Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

983. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2016, stran 2900.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 22. seji dne 4. aprila 2017 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tolmin za leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun proračuna).
2. člen 
(1) Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
(2) V splošnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja proračuna Občine Tolmin za leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: proračun).
(3) V posebnem delu zaključnega računa proračuna so predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna prikazani po posameznih finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.
(4) V načrtu razvojnih programov so po posameznih projektih prikazane predvidene vrednosti, njihove spremembe tekom leta 2016 in realizirane vrednosti v letu 2016.
(5) Sestavni deli zaključnega računa proračuna iz prvega odstavka tega člena se objavijo na spletni strani Občine Tolmin.
3. člen 
Splošni del zaključnega računa proračuna na ravni podskupin kontov izkazuje naslednje realizirane zneske:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun proračuna 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI
11.131.542,84
TEKOČI PRIHODKI
9.542.683,16
70
DAVČNI PRIHODKI
8.100.388,23
700 Davki na dohodek in dobiček
7.202.309,00
703 Davki na premoženje
575.892,26
704 Domači davki na blago in storitve
302.868,08
706 Drugi davki
19.318,89
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.442.294,93
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.146.308,41
711 Takse in pristojbine
10.364,78
712 Denarne kazni
14.330,40
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
24.853,10
714 Drugi nedavčni prihodki
246.438,24
72
KAPITALSKI PRIHODKI
169.866,54
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
41.353,49
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgor. sredstev
128.513,05
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.418.993,14
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.255.984,92
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
163.008,22
II.
SKUPAJ ODHODKI
11.204.252,53
40
TEKOČI ODHODKI
2.797.953,31
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
488.824,59
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
72.599,75
402 Izdatki za blago in storitve
2.086.528,97
409 Sredstva, izločena v rezerve
150.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
4.746.810,52
410 Subvencije
158.367,79
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.164.155,67
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
241.542,89
413 Drugi tekoči domači transferi
2.182.744,17
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.258.951,43
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.258.951,43
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
400.537,27
431 Investicijski tansferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor.
46.372,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
354.165,27
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–72.709,69
III./1
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–74.754,42
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
1.997.919,33
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
750 Prejeta vračila danih posojil
1.999,68
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
–70.710,01
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE
72.709,69
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2015
1.785.321,95
XIII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016
1.714.611,94
4. člen 
(1) Sredstva na računih na dan 31. december 2016 v višini 1.714.611,94 EUR postanejo sestavni del splošnega dela proračuna Občine Tolmin za leto 2017.
(2) Sredstva proračunske rezerve Občine Tolmin na dan 31. december 2016 v višini 129.541,89 EUR se prenesejo v sklad proračunske rezerve Občine Tolmin za leto 2017.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0055/2015
Tolmin, dne 5. aprila 2017
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost