Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1500. Odlok o priznanjih Občine Ljubno, stran 4843.

  
Na podlagi 6. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 22. redni seji dne 11. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o priznanjih Občine Ljubno 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določajo vrste, pogoji, postopek in način podeljevanja priznanj Občine Ljubno ter njihova oblika in način vodenja evidence podeljenih priznanj.
Priznanja Občine Ljubno se podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Občine Ljubno in Republike Slovenije.
2. člen 
Priznanja Občine Ljubno so:
– naziv častni občan Občine Ljubno,
– zlato priznanje Občine Ljubno,
– srebrno priznanje Občine Ljubno,
– bronasto priznanje Občine Ljubno,
– priznanje župana Občine Ljubno,
– denarno nagrado.
3. člen 
Vsa priznanja Občine Ljubno so umetniško oblikovana. Priznanja se na zunaj ločijo po barvah:
– listina o podelitvi naziva častnega občana je modre barve, kakršna je ljubenska zastava,
– zlato priznanje je zlate barve,
– srebrno priznanje je srebrne barve,
– bronasto priznanje je bronaste barve,
– priznanje župana je zelene barve.
Priznanja podpiše župan Občine Ljubno.
II. NAZIV ČASTNI OBČAN 
4. člen 
Naziv častni občan Občine Ljubno se podeli posamezniku za njegov izjemen prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejavnostih, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo Občine Ljubno.
III. ZLATO, SREBRNO, BRONASTO IN ŽUPANOVO PRIZNANJE 
5. člen 
Zlato priznanje se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Ljubno.
6. člen 
Srebrno priznanje se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
7. člen 
Bronasto priznanje se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
8. člen 
Priznanje župana Občine Ljubno se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom na predlog župana Občine Ljubno.
IV. DENARNA NAGRADA 
9. člen 
Denarna nagrada se podeljuje zaslužnim vidnim posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim prostovoljnim delom in angažiranjem omogočili organizacijo in razvoj posameznih prostovoljnih aktivnosti ali prireditev, ki so javnega pomena.
Višino denarne nagrade določi župan pred objavo razpisa iz 11. člena tega odloka.
V. POSTOPEK PODELJEVANJA 
10. člen 
Predlog za podelitev priznanj Občine Ljubno lahko podajo posamezniki, podjetja, zavodi, politične in druge organizacije ali skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti.
Predlogi morajo biti pisno utemeljeni.
11. člen 
Priznanja Občine Ljubno se podeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi občinska uprava, predvidoma v mesecu aprilu. Z razpisom se v skladu s tem odlokom objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih morajo vsebovati predlogi,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja preuči prispele predloge in na seji pripravi obrazložen predlog za sejo občinskega sveta. Komisija se pri svojem delu lahko posvetuje z zunanjimi sodelavci.
Sklep o podelitvi priznanj sprejme občinski svet.
12. člen 
Če se priznanje predlaga za izredno požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubja, se podeli brez razpisa, takoj ko je mogoče.
Brez javnega razpisa se priznanje na podlagi prvega odstavka podeli posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu ali drugi pravni osebi.
Sklep o podelitvi priznanja iz prvega odstavka tega člena sprejme župan Občine Ljubno, občinski svet pa seznani na prvi redni seji.
13. člen 
V enem letu se lahko podeli največ eno priznanje častnega občana, dva zlata priznanja, tri srebrna priznanja in tri bronasta priznanja Občine Ljubno.
Priznanje župana in denarna nagrada, ter priznanja iz 12. člena tega odloka niso omejena po številu.
14. člen 
Slavnostna podelitev priznanj poteka v sklopu slavnostne seje Občinskega sveta Občine Ljubno ob praznovanju občinskega praznika. Priznanja praviloma podeljujeta župan in podžupan Občine Ljubno. Priznanja iz 12. člena tega odloka se praviloma podeli na prvi javni prireditvi ali slovesnosti. Obrazložitev se prebere pred podelitvijo priznanja.
15. člen 
Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Ljubno vodi občinska uprava.
16. člen 
Sredstva za podeljevanje priznanj Občine Ljubno se zagotovijo v občinskem proračunu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Ljubno (Uradni glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 1/98).
18. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2018-1
Ljubno ob Savinji, dne 11. aprila 2018
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost