –ZUUJFO e 61/17 – ZUreP-2), dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06, 39/08), dell'articolo 56 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, n. 15/99 e 17/12) e dell'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 5/14 – testo unico ufficiale e 35/17), nonché in base all'Accordo sulla predisposizione del piano territoriale regionale del »Parco sportivo acquatico Pradisjol«, del 25 maggio 2018, il sindaco del Comune città di Capodistria, il sindaco del Comune di Isola ed il sindaco del Comune di Pirano accolgono la seguente
D E L I B E R A 
sull'avvio del procedimento di predisposizione del piano territoriale regionale »Parco sportivo acquatico Pradisiol« 
Oggetto della delibera 
Con la presente delibera si avvia il procedimento di predisposizione del piano territoriale regionale »Centro sportivo acquatico Pradisiol« (in seguito PTR).
Valutazione delle condizioni e delle motivazioni per la stesura del PTR 
Le caratteristiche geografiche estremamente favorevoli della regione consentono lo sviluppo delle attività sportive del turismo sportivo, il che è riconosciuto anche nel Programma regionale di sviluppo per il Litorale meridionale 2014–2020. Con la stesura del PTR saranno pianificate le soluzioni territoriali per diverse attività sportive all'aperto, collegate con le attività acquatiche sul Cornalunga (poligono acquatico per kayak e canottaggio per la realizzazione di gare di rilevanza internazionale). L'area del Pradisiol rappresenta l'area di ritenzione del Cornalunga che scorre su un'area soggetta ad alluvioni. Le caratteristiche dell'area richiedono la progettazione di una sistemazione paesaggistica tale che crei una vasta gamma di ambienti paesaggistici diversi, con la possibilità di un doppio uso del serbatoio sia per le aree ricreative che per la fuoriuscita naturale dell'acqua in caso di inondazioni. L'idea progettuale dovrebbe essere basata su linee verdi che creano un paesaggio di spazi che saranno interconnessi con una rete di sentieri. Il torrente Cornalunga ed il sentiero pedonale con i suoi punti d'entrata sono le componenti principali dell'area. In alcune aree, il torrente si estende – si riversa e crea aree per attività acquatiche, nonché lo sversamento naturale dell'acqua; al contempo tale sistemazione arricchisce il paesaggio e consente l'integrazione nell'uso urbano della regione.
Con una semplice struttura di sentieri, superfici ricreative e di connessioni d'acqua, il progetto creerà un paesaggio dinamico e ricco, pieno di attività ed elementi paesaggistici, con adeguate misure anti-alluvione e di protezione delle aree non abitate di sversamento, contribuendo alla riduzione del rischio di alluvioni nell'area in oggetto – area ad alto rischio di alluvioni. Lo scopo è anche quello di creare un corridoio sostenibile nonché di collegare i rimanenti centri sportivo-ricreativi della regione.
Base giuridica per la stesura del PTR 
Le basi giuridiche per l'avvio del procedimento di stesura del PTR sono:
– Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della CC, 14/15 – ZUUJFO e 61/17 – ZUreP-2)
– Regolamento sui contenuti e sulla modalità di stesura del piano territoriale regionale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 99/07).
Area interessata dal PTR 
L'area interessata dal PTR include i seguenti abitati o parte di essi – Capodistria, San Canziano, Triban, Bonini, Vanganel, Manžan, Campel, Bošamarin.
Modalità di acquisizione delle soluzione tecniche 
Per l'acquisizione delle soluzioni tecniche si applicano le soluzioni tecniche già redatte e gli studi, integrati se necessario, o si redigono nuovamente nelle sezioni rilevanti alla stesura dell'atto territoriale in conformità alla Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della CC, 14/15 – ZUUJFO e 61/17 – ZUreP-2) e al Regolamento sui contenuti e sulla modalità di predisposizione del piano territoriale regionale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 99/07).
Enti preposti alla pianificazione del territorio: 
Ministero per l'ambiente e il territorio, Direttorato per l'ambiente, le costruzioni e gli alloggi, Dunajska cesta 48, 1000 Lubiana;
Ministero per l'agricoltura, l'economia forestale e l'alimentazione, Direttorato per l'agricoltura, Dunajska cesta 22, 1000 Lubiana;
Ministero per l'agricoltura, l'economia forestale e l'alimentazione, Direttorato per l'economia forestale, la caccia e la pesca, Dunajska 22, 1000 Lubiana;
Ente forestale della Slovenia, Večna pot 2, 1000 Lubiana;
Ministero per l'ambiente e il territorio, Direttorato della RS per le acque, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Lubiana;
Ente della RS per la tutela della natura, Tobačna ulica 5, 1000 Lubiana;
Ministero per la cultura, Direttorato per il patrimonio culturale, Maistrova 10, 1000 Lubiana;
Ministero delle Infrastrutture, Direttorato Traffico terrestre, Langusova ulica 4, 1000 Lubiana;
DARS, Società per le autostrade della RS, S.p.A., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
Ministero per le infrastrutture, Direttorato per il traffico marittimo, Langusova ulica 4, 1000 Lubiana;
Ministero per le infrastrutture, Amministrazione marittima della RS, Piazza Anton Ukmar 2, 6000 Capodistria;
Ministero per le infrastrutture, Servizio per la mobilità sostenibile e la politica dei trasporti, Langusova ulica 4, 1000 Lubiana;
Ministero per le infrastrutture, Direttorato per l'energia, Langusova ulica 4, 1000 Lubiana;
Ministero per la difesa, Amministrazione della RS per la protezione e il soccorso, Vojkova 61, 1000 Lubiana;
Comune città di Capodistria, Ufficio servizi pubblici economici e traffico, Via Giuseppe Verdi 10, Capodistria;
Acquedotto del Risano, Capodistria, Via XV maggio 13, Capodistria;
Marjetica Koper, Via XV maggio 14, Capodistria;
Telekom Slovenije, Filiale di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
Elektro Primorska, Filiale di Capodistria, Via XV maggio 15, Capodistria.
Altri partecipanti:
Repubblica di Slovenia, Ministero per l'ambiente e il territorio, Direzione per l'ambiente, Settore per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, Lubiana.
Possono venir inclusi nel procedimento anche altri enti titolari della sistemazione del territorio, qualora nel corso della predisposizione del documento si accerti che gli stessi gestiscono o sono responsabili per il settore in questione.
Termini per la stesura del PTR 
La stesura del PTR procederà in conformità ai termini di legge, stabiliti dalla Legge sulla pianificazione territoriale. Nel caso in cui il ministero, competente alla tutela dell'ambiente, stabilisca che sia necessario per il PTR in oggetto la valutazione valutazione integrale dell’impatto ambientale, la stessa viene preparata nel rispetto dei termini di legge stabiliti dalla Legge sulla tutela dell'ambiente.
Obblighi in merito al finanziamento del PTR 
Gli obblighi finanziari di stesura del PTR sono carico del Comune città di Capodistria, in base all'accordo sulla predisposizione del PTR »Centro sportivo acquatico Pradisiol«.
Pubblicazione ed entrata in vigore 
La presente delibera si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della RS e nel Bollettino ufficiale elettronico del Comune di Isola ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
N. 3505-2/2017
Capodistria, 25 maggio 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.
Il Sindaco 
Comune di Isola 
mag. Igor Kolenc m.p.
Il Sindaco 
Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost