Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1294. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2017, stran 4321.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 23. redni seji dne 18. 4. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2018-7
Gornji Petrovci, dne 19. aprila 2018
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost