Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1321. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2017, stran 4346.

  
Na podlagi tretjega ostavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 113. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 27. seji dne 18. aprila 2018 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2017 je realiziran v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
13.059.210
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.652.044
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
1.407.166
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
0
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
0
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
99.933
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
585.357
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
921.742
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–485.424
XI. NETO FINACIRANJE (VI.+X.-IX)
–1.407.166
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Medvode za leto 2017.
4. člen 
Ostanek sredstev na računih v višini 3.403.829 EUR se razporeja s proračunom za leto 2018.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2018-4
Medvode, dne 18. aprila 2018
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.