Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1332. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica, stran 4381.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 20. redni seji dne 18. 4. 2018 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Sodražica 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) se črta besedilo 14. člena.
2. člen 
V 19. členu poslovnika se črta tretji odstavek.
3. člen 
Spremeni se 21. člen poslovnika, tako da se glasi:
»(1) Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda se posreduje članom občinskega sveta najkasneje sedem dni pred dnevom, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se posreduje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Posamezno gradivo se lahko posreduje tudi kasneje, če je vsebina gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda. Šteje se, da je gradivo posredovano, ko je objavljeno na spletni strani Občine Sodražica, svetnikom pa posredovana povezava do spletne strani.
(2) Vabilo za sejo sveta se pošlje tudi županu, podžupanu, direktorju občinske uprave ter predstavnikom medijev.
(3) Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po elektronski pošti, izjemoma lahko tudi v fizični obliki na papirju ali na prenosnem elektronskem mediju.«
4. člen 
V prvem odstavku 23. člena poslovnika, se pred besedo »zadevah« doda besedo »zahtevnejših«. Za besedo »zadevah« se namesto vejice naredi pika ter črta besedilo: »iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine«.
Spremeni se besedilo tretjega odstavka 23. člena poslovnika, tako da se glasi:
»(3) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če se je za sklep opredelila večina članov sveta, ki so glasovali.«
5. člen 
Spremeni se 27. člen poslovnika, tako da se glasi:
»(1) Seje sveta so javne.
(2) Javnost seje se zagotavlja z možnostjo navzočnosti občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta. Obiskovalci morajo svojo navzočnost najaviti najkasneje en dan pred sejo, prijave za navzočnost na seji pa se sprejemajo do zasedbe prostih mest.
(3) Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini in občane se o seji obvesti z objavljenim vabilom, ki mu je priloženo gradivo za sejo. Objava se opravi vsaj tri dni pred sejo na spletni strani občine ter na krajevno običajen način. Sredstvom javnega obveščanja se pošlje še obvestilo po elektronski pošti.
(4) Predsedujoči lahko obiskovalce, ki niso najavljeni v skladu z drugim odstavkom tega člena, opozori, da zapustijo prostor, kjer poteka seja. Če obiskovalec ne ravna v skladu z opozorilom, ga predsedujoči odstrani iz prostora.
(5) Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za člane sveta.
(6) Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika javnega obveščanja dopusti zvočno in slikovno snemanje posameznih delov seje. O zahtevi občana za snemanje posameznih delov seje odloči svet.
(7) Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta, pa ga odstrani iz prostora.«
6. člen 
Spremeni se prvi odstavek 30. člena, tako da se glasi:
»(1) Potrditev zapisnika je sestavni del dnevnega reda in se obravnava pod 1. točko dnevnega reda.«
7. člen 
V 31. členu se pri drugem odstavku doda drugi stavek, ki se glasi:
»Pri vsakem občinskem predpisu mora biti določeno, po kakšnem postopku se sprejema.«
8. člen 
Pri 44. členu poslovnika se spremeni četrti odstavek, tako da se glasi:
»(4) Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina vseh članov občinskega sveta, svet veljavno odloča, če je pri točki navzočih najmanj dve tretjini vseh članov sveta.«
9. člen 
Spremeni se 53. člen poslovnika, tako da se glasi:
»(1) Če se seja zvočno snema, je dobesedni zapisnik prepis zvočnega zapisa poteka seje (magnetogram).
(2) Magnetogram seje ali posameznega dela seje se piše, kadar za to obstajajo utemeljeni razlogi in če to zahteva najmanj ¼ članov sveta.
(3) Zvočni zapis seje oziroma magnetogram seje se hrani v sejnem dosjeju skupaj z zapisnikom in gradivom s seje, dokler zapisnik ni potrjen. Po potrditvi zapisnika se mora zvočni zapis seje uničiti.
(4) Član sveta in drug udeleženec javne seje, če je za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pred potrditvijo zapisnika seje, na katero se zvočni zapis nanaša, pravico poslušati zvočni zapis seje. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.«
10. člen 
V 72. členu poslovnika se beseda »žigi« nadomesti z besedo »žigosa«.
11. člen 
Spremeni se 73. člen poslovnika, tako da se glasi:
»(1) Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in obrazložitev.
(2) Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka oziroma poglavitne rešitve ter oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka. Predlog odloka mora vsebovati tudi povzetek sodelovanja predlagatelja z javnostjo (občani, društva, interesne skupine …). Glede na vsebino odloka mora biti uvodu priloženo tudi grafično ali kartografsko gradivo.
(3) Če je predlagatelj odloka delovno telo sveta ali član sveta pošlje predlog odloka županu oziroma glavni pisarni Občine s predlogom za uvrstitev na dnevni red seje sveta.«
12. člen 
V 75. členu poslovnika se za drugim odstavkom dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Predlog odloka se najkasneje v roku, določenem v prvem odstavku tega člena objavi na uradni spletni strani Občine, z obvestilom javnosti, da se lahko k predlogu odloka, v roku najmanj 10 dni, sporoči morebitne pripombe in predloge na način, ki je določen z obvestilom.
(4) Kadar se odlok sprejema po skrajšanem postopku je rok, v katerem sporoči javnost morebitne pripombe in predloge k aktu, v roku najmanj 5 dni.
(5) Enako kot za predloge odlokov veljajo določila tega člena tudi za vse druge splošne pravne akte, s katerimi se določajo pravice ali dolžnosti občanov.«
13. člen 
V 77. členu poslovnika se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi odloka ter o upoštevanju ali zavrnjenih pripombah oziroma predlogih je sestavni del predloga odloka za drugo obravnavo.«
14. člen 
Ta poslovnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/10
Sodražica, dne 19. aprila 2018
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost