Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1322. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec, stran 4347.

  
Na podlagi 18., 50., 57., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 61/17 – ZUreP-2) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 27. seji dne 18. aprila 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec (Uradni list RS, št. 14/00, 31/00, 14/11 in 32/17).
2. člen 
V 1. členu se spremeni druga alineja tako, da se glasi:
»Spremembe in dopolnitve Odloka so izdelala podjetja Kaliopa d.o.o., Ljubljana, Ravnikar Potokar, arhitekturni biro d.o.o., Ljubljana in Arhinex d.o.o., Škofja Loka«
3. člen 
V 2. členu se spremeni drugi odstavek, tako, da se glasi:
»Grafični del sprememb in dopolnitev Odloka, ki se nanašajo na zemljišči parc. št. 1023/160 in 1023/161, k.o. Smlednik, je izdelalo podjetje Kaliopa d.o.o., Ljubljana, št. projekta pr 1070, maj 2011:
– načrt zazidalne situacije s prikazom GJI, merilo 1:2500;
– načrt varovanja okolja naravnih virov, ohranjanja narave in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, merilo 1:2500.
Grafični del sprememb in dopolnitev Odloka, ki se nanašajo na zemljišči parc. št. 1023/164 in 1023/179, k.o. Smlednik, je izdelalo podjetje Arhinex d.o.o., Škofja Loka, št. projekta 386-A/17, januar 2018:
– načrt situacije – novo stanje, merilo 1:250.
Grafični del sprememb in dopolnitev Odloka, ki se nanašajo na zemljišča parc. št. 1023/123 1023/124, 1023/125 in 1211/1 k.o. Smlednik, je izdelalo podjetje Ravnikar Potokar arhitekti d.o.o., februar 2015:
– načrt obstoječe situacije, merilo 1:500;
– načrt nove situacije, merilo 1:500.«
4. člen 
V 11. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Strehe stanovanjskih objektov bodo dvokapne v obliki črke L ali črke T. Stanovanjski objekt na zemljiščih parc. št. 1023/164 in 1023/179, k.o. Smlednik bo imel dvokapno streho v obliki križa. Slemena osrednjega dela stanovanjskih objektov bodo orientirana po dolžini objekta pravokotno na dovozne ceste, nakloni strešin bodo 45°, kritine bodo temne barve. Streha nad objektom in vhodnim delom s parkiriščem mora biti enotno oblikovana.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-26/2000-38
Medvode, dne 18. aprila 2018
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.