Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1510. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Podčetrtek, stran 4852.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) in 56. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10 in 17/16) je Nadzorni odbor Občine Podčetrtek na 13. seji dne 23. 3. 2018 sprejel
S P R E M E M B E I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
o delu Nadzornega odbora Občine Podčetrtek 
1. člen 
V Poslovniku o delu Nadzornega odbora Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 20/17), se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»Na prvi (konstitutivni) seji, ki jo skliče župan, člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika in namestnika predsednika nadzornega odbora.
Nadzorni odbor vodi, zastopa in predstavlja predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti ali v primeru odstopa, ga nadomešča namestnik predsednika nadzornega odbora«.
2. člen 
V prvem odstavku 13. člena se za besedo »dela« postavi ločilo pika, besedilo »ali na pobudo občinskega sveta ali župana« pa se črta.
3. člen 
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O vsaki seji nadzornega odbora se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o navzočnosti članov odbora na seji in o posameznem glasovanju, o ugotavljanju sklepčnosti, o udeležbi vabljenih, o sprejetem dnevnem redu, o potrditvi zapisnika prejšnje seje, imenih razpravljavcev, predlogih sklepov, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti (število glasov ZA in število glasov PROTI), o vseh postopkovnih odločitvah predsedujočega in odbora. Zapisniku je treba priložiti original vabila in gradivo, ki je bilo predloženo za obravnavano na seji«.
4. člen 
V prvem odstavku 24. člena se v drugem stavku za besedo »sprejme« črta besedilo »z osebnim telefonskim glasovanjem ali« in doda besedilo »ter z«.
5. člen 
Besedilo drugega odstavka 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člani nadzornega odbora ne smejo odtujevati izvirnikov dokumentacije, ki so predmet nadzora iz upravne zgradbe, niti zahtevati kopiranje gradiv. V dogovoru z odgovorno osebo nadzorovanega subjekta se določi čas in pooblaščeno osebo, ki bo sodelovala pri nadzoru na sedežu nadzorovanega subjekta«.
6. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0001/2018
Podčetrtek, dne 26. marca 2018
Predsednica Nadzornega odbora 
Občine Podčetrtek 
Marjetka Hostnik l.r.

AAA Zlata odličnost