Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1511. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2017, stran 4853.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 79/01, 30/02 in 56/02) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10 in 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 22. redni seji dne 19. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2017 
1. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2017 sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Sestavni del zaključnega računa so tudi podatki vseh petih krajevnih skupnosti.
Skupina/Podskupina konto
V EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.946.857
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
3.560.809
70 
DAVČNI PRIHODKI 
3.076.444
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.391.106
703 Davki na premoženje 
284.159
704 Domači davki na blago in storitve 
401.179
706 Drugi davki 
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
484.365
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
288.300
711 Takse in pristojbine 
4.697
712 Denarne kazni 
3.595
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki 
187.773
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
305
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premož.
305
73 
PREJETE DONACIJE 
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
385.743
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
385.743
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
3.555.552
40 
TEKOČI ODHODKI 
1.294.426
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
173.159
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 
27.078
402 Izdatki za blago in storitve 
1.025.425
403 Plačila domačih obresti 
18.763
409 Rezerve 
50.000
41 
TEKOČI TRANSFERI 
1.545.074
410 Subvencije 
14.408
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
852.622
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
137.614
413 Drugi tekoči domači transferi 
540.430
414 Tekoči transferi v tujino 
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
586.625
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
586.625
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
129.427
430 Investicijski transferi 
129.427
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
391.305
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Prodaja kapitalskih deležev 
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
5.152
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–5.152
C) 
RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.)
–16.338
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50 
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
55 
ODPLAČILA DOLGA 
179.858
550 Odplačila domačega dolga 
179.858
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)
206.295
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–179.858
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–391.305
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA 
236.218
2. člen 
Sredstva na računu ob koncu leta 2017 se prenesejo v sklad Občine Podčetrtek in v vsako posamezno krajevno skupnost za druge namene in se vključijo v proračun Občine Podčetrtek za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0163/2018
Podčetrtek, dne 20. aprila 2018
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost