Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1502. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode, stran 4845.

  
Občinski svet Občine Medvode je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) na 26. seji dne 28. februarja 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode, ki ga je izdelalo podjetje LUZ, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, november 2017.
2. člen 
1. člen Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode (Uradni list RS, št. 45/09, 31/16 in 64/16) se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se sprejme program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje LUZ, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 43/27-05, marec 2009, spremembe in dopolnitve programa opremljanja za območje Občine Medvode, ki ga je izdelalo podjetje LUZ, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 7882, marec 2016 ter spremembe in dopolnitve programa opremljanja za območje Občine Medvode, ki ga je izdelalo podjetje LUZ, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, november 2017.«
3. člen 
Tretja vrstica preglednice v 9. členu odloka se spremeni tako, da se glasi:
»
Javna kanalizacija
KA_1
31.453.363,00
21.845.275,16
« 
4. člen 
V 10. členu se druga preglednica nadomesti s preglednico:
»
JAVNA KANALIZACIJA
Obračunsko območje
Strošek na m2 parcele (EUR/m2)
Strošek na m2 neto tlorisne površine objekta (EUR/m2)
Primarna komunalna oprema
Sekundarna komunalna oprema
Skupaj
Primarna komunalna oprema
Sekundarna komunala oprema
Skupaj
KA_1
3,76
4,77
8,53
11,02
14,02
25,04
« 
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2015-6
Medvode, dne 28. februarja 2018
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.