Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1475. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2018, stran 4812.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18), 86. in 88. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/158 – ZIPRS16/17 in 13/18), 10.e in 10.g člena Zakona o financiranju občin ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10, 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na nadaljevanju 26. redne seje dne 16. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 14/18, dne 2. 3. 2018) se spremeni drugi odstavek 12. člena tako, da se glasi:
»Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Bovec, se smejo zadolževati le s soglasjem Občinskega sveta Občine Bovec in sicer: javni zavodi največ do višine 200.000,00 EUR, javna podjetja pa največ do višine 600.000,00 EUR.«
drugemu odstavku 12. člena se dodata dva odstavka, ki se glasita:
»Obseg poroštev, ki jih Občina Bovec na osnovi sklepa občinskega sveta lahko izdaja javnim zavodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je, ne sme preseči v prejšnjem odstavku omenjene višine zadolževanja. Občina lahko izda poroštva, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana poroštva občine se vštevajo v največji obseg možnega zadolževanja občine. Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poroštva v imenu občine sklepa župan.
Poroštvo se v letu 2018 izda:
– Javnemu podjetju DOLB Bovec d.o.o. za obveznosti iz naslova zadolžitve za namen sofinanciranja izgradnje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Bovec do skupne višine glavnic 600.000,00 EUR in pod naslednjimi pogoji: pridobitev vsaj treh ponudb posojilodajalcev, izbira najugodnejše ponudbe z navedeno efektivno obrestno mero, odplačilna doba do dvajset let, moratorij najmanj eno leto.
– Javnemu zavodu za turizem Dolina Soče za obveznosti iz naslova zadolžitve za ureditev območja izvira Soče do skupne višine glavnic 200.000,00 EUR in pod naslednjimi pogoji: pridobitev vsaj treh ponudb posojilodajalcev, izbira najugodnejše ponudbe z navedeno efektivno obrestno mero, odplačilna doba deset let, možnost moratorija.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2017-6
Bovec, dne 16. aprila 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.