Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1532. Odlok o pokopališkem redu v Občini Tišina, stran 4898.

  
Na podlagi določil 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 100/08 – odl. US, 79/09, 24/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 69/15 – odl. US in 76/16 – odl. US), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 17. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišine na 28. redni seji dne 20. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Tišina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Tišina predpisuje pokopališki red, s katerim podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
2. člen 
(pokopališki red) 
(1) S tem odlokom Občina Tišina (v nadaljevanju: občina) določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– pokopališča in mrliške vežice v občini;
– obratovanje mrliških vežic;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– vodenje evidenc;
– izdajo soglasij v zvezi s posegi na pokopališču;
– obseg prve ureditve groba;
– mirovalna doba za grobove;
– zvrsti grobov;
– okvirni tehnični normativi za grobove;
– način določitve cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljalcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
– nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti;
– kazenske določbe.
3. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se neposredno uporabljajo veljavni zakonski in podzakonski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
II. POGREBNA DEJAVNOST 
4. člen
(obseg pogrebne dejavnosti) 
Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba,
– prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja kot pogrebna dejavnost, ki se zagotavlja na trgu.
5. člen 
(24-urna dežurna služba)
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali do zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
(2) 24-urna dežurna služba se na območju občine izvaja s podelitvijo koncesije izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje 24-urne dežurne službe. Koncesijo za izvajanje javne službe občina podeli na podlagi javnega razpisa po postopku določenim s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.
(3) Izvajalec 24-urne dežurne službe mora ravnati v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi občine ter izpolnjevati zakonske pogoje ves čas opravljanja javne službe.
6. člen 
(pogrebna dejavnost, ki se opravlja na trgu) 
(1) Izvajalec pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi.
(2) Pogrebna dejavnost, ki se zagotavlja na trgu, obsega:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba;
– pripravo pokojnika;
– upepelitev pokojnika;
– pripravo in izvedbo pogreba.
(3) Izvajalec pogrebne dejavnosti mora opravljati svojo dejavnost v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
II.1. Pogreb
7. člen
(naročilo pogreba in osnovni obseg pogreba) 
(1) Naročilo pogreba obsega:
– prijavo pokopa,
– pogrebno slovesnost,
– pokop pokojnika.
(2) Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
II.1.1. Prijava pokopa
8. člen
(prijava pokopa) 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča, ki je Občina Tišina v okviru Režijskega obrata (v nadaljevanju: upravljavec pokopališč), naročnik pogreba.
(2) Naročnik pogreba prijavi pokop v delovnem času upravljavca pokopališča, ko to ni mogoče pa dežurni službi upravljavca pokopališča, vendar najkasneje 24 ur pred pokopom.
(3) Za namen prijave pokopa, upravljavec pokopališč pripravi izjavo, ki jo podpiše naročnik pogreba.
(4) Če naročnik pogreba ob prijavi pokopa nima v najemu groba, mu ga dodeli upravljavec pokopališča, pri tem pa, če je le mogoče upošteva želje naročnika pogreba. Za najem groba naročnik pogreba in upravljavec pokopališča skleneta najemno pogodbo.
II.1.2. Pogrebna slovesnost
9. člen
(obseg pogrebne slovesnosti in način izvedbe) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom krste oziroma žare s posmrtnimi ostanki pokojnika in se opravi na pokopališču, kjer bo pokop in prostoru, ki je določen za ta namen.
(2) Naročnik pogreba lahko izbira med naslednjimi načini izvedbe pogrebne slovesnosti:
– javna pogrebna slovesnost;
– pogrebna slovesnost v ožjem družinskem krogu.
(3) Določbe o pogrebni slovesnosti se smiselno enako uporabljajo tudi v primeru raztrosa pepela.
10. člen 
(izvajanje pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost se opravi na način določen z zakonom in tem odlokom. Pogrebno slovesnost opravi izvajalec pogrebne dejavnosti skladno z voljo pokojnika ali naročnika pogreba, z izbrano opremo.
(2) Pri izvedbi pogrebne slovesnosti se lahko upoštevajo tudi krajevni in drugi običaji pogrebne slovesnosti.
(3) Kadar pogrebno slovesnost organizira lokalna skupnost, društvo ali verska skupnost, v primeru smrti stanovskega ali verskega predstavnika, se lahko pokojnega pred pokopom izjemoma položi tudi na določen kraj zunaj pokopališča.
11. člen 
(posebnosti pogrebne slovesnosti) 
(1) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
(2) Društvo, ki ima ob pogrebih svoje posebne običaje (lovci, gasilci …) se lahko z njimi vključi v pogrebno slovesnost.
(3) Če pri pogrebni slovesnosti sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost, za kar je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
12. člen 
(potek pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogreb opravi pogrebno pokopališko moštvo izvajalca pogrebne dejavnosti.
(2) Pogrebna slovesnost se prične, ko se na poslovilni prostor prinesejo zastave, simboli in žara oziroma krsta.
(3) Po uvodni pogrebni slovesnosti, ki poteka na poslovilnem prostoru se oblikuje pogrebni sprevod, ki gre do kraja pokopa.
(4) Razpored v pogrebnem sprevodu je praviloma naslednji:
– v primeru civilnega pogreba je na čelu sprevoda državna zastava nato pa prapori. V primeru cerkvenega pogreba pa je na čelu državna zastava, križ in nato prapori;
– za prapori so nosilci odlikovanj in priznanj, nosilci vencev, pevci, duhovnik, žara ali krsta, svojci in za njimi ostali udeleženci pogreba.
13. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost) 
Minimalna pogrebna slovesnost obsega prenos pokojnika iz mrliške vežice do mesta pokopa.
II.1.3. Pokop
14. člen
(vrste pokopa) 
(1) Na pokopališčih na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnik položi v krsto in pokoplje v grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob;
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču.
(2) Pokop zunaj pokopališča z raztrosom pepela, na območju Občine Tišina ni dovoljen.
15. člen 
(čas pokopa) 
(1) Pokojnik se do pokopa čuva v mrliški vežici.
(2) Pokop se opravi, ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti, razen v izjemnih primerih ko zakon določa, da se pokop lahko opravi prej.
(3) Točen čas pokopa določijo svojci pokojnika oziroma naročnik pogreba, po dogovoru z izvajalcem pogrebne dejavnosti in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski pogreb.
(4) Pokop lahko opravi le pokopališko pogrebno moštvo izvajalca pogrebne dejavnosti. Storitve pogrebno pokopališkega moštva obsegajo tudi izkop in zasutje grobne jame.
(5) Pogrebno pokopališko moštvo izvajalca pogrebne dejavnosti je dolžno pred izkopom grobne jame ustrezno zavarovati sosednje grobove in nagrobne spomenike, ter paziti, da jih pri izkopu in zasutju ne poškoduje.
(6) Čas pogreba in pokopa se praviloma prilagaja letnemu času, upoštevajoč možnost obveznega zasutja in začasne ureditve groba še v času dnevne svetlobe.
16. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
(1) Če je plačnik pogreba Občina Tišina se zagotovi osnovni pogreb.
(2) Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.
III. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
17. člen
(obseg pokopališke dejavnosti) 
(1) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč.
(2) Občina zagotavlja izvajanje pokopališke dejavnosti v okviru režijskega obrata.
18. člen 
(pokopališča na območju Občine Tišina) 
Na območju Občine Tišina so naslednja pokopališča:
1. pokopališče Murski Črnci 
za naselje Murski Črnci
2. pokopališče Gradišče 
za naselje Gradišče
3. pokopališče Tišina 
za naselje Tišina
4. pokopališče Petanjci 
za naselje Petanjci
5. pokopališče Vanča vas I. 
za naselja Tropovci, Rankovci in Vanča vas
6. pokopališče Vanča vas II. 
za naselji Rankovci, Vanča vas (evangeličansko)
7. pokopališče Borejci 
za naselje Borejci
8. pokopališče Murski Petrovci 
za naselje Murski Petrovci
9. pokopališče Sodišinci 
za naselje Sodišinci
10. pokopališče Gederovci 
za naselje Gederovci
11. pokopališče Krajna 
za naselje Krajna
19. člen
Na pokopališču v določenem naselju se pokopavajo:
– vsi pokojni iz naselja, kateremu je pokopališče namenjeno,
– pokojni iz drugih krajev, če je pokojni pred smrtjo tako želel oziroma, če tako želijo svojci pokojnega.
20. člen 
(mrliške vežice) 
(1) Vsa pokopališča na območju Občine Tišina imajo mrliško vežico. Uporaba mrliške vežice je obvezna.
(2) Mrliške vežice obratujejo od časa, ko je krsta oziroma žara prenesena v mrliško vežico do pogrebne slovesnosti, v dogovoru med upravljavcem pokopališča, izvajalcem pogrebne dejavnosti in naročnikom pogreba.
III.1. Upravljanje pokopališč
21. člen
(obseg upravljanja pokopališč) 
Upravljanje pokopališč v Občini Tišina, ki se izvaja v okviru režijskega obrata, obsega:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča;
– izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja;
– oddajo grobov v najem;
– vodenje evidenc ter
– izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališča.
22. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
(1) Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– poskrbi za čisto in pripravljeno mrliško vežico v primeru prijavljenega pogreba;
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
– vodi evidenco o grobovih;
– organizira in nadzira vzdrževalna dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora;
– zagotavlja ogrevanje mrliške vežice v zimskem času;
– zagotavlja čiščenje snega na poti od vežice do groba pokojnika, v primeru pogreba;
– zagotavlja praznjenje kontejnerjev za odpadke.
(2) Območje pokopališč se lahko uporablja le za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti ter za obiskovanje pokopališča zaradi poklona spomina pokojnim oziroma zaradi vzdrževanja groba.
23. člen 
(prepovedi) 
Na območju pokopališča je prepovedano:
– nedostojno vedenje kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih;
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v zabojnike na pokopališču;
– onesnaževanje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
– vodenje živali na pokopališče;
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, iz mrliške vežice in drugih objektov na pokopališču;
– vožnja s kolesom ali drugim prevoznim sredstvom;
– opravljati kamnoseška, kovino-strugarska in druga dela v času napovedane pogrebne slovesnosti;
– postavljati, spreminjati ali odstranjevati spomenikov in grobnic ter kako drugače posegati v prostor na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča;
– nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca.
24. člen 
(oddaja groba v najem) 
(1) Prostore za grobove daje v najem upravljavec pokopališča z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu z zakonom in tem odlokom.
(2) Če naročnik pogreba ob prijavi pokopa nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo.
(3) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega sklene pogodbo z upravljavcem pokopališča druga fizična ali pravna oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju naročnika pogreba z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe jo mora skleniti naročnik pogreba.
(4) Prostore za nove grobove določa upravljavec pokopališča.
(5) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
25. člen 
(trajanje najema) 
(1) Grob se odda v najem za nedoločen čas.
(2) Upravljavec pokopališča lahko prekine najem v primerih, ki jih določa zakon.
(3) Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
(4) V primeru, da se dediči najemnika ne morejo dogovoriti, katerih izmed njih bo prevzel pravico do najema groba v roku 30 dni od prijave pokopa, se smatra da obveznost sklenitve najemne pogodbe prevzema naročnik pogreba.
(5) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji ne smejo ovirati prenosa.
(6) V primerih ko pride do prekinitve najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje ali odda drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti vse nagrobno obeležje z območja pokopališča, v nasprotnem primeru to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča.
26. člen 
(najemna pogodba) 
Najemna pogodba mora določati zlasti:
– stranke najemnega razmerja;
– trajanje najema;
– ime in priimek pokojnih v posameznem grobu, letnico rojstva in smrti;
– ime pokopališča, številko groba in mere groba;
– osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;
– obveznosti najemnika glede urejanja grobov oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemnika.
27. člen 
(grobnina in razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob) 
(1) Za najem groba plačuje najemnik grobnino.
(2) Grobnina predstavlja sorazmerni del letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
(3) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(4) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča, potrdi občinski svet.
(5) Grobnina se plačuje za obdobje enega leta, v dveh obrokih.
(6) Grobnina se lahko plača za obdobje daljše od enega leta, a največ za deset let.
(7) V primeru, če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe, pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
28. člen 
(pravice in dolžnosti najemnikov) 
Najemniki groba imajo zlasti naslednje pravice in dolžnosti:
– pravico in dolžnost do sklenitve najemne pogodbe;
– pravico in dolžnost urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasjem upravljalca;
– dolžnost odlagati odpadke v za to določene posode oziroma zabojnike;
– dolžnost plačevati grobnino;
– dolžnost na lastne stroške poskrbeti za odstranitev nagrobnega obeležja iz območja pokopališča v primeru obnove ali opustitve groba;
– dolžnost sporočiti upravljavcu pokopališča spremembo naslova.
29. člen 
(vodenje evidenc) 
(1) Upravljavec pokopališča mora za vsako pokopališče voditi:
– trajno evidenco o pokojnih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču;
– trajno evidenco grobov – kataster in
– evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih desetih let.
(2) Glede vrste podatkov, ki se vodijo v posamezni evidenci in dostopa do podatkov, se uporabljajo določbe zakona.
30. člen 
(izdaja soglasij v zvezi s posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavcu pokopališča je potrebno izvedbo del na katera se nanaša izdano soglasje tudi priglasiti, najkasneje dva dni pred samo izvedbo.
(4) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(5) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
III.2. Urejanje pokopališč
31. člen
(urejanje pokopališč) 
(1) Urejanje pokopališč obsega:
– izgradnjo ali razširitev obstoječega pokopališča;
– izgradnjo pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču;
– razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov.
(2) Glede zgraditve ali razširitve pokopališča se uporabljajo določbe zakona.
III.2.1. Grobovi
32. člen
(obseg prve ureditve groba) 
(1) Prva ureditev groba zajema izravnavo zemlje na grobu in odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja ter čiščenje spomenika (v kolikor gre za obstoječ grob).
(2) Za prvo ureditev groba je dolžan poskrbeti najemnik groba, najkasneje v obdobju enega meseca po pogrebu.
33. člen 
(mirovalna doba) 
(1) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
(2) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajša od desetih let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
(3) Za pokop z žaro prejšnji odstavek ne velja.
(4) Za prekop pokojnika se uporabljajo določbe zakona.
34. člen 
(zvrsti grobov) 
(1) Na posameznih pokopališčih v Občini Tišina so lahko naslednje zvrsti grobov:
– enojni grobovi, dvojni grobovi, trojni grobovi, otroški grobovi in grobnice (klasični grobovi);
– žarni grobovi;
– prostor za raztros pepela.
(2) Žarni pokopi se lahko vršijo v klasične grobove, s predhodno vstavitvijo žarne niše.
35. člen 
(okvirni tehnični normativi za grobove) 
(1) Tehnični normativi za grobove:
– enojni grob: širina do 1,20 m, dolžina 2,20 m, globina najmanj 1,80 m;
– dvojni grob: širina od 1,20 m do 2,40 m, dolžina 2,20 m, globina najmanj 1,80 m;
– trojni grob: širina od 2,40 m, dolžina 2,20 m, globina najmanj 1,80 m;
– otroški grob: mere otroških grobov do 10 leta starosti znašajo polovico enojnih grobov;
– žarni grob: širina 1,00 m, dolžina 1,20 m, globina najmanj 0,70 m.
(2) Poti med vrstami grobov morajo biti široke od 0,6 m do 1 m. Razmak med posameznimi grobovi je 0,40 m.
(3) Na pokopališču ni dovoljeno posegati v prostor, ki se nahaja izven mer groba (postavljanje plošč, tlakovca …).
IV. CENE 
36. člen
(cene pokopaliških in pogrebnih storitev) 
(1) Enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture in ceno grobnine, predlaga upravljavec pokopališča, potrditi pa ga mora Občinski svet Občine Tišina s sklepom.
(2) Občina Tišina lahko s sklepom, ki ga potrdi občinski svet določi tudi pogrebno pristojbino za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, ki jo mora upravljavcu pokopališča plačati izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Metodologijo za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe določi Vlada Republike Slovenije. Tako oblikovane cene na predlog izvajalca javne službe potrdi Občinski svet Občine Tišina s sklepom.
(4) Ostale cene pogrebnih storitev se oblikujejo tržno.
V. NADZOR 
37. člen
(organ nadzora) 
Nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Tišina in nadzor nad izvajanjem tega odloka in drugih občinskih predpisov s področja pogrebne in pokopališke dejavnosti, izvaja medobčinska inšpekcija.
VI. KAZENSKE DOLOČBE 
38. člen
(1) Z globo od 100 do 300 evrov se za storjeni prekršek kaznuje posameznik, če ravna v nasprotju s 23. in 28. členom tega odloka.
(2) Ostale prekrške in globe za storjene prekrške določa zakon, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
39. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, upravljavec pokopališč z najemniki grobov sklepa najemne pogodbe v skladu z določbami tega odloka. Obstoječe pogodbe ostanejo v veljavi.
40. člen 
Upravljavec pokopališč najkasneje v obdobju dveh let po uveljavitvi tega odloka uredi prostor primeren za raztros pepela, na najmanj enem pokopališču na območju občine.
41. člen 
Določbe drugega in tretjega odstavka 8. člena se začnejo uporabljati s 1. 1. 2019.
42. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 101/00, 69/04).
43. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0026/2018-1
Tišina, dne 20. aprila 2018
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost