Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1492. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2017, stran 4838.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 24. seji dne 25. 4. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kamnik za leto 2017 
1. člen
Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajevnimi skupnostmi) za leto 2017 je naslednja:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija 2017
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
26.480.922
70 
DAVČNI PRIHODKI
18.333.768
700 Davki na dohodek in dobiček
15.334.810
703 Davki na premoženje
2.607.061
704 Domači davki na blago in storitve
391.896
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
3.055.333
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
2.382.493
711 Takse in pristojbine
24.502
712 Globe in druge denarne kazni
107.480
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
86.195
714 Drugi nedavčni prihodki
454.663
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
33.422
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
1.864
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
31.558
73 
PREJETE DONACIJE
1.790
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.790
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
5.056.609
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.399.810
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav
3.656.800
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
25.225.353
40 
TEKOČI ODHODKI
7.523.763
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.594.765
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
246.200
402 Izdatki za blago in storitve
3.519.677
403 Plačila domačih obresti
21.021
409 Rezerve
2.142.100
41 
TEKOČI TRANSFERI
10.372.454
410 Subvencije
155.685
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
5.996.003
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
988.721
413 Drugi tekoči domači transferi
3.232.044
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.549.946
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.549.946
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
779.191
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
306.821
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
472.370
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
1.255.569
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
36.499
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
36.499
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
36.499
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–36.499
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
888.500
55
ODPLAČILA DOLGA
888.500
550 Odplačila domačega dolga
888.500
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
330.569
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA – PRENOS V 2017
2.213.259
2. člen
Neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2017 v višini 2.543.828,24 € se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2018, in sicer:
– Občina Kamnik 2.224.507,27 € (namenska sredstva 694.144,33 € in nenamenska sredstva 1.530.362,94 €),
– krajevne skupnosti 319.320,97 €.
3. člen 
Neporabljena sredstva proračunskih skladov na dan 31. 12. 2017 se za iste namene prenesejo v leto 2018, in sicer:
v €
proračunska rezerva
23.172,74
sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta
1.707.026,17
rezervni sklad za stanovanjsko področje
47.660,40
sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik 
110.220,44
sklad za pokriti bazen
489.979,37
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del ter obrazložitve. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kamnik za leto 2017.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Kamnik (http://www.kamnik.si/).
Št. 410-0014/2018
Kamnik, dne 25. aprila 2018
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost