Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1804. Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za širitev območja kamnoloma v Elerjih, stran 5430.

  
Na podlagi 66. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06, 39/08) in 56. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 15/99 in 17/12) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) ter Dogovora o pripravi regionalnega prostorskega načrta za širitev območja kamnoloma v Elerjih, z dne 8. 12. 2017, župan Mestne občine Koper, župan Občine Izola in župan Občine Piran sprejemajo
S K L E P 
o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za širitev območja kamnoloma v Elerjih 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave Regionalnega prostorskega načrta za širitev območja kamnoloma v Elerjih (v nadaljevanju RPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo RPN 
Zaradi vse večjega zavedanja pomena kulturne dediščine obalnih mest in vaških jeder Mestne občine Koper, Občine Izola in Občine Piran ter zaradi upoštevanja kulturno varstvenih zahtev se je v zadnjem času potreba po istrskem peščenjaku zelo povečala. Kulturno varstvene smernice priporočajo, da morajo biti predvsem dvoriščni in vrtni zidovi v mestnem jedru grajeni iz sivega lokalnega kamna, prav tako je istrski peščenjak zahtevan pri obnovi historičnih uličnih in tržnih tlakov, vključno z vsemi oblikovanimi elementi. Obalne občine se zavzemamo za ohranitev edinstvenosti suhograjenih konstrukcij, in ravno zato bi morali nadaljevati s tradicijo pridobivanja kamna iz neposredne okolice.
Predmetna širitev kamnoloma na obstoječi lokaciji kamnoloma v Elerjih je nujno potrebna predvsem zaradi primanjkljaja istrskega peščenjaka v vseh treh obalnih občinah.
3. 
Pravna podlaga za pripravo RPN 
Pravno podlago za začetek postopka priprave RPN predstavljajo:
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
– Pravilnik o vsebini in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
4. 
Območje RPN 
Območje RPN za širitev kamnoloma Elerji zajema naslednje parcele: 105/1, 106/1, 106/2, 106/3 vse k.o. Hribi ter na delu parcel št.: 109/3, 119/6, in 1879/3 vse k.o. Hribi.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo že izdelane strokovne podlage in študije, ki se po potrebi dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo prostorskega akta v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter Pravilnikom o vsebini in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
6. 
Nosilci urejanja prostora 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energetiko in rudarstvo, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
DRSI, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper;
Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper;
Marjetica Koper, Ulica 15. maja 14, Koper;
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper.
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
7. 
Roki za pripravo RPN 
Priprava RPN se bo vodila skladno z zakonskimi roki, ki so določeni v Zakonu o prostorskem načrtovanju. V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni RPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, se pri pripravi upoštevajo tudi zakonski roki določeni v Zakonu o varstvu okolja.
8. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave RPN 
Finančne obveznosti priprave RPN prevzema v skladu z dogovorom o pripravi RPN za širitev območja kamnoloma v Elerjih, podjetje za obdelavo kamna – inženiring Ruda d.o.o. in INGEN Gradbeni inženiring d.o.o.
9. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v elektronskih Uradnih objavah Občine Izola ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-12/2016
Koper, dne 19. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
 
Župan 
Občine Izola 
mag. Igor Kolenc l.r.
 
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
In virtù dell'articolo 66 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della CC, 14/15 – ZUUJFO e 61/17 – ZUreP-2), dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/2005 e 67/2006, 39/2008), dell'articolo 56 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, n. 15/99 e 17/12) e dell'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 5/14 – testo unico ufficiale e 35/17) e in base all'Accordo sulla stesura del piano territoriale regionale per la l'ampliamento dell'area della cava di Elleri, dell’8 dicembre 2017, il Sindaco del Comune città di Capodistria, il Sindaco del Comune di Isola ed il Sindaco del Comune di Pirano accolgono la seguente
D E L I B E R A 
sull’avvio del procedimento di stesura del piano territoriale regionale per l'ampliamento dell'area della cava di Elleri 
Oggetto della delibera 
Con la presente delibera si avvia il procedimento di stesura del piano territoriale regionale per l'ampliamento dell'area della cava di Elleri (in seguito: PTR).
Valutazione delle condizioni e delle motivazioni per la stesura del PTR 
A causa della crescente consapevolezza dell'importanza del patrimonio culturale delle città costiere e degli abitati del Comune città di Capodistria, del Comune di Isola e del Comune di Pirano, e in rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio culturale, il bisogno della pietra arenaria istriana è in considerevole aumento. Le linee guida per la tutela del patrimonio culturale raccomandano che le mura dei cortili e dei giardini nel centro della città debbano essere costruiti in pietra locale grigia. Oltremodo, la pietra d’Istria è anche necessaria per le ricostruzioni delle vie e delle piazze storiche, inclusi tutti gli elementi sagomati. I comuni costieri ci impegniamo nella preservazione dell’unicità delle strutture in pietra a secco, ed è per questo motivo che dovremmo continuare la tradizione di estrazione della pietra negli immediati dintorni. L'espansione della cava esistente a Elleri è indispensabile soprattutto a causa della mancanza di arenaria istriana in tutti e tre i comuni costieri.
Base giuridica per la stesura del PTR 
Le basi giuridiche per l'avvio del procedimento di stesura del PTR sono:
– Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della CC, 14/15 – ZUUJFO e 61/17 – ZUreP-2)
– Regolamento sui contenuti e sulla modalità di predisposizione del piano territoriale regionale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 99/07).
Area interessata dal PTR 
L'area interessata dal PTR per l'ampliamento della cava di Elleri comprende le seguenti particelle catastali: 105/1, 106/1, 106/2, 106/3, tutte c.c. Hribi, e su parte delle particelle n.: 109/3, 119/6, e 1879/3 tutte c.c. Hribi.
Modalità di acquisizione delle soluzione tecniche 
Per l'acquisizione delle soluzioni tecniche si applicano le soluzioni tecniche già redatte e gli studi, integrati se necessario o si redigono nuovamente nelle sezioni rilevanti alla stesura dell'atto territoriale in conformità alla Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della CC, 14/15 – ZUUJFO e 61/17 – ZUreP-2) e al Regolamento sui contenuti e sulla modalità di predisposizione del piano territoriale regionale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 99/07).
Enti preposti alla pianificazione del territorio:
Ministero per l'ambiente e il territorio, Direttorato per l'ambiente, le costruzioni e gli alloggi, Dunajska cesta 48, 1000 Lubiana;
Ministero per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione, Direttorato per l'agricoltura, Dunajska cesta 22, 1000 Lubiana;
Ministero per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione, Direttorato per l'economia forestale, la caccia e la pesca, Dunajska 22, 1000 Lubiana;
Ente forestale della Slovenia, Večna pot 2, 1000 Lubiana;
Ministero per l'ambiente e il territorio, Direttorato della RS per le acque, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Lubiana;
Ente della RS per la tutela della natura, Tobačna ulica 5, 1000 Lubiana;
Ministero per la cultura, Direttorato per il patrimonio culturale, Maistrova 10, 1000 Lubiana;
Ministero per le infrastrutture, Direttorato per l'energia e l'industria mineraria, Vožarski pot 12, 1000 Lubiana;
Ministero per le infrastrutture, Direttorato per il traffico su strada, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
DRSI, Tržaška cesta 19, 1000 Lubiana;
DARS, Società per le autostrade della RS, S.p.A., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
Ministero per le infrastrutture, Direttorato per l'energia, Langusova ulica 4, 1000 Lubiana;
Ministero per la difesa, Amministrazione della RS per la protezione e il soccorso, Vojkova 61, 1000 Lubiana;
Comune città di Capodistria, Ufficio servizi pubblici economici e traffico, Via Giuseppe Verdi 10, Capodistria;
Acquedotto del Risano, Capodistria, Via XV maggio 13, Capodistria;
Marjetica Koper, Via XV maggio 14, Capodistria;
Telekom Slovenije, Filiale di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
Elektro Primorska, Filiale di Capodistria, Via XV maggio 15, Capodistria.
Altri partecipanti:
Repubblica di Slovenia, Ministero per l'ambiente e il territorio, Direttorato per l'ambiente, Settore per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, Lubiana.
Possono venir inclusi nel procedimento anche altri enti titolari della sistemazione del territorio, qualora nel corso della predisposizione del documento si accerti che gli stessi gestiscono o sono responsabili per il settore in questione.
Termini per la stesura del PTR 
La stesura del PTR procederà in conformità ai termini di legge, stabiliti dalla Legge sulla pianificazione territoriale. Nel caso in cui il ministero, competente alla tutela dell'ambiente, stabilisca che sia necessario per il PTR in oggetto una procedura di valutazione integrale degli impatti sull’ambiente, la stessa viene predisposta nel rispetto dei termini di legge stabiliti dalla Legge sulla tutela dell'ambiente.
Obblighi in merito al finanziamento del PTR 
In base all'accordo sulla predisposizione del RPN per l'ampliamento della cava di Elleri, gli obblighi finanziari di stesura del PTR sono a carico dell'impresa per la lavorazione della pietra – inženiring Ruda d.o.o. e dell'impresa INGEN Gradbeni inženiring d.o.o.
Pubblicazione ed entrata in vigore 
La presente delibera si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della RS e nel Bollettino ufficiale elettronico del Comune di Isola ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
N. 3505-12/2016
Capodistria, 19 aprile 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.
 
Il Sindaco 
Comune di Isola 
mag. Igor Kolenc m.p.
 
Il Sindaco 
Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost