Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1576. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2017, stran 4965.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 17. seji dne 24. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2017 
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Horjul za leto 2017, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen 
Proračun Občine Horjul za leto 2017 je realiziran v naslednjih zneskih v EUR:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2017
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2,279.867
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,192.559
70
DAVČNI PRIHODKI
1,765.053
700 Davki na dohodek in dobiček
1,620.351
703 Davki na premoženje
126.201
704 Domači davki na blago in storitve
18.501
706 Drugi davki
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
427.506
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
193.920
711 Takse in pristojbine
1.834
712 Denarne kazni
22.793
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
47.617
714 Drugi nedavčni prihodki
161.342
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
2.396
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopred. dolg. sredstev
2.396
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
84.912
740 Transferni prihodki iz drugih 
javno-finančnih institucij
84.912
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2,082.198
40
TEKOČI ODHODKI
756.552
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
161.332
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
24.362
402 Izdatki za blago in storitve
540.858
409 Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI
817.237
410 Subvencije
31.735
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
619.185
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
53.740
413 Drugi tekoči domači transferi
112.577
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVETICIJSKI ODHODKI
455.213
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
455.213
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
53.196
431 Investicijski transferi neprof. org., javnim podjetjem
44.370
432 Investicijski transferi pror. uporabnikom
8.826
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
197.669
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
197.669
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
197.669
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2017
9009 Splošni sklad za drugo
197.669
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 4,184.914,93 EUR.
3. člen
Skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 4,177.751,46 EUR se v celoti prenese v proračun leta 2018 in se uporabi za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2017 in 2018.
Kot namenska sredstva se iz leta 2017 prenašajo sredstva požarne takse v višini 1.750,00 EUR, sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 105.962,74 EUR in sredstva iz naslova vračil vlaganj v telekomunikacije v višini 12.084,62 EUR.
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2017 znaša 0 EUR.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2017 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0001/2018
Horjul, dne 24. aprila 2018
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti