Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1516. Odlok o enkratni denarni pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema, stran 4858.

  
Na podlagi 156. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 20. seji dne 19. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o enkratni denarni pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema 
1. člen
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(uvod) 
Enkratna denarna pomoč mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema je spodbuda za reševanje le-tega z gradnjo novega stanovanjskega objekta, rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta ali nakupom nepremičnine (stanovanjskega objekta) na območju Občine Rogašovci.
S tem odlokom se določa upravičence, pogoje, postopek dodelitve in višino enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema (v nadaljevanju: pomoč) v Občini Rogašovci.
3. člen 
(upravičenci) 
Upravičenec do pomoči je lahko mlada oseba ali eden od staršev mlade družine ali druga odrasla oseba, če ta skrbi za otroka in ima po družinskem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice (v nadaljevanju: starš) in je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Rogašovci in prvič rešuje stanovanjski problem na območju Občine Rogašovci.
Za prvo reševanje stanovanjskega problema se šteje prva gradnja, nakup oziroma preureditev stanovanjskega objekta. Posamezna mlada oseba ali član mlade družine ne sme imeti v lasti ali solasti v deležu ½ ali več, druge za bivanje primerne stanovanjske enote ali stanovanjske stavbe ter, da v času treh let pred gradnjo, rekonstrukcijo ali nakupom stanovanjskega objekta iz 2. člena, ni odtujil druge za bivanje primerne stanovanjske enote oziroma stavbe ali njen del v solasti v deležu ½ ali več.
Mlada oseba po tem odloku šteje oseba, ki ni stara več kot 30 let. Mlada družina po tem pravilniku je družina z najmanj enim otrokom do 18. leta starosti, v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 35 let, dopolnjenih v letu oddaje vloge za pomoč.
Upravičenec do pomoči lahko prejme pomoč le enkrat. Upravičenec ne sme imeti neporavnanih obveznosti do Občine Rogašovci.
4. člen 
(pogoji) 
Upravičenec do pomoči po tem odloku mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih pogojev:
– da si z gradnjo oziroma nakupom stanovanja ali stanovanjske hiše prvič rešuje stanovanjski problem,
– da si s preureditvijo stanovanja ali stanovanjske hiše prvič rešuje stanovanjski problem.
5. člen 
(postopek dodelitve pomoči in višina pomoči) 
Postopek izvedbe javnega razpisa vodi tri članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana, ki lahko člane komisije razreši pred iztekom svojega mandata in v komisijo imenuje nove člane. Dva člana komisije sta imenovana iz občinske uprave, en pa iz Odbora za družbene dejavnosti.
Postopek se prične z objavo javnega razpisa, ki ga potrdi komisija.
Javni razpis mora določati najmanj:
– namen razpisa,
– upravičence do razpisanih sredstev,
– pogoje za dodelitev sredstev,
– rok za izplačilo sredstev,
– kraj in način prevzema ali oddaje vlog,
– rok za oddajo vloge,
– rok za obveščanje o izidu razpisa,
– priloge, ki jih mora prosilec priložiti,
– osnovne podatke, ki jih mora navesti prosilec v vlogi,
– višino celotnih razpoložljivih sredstev v proračunu.
Ostale podrobnosti se opredelijo v razpisu.
Pravico do pomoči lahko uveljavlja upravičenec s prijavo na javni razpis, ki mora biti odprt najmanj 30 dni. Javni razpis se objavi na spletni strani občine in v občinskem informatorju.
Po preteku razpisnega roka člani komisije iz občinske uprave pristopita k odpiranju in obravnavi vlog.
Komisija po obravnavi vlog izdela seznam prejemnikov s pripadajočo višino pomoči in ga predloži tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave, da vlagateljem izda odločbe v skladu s predlogom komisije.
Razpoložljiva sredstva iz proračuna se med upravičence razdelijo po vrstnem redu prispelih vlog. Višina pomoči na upravičenca znaša 2.500,00 EUR. V kolikor bi bilo upravičencev do pomoči več kot je razpoložljivih sredstev v proračunu se le-ta zagotovijo z rebalansom proračuna oziroma v naslednjem proračunskem letu, pri čemer upravičenec ne poda ponovne vloge na javni razpis in ostane upravičen do enkratne denarne pomoči ne glede na potek časa.
Za vodenje razpisnega postopka se uporabljajo določila predpisa, ki ureja splošni upravni postopek.
Pomoč se izplača upravičencu na njegov transakcijski račun v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je bila dodeljena pomoč.
6. člen 
(sankcije) 
V kolikor upravičenec, ki mu je bila dodeljena pomoč po tem odloku, menja stalno prebivališče izven območja občine ali odtuji nepremičnino, za katero je bila pomoč dodeljena, v obdobju štirih let, šteto od dneva prejema enkratne denarne pomoči, mora prejeto pomoč vrniti.
Če pristojni občinski organ ugotovi, da je upravičenec prejel pomoč na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega odloka, mora prejeti znesek, skupaj s pripadajočimi obrestmi, vrniti.
Rok za vračilo prejete subvencije je 30 dni:
– v primeru iz prvega odstavka tega člena se rok šteje od dneva odtujitve nepremičnine, za katero je bila pomoč dodeljena,
– v primeru iz drugega odstavka tega člena se rok šteje od ugotovitve pristojnega občinskega organa.
7. člen 
(prehodna določba) 
Pravico do enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam imajo tudi tisti, ki so pogoje iz tretjega člena tega odloka izpolnjevali že v letu 2017 in jo lahko uveljavljajo pri prvem javnem razpisu po tem odloku.
8. člen 
(končna določba) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2018-4
Rogašovci, dne 19. aprila 2018
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost