Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1533. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina, stran 4902.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), določb Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 4. in 12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 69/17), 9. člena Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 69/17) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 28. redni seji dne 19. 4. 2018 sprejel
O D L O K
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Tišine (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom kot koncesijskim aktom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe (v nadaljevanju tudi: koncesionar),
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe,
– vrsta in obseg monopola,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– način podelitve koncesije,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe (prenos koncesije, višja sila, odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih, začasen prevzem …).
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)
(1) Javna služba obsega storitve zbiranja določanih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina, ki jih njihovi povzročitelji prepuščajo izvajalcu javne službe, in sicer:
– zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat,
– zbiranje kosovnih odpadkov v zbiralnih akcijah in na poziv uporabnika,
– zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in premičnih zbiralnicah,
– zbiranje odpadkov v zbirnem centru,
– predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje zbranih odpadkov v zbirnem centru,
– izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov,
– oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
– ozaveščanje in obveščanje uporabnikov.
(2) Javna služba obsega tudi storitve prevoza vseh vrst zbranih komunalnih odpadkov do izvajalca javne službe, ki za občino izvaja obvezno občinsko gospodarsko javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in javno službo obdelave mešanih komunalnih odpadkov.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV 
3. člen
(območje izvajanja javne službe)
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na območju celotne Občine Tišina.
4. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
(1) Uporabniki na celotnem območju občine, imajo pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo dejavnost javne službe.
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v primerih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
(pogoji za koncesionarja)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesionirane javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesioniranih javnih služb:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne službe,
– da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe,
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana.
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predložiti elaborat o oblikovanju cen v skladu z državnim predpisom, ki ureja oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(4) Drugi pogoji in njihovo izpolnjevanje se natančno določijo v razpisni dokumentaciji.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU 
6. člen
(javno pooblastilo)
(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.
(2) Izvajalec javne službe mora vzpostaviti, voditi in vzdrževati kataster komunalnih naprav v skladu s predpisi.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
7. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje varstva okolja, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, predpisi občine in splošnimi akti sprejetimi na podlagi javnega pooblastila.
VII. OBSEG MONOPOLA
8. člen
(obseg monopola)
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega člena tega odloka se podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo,
– dolžnost zagotavljati javno službo uporabnikom neprekinjeno, nemoteno, enakopravno in skladno z določenimi pogoji in standardi ter v javnem interesu.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
9. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
10. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje deset let, z možnostjo podaljšanja za pet let.
IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
11. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz:
– plačila uporabnikov za opravljene storitve javne službe,
– proračuna občine,
– drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
X. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
12. člen
(koncesijska dajatev)
Plačilo koncesionarja koncedentu za izvajanje javne službe na podlagi tega odloka ni predvideno.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
13. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka in javne službe izvaja občinska uprava in organ Medobčinske inšpekcije in redarstva.
XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
14. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javnih služb v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
15. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
(3) Ne glede na razloge prenehanja koncesijske pogodbe, mora koncesionar opravljati javno službo do izbora novega koncesionarja, vendar ne več kot eno leto po prenehanju koncesijske pogodbe.
16. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javnih služb.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, kar povzroča motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
18. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
XIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
19. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine.
20. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ter javno-zasebnega partnerstva in ob smiselni uporabi Zakona o javnem naročanju.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.
21. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Objava javnega razpisa vsebuje najmanj:
– navedbo, da gre za podelitev koncesije za opravljanje javne službe iz 2. člena tega odloka,
– ime in sedež koncedenta,
– predmet, naravo, standard ter obseg storitev in območje izvajanja javne službe,
– začetek in predviden čas trajanja koncesijskega razmerja,
– postopek izbire koncesionarja,
– kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije,
– kraj in rok za predložitev vlog ter pogoje za njihovo predložitev,
– zahteve glede vsebine vlog,
– pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati in so določeni v 5. členu tega odloka ter dokazila o njihovem izpolnjevanju,
– merila za izbiro najugodnejšega kandidata,
– naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog,
– rok v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa.
(2) V času objave javnega razpisa imajo zainteresirane osebe možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo.
22. člen
(postopek izbire koncesionarja)
(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga.
(2) Za vodenje postopka javnega razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
(3) O izbiri koncesionarja odloči koncedent, na način določen z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
XIV. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
23. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 22. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
XV. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
24. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine.
XVI. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
1. Prenos koncesije
25. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
2. Višja sila
26. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v nepredvidljivih okoliščinah. Razmerje v zvezi z načinom izvajanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah, se podrobneje opredeli s koncesijsko pogodbo.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
27. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
4. Začasen prevzem
28. člen
(začasen prevzem)
V kolikor koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njegovo izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
5. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
29. člen
(vrsta odgovornosti)
Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.
6. Zavarovanje odgovornosti za škodo
30. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Določba drugega odstavka 6. člena se začne uporabljati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe, s tem, da koncesionar vzpostavi kataster komunalnih naprav v roku enega leta.
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0025/2018-1
Tišina, dne 20. aprila 2018
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost